Planer: Pågående arbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Hus i miniatyr

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik nedan på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Granskning - Ändring kv. Flugsvampen och Fjällskivlingen

Ett förslag till ändring av detaljplanen för kvarteren Flugsvampen och Fjällskivlingen har tagits fram för granskning. Förslaget har tidigare varit ute på samråd mellan 25 november – 18 december, 2019.

Granskning

Ändringen har till syfte att möjliggöra en större byggrätt på fastigheten Fjällskivlingen 3 (Mio). För fastigheten finns ett tidsbegränsat bygglov för den utbyggnad av lager och lastning som gjorts, men som inte ryms inom gällande detaljplan. Detaljplanen ändras så att nuvarande utnyttjad bruttoarea ryms inom planen.

Berörda, det vill säga fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, inom och angränsande, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 23 januari 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

fjallskivlingen

Plankarta

Planbeskrivning

Samråd - Ändring Lilleskog och området väster därom

Ändringen av planen syftar till att upphäva gällande tomtindelning som gäller fastigheten Spaden 1 så att avstyckning kan ske.
För kvarteret Spaden gäller fastighetsplan 1681K-29/1964 och omfattar endast fastigheten Spaden 1 då indelningen av kvarteret under åren förändrats för resterande fastigheter i kvarteret.
Verksamheten på fastigheten Spaden 1 har bedömt att hela nuvarande fastighet inte kommer att behöva tas i anspråk. Det är ca 2500 m² i södra delen som därför kommer att säljas till Lidköpings kommun. Avtal finns som reglerar detta men gällande fastighetsplan förhindrar att köp samt fastighetsreglering slutligt kan göras.
Ändringen av detaljplanen berör endast ett upphävande av gällande tomtindelning.
Planbeskrivning
Plankarta

lilleskog

Samråd - Skonerten, del av kv

Ett förslag till detaljplanen för del av kvarteret Skonerten har tagits fram för samråd.
Processpil - Samråd

Planen syftar till att möjliggöra bostäder och förskola i del av kvarteret Skonerten.

Berörda, det vill säga fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, inom och angränsande, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 17 januari 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Plankarta
Planbeskrivning

planomr-orto

Samråd - Sävare 5:16, Vinninga

Nu finns ett förslag till detaljplan för del av Sävare 5:16 med flera, i Vinninga upprättat. Synpunkter på förslaget kan lämnas in under samrådstiden fram till den 3 januari 2020.

PROCESSPIL Samråd
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 december 2019.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i ett till två plan. I planen finns förutsättningar för att bygga med en förhöjd tillgänglighetsstandard som ger synergieffekter med angränsande Bäcklidens äldreboende. Detaljplanens syfte är också att säkerställa en hållbar dagvattenhantering med lokal fördröjning inom planområdet. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan Lidköping 2018.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 3 januari 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.
Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Bild för webb - Planområdet Ortofoto med plangräns

Plankarta
Planbeskrivning
Lokaliseringsutredning
Dagvattenutredning
Geoteknisk utredning
Utredning om hållbar dagvattenhantering

Samråd - Program Skaraborgs turistslingor

Kommunalförbundet Skaraborg har tillsammans med de femton kommunerna i området tagit fram Program Skaraborgs turistslingor. Syftet är att genom en utvecklad infrastruktur främja besöksnäringens utveckling.

Programmet är en följd av initiativet kring Strukturbild Skaraborg och ska vara ett underlag för kommunernas fysiska planering. Programmet i sig kommer inte få formell status utifrån Plan- och bygglagen. Kommunalförbundets samrådstid är från den 30 september till den 2 december (se bilaga).

Destination Läckö Kinnekulle AB kommer att samla in och sammanställa svar för näringens aktörer.

Ambitionen är att överlämna ett samordnat svar för Lidköpings kommun med kommunstyrelsen som formell avsändare. Yttranden behöver vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 november 2019, kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se

Övriga ev synpunkter se bilaga Remisskappa.

1 Lidköping Remisskappa SAMRÅD

1_Skaraborgs turistslingor_SAMRÅD

2 Lidköping Program Skaraborgs turistslingor SAMRÅD

2_Skaraborgs turistslingor_Kollektivtrafik_ SAMRÅD(140021) (0)_TMP

3_Lidköping kommun_SAMRÅD

Samråd - Liden 2:4

Samrådet för Liden 2:4 genomfördes under våren 2019. Synpunkterna på förslaget kommer bearbetas och nya bearbetade handlingar kommer presenteras under granskningen som kommer ske under hösten 2019. Sakägare kommer bli informerade om när datumet för granskningen är satt och handlingarna kommer finnas på hemsidan.

Samråd

Syftet med är att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus i en högre byggnadshöjd. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostads-området nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Ett samrådsmöte i from av öppet hus kommer hållas onsdagen 27 mars kl. 16:00 – 20:00 i Stenhammarskolans matsal. Ett uppsamlingsmöte sker kl. 19:00

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 15 april 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Karta Liden_2_4

Plankarta
Planbeskrivning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknik
Dagvattenhantering
Volymstudie
Skuggstudie

Samråd - Kv. Pollux

Nu finns ett förslag till detaljplan för kv. Pollux (Åhlenshuset) i Lidköping. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 10 november 2019.
Samråd_processpil

Syftet med detaljplanen är att det ska bli möjligt att bygga nya bostäder ovanpå den befintliga byggnaden. Det innebär att det även fortsatt kommer att vara butiker i bottenplan, den befintliga takparkeringen kommer att byggas in på våning två och det kommer finnas möjlighet att bygga bostäder på våning tre. Bostäderna föreslås utformas som radhus med grönytor.

I samband med detaljplanen föreslås Norra Torngatan göras om till ett gångfartsområde för att skapa en entré in till Lidköpings handelsstråk och även bidra till en trevligare och tryggare boendemiljö.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 10 november 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Bild_till_hemsidan_pollux
Plankarta
Planbeskrivning
Kulturhistorisk utredning
Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Geotekniskt utlåtande

Samråd - Kartåsen 1:1, del av

Detaljplanen var fram till den 6 september 2019 ute för samråd. Just nu arbetar vi om planen inför nästa skede då den ställs ut för granskning.

Samråd

Planens syfte är att möjliggöra etablering av sällanköps- och volymhandel, andra utrymmeskrävande verksamheter med måttlig omgivningspåverkan, industri samt drivmedelsförsäljning. Detaljplanen omfattar delvis redan befintliga områden som idag är planlagda för industri och delvis jungfrulig mark söder om dessa.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter kunde lämnas senast den 6 september 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

planomr

Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Geoteknik
Handelsutredning
Miljökonsekvensbeskrivning
Naturvärdesinventering
Riskanalys
Trafikutredning

Samråd - Uranus & Vulcanus med flera

Detaljplanen för kv. Uranus & Vulcanus m.fl. är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 11 april till den 25 maj 2018.

Utökat förfarande Samråd

Planen syftar till att göra möjligt för bostäder och centrumverksamheter som handel och kontor inom planområdet. För att säkerställa nuvarande parkeringsplatser samt för att tillgodose parkeringsbehovet för de planerade bostäderna, handeln och kontor, möjliggörs det även för ett parkeringshus inom planområdet. I samband med detaljplanen säkerställs byggnaden i korsningen Esplanaden-Norra Torngatan med rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelse. Likaså säkerställs den befintliga infarten till de två parkeringsanläggningarna inom kvarteren Pollux och Pomona.

I samband med planändringen och den föreslagna markanvändningen sker en omstrukturering av in- och utfarterna till Norra Torngatan och Målaregatan. Förändringar som kommunen kommer att titta vidare på i samband med ett genomförande av planförslaget är att se över möjligheten att anlägga en separerad cykelväg samt skapa en bättre busshållplats på norra sidan av Esplanaden. För att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter bör kommunen även se över möjligheten att göra om Norra Torngatan till ett gångfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 maj 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande kulturmiljö
Trafikutredning
Skuggstudie
Kulturmiljöbedömning
Industrihistorisk inventering
Geoteknik PM och MUR
Bullerutredning

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

Granskning - Hyveln

Detaljplanen för Hyveln 1 är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 6 december till den 12 januari 2018.

Processpil_hyveln
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en ökad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri, men inom fastigheten har en utveckling och förändring skett bland verksamheterna. Under senare år har det har tillkommit mindre verksamheter i form av träningsanläggningar, bageri, handel och kontor m.m. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med verkliga förhållanden samt att ge en möjlighet att utnyttja lokalerna inom fastigheten bättre.

Efter samrådet har revideringar i planförslaget gjorts. Den fördjupade riskanalysen reviderats för att överensstämma med den ansökan om nytt miljötillstånd som verksamheten norr om planområdet har sökt om. Utifrån riskanalysen så har skyddsavstånd och skyddsbestämmelser reviderats för att säkerställa människors säkerhet vid en eventuell olycka i verksamhetsområdet Östra hamnen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 5 december 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 samt på Biblioteket, Stenportsgatan 11.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 12 januari 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Bild planområde Hyveln

Planbeskrivning Hyveln

Plankarta Hyveln

Samrådsredogörelse Hyveln

Inledande riskanalys Hyveln

Fördjupad riskanalys Hyveln

Miljöteknisk utredning Hyveln

Miljökonsekvensbeskrivning Hyveln

Kulturhistorisk utredning Hyveln

Granskning - Del av Sannorna 5:1, Hamnstaden 2

Samråd har skett för förslag till detaljplan för del av Sannorna 5:1, Hamnstaden 2. Samrådet varade fr o m 11 februari t o m 11 mars 2019. I bilagan ”Samrådsredogörelse” framgår vilka förändringar som skett till följd av inkomna synpunkter. Planen kommer nu att vara utställd för granskning t o m 9 juni 2019.

processpil-granskning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fylla ut Framnäsviken så bättre vattenkvalitet och genomströmning erhålls. I samband med detta så ges det möjlighet till att skapa nya grönytor, sandstrand på land, vattenpark, badmöjligheter mm för att öka områdets attraktivitet. Ändringar av pirarmar vid Framnäs småbåtshamn föreslå så att inseglingsrännan ändras i läge. Möjlighet till att skapa en långbrygga med bad ges också i planen.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och vara oss tillhanda senast den 9 juni 2019. Synpunkterna skickas med brev till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planområde, webb

Underrättelse

Samrådsredogörelse

MKB

Plankarta

Planbeskrivning

Illustrationskarta

Fastighetsförteckning

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagandeprövning den 6 februari 2018. Vid kommunstyrelsens möte den 7 mars 2018 bordlades detaljplaneärendet i väntan på godkänt miljötillstånd för reningsverket. När miljötillstånd för reningsverket finns kan antagandeprocessen fortsätta i kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Ett förslag till ändring av detaljplanen för kvarteren Flugsvampen och Fjällskivlingen har tagits fram för granskning. Förslaget har tidigare varit ute på samråd mellan 25 november – 18 december, 2019.

Granskning

Ändringen har till syfte att möjliggöra en större byggrätt på fastigheten Fjällskivlingen 3 (Mio). För fastigheten finns ett tidsbegränsat bygglov för den utbyggnad av lager och lastning som gjorts, men som inte ryms inom gällande detaljplan. Detaljplanen ändras så att nuvarande utnyttjad bruttoarea ryms inom planen.

Berörda, det vill säga fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, inom och angränsande, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 23 januari 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

fjallskivlingen

Plankarta

Planbeskrivning