Stadsutvecklingsplanen – pågående projekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Samhällsbyggnad har, av politiken, fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050.

Lidköping ska kunna rymma en växande befolkning och möjliggöra för ökat bostadsbyggande samtidigt som vi ska värna stadens attraktionskraft, för att lyckas med detta behövs planering på en övergripande nivå för staden. Fler Lidköpingsbor betyder också att vi långsiktigt behöver säkerställa möjlighet till god tillgång till offentlig service, tillräckligt med park- och rekreationsområden av god kvalitet, möjlighet för stadskärnan att utvecklas samtidigt som Lidköpings unika miljöer värnas.

En långsiktig plan för Lidköping innebär också beredskap inför ett förändrat klimat. Utnyttjande av ekosystemtjänster och det gröna som en resurs för att skapa en robust stadsstruktur är viktiga byggstenar i en förtätad stad. Arbetet med den nya fördjupade planen pågår under 2018 och 2019. Ett beslut om antagande av politiken beräknas kunna ske sommaren 2020.

Arbetsgrupp och politisk styrgrupp

Arbetet leds av stadsutvecklingsgruppen med Maria Nordqvist, planstrateg och Per Westerlind, processledare stadsutveckling.

I den politiska styrgruppen ingår följande personer:  Jonas Sundström (S) ordförande, Frida Nilsson (C) 1:e vice ordförande, Gustav Edvinsson (S), Kent Folkesson (C), Mattias Pettersson (V), Marianne Bonnevier (MP), Vanessa Petré (KD), Rasmus Möller (M) andre vice ordförande, Christian Poucette (M), Pär Johnson (L) och Tomas Persson (SD).

Processen med att ta fram en stadsutvecklingplan

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur själva processen går till när en kommun tar fram eller reviderar sina översiktsplaner. I korthet så är samrådsdelen av arbetet en av de viktigaste delarna. Ett förslag till översiktsplan eller ändring av planen ska samrådas med bland annat länsstyrelsen och kommunens medlemmar. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. För att säkerställa syftet med samrådet bör det så långt som möjligt vara en del i det löpande planeringsarbetet. Se figur nedan på hur processen ser ut. Bild från Boverket.se.

Här i Lidköpings kommun har vi valt att denna gång utföra en så kallad utökad dialog, vilket betyder att vi vill att alla som på något sätt verkar eller bor i kommunen ska i ett tidigt skede få bidra till planen. Inte bara tycka till om ett färdigt förslag.

oversiktsplan_process

Nyheter

Se fler nyheter inom Lidköping växer