Planer: Översiktsplan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I översiktsplanen beskrivs vår framtida livsmiljö. I beslut om översiktsplanen behandlas frågor som kan påverka vår livsmiljö under generationer. Planprocessen ger stora möjligheter till medborgarinflytande.

Medborgarna har stora kunskaper om kommunen i stort och smått. Denna kunskap är till stor hjälp för den framtida planeringen och naturligtvis är det en rättighet för kommuninvånarna att påverka framtiden i sin närmiljö. Särskilt viktigt är barn och ungdomars delaktighet och ett ökat barnperspektiv. Det är nu vi avgör vilket samhälle vi lämnar i arv till kommande generationer.

Därför behövs fysisk planering

Syftet med dagens fysiska planering är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.

Planläggning ska medverka till:

  • en ändamålsenlig struktur
  • en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar

Planeringen ska främja:

  • goda miljöförhållanden
  • långsiktigt god hushållning
  • socialt god livsmiljö

Planeringen ska ske med utgångspunkt från de natur- och kulturvärden som finns i den byggda miljön och i landskapet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan