Invasiva främmande arter- växter och djur som är skadliga för vårt samhälle och natur

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Invasiva arter är växter och djur som förstör för och konkurrerar ut våra inhemska arter. Det är främmande arter för vår natur och de har hittat hit på olika sätt med hjälp av människan, många gånger av en slump. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. Flera har visat sig trivas här väldigt bra, därför förökar och sprider de sig i vår natur på bekostnad av andra svenska arter som slås ut. De har oftast ingen naturlig fiende så kvar blir den kraftfulla invasiva arten som tar över hela ekosystem och orsakar problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) . Foto Hasse Lundqvist från Pixabay

Fungerande ekosystem med rik biologisk mångfald är väldigt viktiga för oss människor. Dels har de större motståndskraft och återhämtningsförmåga vid till exempel klimatförändringar och dels för samhällets välfärd genom att bidra med naturnyttor så kallade ekosystemtjänster som naturen ger.

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar skada. Kan det vara så att du har invasiva främmande arter på din tomt? Lär dig vilka de vanligaste invasiva växterna är och håll utkik efter dem!

Var uppmärksam på vad du köper eller tar emot för växter som är ämnade för din trädgård. Fråga din växthandlare om råd eller läs mer på Naturvårdsverkets hemsida innan du planterar en okänd växt.

Hur tar man bort dem?

Bäst är att ta bort dem innan de går i blom, var försiktig så att inte rotdelar blir kvar. Lägg dem inte på komposten, ta dem i förslutna säckar till kommunens avfallssortering till speciell anvisad plats för förbränning. Se till att inte fröer och växtdelar sprids under transporten.

Rapportera främmande arter

På webbplatsen Artfakta kan du rapportera observationer av främmande arter.

Så tar du hand om avfall från invasiva växtarter

Hantera och transportera

Var noga med att få bort hela växten. Framförallt de delar som förökar sig som frön och rotdelar. För att undvika spridning av invasiva växter ska kompostering undvikas. Invasiva växter ska helst till förbränning på Kartåsens återvinningscentral. Se till att packa växtdelarna i dubbla och väl förslutna säckar. Förflyttning och transport av växtavfallet kan innebära en stor risk vad gäller spridning av invasiva arter. Därför ska man inte frakta det löst i en öppen släpkärra.

På Kartåsens återvinningscentral

Kör upp på rampen och släng säckarna med växtavfallet i containern för brännbart – INTE KOMPOST!

Här är några växter du ska se upp med

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

Blomsterlupin är mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder.

Lupin foto av Hasse Lundqvist från Pixabay

Foto Hasse Lundqvist från Pixabay

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)

Jättebalsamin är en växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.

Jättebalsamin foto Ellinor Lindblad

Foto Ellinor Lindblad

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jätteloka är en stor växt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden.

Jätteloka Foto Linda Hellberg

Foto Linda Hellberg

Parkslide (Reynoutria japonica)

Parkslide är en av de värsta och mest seglivade invasiva främmande arterna i landet.

Parkslide foto Nils Carlsson

Foto Nils Carlsson

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

Gul skunkkalla är en mycket invasiv våtmarksväxt som det fortfarande finns chans att utrota.

Lysichiton_americanus foto Walter Siegmund

Foto Walter Siegmund

Vresros (Rosa rugosa)

Vresros är vanlig i stora delar av landet. Möjlig att bekämpa när den är liten.

vresros foto helene-nyegaard

Foto Helene Nyegaard

Vresros foto inger weidema

Foto Inger Weidema

Släng aldrig trädgårdsavfall (växter, kompost, jod, damm- eller akvarievatten) i naturen.

Att läsa mera litteratur:

Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, informationsbroschyr

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm?

Naturvårdsverket: Sprid inte invasiva främmande arter

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige och några av dessa arter är med i projektet. Från 1 januari 2019 började också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram. Särskilda regler gäller för arter med stor spridning där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Signalkräfta, jätteloka och jättebalsamin bedöms vara arter med stor spridning i Sverige. Hantering av arter med stor spridning ska presenteras i hanteringsprogram som främst ska ange hur man ska begränsa arternas ytterligare spridning.