Lediga tomter och tomtkö

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Inom Lidköpings kommun finns det lediga tomter. Tomterna kan vara både kommunalt ägda och privat ägda.

Sjölunda

Nu kan du enkelt registrera dig i tomtkön och betala avgiften digitalt.

Du betalar avgiften med hjälp av ditt bankkort och ditt mobila bankid. Har du frågor kring detta så är du välkommen att kontakta vårt kontaktcenter. Kontaktuppgifterna hittar du högst upp på sidan.

Tomtkö - anmälan, regler och avgifter

Inom kommunen finns en tomtkö för fördelning av kommunala småhustomter. Anmälan till tomtkön görs till Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden och ska göras på följande sätt:

Anmälan

 • Anmälan görs via e-tjänsten Tomtkö – kommunala småhustomter.
 • För att anmäla dig till tomtkön måste du ha fyllt 18 år och själv tänkt bosätta dig på tomten.
 • Anmälan är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om inte parterna är överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar.
 • Som anmälningsdatum till tomtkön räknas den dag då anmälan gjorts via e-tjänsten och betalning skett.
 • Du ska anmäla varaktig ändring av adress, namn, mejladress, telefonnummer.

Avgift

 • I samband med anmälan till tomtkön, ska sökanden till kommunen betala en anmälningsavgift på 5 000 kr.
 • Anmälningsavgiften (5 000 kr) dras av från köpeskillingen alternativt återbetalas om anmälan till tomtkön tas tillbaka eller den sökande tas bort från tomtkön.

Avregistrering sker när

 • sökanden själv begär det.
 • sökanden fått tomt genom tomtkön.
 • sökanden 3 gånger avstått från erbjuden tomt.
 • den sökanden inte kan nås för att förändrade kontaktuppgifter inte meddelats.

Fördelning av tomter ( gäller från och med 2016-01-01)

 • Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum.
 • Förtur kan ges i undantagsfall.
 • Kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt om det framgår att tilldelningen inte stämmer överens med grundtankarna för kommunens tomtkö.
 • Kommunen tar tillbaka tomten om kompletta bygglovhandlingar inte har kommit till miljö- och byggnämnden inom sex (6) månader från utdelning av erbjuden tomt.
 • Betalning av tomten ska göras i samband med att startbesked ges.
 • Byggnationen ska ha påbörjats senast sex (6) månader efter att startbesked getts.

Lediga tomter i Järpås

Järpås är orten mellan slätten och skogen cirka 2 mil från Lidköping.

Järpås

Här finns det möjlighet att bo på landsbygden eller i tättbebyggt område som gränsar till slätt, skog och närheten till ett litet vattendrag. I Järpås finns det både förskola, grundskola, fritids fritidsgård samt ett äldreboende. För simning och bad finns en anlagd badsjö och ett 2 kilometer långt anlagt motionsspår. På orten finns livsmedelsbutik.

Idag finns det i Järpås fyra byggklara tomter.

JärpåsÖversikt

Grön prick på kartan betyder att tomten är ledig.

Järpås

 

Lediga tomter i Mellby

Mellby ligger naturskönt bland både skog och åkermark. I Mellby finns nu lediga tomter.MellbyÖversikt

Mellby

Plankarta Mellby 5 36

Sammanfattning geoteknisk undersökning Mellby

Bygganvisningar Mellby 5_36

Mellby

Lediga tomter Otterstad

Otterstad ligger ca 2 mil från Lidköping i riktning mot Läckö. Här finns det förskola, grundskola, motionsspår och Hagavallen med fotbollsplaner. Bussförbindelser finns med Västtrafik. Förutom detta finns församlingshem och hembygdsgård.

Här kan du se vilka tomter som fortfarande är lediga:

OtterstadÖversikt

Grön prick på kartan betyder att tomten är ledig.

Otterstad

 

 

 

Lediga tomter i Sjölunda Äng

För närvarande finns inga lediga tomter i området.

Har du frågor kring tomterna så kontakta Lolita Dikanda telefon 0510 – 77 02 77.

Här kan du ta del av gällande detaljplan för Sjölunda Äng och Sjölunda Strand.

En markundersökning, en så kallad geoteknisk undersökning, är en teknisk och detaljerad beskrivning av en undersökning som görs för att klarlägga de geotekniska förutsättningarna för ett område. Denna undersökning ger underlag för bedömning av lämplig grundläggningsmetod, nivåsättning med mera som sammanfattas och redovisas i ett geoteknik-PM.

Geoteknisk undersökning och VA Sjölunda Äng

Geoteknisk undersökning-Sjölunda Äng

Bygganvisningen ligger till grund för att projektering av byggnaden ska bli rätt. Här finner du den aktuella bygganvisningen för detta område Bygganvisningar Sjölunda Äng 2015

 

HästskonTuristkarta2

 

 

Lediga tomter Sjölunda Äng etapp 2

För närvarande finns inga lediga tomter i området.

Har du frågor kring tomterna så kontakta Lolita Dikanda telefon 0510 – 77 02 77.

Här kan du ta del av gällande detaljplan för Sjölunda Äng och Sjölunda Strand

Bygganvisningar ligger till grund för att projektering av byggnaden ska bli rätt. Här finner du den aktuella bygganvisningen för detta område. Bygganvisningar Sjölunda Äng 2015 etapp 2

En markundersökning, en så kallad geoteknisk undersökning, är en teknisk och detaljerad beskrivning av en undersökning som görs för att klarlägga de geotekniska förutsättningarna för ett område. Denna undersökning ger underlag för bedömning av lämplig grundläggningsmetod, nivåsättning med mera som sammanfattas och redovisas i ett geoteknik-PM.

Geoteknisk undersökning Sjölunda Äng etapp 2

SjölundaEtapp2 översikt

Lediga tomter Sjölunda Äng etapp 3A

Just nu finns inga lediga tomter.

Tomterna kommer att vara byggklara den 15 maj 2017.

Intresseanmälan gör du genom e-tjänsten Intresseanmälan Sjölunda etapp 3A som finns till höger på sidan.

Har du frågor kring tomterna så kontakta Lolita Dikanda telefon 0510 – 77 02 77.

Grön prick på kartan = ledig tomt

Sjölunda Etapp A

Lediga tomter i Örslösa

Mitt emellan jobbet och båtplatsen ligger Örslösa, en medeltida kyrkby. Här blandas lantgårdar med villabebyggelse 8 kilometer från Lidköpings centrum, 7 kilometer till Svalnäs badplats och 6 kilometer till Källstorp småbåtshamn.

Lediga tomter Örslösa

I Örslösa finns skola, förskola, äldreboende, bussförbindelser och idrottsplats. Sex tomter finns byggklara och centralt i området finns en större yta anpassad för grupphus.

Örslösa Översikt

Grön prick på kartan betyder att tomten är ledig.

Örslösa

 

Privata tomter på landsbygden/tätorten

Nedanstående tomter är privata och fristående från den kommunala tomtkön. Det finns inte någon turordning och inte heller någon avgift. Köparen tar själv kontakt med säljaren. Säljare och köpare diskuterar själva överenskommelser kring försäljningen. Kommunen finns endast med som rådgivande part kring planfrågor och övriga exploateringsfrågor.

Kålland

Sunnersbergs-Filsbäck 2:31 (mot Ullersund)
Per och Gunnel Götesjö, telefon: 0510-70181
gunnelgotesjo@hotmail.com

Kållandsö – Hörviken

Fastighetsbyrån ansvarar för förmedling av elva tomter i Hörviken.
Kontakt: Fastighetsbyrån, Johanna Lundell, 0725099510 eller johanna.lundell@fastighetsbyran.se.
Annons finns på objekt.fastighetsbyran.se

Hyllingsund

Ann-Ki Thyrell, telefon: 0510-541700, 070-2233177
info@hyllingsund.com
Hyllingsund

Mellby

Mellby-Berg 1:35
Alf Almquist, telefon: 0510-866 90

Mellby

Mellby 6:12
Per Sjölander telefon: 0510-532094, 070-54 15 652

Lovene

13 avstyckade tomter
Fredrik Haraldsson, telefon: 0510-532295, 070-86 71 593

Närebo

Sex tomter för friliggande hus och en där det är tillåtet med parhus.
För mer information kontakta Carl-Gustaf Carlander
Mobil: 070-373 46 47

Resville 4:15

Fint belägen tomt på 6300 m2. V/A samt fiber framdraget till tomten. Anslutningsavgift tillkommer.

För mer information kontakta Dieter Wagner, telefon: 0707-999 572

Hovby

Östby 1:21 omfattande 20 672 m2 (2 ha) mellan Majåker och flygplatsen.

Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus med garage finns. Kommunalt vatten och avlopp finns på tomten. Bredbandsanslutning i närheten. Fastigheten ligger vid samfälldväg. Lämplig fastighet för den som vill bo fritt nära stan (5km  till centrum). Tillräckligt stor för att skapa och driva en hästgård eller annan verksamhet.

Mer information på mobil 0706 35 18 71 eller email hovby.majaker@gmail.com

Viktigt att tänka på vid försäljning eller köp av mark

För att underlätta för den som vill bygga nytt på landsbygden har kommunen upprättat ett register över markägare som vill sälja mark för bostadstomter. Kommunen vill medverka till att skapa kontakt mellan markägare och intressenter. Markägare som vill sälja en bit av sin mark kontaktar Samhällsbyggnad för att tillse att platsen är lämpligt för byggnation. För intresserade markägare finns en anmälningsblankett på Samhällsbyggnad.

Intresserade köpare kontaktar själva markägaren direkt för upplysningar om tomten. Köparen kontaktar sedan Plan-Bygg för en detaljerad diskussion för husets utformning och placering. För att vara säker på att platsen får bebyggas kan säljare eller byggherre (köparen) söka ett så kallat förhandsbesked innan bygglovsansökan.

Inför avstyckning

När man planerar en avstyckning för bostadsbebyggelse är det viktigt att tänka på att:

 • Inom naturreservat och strandskyddsområden råder förbud mot nybyggnad. Strandskydd råder 300 meter från Vänerns strandremsa och 100 meter för övriga sjöar och vattendrag.
 • Översiktsplanen ger upplysningar om andra förutsättningar t ex riksintressen, övriga kulturhistoriskt värdefulla miljöer, skyddsavstånd till väg och kraftledningar samt eventuella risker för konflikter mellan boende och jordbruksdrift.
 • För Öboängen, Mellby, Örslösa, Råda, Filsbäck, Järpås finns Fördjupade översiktsplaner.
 • Vatten- och avloppsfrågor måste kunna lösas, och fastigheten skall ha en bra och säker in- och utfart.
 • Det är viktigt att nya byggnader på landsbygden placeras och utformas så att de passar in i landskapet och att de passar ihop med befintlig bebyggelse. Rätt hus på rätt plats kan vara en stor tillgång för landskapsbilden medan hus på fel plats kan upplevas som störande.

Mer information om avstyckning finns på Lantmäteriets hemsida.

Inom kommunen finns en tomtkö för fördelning av kommunala småhustomter. Anmälan till tomtkön görs till Lidköpings kommun, samhällsbyggnadsnämnden och ska göras på följande sätt:

Anmälan

 • Anmälan görs via e-tjänsten Tomtkö – kommunala småhustomter.
 • För att anmäla dig till tomtkön måste du ha fyllt 18 år och själv tänkt bosätta dig på tomten.
 • Anmälan är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna själva bestämma vem som ska stå kvar i tomtkön. Om inte parterna är överens är det den som står som sökande som har rätten att stå kvar.
 • Som anmälningsdatum till tomtkön räknas den dag då anmälan gjorts via e-tjänsten och betalning skett.
 • Du ska anmäla varaktig ändring av adress, namn, mejladress, telefonnummer.

Avgift

 • I samband med anmälan till tomtkön, ska sökanden till kommunen betala en anmälningsavgift på 5 000 kr.
 • Anmälningsavgiften (5 000 kr) dras av från köpeskillingen alternativt återbetalas om anmälan till tomtkön tas tillbaka eller den sökande tas bort från tomtkön.

Avregistrering sker när

 • sökanden själv begär det.
 • sökanden fått tomt genom tomtkön.
 • sökanden 3 gånger avstått från erbjuden tomt.
 • den sökanden inte kan nås för att förändrade kontaktuppgifter inte meddelats.

Fördelning av tomter ( gäller från och med 2016-01-01)

 • Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum.
 • Förtur kan ges i undantagsfall.
 • Kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt om det framgår att tilldelningen inte stämmer överens med grundtankarna för kommunens tomtkö.
 • Kommunen tar tillbaka tomten om kompletta bygglovhandlingar inte har kommit till miljö- och byggnämnden inom sex (6) månader från utdelning av erbjuden tomt.
 • Betalning av tomten ska göras i samband med att startbesked ges.
 • Byggnationen ska ha påbörjats senast sex (6) månader efter att startbesked getts.