Livsmedel

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Miljö-Hälsa ansvarar för livsmedelskontrollen i Lidköpings kommun.

Kontrollen består av:

 • information och rådgivning
 • registrering
 • inspektion
 • undersökning
 • provtagning
 • granskning av egentillsyn
 • utredning vid matförgiftning

Offentlig livsmedelskontroll – vad är det?

Det finns två huvudsakliga mål med livsmedelslagstiftningen i Sverige: Säkra livsmedel, det vill säga att alla ska kunna konsumera livsmedel utan att riskera att bli sjuka. Redlighet, det vill säga att livsmedlen ska vara ärligt deklarerade av den som säljer eller ger bort dem och kunden ska få det kunden förväntar sig.

Livsmedelsverkets roll

Har det övergripande ansvaret för att samordna och leda livsmedelskontrollen i Sverige. Livsmedelsverket har även ansvaret för kontroll av animalieanläggningar som till exempel fiskeindustrier och slakt. Dessa anläggningar behöver vara godkända för att få sälja sina produkter och det är Livsmedelsverket som hanterar godkännanden. Livsmedelsverket har också ansvar för att utforma nationella regler kring till exempel märkning av livsmedel och avgifter inom livsmedelskontrollen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna har ansvaret för att kontrollera djurskyddet, foder samt primärproduktionen. Primärproduktion är all odling, uppfödning, fiske, jakt och insamling som sker av djur och vegetabilier innan livsmedlen bereds eller bearbetas på något sätt.

Kommunens roll

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att livsmedelsverksamheterna inom kommunen följer de lagar och regler som finns. I de flesta fall är det till kommunens livsmedelsinspektörer man ska vända sig om man har frågor om livsmedelskontrollen. Man kan även vända sig till kommunen om man har synpunkter eller klagomål på till exempel restauranger.

Hur kommunens kontroll planeras och utförs

Alla som driver eller tar över en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till kommunens livsmedelskontroll. Varje anläggning måste vara registrerad hos kommunen om man hanterar livsmedel. Det finns undantag från registrering om hanteringen inom verksamheten når ytterst få personer eller om hanteringen sker ytterst sällan. Det är alltid kommunens livsmedelsinspektörer som gör bedömningen om en verksamhet behöver vara registrerad eller inte. Behöver anläggningen ett godkännande istället för en registrering så är det till Livsmedelsverket man ska vända sig.

Livsmedelskontrollen är riskbaserad. Det betyder att en anläggning som till exempel hanterar rått kött och som därmed innebär större risker för konsumenten ifall något går fel kontrolleras oftare än en anläggning som bara lagrar torra eller djupfrysta livsmedel. Mer info om hur antal kontrolltimmar på olika anläggningar beräknas finns under ”Avgifter för livsmedelsverksamheter”.

Offentlig livsmedelskontroll görs främst genom oanmälda besök. Ofta vill inspektören också dyka upp när det är hektiskt i verksamheten för att kunna se ifall rutiner efterlevs när det är stressigt. Kontrollen kan också göras genom föranmälda besök om det är något speciellt som ska kontrolleras och där det krävs att en viss person i verksamheten är närvarande. Ibland behöver man göra en så kallad revision där man noggrant tittar på alla detaljer inom ett eller flera områden i verksamheten. Vid alla typer av besök kan inspektören också välja att komplettera kontrollen med provtagning.

Konsekvenser vid fel och brister

Livsmedelsföretagen är skyldiga att rätta till fel och brister som framkommer vid kontrollen. Vid enklare brister räcker det oftast med att företaget beskriver hur man ska åtgärda felen. Vid allvarliga brister eller om tidigare brister inte åtgärdats ska krav på åtgärder ställas av kontrollmyndigheten. Alternativt förbjuds hela eller delar av verksamheten tills dess att alla brister åtgärdats.

Om verksamheten inte vill rätta till bristerna kan kontrollmyndigheten också välja att vitesförelägga verksamheten. Det innebär att verksamheten får böta en summa pengar för varje gång kontrollmyndigheten upptäckter att samma brist kvarstår. I allvarliga fall kan verksamheten också åtalas för brott mot livsmedelslagstiftningen.

Om inspektören behöver lägga ned mer tid på en verksamhet än planerat på grund av att olika brister upptäckts i kontrollen kommer den extra tiden att debiteras utöver den årliga kontrollavgiften. Läs mer under avsnittet ”Avgift vid extra offentlig kontroll”.

Ägarbyte eller byte av organisationsnummer

Det är viktigt att komma ihåg att en registrering av en verksamhet är knuten till företagets organisationsnummer och inte till exempelvis en lokal. Därför upphör registreringen att gälla vid byte av organisationsnummer och man behöver registrera sig på nytt när man byter organisationsnummer.

Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till Miljö-Hälsa. Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör vid kommande årsskifte.

Lokalens utformning

För att undvika att behöva göra kostsamma ändringar på grund av att fel och brister upptäcks vid livsmedelskontroll är det viktigt att vara noga när man planerar, bygger och inreder sin verksamhet. Tänk på att det ska vara lätt att rengöra och underhålla utrymmen, inredning och utrustning. Det ska också finnas ändamålsenlig ventilation och belysning.

Personal som hanterar oförpackade livsmedel och gäster får inte dela på samma toalett. Det måste också finnas tillräckligt med handtvättsställ. Det är alltid den som driver livsmedelsanläggningen som har yttersta ansvaret för att lokalen är lämplig.

Avgifter för livsmedelsverksamheter

Det finns olika typer av avgifter som man som livsmedelsföretagare kan behöva betala. Exempel på avgifter kan vara vid registrering av en livsmedelsverksamhet, årlig kontrollavgift eller avgift för extra offentlig kontroll. Det är den kommunala nämnden (Miljö-och byggnämnden) som bestämmer timtaxan för livsmedelskontroll. Timtaxan justeras för index varje år.

Registreringsavgift

Vid registrering av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut som motsvarar en timmes arbete.

Årsavgift

Årsavgiften ska täcka den årliga kontrolltid som planeras för varje verksamhet. Den årliga avgiften betalas med ett helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Hur många timmars kontroll en anläggning behöver beräknas genom en riskklassning av anläggningen.

Riskklassningen baseras på tre delar:

 1. Typ av verksamhet: Det vill säga vilka sorters livsmedel som hanteras, tillagas eller förvaras i verksamheten. Även produktionens storlek (hur många konsumenter som äter av de livsmedel som säljs) spelar in och om det finns tillverkning av livsmedel som når känsliga konsumentgrupper. Till känsliga konsumentgrupper räknas personer med allergi, nedsatt immunförsvar som till exempel patienter på sjukhus, äldreboende samt barn under 5 år.
 2. Vilken information verksamheten lämnar till konsumenten. Här ingår både information om till exempel allergener i maten och om informationen riskerar att vilseleda någon konsument.
 3. Vilken erfarenhet kontrollmyndigheten har av verksamheten. Det finns tre erfarenhetsklasser: A, B och C. En nystartad anläggning placeras alltid i erfarenhetsklass B vilket motsvarar normalläget. Visar erfarenhet att en verksamhet fungerar bra A-klassas verksamheten och om det fungerar dåligt kan man välja att C-klassa en verksamhet.

Hur man riskklassar en verksamhet bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket och antal kontrolltimmar kan variera från 30 min till 30 timmar.

Avgift vid extra offentlig kontroll

Om bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen konstateras vid kontrollbesök och kontrollmyndigheten anser att en uppföljande kontroll är nödvändig så görs ett återbesök (även kallat extra offentlig kontroll) i verksamheten. För extra offentlig kontroll tas en timavgift ut som motsvarar den tid som myndigheten lagt ned på att förbereda, genomföra och administrera arbetet för kontrollen.

Mer att tänka på när du startar livsmedelsverksamhet

Serveringstillstånd måste du ha om du vill servera öl, vin eller sprit. Alkoholinspektören hjälper dig.

Bygglov och bygganmälan söker du hos Samhällsbyggnad, Plan-Bygg. De har också hand om permanent tillstånd för hantering av brandfarliga varor, till exempel gasol.

Har du frågor om Utrymningsvägar och frågor kring brandskydd kan du prata med Räddningstjänsten. De har tillsyn och ställer krav bland annat på utrymningsvägar och hur man hanterar till exempel gasol.

Vem kan man fråga?

De inspektörer som jobbar med livsmedelskontroll i kommunen utövar kontroll och får inte jobba rådgivande. Därför kan inspektören aldrig berätta exakt vad du som livsmedelsföretagare behöver göra för att till exempel åtgärda en brist eftersom det skulle kunna innebära att inspektören hamnar i en jävsituation. Kommunens inspektörer hjälper dock alltid till med tips och råd om hur du kan tänka för att gå vidare och hitta den hjälp du behöver. Inspektören kan också berätta i generella drag kring hur man kan tänka i en viss situation samt hjälpa till att tolka lagar och regler. Givetvis hjälper inspektören dig med alla frågor kring kommunala avgifter och registrering.

Livsmedelsverkets hemsida finns ytterligare stöd och hjälp att få.

Där kan du bland annat hitta:

 • Branschriktlinjer
 • En kort guide till lagstiftningen
 • Hur går en kontroll till
 • Vad händer när man vill avsluta eller överlåta sin verksamhet
 • Särskilda regler för import, export och handel inom EU

Matförgiftning och klagomål

Information till konsumenter

Vid misstänkt matförgiftning ska du så fort som möjligt kontakta Miljö-hälsa. Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till den misstänkta matförgiftningen. Ju tidigare kännedom om misstanken desto större är chansen utreda vad som inträffat.

Information till livsmedelsföretag

Vid misstanke om matförgiftning från mat som du/ditt företag tillagat, transporterat, lagrat, serverat eller på annat sätt sålt eller överlämnat till kund, ska Miljö-hälsa enligt lag omedelbart informeras. En bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas kommer att ske. Det är livsmedelsföretagets ansvar att vidta åtgärder.

Blanketter

Här finner du vårt blankettbibliotek.

Det finns två huvudsakliga mål med livsmedelslagstiftningen i Sverige: Säkra livsmedel, det vill säga att alla ska kunna konsumera livsmedel utan att riskera att bli sjuka. Redlighet, det vill säga att livsmedlen ska vara ärligt deklarerade av den som säljer eller ger bort dem och kunden ska få det kunden förväntar sig.

Livsmedelsverkets roll

Har det övergripande ansvaret för att samordna och leda livsmedelskontrollen i Sverige. Livsmedelsverket har även ansvaret för kontroll av animalieanläggningar som till exempel fiskeindustrier och slakt. Dessa anläggningar behöver vara godkända för att få sälja sina produkter och det är Livsmedelsverket som hanterar godkännanden. Livsmedelsverket har också ansvar för att utforma nationella regler kring till exempel märkning av livsmedel och avgifter inom livsmedelskontrollen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna har ansvaret för att kontrollera djurskyddet, foder samt primärproduktionen. Primärproduktion är all odling, uppfödning, fiske, jakt och insamling som sker av djur och vegetabilier innan livsmedlen bereds eller bearbetas på något sätt.

Kommunens roll

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att livsmedelsverksamheterna inom kommunen följer de lagar och regler som finns. I de flesta fall är det till kommunens livsmedelsinspektörer man ska vända sig om man har frågor om livsmedelskontrollen. Man kan även vända sig till kommunen om man har synpunkter eller klagomål på till exempel restauranger.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan