Kommande planer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här kan du se vilka olika detaljplaner som snart kommer att handläggas.

Kommande planer

Kommunen arbetar med ett flertal olika projekt och planarbeten av varierande storlek och karaktär. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska planprocessen ha demokratiska inslag vilka kallas samråd och utställning/granskning. Då kan du ta del av planhandlingar under fliken Pågående planer. I det skedet av planprocessen kan du även lämna synpunkter på planen.

Hamnstaden 2

Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand.

Området, som föreslås som strandpark, ligger mellan Västra Hamnområdet, Framnäs, Vänermuséet och Framnäsbadet och ett grön- och rekreationsområde längs Vänern.

Strandpark

Grönområdet vid Framnäs och delar av Framnäsviken föreslås bli en ny strandpark och ett nytt natur- och rekreationsområde i anslutning till Hamnstaden och Framnäs.

Strandparken vid Framnäs ska erbjuda många olika upplevelser och aktiviteter. Den är tänkt att fungera både som vardagspark för de som bor i området och som utflyktsmål och turistattraktion för besökande.

Strandpromenad och strand på land

Utfyllnad föreslås i viken väster om Framnäs småbåtshamn. En strandpromenad anläggs som sträcker sig mellan båthamnens hamnplan till Kronocampingen.

Del av området norr om strandpromenaden anläggs som en generös sandstrand på land. I småbåtshamnen ändras vågbrytarna så att hamninlopp får ett nytt läge. Detta  ska medföra att liknande problem med sedimentavsättning i inseglingsrännan som finns i dag minimeras. Från den nya vågbrytaren leder en långbrygga ut i Vänern där vattnet är djupt nog för att hoppa och dyka.

Vattenpark

Den utfyllda delen av vattenområdet görs om till en vattenpark. Vattenparken erbjuder många upplevelser:

 • parkytor för lek och rekreation,
 • vattenspeglar som görs tillgängliga med bryggor och spänger eller med flacka grässlänter
 • naturliga mindre våtmarksytor centralt i vattenparken som speglar det växt- och djurliv som idag finns i viken.

Bräddat dagvatten kan komma att renas i föreslagen vattenpark.

Förslaget är utformat på ett sätt som trots att strandlinjen flyttas utåt kopplar både Vänermuséet och Framnäsbadet starkare till Vänern och skapar en ny framsida i norr.

Arbetet med ansökan om vattenverksamhet samt ny detaljplan har påbörjats.

Handlingar som beskriver de åtgärder som kräver tillståndsprövning enligt 6 kap miljöbalken för vattenverksamhet finns nedan som bilagor.

Betydande miljöpåverkan Framnas Strandpark

Samrådsunderlag Framnäs Strandpark

Utvidgat samråd Framnäs Strandpark

 

 

Hörviken

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för västra sidan av Hörviken är ett pågående planarbete.

Planen ska utformas i samarbete med boende, markägare, föreningar och andra intressenter i området och syftar till att ge en helhetsbild för områdets utveckling och inriktning för framtiden.

Bebyggelsestruktur, infrastruktur, grönstruktur och vattenområde ska studeras och riktlinjer för områdets framtida utveckling ska tas fram.

Medborgardialog

Den 27 januari 2016 genomfördes en medborgardialog i Otterstads församlingshem. Syftet med dialogen var att boende, markägare och föreningar i och kring Hörviken skulle få ge sina synpunkter och idéer på vad som är viktigt för Hörvikens framtid. Det kom ca 40 personer som var väldigt aktiva under kvällen. Deltagarna diskuterade kring fyra olika teman: Trafik och parkering, Turism och besökare, Bryggor och båtar samt Vatten, vass och natur. De olika idéerna prioriterades sedan. De synpunkter och idéer som kom fram kommer att ligga till grund i arbetet med att  ta fram en fördjupade översiktsplan för Hörviken.

Det är viktigt att påpeka att kommunen inte äger någon mark i området vilket innebär att genomförandet ligger på de privata aktörer som finns och verkar i Hörviken. Vissa av de åtgärder som listades under kvällen är sådana saker som andra än kommunen har rådighet över, till exempel att sänka hastigheten till 5 knop. Flera av åtgärderna och idéerna skulle med gemensamma lokala krafter kunna genomföras redan i dagsläget genom dispensansökningar, bygglov och tillstånd. Exempel på sådana åtgärder är vass- och slyröjning, utveckla restaurang och pub, ta bort piren, ta vattenprover, struktur på parkeringen och att flytta containrarna.

Nedan finns en sammanställning av samtliga synpunkter och idéer som lämnades under kvällen tillsammans med prioriteringslistan som blev resultatet av prioriteringarna

Så tar vi arbetet vidare

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjas efter sommaren 2016 och beräknas vara klar under 2018. När planen har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna här.

Detta kom fram under dialogen:

Tema 1: Trafik och planering

Hur ser trafik- och parkeringssituationen ut idag och hur kan den förbättras i framtiden?

 • Marinans båthamn har övergripande ansvar för parkeringen
 • Fler mötesplatser på vägen ner
 • Fler parkeringsplatser behövs, förslag på parkeringsplats är på fastigheten Otterstads-Låkälle 1:33
 • Vägen ner till marinan är mycket bra efter asfaltering
 • En parkeringsplats behövs för vandringsleden och skylt, förslag är på fastigheten Otterstad 1:7
 • Brist på parkeringsplatser sommartid
 • Tät trafik sommartid
 • Bygg fler parkeringsplatser
 • Dra om vägen från Eke-skola rakt fram
 • Båtvagnar vid marinan bortforslas under sommartid
 • Vägförbättring Granviksvägen, ev ny sträckning
 • (Gamla) båtkärrorna borde bort
 • Vinterförvaring av båtar?
 • Hur tänker man om vägen om turismen ökar?
 • Tydliga parkeringsplatser
 • Vägen är smal runt hela Kållandsö
 • Högsäsong: Trång parkering och ser man på framtiden med ökad turism så räcker den inte till
 • Vägen är nyasfalterad
 • Ökat tryck på båtplatser
 • Vid ökad trafikmängd bör vägen ges en annan dragning, typ väster om Hörviken
 • Vissa fina sommardagar är det ont om parkeringar

Tema 2: Turism och besökare

 • Bed and breakfast i till exempel marinans ladugård eller gamla affären
 • Badplats
 • Begränsat utrymme för ökad turism
 • Båtplatser ökar
 • Badplats
 • Utökad restaurang/mat
 • Hur tänker man om vägen om turismen ökar?
 • Skyltar som inte är särskilt välkomnande
 • Badplats
 • Containerplaceringen inte så fin
 • (Gratis) rampen öppen och frivillig avgift, se Spiken
 • Badplats
 • Utveckling av restaurangen
 • För att öka turismen så behöver Granviksvägen breddas för att underlätta bilar/cyklister kan mötas
 • För att öka turismen så behöver en ställplats ordnas för husbilar, exempelvis på fastigheterna Otterstads-Eke 1:58, Otterstads-Eke 1:54 eller Sunnegata fs:1
 • För att öka turismen så behöver en badplats anläggas, exempelvis norr om piren nedanför fastigheten Otterstads-Eke 1:58
 • För att öka turismen så behöver en butik startas, förslagsvis på fastigheten Otterstads-Eke 1:66. Hjalle kan börja med eftermiddagsöppet
 • Badplats nere i Hörviken

Tema 3: Bryggor och båtar

Bör det kunna tillkomma fler bryggor/båtplatser? Varför och hur?

 • Marinan har kö på båtplatser, bonnabryggorna har kö på sina båtplatser
 • Muddra och gör nya bryggor söder om flytbryggorna
 • Förlänga befintliga båtplatser/flytbryggor
 • Muddra, ta bort befintliga bryggor och ersätt med flytbryggor
 • Bra att det pågår utbyggnad av nya båtplatser. Orsak: Fler som får möjlighet till att få båtplatser vilket ökar tillgänglighet för fler ”utomstående”
 • Fler båtplatser kan tillkomma om markägare vill bygga söder om befintliga bryggor
 • Gästbrygga för fartyg
 • Ej fler bryggplatser på grund av högt miljötryck på vattenkvaliteten
 • Skylt i farleden angående gästplatser samt restaurang
 • Badplats nedanför fastigheten Otterstads-Eke 1:35, eventuellt längre ut i samband med marinans bryggor norr om
 • Ta bort piren och ersätt med vågbrytare som inte hindrar genomströmningen och gör badbryggor i samband med det
 • Vad är redan planerat?
 • Förlänga befintliga bryggor
 • En förutsättning för fler båtplatser är att parkeringsfrågan löses
 • 1 båtplats kräver oftast mer än 1 parkering
 • Behövs det mer båtplatser? Finns behovet?

Tema 4: Vatten, vass och natur

Vilka kvaliteter finns i området idag och hur kan dessa utvecklas i framtiden?

 • Mycket algväxter senaste åren. Vattenkvalitet?
 • Betesdjur?
 • Efterfrågan på båtplatser tror vi ökar en utveckling av hamnen
 • Röja vassen viken
 • Vassröjning – öppnare vattenyta
 • Bevara östra sidan
 • Fågellivet tar skada av frekvensen av båttrafiken, ev fartbegränsning
 • Röj vass och sly
 • Sänk hastigheten i Hörviken till 5 knop. Båtrännor slammar igen av vågsvallet
 • Vassröjning bör genomföras (likt det som gjordes vid Ullersbro) norr om piren ca 400 meter och i södra delen av viken söder om flytbryggorna och ca 400 meter upp på östra sidan
 • Ordna en cykelstig från Eke skola och ner till Hörviken för att undvika ”farlig” del på Granviksvägen
 • Vi vet inte vattenkvalitet, prov behöver tas och rapporteras till ”de boende”
 • Ordna ”markering” av vandringsstigar längs/runt Hörviken (likt Tranebergsleden) med skylt med karta, tidsåtgång och vilobänkar samt grillplats längs stigen och parkering på fastigheten Otterstads-Eke 1:49
 • Röj vass i Hörviken så att det inte växer igen
 • Badplats behövs

Prioritering

Varje deltagare fick fyra stycken ”prickar” för att placera på de åtgärder som de ansåg vara allra viktigast/mest prioriterade. Angivet antal = antalet personer som prioriterat åtgärden.

 • Badplats, 25 st
 • Sänk hastigheten till 5 knop, 18 st
 • Röj vass i söder, 14 st
 • Inga båtvagnar vid marinan, 10 st
 • Förlänga bryggor, 10 st
 • Annan vägdragning från söder, 8 st
 • Utveckla restaurang och pub, 8 st
 • Annan vägdragning från väster, 6 st
 • Bevara östra sidan, 6 st
 • Ta bort piren för bättre vattenkvalitet, 4 st
 • Bevara fågellivet, 4 st
 • Vandringsled med grillplatser och bänkar, 4 st
 • Flytta containrarna, 3 st
 • Ställplatser för husbilar, 3 st
 • Fler båtplatser i söder, 3 st
 • Inga fler båtplatser, 3 st
 • Skylt i farleden om gästplatser, 2 st
 • Ta vattenprover, 2 st
 • Struktur på parkeringen, 1 st
 • Ny parkering vid infarten, 1 st
 • Gästbrygga för fartyg, 1 st
 • Badplats i söder, 1 st
 • Badflotte, 1 st
 • Röj sly, 1 st
 • Fler parkeringsplatser, 0 st
 • Fler båtplatser, 0 st
 • Muddra, 0 st
 • Restaurang, 0 st
 • Ersätt befintliga bryggor med flytbryggor, 0 st
 • Förbättra vattenkvaliteten, 0 st
 • Cykelstig, 0 st

Del av Råda 5:1, Råda Silverby

Detaljplanen är ett pågående planarbete.

Detaljplanen syftar till att göra möjligt för ytterligare bostadsbebyggelse i Råda Silverby. Lidköpings kommuns vision omfattar bland annat att kommunen till år 2030 ska ha ökat sitt invånarantal till 45 000 invånare. Detta innebär att det behöver skapas nya bostäder. För att kunna skapa nya bostäder i nära anslutning till befintlig struktur och service har olika obebyggda ytor i kommunens ägo studerats. En av dessa ytor som anses lämplig att pröva för ny bostadsbebyggelse är ängsmarken söder om Karlstorpsvägen i Råda Silverby på del av fastigheten Råda 5:1. Området är i gällande detaljplan avsatt som koloniområde varför en ny detaljplan behöver upprättas för att kunna möjliggöra för bostadsbebyggelse. I detaljplaneprövningen bör bland annat utformning av bostadsbebyggelse studeras.

När detaljplanen har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna här.

Silverbyn

Spiken

Medborgardialog Spiken

Den 23 april 2014 genomfördes en så kallad medborgardialog i Otterstads församlingshem. Syftet med dialogen var att medborgarna i Spiken skulle få ge sina synpunkter och idéer på vad som är viktigt för att Spiken ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Det kom 54 personer som var väldigt aktiva under kvällen. Deltagarna arbetade fram vilka förändringar som de tyckte var nödvändiga för att utveckla Spiken. De olika idéerna prioriterades sedan.

Dessa synpunkter och idéer kommer att ligga till grund i arbetet med att  ta fram en detaljplan för Spiken.

Sammanställning av idéer

Denna karta är en sammanställning över alla de idéer som framkom.

Sammanställning av förslag från medborgardialogen i Spiken

Prioritering av alla idéer

På denna karta framgår hur de olika idéerna prioriterades. Siffran inom parentesen anger hur många som tyckte att det var en bra idé.

Prioritering av synpunkter vid Medborgardialogen Spiken

Så tar vi arbetet vidare

Arbetet med en ny detaljplan för Spiken har börjat. När detaljplanen har godkänts för samråd hittar du handlingarna under ”Pågående planer”.

Städet 12

Detaljplan för Städet 12 är ett pågående planarbete.

Planen syftar till att möjliggöra för handel, kontor, samlingslokaler och mindre verksamheter.

Planområdet ligger i Västra hamnen i Lidköpings tätort och omfattar fastigheten där Campus Lidköping och verksamheterna KMT och LMV finns.

När planen är på samråd kommer planhandlingarna finnas tillgängliga här på Lidköpings kommuns webbplats.

Städet 12, orienteringskarta

Sävare 19:1 Vinninga

Detaljplanen för del av Sävare 19:1 är ett pågående planarbete.

Planen syftar till att möjliggöra för verksamheter i Vinninga. Området är idag åkermark som gränsar till Varavägen och Maskrosvägen.

När detaljplanen har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”.

Sävare 19_1 Vinninga

 

Del av Sävare 26:1 med flera

Sävare 26:1, Vinninga

Detaljplan för del av Sävare 26:1 m fl är ett påbörjat planarbete.

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder i Vinninga. Planförslaget beräknas tillföra cirka 20 nya bostäder. Det nya bostadsområdet föreslås avgränsas mot befintligt bostadsområde med ett grönstråk som leder ned mot skogsområdet i söder.

I planarbetet behöver bland annat de geotekniska förutsättningarna, påverkan av trafikbuller, och eventuella naturvärden att utredas.

När planförslaget har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”.
Planområde+Ortofoto_+_text

Skäran med flera

Detaljplan för Skäran med flera, Lidköpings tätort

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för en förtätning av bostäder med en högre exploatering än nuvarande. Planen ska också tillåta att lokaler för centrumverksamhet, till exempel föreningslokal och café, uppförs i bottenvåningen längs Esplanaden.
Inom kommunägda fastigheten Lilleskog 1:1, där Ängsholmens förskola ska rivas, föreslås bostäder med hög tillgänglighet för att möjliggöra boende för äldre utifrån varierad grad av servicebehov.
Inom kvartersmark ska plats finnas för grönytor och lekplats för småbarnslek, för parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm samt utrymmen för fördröjning av dagvatten.
Genom planförslaget säkerställs användningen Teknisk anläggning (E) för befintligt fördröjningsmagasin inom fastigheten Lilleskog 1:2. Avsikten är att konsekvenser av översvämningar inom gatuområdet vid Esplanaden/Nonnens väg i framtiden ska minimeras eller kunna undvikas helt.

När planförslaget har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”

SKÄRAN_Ortofoto_med_plangräns

Sävare 5:16, Vinninga

Detaljplan för del av Sävare 5:16 med flera är ett påbörjat planarbete

Syftet med att detaljplanen är för att kunna bygga bostäder. Byggnaderna ska vara i ett till två plan med möjlighet till förhöjd tillgänglighetsstandard för att skapa synergieffekter med Bäcklidens äldreboende som ligger alldeles intill det nya planområdet. Markområdet omfattar ungefär 2,5 hektar och det är AB Bostäder som äger marken.

I planarbetet ska bland annat en dagvattenutredning tas fram för att visa på hur man bör fördröja dagvatten inom området.

När planförslaget har godkänts för samråd kommer du hitta handlingarna under ”Pågående planer”.

Sävare_5_16__BILD_för_hemsidan

Lidköpings kommun har ambitionen att utveckla de centrala delarna av staden och låta stadskärnan växa norrut mot Vänerns strand.

Området, som föreslås som strandpark, ligger mellan Västra Hamnområdet, Framnäs, Vänermuséet och Framnäsbadet och ett grön- och rekreationsområde längs Vänern.

Strandpark

Grönområdet vid Framnäs och delar av Framnäsviken föreslås bli en ny strandpark och ett nytt natur- och rekreationsområde i anslutning till Hamnstaden och Framnäs.

Strandparken vid Framnäs ska erbjuda många olika upplevelser och aktiviteter. Den är tänkt att fungera både som vardagspark för de som bor i området och som utflyktsmål och turistattraktion för besökande.

Strandpromenad och strand på land

Utfyllnad föreslås i viken väster om Framnäs småbåtshamn. En strandpromenad anläggs som sträcker sig mellan båthamnens hamnplan till Kronocampingen.

Del av området norr om strandpromenaden anläggs som en generös sandstrand på land. I småbåtshamnen ändras vågbrytarna så att hamninlopp får ett nytt läge. Detta  ska medföra att liknande problem med sedimentavsättning i inseglingsrännan som finns i dag minimeras. Från den nya vågbrytaren leder en långbrygga ut i Vänern där vattnet är djupt nog för att hoppa och dyka.

Vattenpark

Den utfyllda delen av vattenområdet görs om till en vattenpark. Vattenparken erbjuder många upplevelser:

 • parkytor för lek och rekreation,
 • vattenspeglar som görs tillgängliga med bryggor och spänger eller med flacka grässlänter
 • naturliga mindre våtmarksytor centralt i vattenparken som speglar det växt- och djurliv som idag finns i viken.

Bräddat dagvatten kan komma att renas i föreslagen vattenpark.

Förslaget är utformat på ett sätt som trots att strandlinjen flyttas utåt kopplar både Vänermuséet och Framnäsbadet starkare till Vänern och skapar en ny framsida i norr.

Arbetet med ansökan om vattenverksamhet samt ny detaljplan har påbörjats.

Handlingar som beskriver de åtgärder som kräver tillståndsprövning enligt 6 kap miljöbalken för vattenverksamhet finns nedan som bilagor.

Betydande miljöpåverkan Framnas Strandpark

Samrådsunderlag Framnäs Strandpark

Utvidgat samråd Framnäs Strandpark

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen