Vad är en översiktsplan?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Översiktsplan skiss

Detta är en översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Den berör ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändning, bebyggelse, miljö mm.

Översiktsplanen ska visa grunddragen för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Den ska ange kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormer iakttas. Allmänna intressen, riksintressen och miljö- och riskfaktorer, som ligger till grund för beslut om användning av mark och vatten ska redovisas. Innebörd och konsekvenser av planen ska framgå. Innehållet regleras av plan- och bygglagen och miljöbalken. Utöver lagregleringen styrs innehållet också av politiska beslut i form av visioner, mål, handlingsprogram och liknande på nationell, regional och lokal nivå.

Översiktsplan – detaljplan – bygglov

Översiktsplanen, som i stora drag visar kommunens syn på användningen av mark- och vattenområden, samt hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda. Däremot uttalar planen en kommunal vilja och är vägledande för efterföljande beslut. Den är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur riksintressen bör beaktas.

I bindande områdesbestämmelser kan man reglera markanvändningen för begränsade områden. Detta kan användas när man vill säkra riksintressen eller säkra syftet med översiktsplanen. Områdesbestämmelser ger ingen juridisk rätt att bygga.

Den närmare regleringen av markens användning, bebyggelse och anläggningar görs i detaljplaner. Detaljplanen ger rätt att bygga i enlighet med planbestämmelserna och är därmed bindande för myndigheter och enskilda.

Bygglov prövas mot detaljplan. Om detaljplan saknas prövas lämpligheten mot kraven i plan- och bygglagen, miljöbalken och översiktsplanen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan