Hotelletablering vid Framnäs – Intresseförfrågan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I december 2017 diskuterades i kommunfullmäktige att ge förvaltningen Intern service i uppdrag att utreda och projektera en lokalisering av badhus, scenlokal och cykel- och skatepark i Framnäsområdet. Inom Hamnstadsprojektet pågår sedan tidigare ett arbete med att utveckla Framnäs strandpromenad och tydligare kopplas till blivande Hamnstaden.

Isolated illustration of a man ringing a reception bell

För att ytterligare utveckla området vill Lidköping kommun nu undersöka förutsättningarna för att komplettera området med ett hotell som tillsammans med scenlokalen bildar en hotell- och konferensanläggning. Därför kommer här nu en möjlighet för er entreprenörer att lämna en intresseförfrågan gällande etablering av en hotell- och konferensanläggning i området.

Vi söker

Framnäs är ett av Lidköpings bästa lägen. Vi tror att det ger bra förutsättningar och möjligheter att skapa något speciellt. Lidköping söker därför intressent/er som är redo att anta den utmaning platsen ställer på såväl omfattning och arkitektonisk utformning, av den anläggning som skulle kunna etableras här. Intressenter som är redo att genomföra de utredningar avseende etablering av hotell- och konferensanläggning som behövs.

Vi erbjuder

 • Lidköping kommun erbjuder ett markanvisningsavtal till den intressent, som antingen själv eller genom bildande av konsortium, anses kunna genomföra exploateringen.
 • Markanvisningsavtalet ger exploatören ensamrätt att under en viss tid undersöka området och dess förutsättningar för att kunna fatta beslut om en etablering på platsen är önskvärd. Avtalet kommer tydligare ange utgångspunkter för detaljplaneläggning och närmare reglera villkor för kommande marköverlåtelser.
 • Markpriset kommer sättas med stöd av oberoende värdering.
 • Innehållet i avtalet kommer i övrigt anpassas till de fakta, förutsättningar, utredningar och dylikt som är kända då avtalet tecknas och i möjligaste mån även beskriva de undersökningar och utredningar som krävs för arbetets fortsättning.
 • Förutsättningar, villkor och ansvarsfördelning för projektets genomförande ska också regleras så långt det är möjligt. Avgörande moment i processen ska identifieras och tidplan för dessa anges.
 • Arbetet genomförs i tät dialog med kommunens stadsarkitekt och planavdelning.
Bild1

Kartbild som visar Framnäsområdet och placering av hotell- och konferensanläggning.

flygvy framnasviken logo_ny2

Visionsbild av strandpromenaden.

Beskrivning av området

Framnäsområdet är ett ca 16 hektar stort område i direkt anslutning till Vänern. Området avgränsas i öster av det gamla industriområdet i Västra hamnen, av Läckögatan i söder, Vänern i norr samt Kronocamping Lidköping som avgränsning i väster.

Området domineras idag av anläggningar för diverse verksamheter, till exempel Folkets park, Vänermuseet, Framnäs IP samt utomhusbad. I Framnäs är det nära till Framnäs city, där köpcentrum och stationer för kollektivtrafik (tåg och buss) finns. Gångavståndet till Lidköpings torg i Nya staden är drygt 900 meter.

I nordöstra delen av Framnäs avser Lidköping kommunen iordningsställa en ny strandpromenad som innefattar utfyllnad i Kinneviken och anläggande av en strand på land. Detaljplanearbete för detta pågår och ansökan om vattenverksamhet avses lämnas in under våren. Ytterligare nordost om Framnäs kommer Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden växa fram, med start för bostadsbyggande runt småbåtshamnen i april 2021 om allt går enligt plan.

Inom Framnäsområdet ska nytt inomhusbad, scenlokal och cykel- och skatepark utredas. Området omfattas idag av detaljplanen som delvis kommer att behöva ändras. Någon hotellutredning är inte genomförd.

Det här behöver ni skicka in i er intresseanmälan

 • Bolagets historik och affärsidé
 • Årsredovisningar för de senaste 3 åren
 • Frivilligt: Erfarenhetsmaterial från stora projekt

Detta är ingen tävling utan kommunen avser ha fortsatta diskussioner med de som lämnat in intresseanmälan och som vi finner mest intressanta. Kommunen har fri prövningsrätt. Ingen ersättning utgår för nedlagt arbete.

Intresseanmälan skickas senast den 31 maj till:
Lidköping kommun
Samhällsbyggnad
Henrik Falk
531 88 LIDKÖPING

Alternativt kan intresseanmälan skickas till exploatering@lidkoping.se

Fortsatt hantering

 • 31 maj: Sista dag för intresseanmälan
 • maj: Kommunens urval av intressenter klart, inbjudan till möte med kommunen skickas ut
 • juni: Möte med intressenter

Kontaktperson

Henrik Falk
Projektchef Hamnstaden
Tfn. 0510-77 18 14
E-post: henrik.falk@lidkoping.se