Vi jobbar med ett miljöledningssystem

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ett miljöledningssystem är ett sätt att styra kommunens miljöarbete. Lidköpings kommun har sedan 2006 ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.

Miljöledningssystemet består av handböcker. En är gemensam för hela kommunen men det finns även olika för varje förvaltning. I handböckerna finns rutiner och handlingsplaner för hur kommunens medarbetare ska jobba med miljöfrågorna. Det finns bland annat rutiner för sortering av sopor, energieffektivisering, resor och inköp.

Syftet med miljöledningssystemet är att styra miljöarbetet så att vi når våra mål och hela tiden förbättrar oss. Systemet innehåller sex punkter för hur vi ska arbeta:

 • Organisation och ansvar
 • Miljöutredning
 • Miljöpolicy
 • Betydande miljöaspekter
 • Miljöindikatorer, målvärden och handlingsplaner
 • Uppföljning och revision

De betydande miljöaspekterna

Detta är de områden som vi har valt att prioritera mest i vårt miljöarbete, eftersom vi tror att de ger störst effekt. Aspekterna är:

 • Avfall
 • Elanvändning
 • Energianvändning för uppvärmning
 • Samhällsplanering
 • Transporter
 • Upphandling
 • Utbildning och kommunikation
 • Kemikaliehantering

Vi har en miljöpolicy

Lidköpings kommun har en miljöpolicy som gäller för alla förvaltningar, nämnder, bolag och styrelser. Den anger den gemensamma inriktningen i miljöfrågorna, både för det interna arbetet i vår egen organisation och arbetet emot allmänheten. Vi ska vara ett föredöme och tillsammans uppnå ett långsiktigt hållbart Lidköping genom att:

 • Lagar och andra krav utgör miniminivån för vårt miljöarbete.
 • I varje verksamhet främja mänsklig livskvalitet och en god livsmiljö.
 • De kommunala förvaltningarna och bolagen tar tillvara möjligheterna att samarbeta med olika aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 • Kräva miljöanpassade produkter och tjänster vid all upphandling.
 • Övervaka och skydda våra vattentillgångar och bevara den biologiska mångfalden.
 • Planera för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Lidköping.
 • Informera och utbilda alla om hur vi når det hållbara samhället.
 • Naturens resurser hanteras varsamt och sparsamt.
 • Göra ständiga förbättringar i alla verksamheter.

De olika förvaltningarna och bolagen har dagligen många kontakter med allmänheten. Där ges många möjligheter för kommunen att sprida information i miljöfrågor och göra allmänheten mer delaktig i miljöarbetet. Vi som kommun har också en viktig roll som föregångare och som motor på miljöområdet.