Stadsutvecklingsplanen – pågående projekt 2018-2021

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. På denna sida kan du följa det arbetet. Längst ner finns aktuella nyheter och det finns även möjlighet att följa Facebooksidan ”Framtid Lidköping”.

Bakgrund till projektet

Lidköping ska kunna rymma en växande befolkning och möjliggöra för ökat bostadsbyggande samtidigt som vi ska värna stadens attraktionskraft, för att lyckas med detta behövs planering på en övergripande nivå för staden. Fler Lidköpingsbor betyder också att vi långsiktigt behöver se till att det finns bra offentlig service, tillräckligt med parker- och rekreationsområden av god kvalitet, möjlighet för stadskärnan att utvecklas samtidigt som Lidköpings unika miljöer bevaras.

En långsiktig plan för Lidköping innebär också beredskap inför ett förändrat klimat. Utnyttjande av ekosystemtjänster och det gröna som en resurs för att skapa en robust stadsstruktur är viktiga byggstenar i en förtätad stad. Arbetet med den nya fördjupade planen pågår under 2018-2021. Ett beslut om antagande av politiken beräknas kunna ske sommaren 2021.

Framtidsverkstan

Samrådsfasen i arbetet med den nya stadsutvecklingsplanen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar. Framtidsverkstaden stängde den 27/9 och nu tar efterarbetet vid. Du kommer att kunna följa det på denna sida. Här lägger vi ut ny information allt eftersom.

 

Nyheter

Se fler nyheter inom Lidköping växer