Frågor och svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som handlar om Hamnstaden.

Fyr i Hamnstaden

När och var kommer det att börja att byggas i Hamnstaden?

I dagsläget utgår vi från byggstart 2020 och inflyttning under 2022. Det är i området kring småbåtshamnen som de första husen kommer att stå klara. Här blir det cirkla 300 lägenheter med byggrätt för servicebyggnader vid Framnäshamnen. Vi börjar på gräsytorna in mot land vid parkeringen.

Efter att reningsverket är rivet kan planering göras för ytterligare cirka 300 lägenheter byggas på den ytan.

Runt småbåtshamnen är marken uppfylld med ”bra fyllnadsmassor”. Här bedömer vi att mycket ringa marksaneringsarbeten behöver genomföras. Dessa arbeten utför vi parallellt med bostadsbyggandet.

Hur blir det med reningsverket?

Beslut är fattat om att flytta reningsverket. Efter att lokaliseringsutredningen nu är genomförd föreslås en placering vid Kartåsen/Ekestubben.  Start av nytt reningsverk planeras till 2021-2022.

Hur höga blir husen?

Runt småbåtshamnen blir det fyra byggnader parvis med integrerade garage under delvis upphöjda gårdar. Antal våningar blir sex plus en indragen takvåning. Utefter Strandgatan blir det fem lamellhus med gavlar mot Strandgatan och Hamnplanen. Även dessa blir sex våningar högt.

Kommer bostäderna att uppföras som hyresrätter eller bostadsrätter?

Det blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

När kan man ställa sig i kö för en lägenhet och hos vem?

Det finns ingen köhantering eftersom kommunen inte förmedlar bostäder. Däremot tar vi emot din intresseanmälan. Listan kommer att förmedlas till de bolag som kommer att bygga husen.

Du anmäler ditt intresse för bostad till oss. Observera att det endast är en intresseanmälan och inte en kö.

I dag är marken i västra hamnen industrimark. I framtiden ska det vara bostäder och möjlighet till rekreation. Hur ska miljösaneringen gå till?

Förslaget är att öppna upp Kvarteret Kniven och skapa ny parkering för evenemang vid småbåtshamnen och för parkering till den planerade strandpromenaden samt för den nya badbryggan. Inhägnader tas bort, cisternerna sågas delvis ner till nya parkeringsplatser och marken förses med ny beläggning. Upplaget för användbara fyllnadsmassor inhägnas. Under senhösten 2015 har ytterligare provtagningar genomförts i området. Materialet har nu analyserats och det finns nu en färsk rapport kring markmiljön. Sammanfattningsvis visar undersökningen att omfattningen av föroreningar inte är så stor som man tidigare befarat.

Ska man bo mellan industrier?

I Hamnstaden ska verksamheter och boende blandas. På detta sätt uppnås en stadsdel som är aktiv under dygnets alla timmar. Kanske kan blandningen också bidra till ett minskat behov av resor, till exempel till och från arbete. De verksamheter som eventuellt kan utgöra en fara för hälsa och säkerhet måste givetvis åtgärdas på något sätt.

Det verkar bli fina och dyra lägenheter men vem kommer att ha råd att bo där?

Visionen med Hamnstaden är att det ska finnas en blandning av storlekar på lägenheter och olika upplåtelseformer. På detta sätt uppnås förhoppningsvis en blandad befolkning i området. Kommunen kommer också att se till ett det finns en viss andel hyreslägenheter i området.

Vart ska de företag som finns i västra hamnen i dag att ta vägen när det nu blir bostäder?

Meningen är att vissa verksamheter ska kunna fortleva sida vid sida med de tillkommande bostäderna.

Hur många bostäder blir det?

Totalt kommer det att bli cirka 1 000 bostäder, men projektet är uppdelat i flera etapper. I första etappen handlar det om cirka 300 bostäder.

Kommer det verkligen att finnas ett behov av så mycket bostäder i Lidköping?

Hamnstaden är en förutsättning för att kommunen ska öka invånarantalet till 45 000 till år 2030.

Hamnstaden blir en helt ny stadsdel och en naturlig fortsättning på Gamla och Nya staden. Hamnstaden är förmodligen det största enskilda projekt som Lidköpings kommun har genomfört och därmed har Hamnstaden också en lång tid för genomförande. Hamnstaden kommer att indelas i väl fungerande etapper som kommer att byggas ut i den takt som marknaden efterfrågar nya bostäder.

Hur hanteras dagvattnet?

Dagvatten från stora delar av Lidköping leds genom Hamnstaden och släpps ut orenat i Framnäsviken. I samband med utbyggnaden av Hamnstaden planeras en större miljöförbättring. Det görs genom att dagens dagvattensystem byggs om till en täckt bassäng i betong under mark. En slamficka tar hand om metaller, oljerester och grövre partiklar. Vattnet leds sedan genom ytterligare en slamficka för ännu en rening innan det släpps ut i småbåtshamnen. De befintliga dagvattenutsläppen till Framnäsviken kommer att stängas.

Hur kommer Hamnstaden att klara framtida vattennivåhöjningar?

Den planerade strandpromenaden kommer att fungera som skydd för att klara framtida vattennivåhöjningar. Strandgatan kommer att höjas för att anpassas till ny skyddsnivå vid Hamnplanen.

Varför behövde inte Shell ansvara för marksaneringen i kvarteret Kniven?

En bedömningen gjordes att det inte var rimligt att Shell skulle ansvara för föroreningshalter lägre än de som gäller för industrimark. Det betyder att om området ska användas till bostäder får exploatören stå för de merkostnader som krävs för att marken ska kunna användas till detta.

Eftersom området tidigare använts för utfyllnad ansågs det tveksamt om Shell kunde göras ansvarig för detta.

Tidplan för Hamnstaden

Här kan du följa projektets olika delar.

2022
Inflyttning i bostäder vid småbåtshamnen.

2021
Nytt avloppsreningsverk invigs.
Framnäsparken invigs.

2020
Bostäder vid småbåtshamnen börjar byggas. Det blir ungefär 300 bostäder.
Strandpromenad, pir och långbrygga invigs.

2016
Ny placering av reningsverk presenteras.
Kaj, hamnplan, nya trädäck, belysning, nya sittytor och ny kran i småbåtshamnen klart.
Ny promenadkaj av trä längs inre delen av hamnen i riktning mot Framnäspiren klart.
Detaljplan 1 samråd.

2015
Arbetet med detaljplan 2 fortgår. Arbete med detaljplan 1 kan påbörjas igen.
Utredning kring lokalisering av nytt reningsverk genomförs. Projekteringen samordnas med åtgärder i detaljplan 2.
Renovering av kaj och hamnplan påbörjas. Ska vara klart inför säsongen 2016.
Markmiljöåtgärder i kvarteret Kniven genomförs.

2014
Detaljplan 1 skjuts upp i avvaktan på beslut gällande reningsverkets olika alternativ. Arbete med detaljplan 2 påbörjas.

2013
Fyra arkitektbyråer lämnar förslag på hur Reningsverket ska lösas och utredning pågår. Markmiljön undersöks (både grundvatten och mark) för att få en uppfattning om eventuella föroreningar.

2012
Politikerna är överens om den fördjupade översiktsplanen för området.

2011
De gamla oljecisternerna i området köps in och börjar rivas.

2010
Hamnstadens projektgrupp bjuder in 18 arkitektbyråer som ger sin syn på hur stadsdelen ska utformas. Fyra av förslagen ställs ut på Vänermuseet. Allmänheten får ta del av förslagen och lämna synpunkter. Ett konsortium bildas.

2007
Liljewalls arkitekter ritar Hamnstaden på uppdrag av kommunen. Syftet är att presentera en visionsbild över hur området kan se ut i framtiden. Det blir ett underlag för samråd och diskussion med fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiker och allmänhet.

2003
Processen för utvecklingen av den nya stadsdelen Hamnstaden har pågått under många år. Tanken att bygga bostäder i Västra Hamnen har funnits med i den kommunala planeringen under en längre tid. I Översiktsplanen 2003 pekas Västra Hamnen ut som ett av utvecklingsområdena i centrala Lidköping.

Så här tas en plan fram

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är vägledande när man beslutar om hur mark- och vattenområden ska användas nu och i framtiden. Den redovisar också hur kommunen ska TILLGODOSE riksintressen och miljökrav.

Fördjupning av översiktsplan

En fördjupning är en mer detaljerad redovisning av planerna för ett visst geografiskt område. Den fungerar som en vägledning inför beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen. I Hamnstadens fall för den kommande detaljplanen.

Samråd

När ett förslag har tagits fram är det dags för samråd. Hamnstadens samrådshandling var ute på samråd under 2011. Då fick allmänheten, intresseföreningar, myndigheter, politiska partier, förvaltningar och grannkommuner lämna synpunkter på planen.

Utställning

Efter samrådet utvecklas planen till en utställningshandling. Hamnstadens planförslag ställdes ut för allmänheten under 2012. Då kunde den som ville lämna synpunkter på förslaget.

Antagandeskedet

Efter utställningen sammanställs de synpunkter som kommit in i ett utlåtande. Kommunfullmäktige tog beslut att anta fördjupningen av översiktsplanen i december 2012. I januari vann planen laga kraft.

Innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas, bara hur den formella hanteringen har gått till.

Detaljplanering

Utifrån förslaget i fördjupningen av Hamnstaden tas detaljplaner för området fram.

Planeringsprocessen enligt Plan- och bygglagen

Program
Samråd
Granskning/utställning
Antagande (I den här fasen är Hamnstaden nu)

Här kan du följa projektets olika delar.

2022
Inflyttning i bostäder vid småbåtshamnen.

2021
Nytt avloppsreningsverk invigs.
Framnäsparken invigs.

2020
Bostäder vid småbåtshamnen börjar byggas. Det blir ungefär 300 bostäder.
Strandpromenad, pir och långbrygga invigs.

2016
Ny placering av reningsverk presenteras.
Kaj, hamnplan, nya trädäck, belysning, nya sittytor och ny kran i småbåtshamnen klart.
Ny promenadkaj av trä längs inre delen av hamnen i riktning mot Framnäspiren klart.
Detaljplan 1 samråd.

2015
Arbetet med detaljplan 2 fortgår. Arbete med detaljplan 1 kan påbörjas igen.
Utredning kring lokalisering av nytt reningsverk genomförs. Projekteringen samordnas med åtgärder i detaljplan 2.
Renovering av kaj och hamnplan påbörjas. Ska vara klart inför säsongen 2016.
Markmiljöåtgärder i kvarteret Kniven genomförs.

2014
Detaljplan 1 skjuts upp i avvaktan på beslut gällande reningsverkets olika alternativ. Arbete med detaljplan 2 påbörjas.

2013
Fyra arkitektbyråer lämnar förslag på hur Reningsverket ska lösas och utredning pågår. Markmiljön undersöks (både grundvatten och mark) för att få en uppfattning om eventuella föroreningar.

2012
Politikerna är överens om den fördjupade översiktsplanen för området.

2011
De gamla oljecisternerna i området köps in och börjar rivas.

2010
Hamnstadens projektgrupp bjuder in 18 arkitektbyråer som ger sin syn på hur stadsdelen ska utformas. Fyra av förslagen ställs ut på Vänermuseet. Allmänheten får ta del av förslagen och lämna synpunkter. Ett konsortium bildas.

2007
Liljewalls arkitekter ritar Hamnstaden på uppdrag av kommunen. Syftet är att presentera en visionsbild över hur området kan se ut i framtiden. Det blir ett underlag för samråd och diskussion med fastighetsägare, verksamhetsutövare, politiker och allmänhet.

2003
Processen för utvecklingen av den nya stadsdelen Hamnstaden har pågått under många år. Tanken att bygga bostäder i Västra Hamnen har funnits med i den kommunala planeringen under en längre tid. I Översiktsplanen 2003 pekas Västra Hamnen ut som ett av utvecklingsområdena i centrala Lidköping.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan