Privata tomter på landsbygden/tätorten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Nedanstående tomter är privata och fristående från den kommunala tomtkön. Det finns inte någon turordning och inte heller någon avgift. Köparen tar själv kontakt med säljaren. Säljare och köpare diskuterar själva överenskommelser kring försäljningen. Kommunen finns endast med som rådgivande part kring planfrågor och övriga exploateringsfrågor.

Erstorp

18 st villatomter
Eksjöhus AB (länk till hemsida)
Info om dessa tomter (länk till hemsida)
Kontakt: Rikard Oswaldsson
Tfn. 0705-305 886
E-post: rikard.oswaldsson@eksjohus.se

Kållandsö – Hörviken

Fastighetsbyrån ansvarar för förmedling av elva tomter i Hörviken.
Kontakt: Fastighetsbyrån, Johanna Lundell, 0725099510 eller johanna.lundell@fastighetsbyran.se.
Annons finns på objekt.fastighetsbyran.se

Hyllingsund

Ann-Ki Thyrell, telefon: 0510-541700, 070-2233177
info@hyllingsund.com
Hyllingsund

Mellby

Mellby-Berg 1:35
Alf Almquist, telefon: 0510-866 90

Mellby

Mellby 6:12
Per Sjölander telefon: 0510-532094, 070-54 15 652

Lovene

13 avstyckade tomter
Fredrik Haraldsson, telefon: 0510-532295, 070-86 71 593

Resville 4:15

Fint belägen tomt på 6300 m2. V/A samt fiber framdraget till tomten. Anslutningsavgift tillkommer.
För mer information kontakta Dieter Wagner, telefon: 0707-999 572

Vinninga

Lindärva Eken 2 st tomter
Lindärva Hålltorps säteri 3 st tomter
Mäklarhuset
Kontakt: Gustav Jansson, Affärs- och säljstöd
Direkt: 0510-615 30, Mobil: 076-677 42 77
E-post: gustav.jansson@maklarhuset.se

Viktigt att tänka på vid försäljning eller köp av mark

Intresserade köpare kontaktar själva markägaren direkt för upplysningar om tomten. Köparen kontaktar sedan lämpligen planenheten för att diskutera eventuella planeringsfrågor samt byggenheten för diskussion för husets utformning och placering.

Inför avstyckning

När man planerar en avstyckning för bostadsbebyggelse är det viktigt att tänka på att:

  • Inom naturreservat och strandskyddsområden råder förbud mot nybyggnad. Strandskydd råder 300 meter från Vänerns strandremsa och 100 meter för övriga sjöar och vattendrag.
  • Översiktsplanen ger upplysningar om andra förutsättningar t ex riksintressen, övriga kulturhistoriskt värdefulla miljöer, skyddsavstånd till väg och kraftledningar samt eventuella risker för konflikter mellan boende och jordbruksdrift.
  • För Öboängen, Mellby, Örslösa, Råda, Filsbäck, Järpås finns Fördjupade översiktsplaner.
  • Vatten- och avloppsfrågor måste kunna lösas, och fastigheten skall ha en bra och säker in- och utfart.
  • Det är viktigt att nya byggnader på landsbygden placeras och utformas så att de passar in i landskapet och att de passar ihop med befintlig bebyggelse. Rätt hus på rätt plats kan vara en stor tillgång för landskapsbilden medan hus på fel plats kan upplevas som störande.

Mer information om avstyckning finns på Lantmäteriets hemsida.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan