Frågor och svar gällande förorenad mark i Västra hamnen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här har vi samlat information kring situationen med förorenad mark i Västra hamnen. Listan med frågor och svar uppdateras när det finns ny fakta att tillgå.

Vilket område i Västra hamnen är avspärrat på grund av höga blyhalter?

På följande kartbild kan du se det aktuella området markerat med blå streckad linje.

Varför finns det bly i marken?

På 1950-talet började den aktuella marken användas för deponi av restprodukter och avfall från den dåvarande porslinsfabriken Rörstrand.

Hur fick man reda på att det finns bly i marken?

Att marken innehållit restavfall från porslinsfabriken har varit känt ända sedan verksamheten pågick. Sommaren 2020 kom den fördjupade markundersökningsrapporten – som beställdes av Samhällsbyggnadsförvaltningen – som visade exakt hur stora och allvarliga halter och vilken utbredning det rör sig om.

Vem har utfört markundersökningarna?

Undersökningarna som resulterade i markundersökningsrapporten är ett samarbete mellan konsultföretaget Jordnära miljökonsult AB och Örebro universitet.

Hur mycket bly finns det i marken?

Olika delar av området innehåller olika mycket bly. I det området som kallas för Orkidéparken finns de högsta värdena, en maxhalt av bly som når upp till drygt 52 300 milligram bly per kilo torr substans. Medelvärdet i samma område ligger på 5 554 milligram per kilo torr substans. Det kan jämföras med riktvärdet för farligt avfall som är 2 500 milligram per kilo torr substans.

Finns det lika mycket bly i hela området?

All mark i det aktuella området innehåller olika halter av bly. Följande kartbild visar värden och beskrivningar kring det.

FA = Farligt avfall. Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen som är skadliga/farliga för människor och miljö.

PSRV = Platsspecifikt riktvärde. Ett platsspecifikt riktvärde ersätter naturvårdsverkets generella riktvärden och är framräknat för en specifik plats. PSRV används ibland eftersom bakgrundshalten av olika ämnen kan skilja sig från plats till plats.

MKM = Mindre känslig markanvändning. Markkvalitén begränsar användningen till att människor endast får vistas tillfälligt på området (t.ex. kontor, industri, parkering).

KM = Känslig markanvändning. Markkvalitén uppfyller kraven för att vistas permanent av människor, med andra ord är det mark som är lämplig för bostadsändamål.

Påverkar blyet stadens dricksvatten?

Vi tar råvatten till Lockörns vattenverk från Kinneviken. Vid vattenverket behandlas vattnet innan det distribueras ut till Lidköpingsborna. På motsvarande sätt tas råvatten ut till vattenverket vid Läckö som försörjer Kållandsö. Kvaliteten på råvattnet kontrolleras regelbundet och beträffande metallen bly sker detta fyra gånger per år för råvattnet till Lockörn och två ggr per år vid Läckö eftersom det är ett mindre vattenverk. Kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras också med samma frekvens avseende bly.

Livsmedelverket fastställer gränsvärden för vad ett dricksvatten får innehålla. Som framgår av figuren ligger de uppmätta värdena i råvattnet på en låg nivå och långt under gränsvärdet. De mätningar vi gör på det framställda dricksvattnet visar på ännu lägre nivåer. Vi kan inte se att blyet påverkar stadens dricksvatten men vi fortsätter naturligtvis med kontrollen, vilket föreskrivs enligt lag.

På vilket sätt är bly farlig för människor, djur och natur?

Bly kan, redan vid mycket låga doser, ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga. Akut blyförgiftning kan uppstå om man utsätts för mycket höga blyhalter under en kort period. Det ger diffusa symtom som trötthet, förstoppning och dålig aptit. Bly skadar de röda blodkropparna och det kan leda till blodbrist.

Vem är ansvarig för att lösa problemet med föroreningen?

Kommunens organisation har ansvaret att lösa problemet både på kort och lång sikt.

Vem kommer att ställas som ansvarig för att detta inte upptäckts och åtgärdats tidigare?

Miljölagstiftningen säger att det är förorenaren som ska stå för saneringskostnaderna. På den tiden deponin skedde hade Rörstrand tillstånd av kommunen att tippa porslinsavfallet i området. Samtidigt som markundersökningen initierades beställdes en ansvarsutredning enligt rutin eftersom det redan fanns stark misstanke om att marken är förorenad. Dock är det först nu när undersökningen är helt klar som utredningen kan aktualiseras, vilket den också gjorts. Ansvarsutredningen sköter en juristfirma.

Vad är bly egentligen?

Bly är en tungmetall (kemisk beteckning Pb) som är giftig för människor och andra organismer redan i små mängder.

Har man grävt och arbetat i den blyförgiftade marken i närtid?

I samband med att kommunen utförde projektet ”Torggatans förlängning etapp 2” som innebar etablering av ny gångbana med mera mellan fastigheterna Gjuteriet och Sibirien i Västra hamnen, har markarbeten gjorts i det aktuella området. Dock så togs markprover innan. Resultatet av dessa prover visade på föroreningar, men dessa låg under aktuella riktvärden. De massor som grävdes upp i samband med arbetet kördes bort och hanterades som farligt avfall på Kartåsen deponi. Således bedöms nu att inget markarbete utförts på mark som utgör fara för människors hälsa.

Kommer de personer som arbetat i området bli erbjudna läkarundersökning?

När rapporten blev känd fick personal anställd av Lidköpings kommun, och som varit verksamma inom det aktuella området under våren och sommaren, erbjudande om en hälsokontroll. Med berörda entreprenörer har en dialog förts där Lidköpings kommun berättat vad som kommit fram i rapporten och hur vi har agerat.

Har någon visat sig vara skadad?

Provsvaren började levereras vecka 42 och indikationen från de första provsvaren visar samtliga halter under referensvärdet för yrkesexponerade personer. Vi följer noga analysen av de kvarvarande provsvaren för fortsatt uppföljning.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan