Klimatanpassning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om vi och resten av världen inte gör allt som krävs för att minska koldioxidutsläppen så kommer klimatet att förändras dramatiskt, även här i Lidköping.  Eftersom vi inte ensamma kan påverka utvecklingen så är rätt strategi att ”hoppas på det bästa och förbereda sig för det värsta”.

 

Så här kan klimatet utvecklas i Lidköping fram till år 2100

Nedanstående information är hämtad från SMHI:s rapport ”Framtidsklimat i Västra Götalands län”. Lidköping följer samma utveckling som SMHI förutspår för övriga Västra Götaland. Detta kommer då att vara de klimatförändringar vi måste kunna hantera:

 • Varmare: Medeltemperaturen ökar med 3-5  grader till slutet av seklet. Även sommarens medeltemperatur ökar med 3-5 grader.
 • Längre perioder med höga temperaturer: Antalet varma dagar blir fler. Räkna med minst 18 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.
 • Kraftigare värmeböljor: Kraftiga värmeböljor som hittills inträffat vart tjugonde år kan inträffa var tredje till femte år i slutet av århundradet. Temperaturer på 40°C kan bli aktuella vart tjugonde år i södra Sverige.
 • Längre odlingssäsong: Vegetationsperioden ökar med 40-90 dagar till cirka 300 dagar. Vegetationsperioden startar i februari och håller på till november.
 • Mer regn: Årsmedelnederbörden ökar med 10-25 procent och i slutet av seklet ända upp till 40 procent. Nederbörden ökar mest vintertid och kommer mer som regn.
 • Kraftigare skyfall: Den kraftiga nederbörden ökar också. Maximala mängden vatten/dygn ökar med 10-20 procent från 30 till 35 millimeter medan maximal nederbörd för 7 dygn inte förändras så mycket utan ligger på 65-70 millimeter.
 • Kraftigare vattenflöde: Vattenflödet ökar. Den totala årstillrinningen ökar med 5-15 procent vid mitten av seklet. Den största ökningen sker vintertid. Vårflödestopparna har försvunnit.
 • Torka och risk för bränder: Risk för torka då antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 5-15 dagar till 20-50 dagar mot slutet av seklet. Låg markfuktighet ökar risken för bränder.

Förebyggande arbete pågår i Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har gjort en hel del förebyggande arbete framförallt för att kartlägga riskerna med stigande vatten i Vänern och ökade regnmängder. Utredningar finns om stigande vatten, flöden i Lidan, skyfall, skredrisker med mera. Här kan du läsa riskhanteringsplanen för översvämningar i Lidköping.

 • Vattenplan: Det som rör vatten, det vill säga hantering av mer regn, skyfall, ökade flöden hanteras nu i arbetet med att ta fram en vattenplan för Lidköpings kommun.
 • Dagvattenhandbok: Arbete pågår också med at ta fram en dagvattenhandbok med förslag på olika åtgärder för att hantera kraftiga regn och de större dagvattenmängder som kommer. Denna handbok kan vara användbar även för privata fastighetsägare.
 • Översiktsplan: Klimatanpassning av samhället och övergripande planering som rör Vänern och vattendragen kommer även att tas även med i kommunens nya översiktsplan.
 • Vänern vattenstånd: Flera utredningar är gjorda för att kartlägga konsekvenserna av stigande vatten i Vänern och föreslå förebyggande åtgärder både i det akuta läget och i den långsiktiga planeringen.
 • Skyfallskartor: Skyfallskartor är framtagna som visar var vatten kommer att ansamlas om det blir riktiga skyfall.
 • Skredrisker: En utredning är gjord över skredriskerna längs Lidan.

Detta återstår att utreda och förebygga

Stigade temperaturer och värmeböljor

Konsekvenserna av högre temperaturer och värmeböljor behöver utredas ytterligare och planer tas fram för långsiktigt förebyggande åtgärder.

Det är framförallt små barn, funktionsnedsatta och äldre som har svårt att själva hantera stigande temperaturer och värmeböljor. Därför behöver förskola, skola och äldreomsorg ta fram planer för klimatanpassning.  Det kan handla om val av byggmaterial, husens placering, installera kylanläggningar samt plantera svalkande och skuggande grönska.

Brandrisk

Det som rör torka kopplat till brandrisk är framför allt en fråga för den kortsiktiga krisberedskapen men det kan även finns långsiktiga förebyggande åtgärder som kan tas med i bostads och samhällsplaneringen.

Nedanstående information är hämtad från SMHI:s rapport ”Framtidsklimat i Västra Götalands län”. Lidköping följer samma utveckling som SMHI förutspår för övriga Västra Götaland. Detta kommer då att vara de klimatförändringar vi måste kunna hantera:

 • Varmare: Medeltemperaturen ökar med 3-5  grader till slutet av seklet. Även sommarens medeltemperatur ökar med 3-5 grader.
 • Längre perioder med höga temperaturer: Antalet varma dagar blir fler. Räkna med minst 18 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.
 • Kraftigare värmeböljor: Kraftiga värmeböljor som hittills inträffat vart tjugonde år kan inträffa var tredje till femte år i slutet av århundradet. Temperaturer på 40°C kan bli aktuella vart tjugonde år i södra Sverige.
 • Längre odlingssäsong: Vegetationsperioden ökar med 40-90 dagar till cirka 300 dagar. Vegetationsperioden startar i februari och håller på till november.
 • Mer regn: Årsmedelnederbörden ökar med 10-25 procent och i slutet av seklet ända upp till 40 procent. Nederbörden ökar mest vintertid och kommer mer som regn.
 • Kraftigare skyfall: Den kraftiga nederbörden ökar också. Maximala mängden vatten/dygn ökar med 10-20 procent från 30 till 35 millimeter medan maximal nederbörd för 7 dygn inte förändras så mycket utan ligger på 65-70 millimeter.
 • Kraftigare vattenflöde: Vattenflödet ökar. Den totala årstillrinningen ökar med 5-15 procent vid mitten av seklet. Den största ökningen sker vintertid. Vårflödestopparna har försvunnit.
 • Torka och risk för bränder: Risk för torka då antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, från dagens 5-15 dagar till 20-50 dagar mot slutet av seklet. Låg markfuktighet ökar risken för bränder.