Naturvård

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköpings kommun har vi arbetat aktivt med naturvård under de senaste tio åren. Naturvårdsarbetets viktigaste mål är en rik biologisk mångfald och tillgång till natur för alla. Naturvården ska arbeta för områden för rekreation och friluftsliv och för att bevara naturen för dess egenvärde.

Kommunen som planerare och markägare har ett stort ansvar för naturen. Inom naturvården jobbar vi med så kallad tätortsnära natur, skolskogar och andra naturobjekt av lokalt intresse.

Kommunens naturvårdsprogram

Naturvård är inte ett isolerat specialområde utan något som berör många delar av vårt samhälle. Naturvårdsfrågorna är ett gemensamt ansvar för olika kommunala förvaltningar tillsammans med bland annat myndigheter, markägare, sakägare, frivilliga organisationer och företag.

Bred kunskap och delaktighet i den biologiska mångfalden och naturen är en förutsättning för att värdena ska kunna föras vidare till kommande generationer och för att vi ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Naturvårdsprogrammet bidrar till att upprätthålla och förstärka kvaliteterna i naturmiljön.

Mål med naturvårdsprogrammet

Detta är de mål som naturvårdsprogrammet syftar till att uppnå under perioden 2013 till 2017. Här kan du läsa naturvårdsprogrammet i sin helhet.

Strategiskt arbete

 • En årlig verksamhetsplan tas fram för naturvårdens verksamhet med tillhörande budget.
 • Bibehåll och utveckla naturvårdskompetensen inom samhällsbyggnad.
 • Naturvårdsprogrammet skall ge styrning och prioritering i naturvårdsarbetet.
 • Ge kontinuitet i arbetet: Naturvårdsprogrammet ska påvisa långsiktiga behov, ge politiker och planerare möjlighet att se naturvården över en lång följd av år. De värdefullaste biotoperna har utvecklats under lång tid, kanske hundratals år. Skyddet av sådana områden måste vara starkt om det ska vara meningsfullt.
 • Naturvårdsprogrammet ska vara stöd i planering och lovgivning.
 • Naturvårdsprogrammet vara grund för utformning av naturvårdsprojekt.

God bebyggd miljö, naturupplevelser och tillgänglighet

 • Det ska vara lätt att hitta ut i naturen och lätt hitta områden som passar olika behov av friluftsliv och rekreation.
 • Kommunal tätortsnära natur ska vara en tillgång för rekreation.
 • Det ska ges bättre möjligheter för funktionshindrade att nå ut i naturen.

Skötsel och vård av naturtyper

 • Kommunen ska arbeta för bevarande och främjande av de öppna, småskaliga, natur- och kulturmarkerna i landskapet.
 • Förutsättningarna för den biologiska mångfalden i kommunens skogar och parker ska öka. Främst genom åtgärder för att gynna död ved samt socialt och biologiskt hänsynstagande i skogsbruket och med hänsyn till näraliggande skogsområden.
 • Naturvårdsprojektet ”Agenda 21 för Lidköpings skogar ” ska följas.
 • Arbeta för anläggande av våtmarker för att minska övergödningen till Västerhavet.
 • Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv ska värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt.
 • Miljökvalitetsnormerna för vatten enligt EU:s ramdirektiv ska uppnås.

Skydd av livsmiljöer och arter

 • Kommunen ska verka för att områden med särskilt stora naturvärden långsiktigt bevaras på det sätt som bedöms mest lämpligt.
 • Förutsättningarna för och kunskapen om skyddsvärda arter och miljöer i kommunen och i synnerhet på kommunägd mark ska öka.
 • Kommunen ska verka för att särskilt öka kunskapen om kommunala ansvarsarter.
 • Medverka aktivt i biosfärarbetet för ”Vänerskärgården med Kinnekulle.”

Grön miljöövervakning

 • Uppföljning av uppnådda mål genom angivna nyckeltal.

Friluftsliv

 • Bevara och utveckla kommunens förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv som främjar folkhälsa och livskvalitet.
 • Natur- och kulturlandskapet används på ett långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Information

 • Informera om kommunens natur, naturvårdsarbete och naturvårdsprogram.

Naturreservat i Lidköpings kommun

I Lidköpings kommun finns tolv områden som är skyddade som naturreservat eller naturvårdsområden. Av dessa är kommunen förvaltare för det kommunala reservatet Östra Sannorna.

Östra Sannorna

Östra Sannorna är ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picnic. Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet. Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Klibbalkärren är en miljö som gynnar ett flertal naturvårdsintressanta arter, som dock ofta kräver lite äldre skog än vad som finns i Östra Sannorna. Östra Sannornas natur ska i stort lämnas till fri utveckling. I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett observerats.

Läs mer om vilka vandringsleder som finns i kommunen.

Det finns också ett antal reservat som beslutats av Länsstyrelsen.

Lidköpings pärlor

Lidköpings pärlor är en natur- och kulturguide till Lidköpings kommun. Pärlorna är framtagna genom delvis statlig finansiering via LONA-projektet som ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) finns idag i alla Sveriges kommuner.

Naturvård är inte ett isolerat specialområde utan något som berör många delar av vårt samhälle. Naturvårdsfrågorna är ett gemensamt ansvar för olika kommunala förvaltningar tillsammans med bland annat myndigheter, markägare, sakägare, frivilliga organisationer och företag.

Bred kunskap och delaktighet i den biologiska mångfalden och naturen är en förutsättning för att värdena ska kunna föras vidare till kommande generationer och för att vi ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Naturvårdsprogrammet bidrar till att upprätthålla och förstärka kvaliteterna i naturmiljön.

Mål med naturvårdsprogrammet

Detta är de mål som naturvårdsprogrammet syftar till att uppnå under perioden 2013 till 2017. Här kan du läsa naturvårdsprogrammet i sin helhet.

Strategiskt arbete

 • En årlig verksamhetsplan tas fram för naturvårdens verksamhet med tillhörande budget.
 • Bibehåll och utveckla naturvårdskompetensen inom samhällsbyggnad.
 • Naturvårdsprogrammet skall ge styrning och prioritering i naturvårdsarbetet.
 • Ge kontinuitet i arbetet: Naturvårdsprogrammet ska påvisa långsiktiga behov, ge politiker och planerare möjlighet att se naturvården över en lång följd av år. De värdefullaste biotoperna har utvecklats under lång tid, kanske hundratals år. Skyddet av sådana områden måste vara starkt om det ska vara meningsfullt.
 • Naturvårdsprogrammet ska vara stöd i planering och lovgivning.
 • Naturvårdsprogrammet vara grund för utformning av naturvårdsprojekt.

God bebyggd miljö, naturupplevelser och tillgänglighet

 • Det ska vara lätt att hitta ut i naturen och lätt hitta områden som passar olika behov av friluftsliv och rekreation.
 • Kommunal tätortsnära natur ska vara en tillgång för rekreation.
 • Det ska ges bättre möjligheter för funktionshindrade att nå ut i naturen.

Skötsel och vård av naturtyper

 • Kommunen ska arbeta för bevarande och främjande av de öppna, småskaliga, natur- och kulturmarkerna i landskapet.
 • Förutsättningarna för den biologiska mångfalden i kommunens skogar och parker ska öka. Främst genom åtgärder för att gynna död ved samt socialt och biologiskt hänsynstagande i skogsbruket och med hänsyn till näraliggande skogsområden.
 • Naturvårdsprojektet ”Agenda 21 för Lidköpings skogar ” ska följas.
 • Arbeta för anläggande av våtmarker för att minska övergödningen till Västerhavet.
 • Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv ska värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt.
 • Miljökvalitetsnormerna för vatten enligt EU:s ramdirektiv ska uppnås.

Skydd av livsmiljöer och arter

 • Kommunen ska verka för att områden med särskilt stora naturvärden långsiktigt bevaras på det sätt som bedöms mest lämpligt.
 • Förutsättningarna för och kunskapen om skyddsvärda arter och miljöer i kommunen och i synnerhet på kommunägd mark ska öka.
 • Kommunen ska verka för att särskilt öka kunskapen om kommunala ansvarsarter.
 • Medverka aktivt i biosfärarbetet för ”Vänerskärgården med Kinnekulle.”

Grön miljöövervakning

 • Uppföljning av uppnådda mål genom angivna nyckeltal.

Friluftsliv

 • Bevara och utveckla kommunens förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv som främjar folkhälsa och livskvalitet.
 • Natur- och kulturlandskapet används på ett långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Information

 • Informera om kommunens natur, naturvårdsarbete och naturvårdsprogram.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan