Förslag översiktsplan – Antagande

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision som visar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Planen är vägledande för beslut i kommunen och ska fungera som underlag för dialog om allmänna intressen och riksintressen, med bland annat Länsstyrelsen.

Panorama-torghandel

Översiktsplanen – på väg till antagandeprövning

Översiktsplanen följer en process som anges i Plan- och bygglagen (PBL). Samrådet var det första steget i denna process. Samrådet syftade till att få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjligheter till insyn och påverkan.

Efter vissa justeringar av förslaget så kom utställningsskedet som varade i två månader och förslaget gick att ta del av på bland annat biblioteken, kommunens webbplats och i Stadshuset.

Under utställningsskedet kom synpunkter in som har inneburit mindre justeringar av förslaget. Länsstyrelsens synpunkter, där de kan komma att överpröva kommunens förslag i en efterföljande planering, är särskilt viktiga och ska klart framgå i planförslaget. Kommunens ställningstagande till inkomna synpunkter under utställningen framgår av dokumentet ”Särskilt utlåtande”.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 juni 2018 översiktsplanen för en antagandeprövning i kommunfullmäktige.

Planen består av följande handlingar:

Del 1 – Strategi och användning
Del 2 – Konsekvenser
Del 3 – Hänsyn
Ortskarta staden
Regler och rekommendationer
Särskilt utlåtande

Viktiga frågor för översiktsplanen:

Stadens utbredning

Bebyggelsestrukturen i staden Lidköping är sådan att vissa ytterområden ligger så långt från stadskärnan att gränsen för bekväma gång- och cykelavstånd är nådd. Staden är för gles och befolkningsunderlaget för litet för att underhålla ett kollektivtrafiksystem med bra tillgänglighet överallt. Samtidigt finns ett önskemål om att staden ska växa. Hur detta ska ske med fortsatt god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik till stadskärnan är en viktig fråga för översiktsplanen.

Landsbygdsutveckling

Kommunen vill se en långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden så att fler kan bosätta sig där. Detta ska ske på ett sätt så att naturvärden, kulturvärden och ekonomiska värden bibehålls och utvecklas.

Förutsättningar för besöksnäringen

Kommunen önskar att turistnäringen stärks med exempelvis anläggningar för boende, mat och service och kompletterande upplevelser. Utbyggnad av infrastruktur som gör besöksmålen mer tillgängliga och hur detta kan ske utan att värdena påverkas negativt är en viktig fråga för planen.

Kommunikationer

Huvudstrukturen för vägtrafik är fastlagd sedan tidigare och bekräftas i översiktsplanen, i detta ingår bland annat att väg 44 föreslås få förbättrad vägstandard och delvis ändrad vägsträckning söder om staden Lidköping. Järnvägstrafiken på Kinnekullebanan kan förbättras avsevärt om åtgärder enligt den ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som finns framtagen genomförs. Förstärkt banvall, modernisering genom hybridtåg (el/biogas) eller elektrifiering samt ökad turtäthet genom ”triangelspår” i Håkantorp är åtgärder som föreslås. Satsningar i gång- och cykelvägnätet i staden och på landsbygden kan ge möjligheter åt fler att göra hållbara val av transporter och kan öka attraktiviteten att bosätta sig även utanför staden.

Utvecklingsstrategier

Utifrån de sammanfattande inriktningarna för översiktsplanen har tre utvecklingsstrategier tagits fram. Utvecklingsstrategierna ligger till grund för planförslaget.

Regional utvecklingsstrategi

Lidköping är en del av Skaraborgsregionen. För att utveckla och förstärka regionens samlade värde behöver kommunikationerna inom och mellan närliggande regioner förstärkas.

Lidköpings kommuns attraktivitet som besöksmål är beroende av att kärnvärdena i de besöksmål som finns i kommunen bibehålls. Natur-och kulturmiljöer i staden och på Kålland och Kållandsö ska tas tillvara och eventuell utveckling ske på ett varsamt sätt.

Naturområden över kommungränsen utgör en värdefull källa för rekreation och friluftsliv för såväl kommunbesökare som kommuninvånare och ska värdesättas därefter. Hänsyn ska tas i planeringen utefter de värden som områdena har.

Utvecklingsstrategi på kommunal nivå

Huvuddelen av de nya bostäder ska uppföras i staden. Orterna Filsbäck, Järpås, Mellby och Vinninga har goda förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Planering ska finnas för detta. I åtta av kommunens övriga orter finns det en utvecklingspotential där översiktsplanen fyller funktionen att underlätta för utvecklingen när behovet uppstår.

Jordbrukets intressen i kommunen ska säkerställas på en övergripande nivå.

Naturområdena i kommunen ger värdefulla upplevelser, ekosystemtjänster och bidrar till biologisk mångfald. Hänsyn ska tas till detta kommunens utveckling.

Särskilda satsningar på bilvägar och gång- och cykelvägar görs för att boende i alla delar av kommunen ska kunna ta del av stadens utbud och av kommunens natur- och kulturmiljöer

Utvecklingsstrategi för staden

Staden ska utvecklas inom dess nuvarande gränser. Nya områden bör hålla sig inom 5 km från centrum. Nya utvecklingsinriktningar finns åt nordväst, sydväst och mot syd. Den nya sträckningen av väg 44 och Hovby flygplats sätter gräns för stadens utbredning åt syd och sydväst. Mot nordväst får en avvägning göras gentemot jordbrukets intressen när vidare utveckling ska ske.

De stora skogarna som finns sparade kommer till huvuddelen även fortsättningsvis användas för närrekreation inom översiktsplanens planeringsperiod. Arbete med att etablera ett nytt reningsverk pågår och det föreslås förläggas nära Hovby flygplats. Den avvägning som gjorts mellan hamnens intressen och bostadsutbyggnaden i Västra hamnen kommer fortsatt följa den inriktning som gavs i den fördjupade översiktsplanen för Västra hamnen.

Illustration av processen för att ta fram en ny översiktsplan

Boverkets hemsida kan man läsa mer om hur processen med att ta fram en ny översiktsplan går till. Illustrationen nedan visar alla steg.

processchema-oversiktsplan