Behöver jag bygglov?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Från 1 augusti 2018 är det i Sverige bygglovsbefriat att installera solceller som ligger utanpå fasaden, så länge de följer byggnadens form och detaljplanen inte säger annat. Även om det inte behövs bygglov krävs anmälan och startbesked om monteringen innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion eller om det påverkar brandskyddet.

Bygglovsbefrielsen har dock vissa undantag, det gäller inte om:

  • Byggnaden/bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • Områden ligger inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret
  • Om solcellerna vinklas upp från taket och detta avsevärt påverkar byggnadens utseende

följande digitala karta finns ovan nämnda områden utmärkta.

För så kallade integrerade solceller som används istället för till exempel takpannor görs en bedömning från fall till fall. Kontakta Lidköpings kommuns bygglovshandläggare för bedömning.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan