Planer: Ändra en detaljplan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Den som tänkt göra något som kräver att en ny detaljplan behöver tas fram, ska begära ett planbesked. Samma gäller om en befintlig detaljplan behöver ändras eller upphävas. Planbeskedet är ett besked om kommunen är beredd att börja ett planarbete och i så fall när.

Ansökan om planbesked görs i vår självserviceportal. Till ansökan ska du bifoga en enkel planskiss, eventuellt andra utredningar, illustration, inventeringar med mera.

Begäran om planbesked lämnas in skriftligt och kommunen har fyra månader på sig att lämna besked.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen anser att det område som ansökan avser är lämpligt att detaljplanelägga. I planbeskedet uppges om kommunen har möjlighet att upprätta planen eller om en plankonsult bör användas. I planbeskedet anges även inom vilken tidsram som kommunen har möjlighet att vara behjälplig i planarbetet samt beräknad tid för antagande. Planbeskedet är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av Samhällsbyggnadsnämnd/Kommunfullmäktige och / eller vinner laga kraft. Vad detaljplanen bör innehålla/medge kan komma att förändras under planarbetet utifrån de fakta och förutsättningar som tydliggörs under denna tid. Ett positivt  planbesked är giltigt i fem år sedan beslut tagits i samhällsbyggnadsnämnden.

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte anser att det område som ansökan avser är lämpligt att detaljplanelägga. I dessa fall ska kommunen motivera sitt ställningstagande i beslutet (PBL 5 kap. 5§).

Ett planbeskedsbeslut kan inte överklagas (PBL 13 kap. 2§).

Vad kostar det att få planbesked?

Avgiften för planbeskedet (PBL 12 kap. 8§) debiteras och finns angivet i Plan- och byggtaxa fastställd av kommunfullmäktige. År 2015 rör det sig om avgifter mellan ca 9 000 kronor till  18 000 kronor. Hur hög avgiften blir beror på vilken handläggningstid som krävs för ärendet, vilket påverkas bland annat av vilken omfattning projektet har.

Villkor för planläggning

Eventuella villkor vid godkännande för planläggning kan förekomma. Exempel på detta är lägre/högre exploateringsgrad, utökat ändamål, specifika riktlinjer utifrån natur- eller kulturmiljö och så vidare. En förutsättning för att planläggning ska startas är också att ett planavtal skrivs där parterna (exploatör, eventuell plankonsult och kommunen) är överens om planens ungefärliga innehåll och kostnad.

Vilka kriterier används i bedömningen för planbesked?

För varje förfrågan om planläggning gör kommunen en övergripande lämplighetsprövning, baserad på gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.

Här följer några exempel på vad kommunen tar hänsyn till i bedömningen:

 • överensstämmelse med översiktsplanen
 • överensstämmelse mellan planens syfte och de riktlinjer som kommunen har att följa
 • markägoförhållanden
 • antal bostäder/tomter som planen omfattar
 • angelägenhet
 • tidigare planer
 • konkurrerande allmänna eller enskilda intressen
 • närhet till service
 • närhet till kollektivtrafik
 • befintlig bebyggelse
 • fornlämningar och kulturhistoria
 • mark och vegetation
 • sociala konsekvenser
 • störningar
 • trafikförhållanden
 • möjlighet till teknisk försörjning
 • fastighetsrättsliga frågor
 • allmänna överväganden och konsekvenser av förslaget
 • bedömning om projektet är realistiskt att genomföra och så vidare.

Kommunen vill även poängtera att de förhållanden som vid bedömningen är svåra att överblicka kan komma att påverka planens utformning när de under planprocessen tydliggörs.

Hur går handläggningen av ett planläggningstillstånd till?

När en ansökan om planbesked kommer till kommunen diarieförs den och ett mottagningsbevis skickas till den sökande. En handläggare för ärendet utses och när ansökan är komplett lämnar kommunen planbesked inom fyra månader. I komplexa ärenden kan kommunen avtala med den sökande om längre handläggningstid än fyra månader.

Hur lång tid tar det att handlägga en detaljplan?

Handläggningen av en detaljplan tar normalt cirka ett till två år från det att handläggningen startar. För mindre planer kan processen kortas ned något. Exakta handläggningstider är svåra att uppge, då undersökningar och utredningar under arbetets gång kan komma att försvåra planarbetet och förändra planförslaget.

Vad kostar det att upprätta en detaljplan?

I de fall då kommunen åtar sig att upprätta en detaljplan debiteras avgiften (PBL 12 kap. 9-11§§) för detaljplanen enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa. När en plankonsult används regleras kostnaderna för planarbetet mellan denne samt exploatören. Den del av planläggningen som alltid utförs av kommunen (myndighetsutövning) finansieras antingen enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa eller, i bygglovsskedet, i den planavgift som ingår i bygglovskostnaderna. Övriga kostnader som är förenliga med planprocessen, så som geotekniska undersökningar, eventuella arkeologiska undersökningar och så vidare, bekostas i huvudsak av exploatören/ den som nyttjar planen.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan