Frågor och svar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som handlar om översiktsplanen.

Gällande översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska ange inriktning för en långsiktig hållbar utveckling av den fysiska miljön. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

När ska översiktsplanen vara färdig?

Målsättningen är att planen ska vara antagen och vunnit laga kraft årsskiftet 2016-2017.

Vad innehåller en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett politiskt strategiskt styrverktyg och ska visa på områden som är lämpliga för olika markanvändningar. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår.

Kommunen måste hantera de statligt utpekade riksintressena för bland annat natur- och kulturmiljövården i översiktsplanen. Den ska även hantera miljö-, risk och hälsofrågor samt miljökvalitetsnormer för till exempel luft och vatten.

Gemensamma frågor med andra kommuner, så kallade mellankommunala frågor måste behandlas i översiktsplanen. Konsekvenserna till följd av planen ska beskrivas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.

Hur går arbetet till att ta fram en översiktsplan?

Arbetet kommer att ske på många olika sätt. Kommunens tjänstemän funderar kring framtiden utifrån sina verksamheter. Kommuninvånare, föreningar och företag bjuds in att dela sina tankar och ingå i dialoggrupper.

Vi räknar med att ha ett första förslag till ny översiktsplan färdigt i början av 2016 och under hösten samma år hoppas vi kunna ställa ut ett omarbetat förslag som kan antas av våra politiker i kommunfullmäktige.

Projektledare är Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt på Plan-Bygg, Samhällsbyggnad.