Samarbete med Zambia kring hållbar avfallshantering

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommun och Lusaka i Zambia kommer under tre år framöver att samarbeta inom ett projekt för hållbara avfallshantering genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Det övergripande målet är att främja utvecklingen av demokrati med tema hållbar avfallshantering. Projektet ska i slutändan leda till utveckling av avfallshanteringssystem och ska även engagera skolor för att bidra till attitydförändringar och informationsspridning.

En viktig del är att utifrån de båda städernas egna utgångslägen ta ett högre steg i avfallstrappan. Avfallstrappan är en modell för hur vi ska prioritera när det gäller behandling av avfall. För att minimera miljöpåverkan ska vi sträva efter att befinna oss så högt upp i trappan som möjligt. Vi behöver alltså se till att det uppstår så lite avfall som möjligt och att återanvända och återvinna betydligt mer än i dag.

Lusaka och Lidköping står inför samma utmaningar, men av olika storleksordning. Tillsammans kan vi utveckla system och metoder för att åstadkomma en mer hållbar avfallshantering.

Bakgrund

Under 2017 genomfördes en förstudie som ligger till grund för projektet. Utifrån den fokuserar Lidköpings kommun och Lusaka sitt framtida samarbete på hållbar avfallshantering.

Både Lidköping och Lusaka behöver utveckla sina avfallsplaner

I Lusakas fall behöver avfallsplanen bli mer omfattande och täcka fler områden och i Lidköping behöver den revideras, uppdateras och utvecklas ytterligare. I Lidköping finns en ny miljöplan med tydliga mål och åtgärder för avfallshanteringen. Arbetet med projektet kommer att vara ett verktyg för att genomföra ambitioner som lyfts fram i miljöplanen.

Skolorna har en viktig roll

En av insatserna i projektet är att skapa intresse för miljöarbete på skolnivå. I Lidköping har vi genom åren arbetat aktivt med konceptet Grön Flagg men det arbetet behöver ett omtag. Ett gemensamt (i både Lidköping och Lusaka) omtag med internationella prägel kommer att vitalisera miljöarbetet och skapa nya arbetssätt som kommer ge synergier på såväl miljö- som demokratiarbete.

Vad ska projektet leda till?

Målet med projektet ”Sustainable municipalities in concert 2.0” är:

 1. Undersöka olika återvinningsstrukturer
 2. Arbeta med återvinning på skolor
 3. Se på möjligheter för inkomstgenererande verksamhet baserad på avfall och återvinning, innovationer för att öka ekonomin vid återvinning
 4. Kunskapshöjande insatser kring nya partnerskap – industriell symbios
 5. Kapacitetsuppbyggnad på organisationsnivå
 6. Utveckla informations- och mobiliseringsteknik med och för ungdomar att kommunicera avfallsfrågan ur ett miljö- och hälsoperspektiv
 7. Skapa en plattform för kommunens tjänstepersoner och ungdomarna/skolan att träffas och ha en dialog
 8. Undersöka sätt att certifiera skolor i ”grönt tänkande”

För vem genomförs projektet?

Vi kommer arbeta för att höja medvetenheten om avfall och återvinning ur ett miljö- och hälsoperspektiv hos unga, politiker och tjänstepersoner samt hos allmänheten.

 • Projektets direkta målgrupp är på organisatorisk nivå med politiker och tjänstepersoner i Lusaka och Lidköpings kommun. Syftet är i första hand att utveckla avfallshanteringssystemen och sätten att jobba med avfall på organisatorisk nivå.
 • I andra hand ska projektet skapa attitydförändringar kring avfall och miljö genom att arbeta med kunskapsspridning till unga genom unga och till politiker och tjänstepersoner i kommunen och även till allmänheten.
 • Även ungdomar och lärare som ska utbilda sig och andra unga inom området hållbarhet inom avfallsområdet är målgrupper för projektet.

Varför samarbetar Lidköping med just Lusaka?

Lidköping och Lusaka har sedan flera år en god relation tack vare utbyte mellan De la Gardiegymnasiet och Kamwala High School i Lusaka. Vid diskussioner kring fortsatt samarbete kunde båda parterna se behov av att jobba även på kommunal övergripande nivå, kring hållbarhet, medborgardialog och god förvaltning.

Därför ansökte Lidköping och Lusaka om ett förstudieprojekt från ICLD. Både Lidköping och Lusaka har utmaningar i beteendeförändringar kring hållbarhet och hantering av avfall där invånarna ska involveras i nya sätt att källsortera och ta ansvar för miljön.

Vad är ICLD?

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är en organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på individens fri- och rättigheter ska ICLD:s program hjälpa till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer.

ICLD främjar lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv. De fyra kärnområdena jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande är viktiga hörnstenar i en positiv demokratisk utveckling.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

 

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Här kan du läsa mer om de globala målen.

Under 2017 genomfördes en förstudie som ligger till grund för projektet. Utifrån den fokuserar Lidköpings kommun och Lusaka sitt framtida samarbete på hållbar avfallshantering.

Både Lidköping och Lusaka behöver utveckla sina avfallsplaner

I Lusakas fall behöver avfallsplanen bli mer omfattande och täcka fler områden och i Lidköping behöver den revideras, uppdateras och utvecklas ytterligare. I Lidköping finns en ny miljöplan med tydliga mål och åtgärder för avfallshanteringen. Arbetet med projektet kommer att vara ett verktyg för att genomföra ambitioner som lyfts fram i miljöplanen.

Skolorna har en viktig roll

En av insatserna i projektet är att skapa intresse för miljöarbete på skolnivå. I Lidköping har vi genom åren arbetat aktivt med konceptet Grön Flagg men det arbetet behöver ett omtag. Ett gemensamt (i både Lidköping och Lusaka) omtag med internationella prägel kommer att vitalisera miljöarbetet och skapa nya arbetssätt som kommer ge synergier på såväl miljö- som demokratiarbete.