Stadsutvecklingsplanen – projektet pågår mellan 2018-2021

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. På denna sida kan du följa det arbetet. Längst ner finns aktuella nyheter och det finns även möjlighet att följa Facebooksidan ”Framtid Lidköping”.

Tid och process

tidsplan_stadsutvpro

Tid och process för stadsutvecklingsplan, pågår 2019-2021

  • December 2019/Januari 2020: Politiken – Förtroendevalda i stadsutvecklingsgruppen och samhällsbyggnadsnämnden tar del av resultat och analys.
  • Våren 2020: Förslag – Ett förslag baserat på det inkomna materialet och andra förutsättningar tas fram. Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på samråd.
  • Sommaren 2020: Samråd – Förslaget visas till allmänhet, myndigheter med flera, som får möjlighet att lämna synpunkter.
  • Höst 2020: Samrådsredogörelse och ändringar – Resultatet av samrådet ska bearbetas in i planförslaget.
  • Januari 2021: Politiken – Tar beslut om förslaget ska ut på utställning. Utställning – Ett bearbetat förslag visas för allmänhet, myndigheter med flera. Blir det inga ytterligare förändringar så går planen vidare för politiskt beslut.
  • Våren 2021: Planen beslutas av kommunfullmäktige.

En långsiktig plan för Lidköping innebär också beredskap inför ett förändrat klimat. Utnyttjande av ekosystemtjänster och det gröna som en resurs för att skapa en robust stadsstruktur är viktiga byggstenar i en förtätad stad. Arbetet med den nya fördjupade planen pågår under 2018-2021. Ett beslut om antagande av politiken beräknas kunna ske sommaren 2021.

Framtidsverkstan

Samrådsfasen i arbetet med den nya stadsutvecklingsplanen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad år 2019. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar.

Bakgrund till projektet

Lidköping ska kunna rymma en växande befolkning och möjliggöra för ökat bostadsbyggande samtidigt som vi ska värna stadens attraktionskraft, för att lyckas med detta behövs planering på en övergripande nivå för staden. Fler Lidköpingsbor betyder också att vi långsiktigt behöver se till att det finns bra offentlig service, tillräckligt med parker- och rekreationsområden av god kvalitet, möjlighet för stadskärnan att utvecklas samtidigt som Lidköpings unika miljöer bevaras.

 

Nyheter

Se fler nyheter inom Lidköping växer