Pågående planarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Hus i miniatyr

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik nedan på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

Samråd - Planprogram för Kartåsen – handel och verksamheter

Planprogrammet finns utställt för samråd mellan 12 februari och 19 mars 2018.

Program processbild

Programområdet omfattar befintligt industriområde söder om riksväg 44 samt skogsområdet söderut ner till sträckningen av nya riksväg 44. Hela området är ca 100 ha. Förslaget syftar till att skapa möjlighet till handelsetableringar för sällanköpshandel i ett stråk längs länsväg 184 samt en utökning av mark för blandade verksamheter och industrier söder om befintligt industriområde.

Planprogrammet visar kommunens vision och tankar kring områdets utveckling, för att förverkliga dessa krävs upprättande av detaljplaner. Arbete med detaljplaner beräknas påbörjas senare under året.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhallsbyggnad@lidkoping.se senast den 19 mars 2018

Upplysningar lämnas av Maria Nordqvist på telefon0510-77 15 50 eller maria.nordqvist@lidkoping.se.

stadskarta

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Riskbedömning Kartåsen
Rapport Trafikutredning
Rapport handelsutredning
Naturinventering

Samråd - Upphävande av tomtindelningar inom kvarteret Kniven

Ändringen av planen syftar till att upphäva gällande tomtindelningar så nya sammanslagningar mm kan ske. Nuvarande indelningen är gjord utifrån de verksamheter som tidigare funnits i kvarteret. Verksamheterna är nu borta och ett förvärv av fastigheterna har gjorts av kommunen. Kommunen äger därmed all mark i kvarteret och nya fastighetsregleringar avses att göras men har inte kunnat gjorts på grund av gällande fastighetsplan.

standardforfarande-enklare-planprocess

Förenklat planförfarande tillämpas enligt plan- och bygglagen 2010:900, vilket innebär att samrådsförslaget skall godkännas av alla berörda. Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan och gällande detaljplans genomförandetid har gått ut.

Berörda, det vill säga fastighetsägare inom planområdet och statliga myndigheter, har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Eventuella synpunkter (skriftliga) ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast fredagen den 20 april 2018 och kan lämnas via brev till adress:
Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Läge2

Planbeskrivning

Plankarta

 

Samråd - Ändring av kvarteret Harven

Ändring av detaljplan för kvarteret Harven (nr 269) antagen 1988 är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden 5 april – 27 april 2018.

Begränsat förfarande Samråd

Syftet med planändringen är att möjliggöra en förlängning av befintlig järnvägsplattform genom att ändra markanvändning från träd/handel till järnväg inom del av gällande detaljplan som omfattar Harven 4, Framnäs köpcentrum. Den befintliga plattformen är för kort för de passagerartåg som används idag, vid användandet av två tågvagnar går inte alla passagerardörrar att använda då dessa hamnar utanför plattformen. En ändring av markanvändning till järnväg möjliggör en förlängning av plattformen, anpassad till de passagerartåg som används idag.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för granskning den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2018 under adress:
Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Observera att planbeskrivningen för ändringen av detaljplanen är sammanfogad med planbeskrivningen för gällande detaljplan eftersom dessa ska betraktas som ett dokument. Gällande planbeskrivning är redan antagen och det är därmed bara möjligt att lämna synpunkter på den delen som berör ändringen, d.v.s. de första 6 sidorna av planbeskrivningen.

Bild

Plankarta

Planbeskrivning

 

Samråd - Uranus & Vulcanus med flera

Detaljplanen för kv. Uranus & Vulcanus m.fl. är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 11 april till den 25 maj 2018.

Utökat förfarande Samråd

Planen syftar till att göra möjligt för bostäder och centrumverksamheter som handel och kontor inom planområdet. För att säkerställa nuvarande parkeringsplatser samt för att tillgodose parkeringsbehovet för de planerade bostäderna, handeln och kontor, möjliggörs det även för ett parkeringshus inom planområdet. I samband med detaljplanen säkerställs byggnaden i korsningen Esplanaden-Norra Torngatan med rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelse. Likaså säkerställs den befintliga infarten till de två parkeringsanläggningarna inom kvarteren Pollux och Pomona.

I samband med planändringen och den föreslagna markanvändningen sker en omstrukturering av in- och utfarterna till Norra Torngatan och Målaregatan. Förändringar som kommunen kommer att titta vidare på i samband med ett genomförande av planförslaget är att se över möjligheten att anlägga en separerad cykelväg samt skapa en bättre busshållplats på norra sidan av Esplanaden. För att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter bör kommunen även se över möjligheten att göra om Norra Torngatan till ett gångfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 maj 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande kulturmiljö
Trafikutredning
Skuggstudie
Kulturmiljöbedömning
Industrihistorisk inventering
Geoteknik PM och MUR
Bullerutredning

Granskning – Astern och Blåklinten

Detaljplanen för kvarteren Astern och Blåklinten är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 16 februari till den 4 mars 2018.

Processpil Granskning

Detaljplanens syfte är att anpassa exploateringen i kvarteren så att områdets karaktär bevaras vid eventuell om- och tillbyggnad och skapa förutsättningar för att dagvattnet ska fördröjas inom den egna fastigheten. Förslaget innebär att bebyggelsemönstret bevaras genom att till viss del reglera var på fastigheten byggnader får uppföras.

Efter samrådet har revidering av planförslaget gjorts utifrån de synpunkter som kommit in.

Plankartan har kompletterats med egenskapsbestämmelser inom alla egenskapsgränser. Den maximala byggnadsarean för komplementbyggnad har ändrats från 40 kvadratmeter till 60 kvadratmeter och är inte längre begränsad till endast en komplementbyggnad per fastighet. Kulturvärdesbestämmelserna q1 och q2 har ersatts av q1. Bestämmelsen för ändrad lovplikt har förtydligats att den enbart gäller komplementbyggnader över 15 kvadratmeter.

Planbeskrivningen har kompletterats med olika typer av beräkningsmodeller för markens genomsläpplighet av dagvatten. Riktvärden för buller har ändrats från riktvärden vid nybyggnation till riktvärden för befintliga bostäder. Innebörden av ändrad lovplikt för komplementbyggnader över 15 kvadratmeter har förtydligats. Information angående upphävandet av tidigare tomtindelningsplaner har bifogats.

De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8. Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 4 mars 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller tillsamhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ortofoto Astern och Blåklinten

Planbeskrivning 2018-02-15

Plankarta 2018-02-15

Kulturhistorisk utredning, Astern och Blåklinten, 2017-05-15

Trafikbullerutredning, Astern och Blåklinten, 2016-12-22

Granskning – Erstorp 2:1 m fl

Förslag till detaljplan för del av Erstorp 2:1 m fl är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden 11 – 26 april 2018.

Standardförfarande Granskning

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostadsbebyggelse. Området är idag åkermark, i söder finns bostadsbebyggelse där viss förtätning har skett. Förslaget ger förutsättningar för en fortsatt utveckling av Lidköpings tätort och bygger vidare på befintlig infrastruktur. Planförslaget syftar till att möjliggöra olika typer av bostäder, som villor, rad-, par- eller kedjehus. En lekplats samt grönytor för lek och rekreation ska också anläggas inom området. Detaljplanen syftar också till att säkerställa en hållbar dagvattenhantering med lokal fördröjning inom planområdet.

Detaljplanen ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp och kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 26 april 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Planbeskrivning
Plankarta
REV solstudie
Trafikbullerberäkning Erstorp
Dagvattenutredning DHI Sverige AB
Fördjupad dagvattenutredning DHI Sverige AB
Geoteknisk utredning PM
Geoteknisk utredning MUR

Granskning – Ändring av Filsbäck 3:4 m fl

Ändring av detaljplan för del av Filsbäck 3:4 m fl är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 11 april till den 25 april 2018.

Standardförfarande Granskning

Ett förslag till att ändra detaljplanen för Filsbäck 3:4 m fl, antagen 1999, finns upprättat. Området som är aktuellt för ändring avgränsas till de fastigheter norr om Almertz väg. Syftet med att ändra gällande detaljplan är att ändra byggrätten så att befintliga byggnader överensstämmer med detaljplan. Gällande detaljplan har begränsade byggrätter med stor del mark där byggnad inte får uppföras samt en begränsad byggnadsarea om 50kvm för huvudbyggnad och 10kvm för komplementbyggnad. Förslaget är att tillåta en byggnadsarea om 120kvm för hela fastigheten, valfritt fördelat mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad.

Efter samrådet och de synpunkter som kommit in har planhandlingarna justerats och kompletterats. I plankartan har planbestämmelsen om reglerad mark höjd till +47,25 RH2000 tagits bort. I planbeskrivningen har förtydliganden gjorts vad gäller vatten och avlopp. De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 april 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

planområdet

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse

Granskning - Hyveln

Detaljplanen för Hyveln 1 är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 6 december till den 12 januari 2018.

Processpil_hyveln
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en ökad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri, men inom fastigheten har en utveckling och förändring skett bland verksamheterna. Under senare år har det har tillkommit mindre verksamheter i form av träningsanläggningar, bageri, handel och kontor m.m. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med verkliga förhållanden samt att ge en möjlighet att utnyttja lokalerna inom fastigheten bättre.

Efter samrådet har revideringar i planförslaget gjorts. Den fördjupade riskanalysen reviderats för att överensstämma med den ansökan om nytt miljötillstånd som verksamheten norr om planområdet har sökt om. Utifrån riskanalysen så har skyddsavstånd och skyddsbestämmelser reviderats för att säkerställa människors säkerhet vid en eventuell olycka i verksamhetsområdet Östra hamnen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 5 december 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 samt på Biblioteket, Stenportsgatan 11.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 12 januari 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Bild planområde Hyveln

Planbeskrivning Hyveln

Plankarta Hyveln

Samrådsredogörelse Hyveln

Inledande riskanalys Hyveln

Fördjupad riskanalys Hyveln

Miljöteknisk utredning Hyveln

Miljökonsekvensbeskrivning Hyveln

Kulturhistorisk utredning Hyveln

Granskning - Hämplingen

Detaljplan för del av kv. Hämplingen är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 9 mars till den 30 mars.

Processpil

Ett detaljplaneförslag är upprättat för del av kvarteret Hämplingen. Planområdet angränsas av Wennerbergsvägen, Hamngatan och Prästgårdsgatan. I planområdet ingår tre fastigheter, Hämplingen 5 (Dina Försäkringar AB), Hämplingen 6 (gräsytan bakom Dina Försäkringar AB) och Hämplingen 7 (Wennerbergsgården). Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder på fastigheten Hämplingen 6. I samband med att detaljplanen tas fram säkerställs värdefulla byggnader och miljö, nuvarande markanvändning och infarten till området samt parkering.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 mars 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

A1-L

Granskning - Ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen

 

Förslag till ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen upprättad i februari och reviderad i april 2018, finns utställd för granskning fr.o.m. den 13 – 30 april 2018.

Standardförfarande Granskning

Ändringen av detaljplanen syftar till att ändra den tillåtna höjden på byggnader inom i detaljplanen avgränsade områden från nuvarande 10 meter till 25 respektive 45 meter. Cirka åtta hektar av planen berörs av ändringen. Planen blir genom detta mer användbar och funktionell och svarar bättre mot framtida behov av expansion av verksamheter inom området.

Efter samrådet har planhandlingarna reviderats med ny tidplan, i övrigt inga ändringar.

Samtliga inkomna yttranden under samrådet var utan erinran på planförslaget. Efter granskningen sammanställas samtliga yttranden i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen inför antagandet.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 april 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ortofoto med plangräns och fastighetsgräns

Planbeskrivning
Plankarta

Granskning – Tallskogen

Förslag till ändring av detaljplan för Tallskogen 1 med flera är nu föremål för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden fram till och med den 24 april 2018.

Standardförfarande Granskning

 

Planen syftar till att utöka användningen av den kommunala fastigheten Tallskogen 1, som idag får användas för vårdändamål, till att även omfatta förskoleverksamhet samt att permanenta den fordonsgasstation som ligger i ett område som kommunen arrenderar ut till FordonsGas. Dessutom medger planen en anslutning till en framtida tomt i gällande plan sydväst om befintlig bensinstation.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 6 mars 2018.

Under samrådstiden inkom synpunkter som gjort att vissa revideringar och kompletteringar har gjorts i planhandlingarna. Ändringar som är gjorda på plankartan är förtydligande av skyddsbestämmelser dels avseende skyddsområde mellan gaslager och förskoletomt och dels område i närheten av Ringleden (väg 2578) som påverkas av buller. En mindre utökning av mark där byggnad inte får uppföras har gjorts i anslutning till gastankstationen. I planbeskrivningen har kompletteringar gjorts vad gäller risk vid skyfall, trafikflöden som underlag till bullerberäkning och fastighetsrättsliga frågor samt kostnader för kommande fastighetsregleringar.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 24 april 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tallskogen

Planbeskrivning
Plankarta
Illustration
Underrättelse
Riskutredning

Granskning – Ändring av Sunnerby 1:44 Öboängen

Förslag till ändring av detaljplan för del av Sunnerby 1:44 är nu föremål för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden fram till och med den 4 april 2018.

standardforfarande-enklare-planprocess_jpg

Ändringen syftar till att ändra nuvarande reglering av byggnadsareor för fritidshus och komplementbyggnader för att bättre spegla områdets utveckling samt möta dagens behov vid nya prövningar mot planen. En ändring föreslås också vad gäller placering av byggnader i förhållande till kvartersgräns som ger mer variation till placering på de relativt stora tomterna. Planområdet utgörs av fastigheterna Sunnerby1:32, 1:52, 1:55-1:94 som ligger i Öboängen ca 1,5 mil norr om Lidköping.

Efter samrådstidens utgång har plankartan justerats och planbeskrivningen kompletterats. Ändringar som är gjorda på plankartan är placering av byggnad i förhållande till kvartersgräns. Nytt förslag är att byggnad inte får placeras närmare än 4.5 meter från kvartersgräns mot tidigare 6 meter med möjlighet att placera närmare kvartersgräns efter godkännande från granne. Förklarande text till varför ändringen är gjord finns i planbeskrivningen. Kompletteringar är också gjorda i planbeskrivningen som berör områdets användning, fornminnen samt eventuell påverkan av föreslaget vattenskyddsområde i Kinneviken. Ändringen av detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8. Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 4 april 2018 till adressen Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller via e-post till samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

marielund1

marielund2

Plankarta

Planbeskrivning

Godkännande - Filsbäck

Planprogrammet för Filsbäck-Truve/Svanvik är nu klar för godkännande.

Program processbild

 

Lidköpings kommun har tillsammans med Götene kommun tagit fram ett planprogram för områden runt Filsbäck och Truve/Svanvik. I samband med att planerna om ett förverkligande av att flytta riksväg 44, påbörjades ett arbete mellan kommunerna för att gemensamt utveckla de berörda områdena utmed befintlig riksväg 44. Viljeinriktningen är att utveckla befintlig ort och skapa en ny sammanhållen struktur, där kommungränsen inte ska styra.

Planprogrammet syftar till att visa kommunernas viljeinriktning om hur planområdet kan utvecklas i framtiden. På Lidköpingssidan kommer det främst att ske förtätningar i anslutning till befintlig bebyggelse i Filsbäck. Dels pekas det ut områden för bostäder, centrum och skola men också pekas det ut områden för verksamhet, tillfällig vistelse och parkering. De utpekade områdena ägs av kommunen förutom två områden i den östra delen av planområdet.

På Götenesidan kommer även här ett centrumområde pekas ut intill Öredalsån, som en fortsättning av centrumdelen i Filsbäck. Ambitionen är att skapa en koppling mellan de båda områdena. I övrigt kommer två större områden pekas ut för bostäder på mark som för närvarande är odlings- och vegetationsmark. Idag finns det enbart ett fåtal bebyggda fastigheter inom området. De utpekade områdena ägs av privatpersoner.

Efter samrådet har delar av förslaget ändrats. Det utpekade utredningsområdet för bostäder i skogsområdet söder om Filsbäck har tagits bort ur förslaget. Två områden har möjliggjorts för Lidköpings Golfklubb för att skapa förutsättningar för en utveckling av verksamheten. Dels ett område söder om befintlig golfbana och dels ett område mellan utpekad bostadsbebyggelse och ny riksväg 44 i Götene kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet den 7 november 2017. Lidköpings kommunfullmäktige prövar planprogrammet för godkännande den 11 december 2017.

Planhandlingar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 klockan 7:30-16:30.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Filsbäck, Truve, Svanvik Planbeskrivning Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Markanvändningskarta Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Samrådsredogörelse Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Götene

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Filsbäck

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Dagvattenutredning

Filsbäck, Truve, Svanvik Orto med planområdesgräns

Antagande - Kanariefågeln

Detaljplanen för del av kv. Kanariefågeln är nu klar för antagande. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen den 28 maj 2018, under förutsättning att åtgärden i Lidan är utförd.

Standardförfarande Antagande

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att förtäta befintliga fastigheter med ytterligare bostadsbyggnader. Förtätningen föreslås ske på den grönyta som de fyra fastigheterna bildar. För att begränsa exploateringen föreslås en utnyttjandegrad på 460 m2 per huvudbyggnad begränsningar genom en högsta byggnadshöjd och en högsta totalhöjd.

Tillkommande parkeringsplatser löses inom planområdet. De tillkommande bostäderna kräver ca 21 parkeringsplatser som föreslås läggas utmed Rudberusgatan, Kapellgatan samt inne på gårdsytan.

Se granskningsutlåtande nedan för att ta del av de synpunkter som inkommit och de revideringar av planhandlingarna som gjorts.

Orienteringsbild_kanarie

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Geoteknik PM och MUR Hämplingen
Projekterings-PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik
Skuggstudie Kanariefågeln

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den 6 februari 2018 och kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen den 26 mars 2018, under förutsättning att beslut om miljötillstånd för avloppsreningsverkets verksamhet fattats.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Antagande – Ändring av detaljplan Råda Mosse Böketorpsvägen med flera

Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 6 mars 2018 och förväntas vinna laga kraft den 4 april 2018.

Process

Ändringen syftar till att göra det möjligt att uppföra tillbyggnader närmare tomtgräns än vad gällande detaljplan medger.

Synpunkter som kommit in under samråds- och granskningsskedet finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. Samtliga planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

En eventuell överklagan mot detaljplanen ska, ställd till Mark- och miljödomstolen, ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden, 531 88 Lidköping, senast den 3 april 2018.

Sakägare som under samråds- eller granskningsskedet lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda kommer att bli underrättade och få information kring hur ett eventuellt överklagande av beslutet går till.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Plankarta Råda Mosse Böketorpsvägen m fl

Planbeskrivning Råda Mosse Böketorpsvägen m fl

Granskningsutlåtande med bilagor Råda Mosse Böketorpsvägen m fl

Planområde bild

Antagande - Selen

Ett detaljplaneförslag är upprättat för Selen 4-6, Ekebladsvägen, Lidköping. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra bostadsbebyggelse. KAB blå AB, som äger fastigheten planerar att uppföra hyreslägenheter i fyra till sex våningar.

ANT

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2018. Eventuellt överklagande ska ha inkommit till kommunen senast 2 maj 2018, om inget överklagande inkommit vinner detaljplanen laga kraft. Exploatören planerar att påbörja byggnationen omgående efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Selen Plankarta

Selen Planbeskrivning

Selen Granskningsutlåtande

Selen Markmiljörapport

Selen Geoteknik_MUR

Selen PM_geoteknik

Selen Riskutredning

Selen Trafikbullerutredning

Selen Vibrationsutredning

Selen PM vibrationer komplettering

Selen PM förorenad mark komplettering

Selen Orto

Planområdet markerat i rött med föreslagna nya byggnader i grått.

Avslutat planarbete - Furuhäll

Fördjupad översiktsplan för Furuhällsområdet

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Furuhäll avslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2017.

Samhällsbyggnad fick 2012 i uppdrag att upprätta en fördjupad översiktsplan för Furuhällsområdet. Bakgrunden var bland annat det positiva planbesked som lämnats för fastigheten Led 4:3 och det möte som hölls med fastighetsägare i området 2012. Ett behov fanns av att studera området i sin helhet vad gällde bebyggelseutveckling, infrastruktur och grönstruktur.

Arbetet började hösten 2014. Då kommunen inte är fastighetsägare i området och därmed inte rådig över marken beslutades att arbetet skulle inledas med en medborgardialog. Dialogen skulle ge svar på vilken önskad utveckling som fanns för området samt vilka värden eller förbättringsbehov man såg. Vid dialogen deltog ett mycket stort antal fastighetsägare och resultatet visade sig relativt enigt. De flesta fastighetsägarna var nöjda med gällande områdesbestämmelser. Vidare framkom under medborgardialogen att den enskilda grusvägen och den skogiga karaktären med mycket natur kring husen ansågs värdefulla att bevara. Ett fåtal visade intressen för avstyckningar och tillbyggnad.

Gällande områdesbestämmelser markerar områden där bygglov kan prövas respektive områden där eventuella bygglov ska föregås av detaljplan. Bestämmelsernas syfte är bland annat att säkerställa områdets användning för bostadsändamål samt bevara områdets karaktär av skogs- och naturområde.

De intressen för exploatering och bevarande som finns i området bedöms kunna hanteras utifrån gällande områdesbestämmelser och dess syften kan uppnås även i framtiden. En omarbetning till fördjupad översiktsplan för området skulle kräva större utredningsarbeten som mot bakgrund av ovanstående inte är motiverat i dagsläget.

Fördjupad översiktsplan för Furuhäll – beslut om att avsluta planärendet §11 SBN

En sammanställning av medborgardialogen finns tillgänglig nedan.

Medborgardialog Furuhäll

Här kan du ta del av de synpunkter som framkom vid den medborgardialogen. Sammanställning medborgardialog Furuhäll 20150121

Furuhäll Kartbild

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig