Projektet Hamnstaden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Projekt Hamnstaden utgår från kommunens övergripande vision om att ”Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun”. Med denna vision som ledstjärna drivs nu arbetet fram. Dessutom uttalades redan 2003 ett mål i översiktsplanen att återskapa kontakten mellan centrum och Vänern.

Hamnstaden ska bli en av Västsveriges mest attraktiva lägen

Hamnstaden kommer på ett positivt sätt bidra till hela Lidköpings utveckling med sin närhet till vatten, centrum och kommunikationer. Målsättningen är att utveckla Hamnstadens till att bli ett av Västsveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och fritid.

All planering ska vara långsiktigt hållbar. Viktiga utgångspunkter i Hamnstaden är att förebygga miljöstörningar, minimera risker och att hushålla med naturresurser.

Politiska beslut

Den politiska visionen är att Hamnstaden ska bli ett område där unga och gamla vill samlas för att bo, besöka och verka. Upplevelser och underhållning ska finnas lättillgängligt. Verksamheter som lockar olika typer av människor ska finnas där.

Hamnstaden ska uppfattas som den nya, levande, dynamiska mötesplatsen, i Lidköping och i Västsverige. Mer om hur politikerna vill forma den nya stadsdel kan du läsa i Visionsdokumentet.

Styrdokumentet för byggnation av Hamnstaden beskriver de förutsättningar som ska gälla. Dokumentet redovisar också för hur utveckling kan ske till ett attraktivt stads- och upplevelsestråk av delen Torggatan – Rörstrand – Vänerstranden. Där beskrivs också byggnation av bostäder samt ett framtida kulturstråk innehållande konsertsal,konferensanläggning, teater, hotell, evenemangsstråk med mera.

Nyhetsbrev från styrgruppen

2016

Nyhetsbrev, 26 september
Nyhetsbrev 30, maj
Nyhetsbrev 22, april
Nyhetsbrev 21, mars
Nyhetsbrev 20, februari

2015

Nyhetsbrev 19, december
Nyhetsbrev 18, november
Nyhetsbrev 17, oktober

Nyhetsbrev 16, augusti
Nyhetsbrev 15, juni
Nyhetsbrev 14, maj
Nyhetsbrev 13, mars
Nyhetsbrev 12, februari

2014

Nyhetsbrev 2, februari
Nyhetsbrev 4, april
Nyhetsbrev 3, mars
Nyhetsbrev 5, maj
Nyhetsbrev 7, augusti
Nyhetsbrev 8, september
Nyhetsbrev 9, oktober
Nyhetsbrev 10, november
Nyhetsbrev 11, december

Projektets organisation

Projektet leds av en politiks styrgrupp. För den operativa ledningen finns en ledningsgrupp. Från och med 2010 finns ett konsortium bildat.

Samhällsbyggnad Lidköpings kommun gav hösten 2007 Liljewall Arkitekter AB i uppdrag att visualisera de idéer och tankar som kommunen sedan länge haft för utveckling av Västra hamnen med mera. Området avgränsas av Lidan – Kållandsgatan – Läckövägen – Toftabäcken och Vänern.

Rapporter Markmiljö

Här finns de rapporter över de markmiljöundersökningar som är gjorda inför Hamnstaden Lidköping detaljplan 1.

Rapport Miljöteknisk markundersökning 2013. Fält och laboratorieresultat.

Rapport Hydrogeologisk utredning, 2014-04-30

Rapport Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning, Norra delen Hamnstaden

Del av Hamnstaden Lidköping, övergripande åtgärdsutredning och riskvärdering inom detaljplan 1, 2014

PM Detaljplan,Norra Hamnstaden Spridning av föroreningar till de delar av planen som avses att exploateras med bostäder

PM detaljplan, Norra Hamnstaden, sammanfattning av risker och åtgärder inom de delar av planen som avses att exploateras med bostäder.

PM Släggan, Pumpen

Marksaneringar av kvarteret Kniven (före detta Shell Oljedepå)

Stora delar av markområdet i Hamnstaden består av uppfylld mark och tipprester samt rester efter tidigare verksamheter i området. För att skapa mer tid för fördjupade provtagningar och analyser har styrgruppen för Hamnstaden bestämt att kvarteret Kniven undantas i första detaljplaneområdet.

Den så kallade Shellfastigheten är ett viktigt område för kommunen att äga. Förhandlingarna med Shell började 2007 och slutfördes 2010. Ett köpekontrakt med Shell (ST1) godkändes av kommunfullmäktige i januari 2011.

Enligt en konsultrapport beräknades kostnaden för efterbehandling av området till 10-20 miljoner kronor. Bedömningen byggde på att det inte ansågs rimligt att Shell skulle ansvara för föroreningshalter lägre än de som gäller för industrimark. Det betyder att om området ska användas till bostäder får exploatören stå för de merkostnader som krävs för att marken ska kunna användas till detta. Eftersom området tidigare använts för utfyllnad ansågs det tveksamt om Shell kunde göras ansvarig för detta. Konsulter har gjort riskbedömningar och åtgärdsförslag för sanering och kostnader. Nu kommer en fördjupad utredning av saneringsbehovet att göras. För detta ska en saneringsentreprenör upphandlas. Arbetet kommer att ske i följande steg:

demontering och sanering av OFA-systemet med kringliggande oljeföroreningar detaljerad åtgärdsutrednings ska göras med kostnader samt en riskvärdering. Utredningen görs tillsammans med saneringsentreprenören fortsatt sanering utifrån bedömt behov.
Parallellt kommer olika skissförslag att tas fram som visar hur bebyggelsen kan se ut i kvarteret och hur marken ska användas. Detta ligger till grund för bedömningen av saneringsbehovet och hur stor kostnaden för saneringen blir.

Framtida sanering kan vara en kombination av biologisk rening av marken på plats och bortschaktning av dåliga massor. Det kan minska arbetet och kostnaderna och är mer hållbart för miljö och ekonomi. Denna kombination av tekniker gör att betydligt mindre jord behöver hanteras men tar samtidigt längre tid att genomföra.

Den politiska visionen är att Hamnstaden ska bli ett område där unga och gamla vill samlas för att bo, besöka och verka. Upplevelser och underhållning ska finnas lättillgängligt. Verksamheter som lockar olika typer av människor ska finnas där.

Hamnstaden ska uppfattas som den nya, levande, dynamiska mötesplatsen, i Lidköping och i Västsverige. Mer om hur politikerna vill forma den nya stadsdel kan du läsa i Visionsdokumentet.

Styrdokumentet för byggnation av Hamnstaden beskriver de förutsättningar som ska gälla. Dokumentet redovisar också för hur utveckling kan ske till ett attraktivt stads- och upplevelsestråk av delen Torggatan – Rörstrand – Vänerstranden. Där beskrivs också byggnation av bostäder samt ett framtida kulturstråk innehållande konsertsal,konferensanläggning, teater, hotell, evenemangsstråk med mera.