Egen brunn och eget avlopp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du som har egen dricksvattenbrunn bör kontrollera sitt vatten vart tredje år. Har du en anläggning som distribuerar vatten till mer än en tvåfamiljsfastighet bör prov tas varje år.

Egen brunn

Den kontroll du gör ska innefatta både mikrobiologiskt och kemiskt prov.

För beställning av analyser utöver ”barnprovet” hänvisas främst till laboratoriernas hemsidor för information och beställning. Provtagningen gör man själv hemma i de provtagningsflaskor som laboratoriet lämnat ut. Proven ska sedan lämnas in för analys samma dag provet är taget.

Gravid eller barn under 1 år?

Blivande föräldrar och föräldrar till barn under 1 års ålder erbjuds gratis analys av sitt dricksvatten. Ett krav är att man bor permanent på en fastighet i kommunen och får sitt vatten från egen brunn. De analyser som görs är dels en mikrobiologisk analys och dels en kemisk analys av fluorid. Mikrobiologisk analys visar E-coli, koliforma bakterier och antal mikroorganismer vid 22°C. Erbjudandet gäller endast en gång per fastighet där analys inte tidigare betalats av kommunen. Kontakta gärna Miljö-Hälsa, kundtjänst som hjälper dig med beställning.

För att få veta mer om sitt brunnsvatten rekommenderas att man även tar prov på vattnet för att få en kemisk bedömning. Denna måste beställas och betalas av kunden själv. För beställning av analyser utöver ”barnprovet” hänvisas främst till laboratoriernas hemsidor för information och beställning.

Eget avlopp

Det behövs tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd för att göra en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. En anmälan ska komma in om ändring sker på befintlig avloppsanläggning eller om det är bad-, disk- och tvättvatten som ska anslutas till avloppsanläggningen. Kontakta alltid Miljö-Hälsa i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. En ansökan prövas både ur hälsoskydds- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms från fall till fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och vattentäkter.

En avloppsanläggning kan bestå av en slamavskiljare (till exempel en trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter. I en infiltration är reningen av bakterier god medan reningen av kväve och fosfor är sämre.

Enskilda avlopp som är underdimensionerade och/eller gamla har lägre reningsgrad än nyare anläggningar vilket leder till övergödning av sjöar och grundvattnet som kan förorena dricksvattenbrunnar. För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan betalar sökande en avgift enligt taxa. Tillståndet är tidsbegränsat.

Här hittar du blanketter för anmälan och ansökan.

Viktigt att tänka på:

Är anläggningens placering och utsläppspunkt i förhållande till dricksvattenbrunnar och grundvatten nivån. Närhet till berget under kan också innebära en snabb transport av renat spillvatten till en djupborrad vattentäkt.

Översvämningsrisker

Vid nyanläggning av avloppsanläggningar ska utsläppspunkten efter markbädd eller reningsverk vara belägen över +47.4 meter på grund av översvämningsrisk.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan