Planer: Kommande

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här kan du se vilka olika detaljplaner som snart kommer att handläggas.

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och utställning/granskning. Då kan du ta del av planhandlingar under fliken Pågående planer. I det skedet av planprocessen kan du även lämna synpunkter på planen.

Hamnstaden 2

Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand.

Området, som föreslås som strandpark, ligger mellan Västra Hamnområdet, Framnäs, Vänermuséet och Framnäsbadet och ett grön- och rekreationsområde längs Vänern.

Strandpark

Grönområdet vid Framnäs och delar av Framnäsviken föreslås bli en ny strandpark och ett nytt natur- och rekreationsområde i anslutning till Hamnstaden och Framnäs.

Strandparken vid Framnäs ska erbjuda många olika upplevelser och aktiviteter. Den är tänkt att fungera både som vardagspark för de som bor i området och som utflyktsmål och turistattraktion för besökande.

Strandpromenad och strand på land

Utfyllnad föreslås i viken väster om Framnäs småbåtshamn. En strandpromenad anläggs som sträcker sig mellan båthamnens hamnplan till Kronocampingen.

Del av området norr om strandpromenaden anläggs som en generös sandstrand på land. I småbåtshamnen ändras vågbrytarna så att hamninlopp får ett nytt läge. Detta  ska medföra att liknande problem med sedimentavsättning i inseglingsrännan som finns i dag minimeras. Från den nya vågbrytaren leder en långbrygga ut i Vänern där vattnet är djupt nog för att hoppa och dyka.

Vattenpark

Den utfyllda delen av vattenområdet görs om till en vattenpark. Vattenparken erbjuder många upplevelser:

  • parkytor för lek och rekreation,
  • vattenspeglar som görs tillgängliga med bryggor och spänger eller med flacka grässlänter
  • naturliga mindre våtmarksytor centralt i vattenparken som speglar det växt- och djurliv som idag finns i viken.

Bräddat dagvatten kan komma att renas i föreslagen vattenpark.

Förslaget är utformat på ett sätt som trots att strandlinjen flyttas utåt kopplar både Vänermuséet och Framnäsbadet starkare till Vänern och skapar en ny framsida i norr.

Arbetet med ansökan om vattenverksamhet samt ny detaljplan har påbörjats.

Handlingar som beskriver de åtgärder som kräver tillståndsprövning enligt 6 kap miljöbalken för vattenverksamhet finns nedan som bilagor.

Betydande miljöpåverkan Framnas Strandpark

Samrådsunderlag Framnäs Strandpark

Utvidgat samråd Framnäs Strandpark

 

 

Del av Råda 5:1, Råda Silverby

Detaljplan för del av Råda 5:1 är ett pågående planarbete.

Vi håller just nu på att utreda möjligheterna att bygga på del av Råda 5:1. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för bostäder. Utredningar har tagits fram som underlag för hur nära järnvägen det är lämpligt att bygga. I dagsläget kan det bli aktuellt att släppa bostäder både för markanvisning och till tomtkö. Vi planerar att ha ett förslag på detaljplan klart till hösten 2020.

När förslaget till detaljplan har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för samråd så kommer du hitta det under ”Pågående planer”. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Spiken

Medborgardialog Spiken

Den 23 april 2014 genomfördes en så kallad medborgardialog i Otterstads församlingshem. Syftet med dialogen var att medborgarna i Spiken skulle få ge sina synpunkter och idéer på vad som är viktigt för att Spiken ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Det kom 54 personer som var väldigt aktiva under kvällen. Deltagarna arbetade fram vilka förändringar som de tyckte var nödvändiga för att utveckla Spiken. De olika idéerna prioriterades sedan.

Dessa synpunkter och idéer kommer att ligga till grund i arbetet med att  ta fram en detaljplan för Spiken.

Sammanställning av idéer

Denna karta är en sammanställning över alla de idéer som framkom.

Sammanställning av förslag från medborgardialogen i Spiken

Prioritering av alla idéer

På denna karta framgår hur de olika idéerna prioriterades. Siffran inom parentesen anger hur många som tyckte att det var en bra idé.

Prioritering av synpunkter vid Medborgardialogen Spiken

Så tar vi arbetet vidare

Arbetet med en ny detaljplan för Spiken har börjat. När detaljplanen har godkänts för samråd hittar du handlingarna under ”Pågående planer”.

Städet 12

Detaljplan för Städet 12 är ett pågående planarbete.

Planen syftar till att möjliggöra för handel, kontor, samlingslokaler och mindre verksamheter.

Planområdet ligger i Västra hamnen i Lidköpings tätort och omfattar fastigheten där Campus Lidköping och verksamheterna KMT och LMV finns.

När planen är på samråd kommer planhandlingarna finnas tillgängliga här på Lidköpings kommuns webbplats.

Städet 12, orienteringskarta

Sävare 19:1 Vinninga

Detaljplanen för del av Sävare 19:1 är ett pågående planarbete.

Planen syftar till att möjliggöra för verksamheter i Vinninga. Området är idag åkermark som gränsar till Varavägen och Maskrosvägen.

När detaljplanen har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”.

Sävare 19_1 Vinninga

 

Del av Sävare 26:1 med flera

Sävare 26:1, Vinninga

Detaljplan för del av Sävare 26:1 m fl är ett påbörjat planarbete.

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder i Vinninga. Planförslaget beräknas tillföra cirka 20 nya bostäder. Det nya bostadsområdet föreslås avgränsas mot befintligt bostadsområde med ett grönstråk som leder ned mot skogsområdet i söder.

I planarbetet behöver bland annat de geotekniska förutsättningarna, påverkan av trafikbuller, och eventuella naturvärden att utredas.

När planförslaget har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”.
Planområde+Ortofoto_+_text

Skäran med flera

Detaljplan för Skäran med flera, Lidköpings tätort

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för en förtätning av bostäder med en högre exploatering än nuvarande. Planen ska också tillåta att lokaler för centrumverksamhet, till exempel föreningslokal och café, uppförs i bottenvåningen längs Esplanaden.
Inom kommunägda fastigheten Lilleskog 1:1, där Ängsholmens förskola ska rivas, föreslås bostäder med hög tillgänglighet för att möjliggöra boende för äldre utifrån varierad grad av servicebehov.
Inom kvartersmark ska plats finnas för grönytor och lekplats för småbarnslek, för parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm samt utrymmen för fördröjning av dagvatten.
Genom planförslaget säkerställs användningen Teknisk anläggning (E) för befintligt fördröjningsmagasin inom fastigheten Lilleskog 1:2. Avsikten är att konsekvenser av översvämningar inom gatuområdet vid Esplanaden/Nonnens väg i framtiden ska minimeras eller kunna undvikas helt.

När planförslaget har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”

SKÄRAN_Ortofoto_med_plangräns

Råda 4:10 med flera (Bräddegården)

Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 60 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänka som så kallade 65+ bostäder.

Byggnation av bostäder innebär en förtätning på fastigheten och det skulle kunna bli en viss påverkan på platsens värdefulla natur- och kulturmiljö och landskapsbild med högre byggnader. Fastigheten berörs i övrigt av bland annat riksintresse för naturvård, fornminnen och vattenskyddsområde. Tillkommande bebyggelse ska anpassas volymmässigt och gestaltningsmässigt samt placeras så att detta inte påverkas negativt.

Utredningar som bedöms behövas tas fram under planprocessen är bedömning av natur- och kulturmiljö samt arkeologisk och geoteknisk undersökning.

Samråd bedöms ske i mars 2020. Antagande bedöms ske i oktober 2020.

Kvarteret Garvaren (Kinnegatan, Majorsallén, Siriusgatan) med flera

Tändsticksfabrikens Fastighets AB, tillika fastighetsägare ansöker om planbesked för kvarteret Garvaren 2019-12-17. Plansökande önskar förtäta kvarteret med bostäder, centrumverksamhetslokaler och ett underjordiskt parkeringsgarage. Kvarteret Garvaren används i dag som en grusad parkeringsplats. Kvarteret omfattas i dag av detaljplan, antagen 1993. Kvarteret är planlagt för bostäder med en volymskala mellan 2-4 våningar. Kvarteret var då i huvudsak ägt av Lidköpings kommun och var tänkt som gruppboende och lägenheter för äldre. Detaljplanen har inte blivit genomförd och genomförandetiden har gått ut.

Vid en tidig studie av ärendet bedöms följande punkter att studeras vidare för att bedöma planens lämplighet; stadsbilden, ny bebyggelses gestaltning och utformning, parkering, påverkan på riksintresse för kulturmiljö, geoteknik, arkeologi, trafik- och industribuller, påverkan från farligt godsled, sol- och skuggstudie, ledningsdragningar, dagvatten och markmiljö.
Samrådsbeslut beräknas tas andra kvartalet 2020, granskningsbeslut beräknas tas tredje kvartalet 2020 och antagandebeslut beräknas tas första kvartalet 2021.

Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand.

Området, som föreslås som strandpark, ligger mellan Västra Hamnområdet, Framnäs, Vänermuséet och Framnäsbadet och ett grön- och rekreationsområde längs Vänern.

Strandpark

Grönområdet vid Framnäs och delar av Framnäsviken föreslås bli en ny strandpark och ett nytt natur- och rekreationsområde i anslutning till Hamnstaden och Framnäs.

Strandparken vid Framnäs ska erbjuda många olika upplevelser och aktiviteter. Den är tänkt att fungera både som vardagspark för de som bor i området och som utflyktsmål och turistattraktion för besökande.

Strandpromenad och strand på land

Utfyllnad föreslås i viken väster om Framnäs småbåtshamn. En strandpromenad anläggs som sträcker sig mellan båthamnens hamnplan till Kronocampingen.

Del av området norr om strandpromenaden anläggs som en generös sandstrand på land. I småbåtshamnen ändras vågbrytarna så att hamninlopp får ett nytt läge. Detta  ska medföra att liknande problem med sedimentavsättning i inseglingsrännan som finns i dag minimeras. Från den nya vågbrytaren leder en långbrygga ut i Vänern där vattnet är djupt nog för att hoppa och dyka.

Vattenpark

Den utfyllda delen av vattenområdet görs om till en vattenpark. Vattenparken erbjuder många upplevelser:

  • parkytor för lek och rekreation,
  • vattenspeglar som görs tillgängliga med bryggor och spänger eller med flacka grässlänter
  • naturliga mindre våtmarksytor centralt i vattenparken som speglar det växt- och djurliv som idag finns i viken.

Bräddat dagvatten kan komma att renas i föreslagen vattenpark.

Förslaget är utformat på ett sätt som trots att strandlinjen flyttas utåt kopplar både Vänermuséet och Framnäsbadet starkare till Vänern och skapar en ny framsida i norr.

Arbetet med ansökan om vattenverksamhet samt ny detaljplan har påbörjats.

Handlingar som beskriver de åtgärder som kräver tillståndsprövning enligt 6 kap miljöbalken för vattenverksamhet finns nedan som bilagor.

Betydande miljöpåverkan Framnas Strandpark

Samrådsunderlag Framnäs Strandpark

Utvidgat samråd Framnäs Strandpark

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan