Miljö- och hälsoskydd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Miljö-Hälsa kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Miljö-Hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

grönsaker

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Alla nödvändiga blanketter finns här

Bekämpningsmedel

Som bekämpningsmedel räknas till exempel insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg.

Godkännande

Ett bekämpningsmedel som ska säljas eller användas yrkesmässigt i Sverige måste vara godkänt. Det är kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel. Är medlet godkänt finns alltid ett registreringsnummer på förpackningen.

Klassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande klasser.

 • Klass 1: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
 • Klass 2: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
 • Klass 3: medel som får användas av var och en.

Spridning

Följ de skyddsföreskrifter som anges för medlet på förpackningen.

Tillstånd

För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man hos Miljö-Hälsa.

Anmälan

För att sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en skriftlig anmälan lämnas till Miljö-Hälsa.

 

Cisterner

Denna information riktar sig till dig som förvarar diesel, eldningsolja eller spillolja i en cistern till exempel villatank eller ”farmatank”.

Cisterner av aluminium är inte godkända utan vanligast är stål eller plastcisterner.

Anmälan av cisterninnehav ska göras:

 • vid förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja/eldningsolja i öppen (står ej under tryck) markförlagd cistern
 • vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Återkommande kontroll av cistern ska göras av ackrediterat (godkänt) företag:

 • Vart 6:e år om cisternen inte har godkänt korrosionsskydd
 • Vart 12:e år om cisternen har ett godkänt korrosionsskydd.

Inom vattenskyddsområde är det extra viktigt med regelbundna kontroller och där gäller kortare intervaller, kontakta Miljö-Hälsa.

Kontrollrapporten som du får av det kontrollerande företaget ska du spara till dess att cisternen inte används längre.

Skrotning av cistern

Då cisternen inte ska användas längre ska:

 • cistern och rörledningar tömmas och rengöras
 • cisternen ska inte kunna fyllas, till exempel om det finns påfyllnadsrör i vägg ska dessa tas bort.
 • cistern som inte längre används ska anmälas till Miljö-Hälsa.

Grundregel är att cistern och rörledning i mark grävs upp och tas bort. I undantagsfall kan det accepteras att cisternen får ligga kvar i marken. Den ska då rengöras och sandfyllas.

Förorenade områden

Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön.

Bestämmelser om ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken.

Ansvar

Huvudprincipen är att den som har förorenat ska svara för saneringen. Finns det inte någon ansvarig för verksamheten övergår ansvaret till den som äger fastigheten. Detta gäller om fastigheten förvärvats efter den 31 december 1998.

Anmälan

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till Miljö-Hälsa. Har du frågor kontakta gärna Miljö-Hälsa.

Upplysningsskyldighet

Om en verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening på fastigheten ska Miljö-Hälsa genast underrättas. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts som förorenat.

Förorenade områden i Lidköping

Det är främst Västra och Östra hamnområdena som är förorenade. I samband med utfyllnader under 1950-60 talet har det tippats olika restprodukter från de industrier som varit verksamma i området.

En översiktlig miljögeoteknisk markundersökning gjordes 2003. Det framkom att det finns föroreningar som överskrider riktvärden som gäller för industriella områden. Under senare tid kommer ytterligare undersökningar att genomföras i Västra hamnområdet. Undersökningarna är inriktade på vilka föroreningar och halter som strömmar ut från området via grundvattnet till Vänern och Lidan.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats
Läs mer på Länsstyrelsens webbplats
Läs mer på webbplatsen Sveriges geologiska undersökning

Köldmedier

Vissa köldmedier (kallas ofta freoner) bryter ner ozonskiktet och påverkar klimatet mycket negativt. För att minska miljöskadan finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation/konvertering av kyl- och värmepumpaggregat eller påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också skötsel och underhåll av anläggningarna.

Kraven på kontroll och rapportering finns reglerat i EG-förordning nr 157/2014 och i Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser och Förordning (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen parallellt med EG-förordningen (EG1516/2007) om läckagekontrollkrav för utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och har kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepump installerad i lokalerna. Det är viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier. För mer kunskap om f-gasförordningen ta del av informationen på webbsidan http://alltomgas.se

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer krävs information (anmälan) till Miljö-Hälsa. Informationen ska lämnas in i god tid före installation/konvertering. Detsamma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Köldmedier anmälan av utrustning med HFC-köldmedier

Vid utebliven information påförs en miljösanktionsavgift på 5 000 kr.

Vid installation, utbyte, ombyggnation eller reparation av köldmedieanläggningar ska läckagekontroll genomföras av certifierade kylfirmor. Detta ska redovisas i årsrapporten.

Köpa ny utrustning

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? I dag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid. Det är viktigt att ett sådant alternativ övervägs.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Läckage kontroll (periodisk läcksökning)

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellan rum. Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler, vilket bland annat innebär att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen 5 ton koldioxid ekvivalenter. För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Här kan du få hjälp med beräkningen www.alltomgas.se

Ett exempel: En kylutrustning som innehåller HFC-134a kan ha en fyllnadsmängd på 3,5 kilo, medan en utrustning som innehåller HFC-410 kan ha en fyllnadsmängd på 2,4 kilo för att nå gränsen 5 ton koldioxidekvivalenter.

När ett läckage av fluorerade växthusgaser uppstår ska du som operatör se till att utrustningen kontrolleras av certifierad person inom en månad efter reparationen för att bekräfta att reparationen har fungerat.

Ta reda på hur ofta din anläggning ska kontrolleras

Om er anläggning innehåller:

 • 5-49,9 ton koldioxidekvivalenter – ska den läcksökas minst en gång om året eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.
 • 50 – 499,9 ton koldioxidekvivalenter- ska den läcksökas minst en gång var sjätte månad, eller om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
 • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer – ska den läcksökas minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Observera att de nya reglerna kan innebära att kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter. Aggregat under 3 kilo köldmedia ska börja att läckagekontrolleras från och med den 1 januari 2017.

Utrustning med 3 kg eller mer men mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter fråntas kravet på periodisk läckagekontroll och ska därmed inte redovisas i årsrapport för köldmedia.

Hermetisk sluten utrustning i mängder på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av läckagekontroller (förutsatt att utrustningen är märkt som hermetiskt sluten). Observera att det kan innebära att kylaggregat som innehåller mindre än 6 kilo och är hermetisk sluten ska läcksökas, om det innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter. Aggregat under 6 kg köldmedia ska börja att läckagekontrolleras från och med den 1 januari 2017.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Krav på person- och företagscertifiering

Från och med den 4 juli 2011 är det krav på att samtliga personer som jobbar med fluorerade växthusgaser ska vara certifierade (detta krav gäller bl.a. för läckagekontroll, installation, underhåll, service och omhändertagande av köldmedium). Uppgifter om vilka företag och personer som är certifierade hittar ni på INCERTs webbplats

Rapport till Miljö-Hälsa

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultaten från läcksökningarna till Miljö-Hälsa. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära en så kallad miljösanktionsavgift.

Förbud mot vissa köldmedier

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 gram CFC eller mindre är undantag från förbudet tills de tjänat ut.

Sedan den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en fyllning på 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningars ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag. Kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar ska skickas till Miljö- Hälsa. Alla aggregat som skrotas under ett år ska också redovisas i Årsrapporten.

Byte av verksamhetsutövare

Glöm inte att informera Miljö-Hälsa om du säljer eller övertar en anläggning (företaget byter ansvarig verksamhetsutövare). Gör du inte detta, debiteras tidigare operatör (verksamhetsutövare) års- och tillsynsavgifter.

Miljösanktionsavgifter

I Miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, som är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Miljösanktionsavgift tas bl.a. ut för utebliven anmälan (information), ha låtit utföra läckagekontroll m.m. utan att inneha ett giltigt certifikat, utebliven installationskontroll eller återkommande läckage kontroll som inte gjorts inom föreskriven tid eller försenad rapportering.

Lagstiftning

Lagstiftning som är tillämplig vid användning av köldmedier för kyl- och värmepumpanläggningar är bland annat:
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)
Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2008:245)
Förordning om vissa fluorerade växthusgaser (EU 157/2014)
Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Förordning (2016:1129 om ozonnedbrytande ämnen
EG-förordningen (EG1516/2007) om läckagekontrollkrav för utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

Offentliga lokaler och hygienlokaler

Miljö-Hälsa ägnar särskild uppmärksamhet åt skolor, förskolor, samlingslokaler och liknande lokaler som många människor har tillträde till. En annan typ av lokaler som vi regelbundet besöker är hygienlokaler. Med hygienlokal menas frisersalonger, lokaler för fotvård, sjukgymnastik, tatuering, massage och annan kroppsvård.

Anmälan av lokal

Hygienlokaler där det finns en hög risk för blodsmitta ingår i de verksamheter som du ska anmäla innan du startar verksamheten. Tänk på att du måste göra din anmälan till Miljö- och Hälsa senast sex veckor innan du startar verksamheten. Observera att start av anmälningspliktig verksamhet utan att anmälan har gjorts leder till beslut om miljösanktionsavgift.

Du får betala en avgift för att göra din anmälan

Miljö- och Hälsa tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. De blanketter du behöver finns på blankettsidan här.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Fotvård (medicinsk), lokaler för tatuering och piercing
 • Badanläggningar
 • Lokaler för undervisning exempelvis förskolor och skolor

Solarier

Kosmetiskt solarium används för att huden ska få en ”solbrun” nyans. Huden bildar ett brunt pigment med hjälp av ultraviolett strålning. Den UV-strålning som finns i solarium brukar delas upp i UVA och UVB som också är den strålning som når oss på jorden från solen. Solarier ska ha UV-typ 3 rör för att vara godkända, vilket alla solarier ska vara märkta med. Strålningen kan vara lika stark som solen i mellaneuropa, det vill säga mer än svensk sommarsol. Därför ska inte personer med ljus och känslig hud använda solarium.

Kontroll

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat bestämmelser om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information och råd till kunderna samt krav på att rätt utrustning används. UV-strålningen får inte vara för stark. Miljö-Hälsa kontrollerar att gällande krav uppfylls på solarierna i kommunen.

Anmälan

Du ska alltid anmäla att du planerar att starta ny solarieverksamhet till kommunen innan verksamheten startar. Kravet finns i Statens strålskyddsmyndighets föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36).

Som bekämpningsmedel räknas till exempel insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg.

Godkännande

Ett bekämpningsmedel som ska säljas eller användas yrkesmässigt i Sverige måste vara godkänt. Det är kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel. Är medlet godkänt finns alltid ett registreringsnummer på förpackningen.

Klassning

När ett bekämpningsmedel ska godkännas för användning i Sverige klassas det i någon av följande klasser.

 • Klass 1: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.
 • Klass 2: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.
 • Klass 3: medel som får användas av var och en.

Spridning

Följ de skyddsföreskrifter som anges för medlet på förpackningen.

Tillstånd

För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man hos Miljö-Hälsa.

Anmälan

För att sprida bekämpningsmedel (klass 1-3) på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en skriftlig anmälan lämnas till Miljö-Hälsa.