Var med och håll Lidköping rent

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Att hålla Lidköping rent och fint är viktigt av många anledningar, inte minst för syns skull. Nedskräpning är ett problem som sträcker sig längre än fimpen, plastpåsen eller glasflaskan som har slängts på marken och det är viktigt att vi tillsammans arbetar förebyggande med detta. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun arbetar för att minska nedskräpningen i vår närmiljö.

Skolans skräpplockardagar

Varje vår deltar Lidköpings kommun i Håll Sverige Rents aktion Vi håller rent! mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2019, anmälde sig 30-talet enheter inom Barn & Skola och totalt deltog runt 3 600 personer. Skolorna planerar själva sina skräpplockardagar, ofta sker det i kombination med miljöveckor eller liknande och är ett viktigt inslag i kommunens hållbarhetsarbete!

Föreningsstädet

Utöver att kommunen är en Håll Sverige Rent-kommun och att vi varje år anmäler oss till kampanjen Vi håller rent! har vi andra stående inslag i kampen mot nedskräpning, där även allmänheten involveras. Bland annat samordnar Park-Gata något som kallas Föreningsstädet. Varje vår kan föreningarna i Lidköping skicka in en intresseanmälan om att vara med och plocka skräp en helg, under perioden maj-september. Efter genomfört uppdrag får föreningen en ersättningssumma, som kan hjälpa till i det fortsatta föreningsarbetet.

Här kan du anmäla din förening eller högstadieklass om ni är intresserade att vara med och städa.

Kommunens skötsel av allmän platsmark och grönytor

För att hålla vår stad ren och fin krävs det ett antal arbetstimmar om dagen. Enheten Park-Gata ser till att hålla såväl gaturum som parker och andra allmänna ytor städade och prydliga. I detta ingår såväl sopning av gator, som tömning av papperskorgar och omhändertagande av grus och annat. Detta är viktiga åtgärder som också förebygger ytterligare nedskräpning.

Kommunikation och konkreta åtgärder för förebyggande

Kommunen försöker på olika sätt kommunicera vikten av att minimera nedskräpning, bland annat via sociala media. Kommunen har även vigt ett eget avsnitt åt nedskräpning i den nya avfallsplanen som är på väg upp till kommunfullmäktige, där vikten av just kommunikation kring frågan också understryks. I andra sammanhang vidtar kommunen konkreta förebyggande åtgärder för att minska nedskräpning, exempelvis genom att inte använda plastkonfetti vid studenternas utspring.

Vad kan jag som privatperson göra?

Du som privatperson kan också dra ditt strå till stacken i förebyggandet av nedskräpning. Första steget är givetvis att inte skräpa ner och att se till att skräpet hamnar där det hör hemma. Om vi tillsammans lyfter nedskräpningsfrågan genom att ta en skräponad (promenera och plocka skräp), drar ihop ett gäng för att plogga (jogga och plocka skräp) eller varför inte genomför en skräpplockardag med jobbet kan problemet uppmärksammas än mer. Håll Sverige Rent har mer tips på sätt som du kan engagera dig, läs mer om det här.

Vad är Håll Sverige Rent?

Håll Sverige Rent har funnits sedan 1983 och är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. De samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. På deras hemsida www.hsr.se kan du hitta massor av information och fakta om hur skräpläget faktiskt ser ut, samt tips på hur du själv kan bidra för en miljö.

Vad är det som gäller kring nedskräpning?

I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning i Sverige är förbjuden och detta står inskrivet i Miljöbalken. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare.

Kommunen har under vissa förutsättningar ett ansvar för att städa gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. Kommunen kan också bli ansvarig att återställa andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Under vissa förutsättningar kan fastighetsägaren bli ansvarig för att åtgärda nedskräpning, främst när det handlar om kvartersmark och gångbanor inom detaljplanelagt område.

Beträffande återvinningsstationer är dessa endast till för förpackningar och tidningar/returpapper, med andra ord så hör grovavfall och annat skräp inte hemma här. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som har hand om återvinningsstationerna och det är till dem du gör eventuella felanmälningar som rör dessa, exempelvis om det är skräpigt. Läs mer om det här: FTI – Gör en felanmälan

Varför är det viktigt att motverka nedskräpning?

Utöver att hanteringen av den nedskräpning som sker kostar tid och pengar har nedskräpning negativ påverkan på vårt samhälle även ur såväl social som miljömässig synpunkt. Skräpiga områden kan upplevas som otrygga och bidra till annan skadegörelse, men skräpet kan även orsaka skador på djur och människor. Beträffande nedskräpning i form av plast har det i modern tid uppdagats att problemet är större än vad som tidigare befarades.

Vi vet nu att plast som på grund av nedskräpning (eller felaktig hantering) hamnar i våra sjöar och vattendrag fragmenteras och på så vis ger ett stort bidrag av mikroplaster i våra vatten. Nya rön visar även att vi människor tar upp dessa mikroplaster via olika typer av livsmedel, men än så länge finns stora kunskapsluckor gällande hälsoeffekterna och det krävs ytterligare studier för att fastställa detta.

Enligt Håll Sverige Rent härstammar 80 procent av det skräp som finns i våra vatten från nedskräpning på land. Lidköpings kommun har en lång kuststräcka längs Vänern och det krävs att vi tar vårt ansvar för att sjön med alla dess inneboende värden inte tar skada av vårt beteende på land, eller till sjöss.

Varje vår deltar Lidköpings kommun i Håll Sverige Rents aktion Vi håller rent! mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2019, anmälde sig 30-talet enheter inom Barn & Skola och totalt deltog runt 3 600 personer. Skolorna planerar själva sina skräpplockardagar, ofta sker det i kombination med miljöveckor eller liknande och är ett viktigt inslag i kommunens hållbarhetsarbete!