Planer: Kommande

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här kan du se vilka olika detaljplaner som snart kommer att handläggas.

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och utställning/granskning. Då kan du ta del av planhandlingar under fliken Pågående planer. I det skedet av planprocessen kan du även lämna synpunkter på planen.

Del av Råda 5:1, Råda Silverby

Detaljplan för del av Råda 5:1 är ett pågående planarbete.

Vi håller just nu på att utreda möjligheterna att bygga på del av Råda 5:1. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för bostäder. Utredningar har tagits fram som underlag för hur nära järnvägen det är lämpligt att bygga. I dagsläget kan det bli aktuellt att släppa bostäder både för markanvisning och till tomtkö. Vi planerar att ha ett förslag på detaljplan klart till hösten 2020.

När förslaget till detaljplan har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för samråd så kommer du hitta det under ”Pågående planer”. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Spiken

Medborgardialog Spiken

Den 23 april 2014 genomfördes en så kallad medborgardialog i Otterstads församlingshem. Syftet med dialogen var att medborgarna i Spiken skulle få ge sina synpunkter och idéer på vad som är viktigt för att Spiken ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Det kom 54 personer som var väldigt aktiva under kvällen. Deltagarna arbetade fram vilka förändringar som de tyckte var nödvändiga för att utveckla Spiken. De olika idéerna prioriterades sedan.

Dessa synpunkter och idéer kommer att ligga till grund i arbetet med att  ta fram en detaljplan för Spiken.

Sammanställning av idéer

Denna karta är en sammanställning över alla de idéer som framkom.

Sammanställning av förslag från medborgardialogen i Spiken

Prioritering av alla idéer

På denna karta framgår hur de olika idéerna prioriterades. Siffran inom parentesen anger hur många som tyckte att det var en bra idé.

Prioritering av synpunkter vid Medborgardialogen Spiken

Så tar vi arbetet vidare

Arbetet med en ny detaljplan för Spiken har börjat. När detaljplanen har godkänts för samråd hittar du handlingarna under ”Pågående planer”.

Städet 12

Detaljplan för Städet 12 är ett pågående planarbete.

Planen syftar till att möjliggöra för handel, kontor, samlingslokaler och mindre verksamheter.

Planområdet ligger i Västra hamnen i Lidköpings tätort och omfattar fastigheten där Campus Lidköping och verksamheterna KMT och LMV finns.

När planen är på samråd kommer planhandlingarna finnas tillgängliga här på Lidköpings kommuns webbplats.

Städet 12, orienteringskarta

Kvarteret Garvaren (Kinnegatan, Majorsallén, Siriusgatan) med flera

Tändsticksfabrikens Fastighets AB, tillika fastighetsägare ansöker om planbesked för kvarteret Garvaren 2019-12-17. Plansökande önskar förtäta kvarteret med bostäder, centrumverksamhetslokaler och ett underjordiskt parkeringsgarage. Kvarteret Garvaren används i dag som en grusad parkeringsplats. Kvarteret omfattas i dag av detaljplan, antagen 1993. Kvarteret är planlagt för bostäder med en volymskala mellan 2-4 våningar. Kvarteret var då i huvudsak ägt av Lidköpings kommun och var tänkt som gruppboende och lägenheter för äldre. Detaljplanen har inte blivit genomförd och genomförandetiden har gått ut.

Vid en tidig studie av ärendet bedöms följande punkter att studeras vidare för att bedöma planens lämplighet; stadsbilden, ny bebyggelses gestaltning och utformning, parkering, påverkan på riksintresse för kulturmiljö, geoteknik, arkeologi, trafik- och industribuller, påverkan från farligt godsled, sol- och skuggstudie, ledningsdragningar, dagvatten och markmiljö.
Samrådsbeslut beräknas tas andra kvartalet 2020, granskningsbeslut beräknas tas tredje kvartalet 2020 och antagandebeslut beräknas tas första kvartalet 2021.

Laken 18

Detaljplan för Laken 18 är ett pågående planarbete.

Fastighetsägarna till Laken 18, Lidköping & Laken 18 AB, har kommit in med en ansökan om planbesked om förtätning med bostäder och centrumverksamheter inom Laken 18. Planbeskedet fick positivt beslut av samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-03 § 185.
Ansökan avser en bebyggelse som utgår från övriga stadens kvartersstrukturuppbyggnad med en mer sluten innergård. Förslaget innehåller ca 130 nya bostadslägenheterna som fördelas i flerbostadshus i 4-5 våningar med en högre byggnad i 7-9 våningar en bit in på fastigheten.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan så kommer vi titta vidare på kvarterstruktur, stadsbild, volymskalan/höjdskalan, gestaltning/utformning, parkering, utemiljö, konsekvenser av skyfall, geoteknik och sol- och skuggstudie.

När förslaget till detaljplan har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för samråd så kommer du hitta det under ”Planer: Pågående arbete”. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet beräknas bli till sommaren 2021.

Detaljplan för del av Råda 5:1 är ett pågående planarbete.

Vi håller just nu på att utreda möjligheterna att bygga på del av Råda 5:1. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för bostäder. Utredningar har tagits fram som underlag för hur nära järnvägen det är lämpligt att bygga. I dagsläget kan det bli aktuellt att släppa bostäder både för markanvisning och till tomtkö. Vi planerar att ha ett förslag på detaljplan klart till hösten 2020.

När förslaget till detaljplan har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för samråd så kommer du hitta det under ”Pågående planer”. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan