Miljöprojekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är viktiga och något som vi jobbar med i alla våra verksamheter. Som grund för detta arbete finns kommunens miljöplan. Där pekar vi ut de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom miljöområdet i Lidköping.

Genom många aktiviteter och projekt arbetar vi för att nå våra mål. Projekten nedan är uppdelade utifrån miljöplanens områden.

Sund livsmiljö

Under uppbyggnad.

Minskad klimatpåverkan

Hållbara måltider i Lidköping

Syfte: Minska klimatpåverkan från de livsmedel vi använder i kommunens verksamheter och öka resurshushållningen i hela livsmedelskedjan.
Projekttid: 2019
Kontaktperson: Nathalie Thorstensson, kostchef
Bidrag från: Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet
Mer information om hållbara måltider i Lidköping.

Sol i väst

Syfte: Regionalt projekt för att bygga upp beställarkompetensen hos privata företag och offentliga aktörer så att de på egen hand kan upphandla och förvalta solcellsanläggningar. Totalt finns nu elva kommunala anläggningar för produktion av solel i Lidköping. De  producerar totalt ungefär 246 000 kWh/år.
Projekttid: 2016-2019
Kontaktperson: Sara Vallgren Klang, energi- & miljöingenjör
Samarbetspartners: Hållbar utveckling Väst, Ener­gimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Fastighetsägarna GFR.
Mer information om Sol i väst.

Hållbar resursanvändning

Cirkulär ekonomi

Rapport om Cirkulär ekonomi inom Lidköpings kommun

Samarbete med Zambia kring hållbar avfallshantering (Sustainable municipalities in concert 2.0)

Syfte: Att främja utvecklingen av demokrati med tema hållbar avfallshantering. Projektet ska i slutändan leda till utveckling av avfallshanteringssystem och ska även engagera skolor för att bidra till attitydförändringar och informationsspridning.
Projekttid: 2018-2021
Kontaktperson: Malin Olsson Lundqvist, utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Samarbetspartners: Lidköpings kommun och Lusaka City, Zambia. Sker genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Mer information om samarbetet med Zambia.

Systematiskt stöd för industriell symbios, ett modellområde och lärdomar från Lidköping

Syfte: I linje med antagna styrdokument främja utvecklingen av industriell symbios och genom projektet hitta metoder för att möjliggöra en sådan utveckling. Detta är ett led i att stödja utveckling av cirkulär och biobaserad ekonomi i landet.
Projekttid: 2019-2020
Kontaktperson: Yvonne Träff, miljöstrateg
Samarbetspartners: Kommunala verksamheter som deltar i projektet är Teknisk Service och Lidköping Energi AB. Dessutom deltar företagen Lantmännen Reppe AB, Gasum Lidköping AB, Fordonsgas AB, Gunnar Dafgård AB och Fazer Kvarn AB Fazer Sweden AB. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Linköpings universitet. Universitetet har tidigare studerat flöden av resurser mellan företag och kommunala verksamheter i Lidköping. Det är företaget WA3RM AB som i projektet kommer att ansvara för kartläggningen av möjligheter för industriell symbios.

Naturens tjänster

Multifunktionell grönyta för ekosystemtjänster i Erstorp Södra

Syfte: En multifunktionell grönyta ska bidra med estetiska upplevelsevärden, bullerdämpning, fördröjning av dagvatten, livsmiljö för pollinerare och ökad biologisk mångfald. Detta sker genom ett grönt stråk med en låg bullerreducerande vall och vegetationsytor för dagvattenfördröjning och rekreation mellan länsväg 2578 och blivande bostäder.
Finansiering: Boverket 1 593 000 kronor. Bidraget täcker femtio procent av den beräknade kostanden och Lidköpings kommun samt exploatören Eksjöhus står för resterande del.
Projekttid: December 2018 – december 2019
Kontaktperson: Marianne Magnusson, landskapsarkitekt
Mer information om den multifunktionella grönytan i Erstorp.

Under uppbyggnad.