Pågående planarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Hus i miniatyr

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Samråd - Filsbäck

Välkommen på samrådsmöte i Truvegården, Filsbäck den 24 augusti kl. 19.00.

Planprogrammet för Filsbäck-Truve/Svanvik är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden 26 juni – 8 september 2017.

Program processbild

Lidköpings kommun har tillsammans med Götene kommun tagit fram ett planprogram för områden runt Filsbäck och Truve/Svanvik. I samband med att planerna om ett förverkligande av att flytta riksväg 44, påbörjades ett arbete mellan kommunerna för att gemensamt utveckla de berörda områdena utmed befintlig riksväg 44. Viljeinriktningen är att utveckla befintlig ort och skapa en ny sammanhållen struktur, där kommungränsen inte ska styra.

Planprogrammet syftar till att visa kommunernas viljeinriktning om hur planområdet kan utvecklas i framtiden. På Lidköpingssidan kommer det främst att ske förtätningar i anslutning till befintlig bebyggelse i Filsbäck. Dels pekas det ut områden för bostäder, centrum och skola men också pekas det ut områden för verksamhet, tillfällig vistelse och parkering. De utpekade områdena är i kommunal ägo förutom tre områden i den östra och södra delen av planområdet.

På Götenesidan kommer även här ett centrumområde pekas ut intill Öredalsån, som en fortsättning av centrumdelen i Filsbäck. Ambitionen är att skapa en koppling mellan de båda områdena. I övrigt kommer två större områden pekas ut för bostäder på mark som för närvarande är odlings- och vegetationsmark. Idag finns det enbart ett fåtal bebyggda fastigheter inom området. De utpekade områdena är i privat ägo.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet för samråd den 13 juni 2017.

Planhandlingar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 mellan kl. 7.30-16.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 8 september 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Planbeskrivning

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Markanvändningskarta

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Götene

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Filsbäck

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Dagvattenutredning

Filsbäck, Truve, Svanvik Orto med planområdesgräns

Samråd - Gösslunda 4:3 Tofta industriområde

Ändring av detaljplan för del av Gösslunda 4:3, Tofta industriområde

Planens syfte är att ändra byggnadshöjden inom gällande plan så ny lagerbyggnad kan uppföras. Byggnadshöjden ändras från 7 meter till en högsta totalhöjd på 11 meter inom en mindre del av gällande plan. En mindre justering mellan kvartersmark och allmän platsmark görs också för att permanenta en befintlig busshållplats.

Planområdet ligger i ca 3 kilometer nordväst om Lidköpings centrum och gränsar i norr och öster till Plastgatan. I väster och söder gränsar området till fastigheten Plasten 1.

Detaljplaneförslag är upprättat och är nu ute på samråd. Samrådstiden är från och med 15 april till den 13 maj 2016.

Gösslunda 4:3

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är fr o m den 15 april t o m den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april kl 19.00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

 

Samråd - Hyveln

Detaljplanen för Hyveln 1 är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 10 maj till den 14 juni 2017.

Planprocessen samråd

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en ökad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri, men inom fastigheten har en utveckling och förändring skett bland verksamheterna. Under senare år har det har tillkommit mindre verksamheter i form av träningsanläggningar, bageri, handel och kontor m.m. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med verkliga förhållanden samt att ge en möjlighet att utnyttja lokalerna inom fastigheten bättre.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 9 maj 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 samt på Biblioteket, Stenportsgatan 11.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 14 juni 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Bild planområde Hyveln

Planbeskrivning Hyveln

Plankarta Hyveln

Inledande riskanalys Hyveln

Fördjupad riskanalys Hyveln

Miljöteknisk utredning Hyveln

Miljökonsekvensbeskrivning Hyveln

Kulturhistorisk utredning Hyveln

Samråd - Hämplingen

Detaljplan för Hämplingen 5-7 är ett pågående planarbete.

Ett detaljplaneförslag är upprättat för del av kv. Hämplingen. Planområdet angränsas av Wennerbergsvägen, Hamngatan och Prästgårdsgatan. I planområdet ingår tre fastigheter, Hämplingen 5 (Dina Försäkringar AB), Hämplingen 6 (gräsytan bakom Dina Försäkringar AB) och Hämplingen 7 (Wennerbergsgården). Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder på fastigheten Hämplingen 6. I samband med att detaljplanen tas fram säkerställs värdefulla byggnader och miljö, nuvarande markanvändning och infarten till området samt parkering.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget för samråd den 6 oktober 2015.

Samrådstiden varar fram till och med fredagen den 20 november 2015.

Illustration kv Hämplingen

 

Samråd - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Detaljplanen för del av Kartåsen 1:1, Reningsverket är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden 16 juni – 18 augusti 2017.

Processbild_Utökat_Samråd

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare.

Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 13 juni 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 18 augusti 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen_Miljökonsekvensbeskrivning 2017-05-22

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Luktutredning

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Samråd - Råda Mosse Böketorpsvägen

Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen med flera, Lidköpings kommun

Detaljplaneändring för Råda Mosse, Böketorpsvägen med flera är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 10 maj till den 23 maj 2017.

förfarande

Planändringen syftar till att göra det möjligt för tvåvåningshus genom ändring på plankartan av tillåtet våningsantal, från en till två våningar. Området omfattas av gällande detaljplan Råda Mosse, Böketorpsvägen med flera, antagen 2005. I gällande detaljplan tillåts enbart envåningshus då geotekniska undersökningar visat på svåra markförhållanden. Efter kompletterande grundläggning för ändamålet har tvåvåningshus tillåtits bygga på området. För att planområdet inte ska fortsätta vara planstridigt finns nu ett planförslag att ändra befintlig detaljplan till att likna områdets nuvarande karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 9 maj 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 23 maj 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Bild planområde Råda Mosse Böketorpsvägen

Planbeskrivning Råda Mosse Böketorpsvägen

Plankarta Råda Mosse Böketorpsvägen

 

Samråd - Selen

Ett detaljplaneförslag är upprättat för Selen 4-6, Ekebladsvägen, Lidköping. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra bostadsbebyggelse. KAB blå AB, som äger fastigheten planerar att uppföra hyreslägenheter i fyra till sex våningar.

Standard_Samråd_utanrubrik

Mot Stenportsgatan föreslås lamellhus i fyra våningar med entréer mot Stenportsgatan, inne på gården föreslås i väster två punkthus i sex våningar. Bebyggelsen kan totalt inrymma ca 100 lägenheter.

Detaljplanen är utställd för samråd till och med 16 augusti. Eventuella synpunkter (skriftliga) ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast onsdagen den 16 augusti 2017.

Selen Plankarta

Selen Planbeskrivning

Selen Markmiljörapport

Selen Geoteknik_MUR

Selen PM_geoteknik

Selen Riskutredning

Selen Trafikbullerutredning

Selen Vibrationsutredning

Selen Orto

Planområdet markerat i rött med föreslagna nya byggnader i grått.

Samråd - Skatan 39 Härenegatan

Samhällsbyggnadsnämnden har den 11 april 2017 godkänt detaljplanen för samråd. Samrådet pågår mellan 2 maj -24 maj 2017.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att förtäta fastigheten med en ny byggnad för bostäder. Senäte fastigheter AB planerar att uppföra en bostadsbyggnad med 32 hyreslägenheter.

Vid ett genomförande av detaljplanen är det möjligt att uppföra en byggnad i fyra våningar på delar av den större asfaltsyta som idag finns på bostadsgården. Utöver bostadsbyggnaden får komplementbebyggelse för cykelparkering, soprum m.m. uppföras. Befintligt garage kommer att rivas och parkering för befintliga och nya hyresgäster inom fastigheten kommer att anläggas mot Solhagsvägen.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Planförslaget överensstämmer med kommunens viljeriktningar i översiktsplanen.

Berörda det vill säga fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, inom och angränsande, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter (skriftliga) ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast onsdagen den 24 maj 2017.

Skatan 39 Härenegatan

Planbeskrivning Skatan

Plankarta Skatan

Samråd - Örslösa etapp 2

Ändring av detaljplan Örslösa, Etapp 2, är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden 6 september – 20 september 2017.

Processbild Örslösa

Planändringen handläggs med standardförfarande men godkänns planförslaget under samrådet övergår det till ett begränsat förfarande.

Planändringen syftar till att göra möjligt för en ökad exploatering inom en begränsad del av fastigheten Örslösa 6:7. I gällande detaljplan, antagen 1992, tillåts en byggnadsarea om 20 % av fastighetsarean. Intresse har visats för att köpa marken och bygga hyresrätter, för att det ska bli lönsamt så har köparen efterfrågat en ökad exploateringsgrad. Avsikten är att bygga två huskroppar med 4, respektive 3 lägenheter med tillhörande teknikbyggnader och förråd. För att detta ska bli möjligt är förslaget att öka exploateringsgraden med en största tillåten byggnadsarea om 35 % av fastighetsarean.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 5 september 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 20 september 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Planbeskrivning Örslösa, Etapp 2

Plankarta Örslösa, Etapp 2

Örslösa Etapp 2

Granskning - Kartåsen 1:1 Lidens

Detaljplanen för Del av Kartåsen 1:1, Traversgatan planeras antas i Kommunfullmäktige 19 juni 2017.

Planen syftar till att göra möjligt för handel inom del av fastigheten Kartåsen 1:1. Lidens blommor och trädgård avser att etablera handelsträdgård på fastigheten. Enligt planbeskedet är avsikten att uppföra en handelsbyggnad med försäljningsväxthus, lager och tillhörande parkering. Planförslaget strider mot gällande översiktsplan för Lidköpings kommun från 2003. I denna är området avsett för industri. Ett planprogram för Kartåsen är under upprättande.

Planen var utställd för granskning t.o.m. 30 mars 2017. De inkomna synpunkterna finns sammanställda och kommenterade i ett granskningsutlåtande (se nedan). Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har godkänt planen inför antagande och Lidköpings kommunfullmäktige kommer att pröva planen för ett antagande 19 juni 2017.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Nordqvist, planarkitekt, 0510-77 15 50.

Orienteringskarta Kartåsen 1_1

Planbeskrivning Kartåsen 1_1 Lidens

Plankarta Kartåsen 1_1 Lidens

Granskningsutlåtande med bilagor Kartåsen 1_1 Lidens

Samrådsredogörelse Kartåsen 1_1 Lidens

Inredande riskanalys farligt gods detaljplan Katåsen 1_1 Liden Lidköping

Naturinventering Kartåsen 1_1

Trafikutredning Kartåsen 1_1

Geoteknisk utredning Kartåsen 1_1

 

Granskning - Orion 1, Nya stadens torg

Detaljplanen för Orion 1 är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 13 september till den 4 oktober 2017.

Process granskning

Den nya detaljplanen innebär att markanvändningen ändras från enbart handelsändamål till att även omfatta restaurang, samlingslokal, kontor och bostäder samt att skydda byggnadens karaktäristiska arkitektur. I väntan på ny detaljplan har fastighetsägaren fått bygglov för ovan nämnda ändringar.

Planen var utställd för samråd från den 19 juni till den 7 augusti 2017. De inkomna synpunkterna finns sammanställda och kommenterade i en samrådsredogörelse (se nedan).

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för granskning den 5 september 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 4 oktober 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Orion 1 Planbeskrivning Granskning 170718

Orion 1 Plankarta Granskning 170809

Orionhuset kulturhistoria 150505

Orion 1 samrådsredogörelse sammanfogad

Orion 1 ortofot webben

Granskning - Papegojan 51

Detaljplanen för Papegojan 51 i Lidköpings kommun är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 14 september till den 29 september 2017.

Standard_Granskning

 

Planen syftar till att göra det möjligt med en förtätning med bostäder inom ett befintligt bostadskvarter, på mark som tidigare använts som handelsträdgård. Förslag finns med tre radhuslängor om totalt nio lägenheter. Plats ska också beredas på tomten för parkering och sophantering.

Området är före detta Johannebergs handelsträdgård och utgörs av fastigheten Papegojan 51 samt del av fastigheten Gamla staden 2:1, totalt ca 0,4 hektar. Området har anslutning från Fredriksdalsvägen.

Detaljplanen beräknas kunna antas i november 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 29 september 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Papegojan 51 Planbeskrivning

Papegojan 51 Plankarta

Papegojan 51 Geoteknik PM och MUR 17-05-16

Papegojan 51 Markundersökning 2016-09-22

Papegojan 51 Markundersökn kompl REV 170911

Papegojan 51 Markundersökning Kompletterande Bilaga 3 – Analysprotokoll 2017-05-04

Papegojan 51 Markundersökning Radon

Papegojan 51 Länsstyrelsen Skydda träd vid grävning

Papegojan 51_Solstudier

Papegojan 51

 

Antagande - Askeslätt etapp 2 Härebacka 7:4

Detaljplanen är ett pågående planarbete.

Detaljplanen godkändes inför antagande av samhällsbyggnadsnämnden 13 juni 2017 och planeras prövas för ett antagande i Kommunfullmäktige i september 2017.

Planen syftar till att göra möjligt för en fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Askeslätt. Förslaget innehåller förutom bostäder även förskola och grönytor för lek och rekreation. Detaljplanen utgör etapp 2 inom programområdet för Askeslätt från 2013 och innehåller cirka 200 lägenheter i form av villor, gruppbebyggelse och eventuellt mindre flerbostadshus.

Harebacka etappindelning

Planområde Askeslätt etapp II

Antagande - Porfyren 2 med flera, Biltema

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 19 juni 2017. Planen vinner laga kraft 3 veckor efter att protokollet anslagits.

Planens syfte är att skapa möjlighet till handelsetablering på fastigheten Porfyren 2 samt delar av Porfyren 1 och Kartåsen 1:1. Transformatorstationen på Kalkstenen 3 säkerställs i detaljplanen. Lidköpings kommun utvecklas och genom att skapa möjlighet till handel inom planområdet skapas även möjlighet till ett utökat serviceunderlag för medborgare så väl som fler arbetstillfällen. Att ta i anspråk mark som redan är bebyggd anses som god hushållning med mark och vatten. Gällande detaljplan antogs 1975 och tillåter industri.

Planförslaget innebär att detaljhandel tillåts inom kvarteret. Detaljplanen tillåter en byggrätt på totalt 10 000 kvadratmeter bruttoarea och en byggnadshöjd på 11 meter. Byggnaden/byggnaderna är även tänkt att omfatta lager och eventuellt även café/servering. Utöver byggnaderna tillåts en skyltpylon med en höjd på ca 35 meter att uppföras inom kvartersmark. På Kalkstenen 3 finns en befintlig transformatorstation som säkerställs i planen. Ett eventuellt framtida gång- och cykelstråk säkerställs på kvartersmarken vilket innebär att allmänheten har tillgång till området för gång- och cykeltrafik.

De synpunkter som inkom under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande (se nedan).

 

 

Illustration Porfyren

 

Porfyren 2 med flera Plankarta

Porfyren 2 med flera Planbeskrivning

Porfyren 2 med flera Samrådsredogörelse_pul

Porfyren 2 med flera Granskningsutlåtande

PM Geoteknik Porfyren

Porfyren 2 Inledande riskanalys 2015-12-17

Rapport Trafikutredning Porfyren

Naturinventering Porfyren

Avslutat planarbete - Furuhäll

Fördjupad översiktsplan för Furuhällsområdet

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Furuhäll avslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2017.

Samhällsbyggnad fick 2012 i uppdrag att upprätta en fördjupad översiktsplan för Furuhällsområdet. Bakgrunden var bland annat det positiva planbesked som lämnats för fastigheten Led 4:3 och det möte som hölls med fastighetsägare i området 2012. Ett behov fanns av att studera området i sin helhet vad gällde bebyggelseutveckling, infrastruktur och grönstruktur.

Arbetet började hösten 2014. Då kommunen inte är fastighetsägare i området och därmed inte rådig över marken beslutades att arbetet skulle inledas med en medborgardialog. Dialogen skulle ge svar på vilken önskad utveckling som fanns för området samt vilka värden eller förbättringsbehov man såg. Vid dialogen deltog ett mycket stort antal fastighetsägare och resultatet visade sig relativt enigt. De flesta fastighetsägarna var nöjda med gällande områdesbestämmelser. Vidare framkom under medborgardialogen att den enskilda grusvägen och den skogiga karaktären med mycket natur kring husen ansågs värdefulla att bevara. Ett fåtal visade intressen för avstyckningar och tillbyggnad.

Gällande områdesbestämmelser markerar områden där bygglov kan prövas resp. områden där eventuella bygglov ska föregås av detaljplan. Bestämmelsernas syfte är bland annat att säkerställa områdets användning för bostadsändamål samt bevara områdets karaktär av skogs- och naturområde.

De intressen för exploatering och bevarande som finns i området bedöms kunna hanteras utifrån gällande områdesbestämmelser och dess syften kan uppnås även i framtiden. En omarbetning till fördjupad översiktsplan för området skulle kräva större utredningsarbeten som mot bakgrund av ovanstående inte är motiverat i dagsläget.

Fördjupad översiktsplan för Furuhäll – beslut om att avsluta planärendet §11 SBN

En sammanställning av medborgardialogen finns tillgänglig nedan.

Medborgardialog Furuhäll

Här kan du ta del av de synpunkter som framkom vid den medborgardialogen. Sammanställning medborgardialog Furuhäll 20150121

Furuhäll Kartbild

Välkommen på samrådsmöte i Truvegården, Filsbäck den 24 augusti kl. 19.00.

Planprogrammet för Filsbäck-Truve/Svanvik är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden 26 juni – 8 september 2017.

Program processbild

Lidköpings kommun har tillsammans med Götene kommun tagit fram ett planprogram för områden runt Filsbäck och Truve/Svanvik. I samband med att planerna om ett förverkligande av att flytta riksväg 44, påbörjades ett arbete mellan kommunerna för att gemensamt utveckla de berörda områdena utmed befintlig riksväg 44. Viljeinriktningen är att utveckla befintlig ort och skapa en ny sammanhållen struktur, där kommungränsen inte ska styra.

Planprogrammet syftar till att visa kommunernas viljeinriktning om hur planområdet kan utvecklas i framtiden. På Lidköpingssidan kommer det främst att ske förtätningar i anslutning till befintlig bebyggelse i Filsbäck. Dels pekas det ut områden för bostäder, centrum och skola men också pekas det ut områden för verksamhet, tillfällig vistelse och parkering. De utpekade områdena är i kommunal ägo förutom tre områden i den östra och södra delen av planområdet.

På Götenesidan kommer även här ett centrumområde pekas ut intill Öredalsån, som en fortsättning av centrumdelen i Filsbäck. Ambitionen är att skapa en koppling mellan de båda områdena. I övrigt kommer två större områden pekas ut för bostäder på mark som för närvarande är odlings- och vegetationsmark. Idag finns det enbart ett fåtal bebyggda fastigheter inom området. De utpekade områdena är i privat ägo.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet för samråd den 13 juni 2017.

Planhandlingar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 mellan kl. 7.30-16.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 8 september 2017 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Planbeskrivning

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Markanvändningskarta

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Götene

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Filsbäck

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Dagvattenutredning

Filsbäck, Truve, Svanvik Orto med planområdesgräns