Pågående planarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Hus i miniatyr

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är fr o m den 15 april t o m den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april kl 19.00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

 

Samråd - Hämplingen

Detaljplan för Hämplingen 5-7 är ett pågående planarbete.

Ett detaljplaneförslag är upprättat för del av kv. Hämplingen. Planområdet angränsas av Wennerbergsvägen, Hamngatan och Prästgårdsgatan. I planområdet ingår tre fastigheter, Hämplingen 5 (Dina Försäkringar AB), Hämplingen 6 (gräsytan bakom Dina Försäkringar AB) och Hämplingen 7 (Wennerbergsgården). Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder på fastigheten Hämplingen 6. I samband med att detaljplanen tas fram säkerställs värdefulla byggnader och miljö, nuvarande markanvändning och infarten till området samt parkering.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget för samråd den 6 oktober 2015.

Samrådstiden varar fram till och med fredagen den 20 november 2015.

Illustration kv Hämplingen

 

Samråd - Planprogram för Kartåsen – handel och verksamheter

Planprogrammet finns utställt för samråd mellan 12 februari och 19 mars 2018.

Program processbild

Programområdet omfattar befintligt industriområde söder om riksväg 44 samt skogsområdet söderut ner till sträckningen av nya riksväg 44. Hela området är ca 100 ha. Förslaget syftar till att skapa möjlighet till handelsetableringar för sällanköpshandel i ett stråk längs länsväg 184 samt en utökning av mark för blandade verksamheter och industrier söder om befintligt industriområde.

Planprogrammet visar kommunens vision och tankar kring områdets utveckling, för att förverkliga dessa krävs upprättande av detaljplaner. Arbete med detaljplaner beräknas påbörjas senare under året.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhallsbyggnad@lidkoping.se senast den 19 mars 2018

Upplysningar lämnas av Maria Nordqvist tfn:0510-77 15 50, mejl: maria.nordqvist@lidkoping.se

stadskarta

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Riskbedömning Kartåsen
Rapport Trafikutredning
Rapport handelsutredning
Naturinventering

Samråd - Sunnerby 1:44 Öboängen

Förslag till ändring av detaljplan för del av Sunnerby 1:44 är nu föremål för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden fram till och med den 9 mars 2018.

ProcesspilSamrd

Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka tillåten byggnadsarea från 80 m² till 125 m² för huvudbyggnad och från 20 m² till 45 m² för komplementbyggnader. Dessutom föreslås den så kallade prickmarken (den mark på tomt som inte får bebyggas) tas bort och ersätts med en planbestämmelse om placering. Bestämmelsen anger att om byggnad placeras mindre än sex meter från kvartersgräns så krävs grannes medgivande.

En justering föreslås för byggnadsareorna på grund av att det under genomförandet har blivit större byggnadsareor än vad gällande plan medger och för att möta dagens behov.
Detta är ett förslag till ändring av detaljplanen och gäller endast tillåtna byggnadsareor och placering i övrigt gäller bestämmelser i detaljplanen från år 1999.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 6 februari 2018.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 9 mars 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

marielund1

marielund2

Planbeskrivning

Plankarta

Granskning – Astern och Blåklinten

Detaljplanen för kvarteren Astern och Blåklinten är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 16 februari till den 4 mars 2018.

Processpil Granskning

Detaljplanens syfte är att anpassa exploateringen i kvarteren så att områdets karaktär bevaras vid eventuell om- och tillbyggnad och skapa förutsättningar för att dagvattnet ska fördröjas inom den egna fastigheten. Förslaget innebär att bebyggelsemönstret bevaras genom att till viss del reglera var på fastigheten byggnader får uppföras.

Efter samrådet har revidering av planförslaget gjorts utifrån de synpunkter som kommit in.

Plankartan har kompletterats med egenskapsbestämmelser inom alla egenskapsgränser. Den maximala byggnadsarean för komplementbyggnad har ändrats från 40 kvm till 60 kvm och är inte längre begränsad till endast en komplementbyggnad per fastighet. Kulturvärdesbestämmelserna q1 och q2 har ersatts av q1. Bestämmelsen för ändrad lovplikt har förtydligats att den enbart gäller komplementbyggnader över 15 kvm.
Planbeskrivningen har kompletterats med olika typer av beräkningsmodeller för markens genomsläpplighet av dagvatten. Riktvärden för buller har ändrats från riktvärden vid nybyggnation till riktvärden för befintliga bostäder. Innebörden av ändrad lovplikt för komplementbyggnader över 15 kvm har förtydligats. Information angående upphävandet av tidigare tomtindelningsplaner har bifogats.

De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8. Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 4 mars 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ortofoto Astern och Blåklinten

Planbeskrivning 2018-02-15

Plankarta 2018-02-15

Kulturhistorisk utredning, Astern och Blåklinten, 2017-05-15

Trafikbullerutredning, Astern och Blåklinten, 2016-12-22

Granskning - Hyveln

Detaljplanen för Hyveln 1 är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 6 december till den 12 januari 2018.

Processpil_hyveln
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en ökad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri, men inom fastigheten har en utveckling och förändring skett bland verksamheterna. Under senare år har det har tillkommit mindre verksamheter i form av träningsanläggningar, bageri, handel och kontor m.m. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med verkliga förhållanden samt att ge en möjlighet att utnyttja lokalerna inom fastigheten bättre.

Efter samrådet har revideringar i planförslaget gjorts. Den fördjupade riskanalysen reviderats för att överensstämma med den ansökan om nytt miljötillstånd som verksamheten norr om planområdet har sökt om. Utifrån riskanalysen så har skyddsavstånd och skyddsbestämmelser reviderats för att säkerställa människors säkerhet vid en eventuell olycka i verksamhetsområdet Östra hamnen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 5 december 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 samt på Biblioteket, Stenportsgatan 11.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 12 januari 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Bild planområde Hyveln

Planbeskrivning Hyveln

Plankarta Hyveln

Samrådsredogörelse Hyveln

Inledande riskanalys Hyveln

Fördjupad riskanalys Hyveln

Miljöteknisk utredning Hyveln

Miljökonsekvensbeskrivning Hyveln

Kulturhistorisk utredning Hyveln

Granskning - Kanariefågeln

Detaljplanen för del av kv. Kanariefågeln är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 5 februari till den 19 februari 2018.

Processpil

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att förtäta befintliga fastigheter med ytterligare bostadsbyggnader. Förtätningen föreslås ske på den grönyta som de fyra fastigheterna bildar. För att begränsa exploateringen föreslås en utnyttjandegrad på 460 m2 per huvudbyggnad begränsningar genom en högsta byggnadshöjd och en högsta totalhöjd.

Tillkommande parkeringsplatser löses inom planområdet. De tillkommande bostäderna kräver ca 21 p-platser som föreslås läggas utmed Rudberusgatan, Kapellgatan samt inne på gårdsytan.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 19 februari 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Orienteringsbild_kanarie

Planbeskrivning
Plankarta
Projekterings-PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik
Skuggstudie Kanariefågeln

Granskning – Ändring av detaljplan Råda Mosse Böketorpsvägen med flera

Ändring av detaljplanen Råda Mosse Böketorpsvägen med flera, antagen 2005, är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 11 januari till den 29 januari.

Processpil

Ändringen syftar till att göra det möjligt att uppföra tillbyggnader närmare tomtgräns än vad gällande detaljplan medger för att kunna hantera inkomna ansökningar om bygglov.

Planförslaget har ändrats sedan samrådet. Under samrådsskedet var förslaget att medge byggnader om två våningar men då det saknades slutbevis för flera av husen kunde en sådan planändring inte genomföras. Det nya planförslaget innebär att tillbyggnader ska medges närmare tomtgräns än vad gällande detaljplan medger. Även området som är aktuellt för ändring har ändrats från att omfatta hela området för gällande detaljplan till enbart kvarteret Rullstensgruset.

De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 29 januari 2018 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplan för Råda Mosse Böketorpsvägen m fl, 2005-06-13

Planbeskrivning, Ändring Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl, 2018-01-10

Plankarta, Ändring Råda Mosse Böketorpsvägen m fl, 2018-01-10

Planområde bild

Godkännande - Filsbäck

Planprogrammet för Filsbäck-Truve/Svanvik är nu klar för godkännande.

Program processbild

 

Lidköpings kommun har tillsammans med Götene kommun tagit fram ett planprogram för områden runt Filsbäck och Truve/Svanvik. I samband med att planerna om ett förverkligande av att flytta riksväg 44, påbörjades ett arbete mellan kommunerna för att gemensamt utveckla de berörda områdena utmed befintlig riksväg 44. Viljeinriktningen är att utveckla befintlig ort och skapa en ny sammanhållen struktur, där kommungränsen inte ska styra.

Planprogrammet syftar till att visa kommunernas viljeinriktning om hur planområdet kan utvecklas i framtiden. På Lidköpingssidan kommer det främst att ske förtätningar i anslutning till befintlig bebyggelse i Filsbäck. Dels pekas det ut områden för bostäder, centrum och skola men också pekas det ut områden för verksamhet, tillfällig vistelse och parkering. De utpekade områdena ägs av kommunen förutom två områden i den östra delen av planområdet.

På Götenesidan kommer även här ett centrumområde pekas ut intill Öredalsån, som en fortsättning av centrumdelen i Filsbäck. Ambitionen är att skapa en koppling mellan de båda områdena. I övrigt kommer två större områden pekas ut för bostäder på mark som för närvarande är odlings- och vegetationsmark. Idag finns det enbart ett fåtal bebyggda fastigheter inom området. De utpekade områdena ägs av privatpersoner.

Efter samrådet har delar av förslaget ändrats. Det utpekade utredningsområdet för bostäder i skogsområdet söder om Filsbäck har tagits bort ur förslaget. Två områden har möjliggjorts för Lidköpings Golfklubb för att skapa förutsättningar för en utveckling av verksamheten. Dels ett område söder om befintlig golfbana och dels ett område mellan utpekad bostadsbebyggelse och ny riksväg 44 i Götene kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet den 7 november 2017. Lidköpings kommunfullmäktige prövar planprogrammet för godkännande den 11 december 2017.

Planhandlingar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 mellan kl. 7.30-16.30.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Filsbäck, Truve, Svanvik Planbeskrivning Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Markanvändningskarta Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Samrådsredogörelse Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Götene

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Filsbäck

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Dagvattenutredning

 

Filsbäck, Truve, Svanvik Orto med planområdesgräns

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den 6 februari 2018 och kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen den 26 mars 2018, under förutsättning att beslut om miljötillstånd för avloppsreningsverkets verksamhet fattats.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Antagande - Selen

Ett detaljplaneförslag är upprättat för Selen 4-6, Ekebladsvägen, Lidköping. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra bostadsbebyggelse. KAB blå AB, som äger fastigheten planerar att uppföra hyreslägenheter i fyra till sex våningar.

ANT

Detaljplanen, upprättad i maj och reviderad i oktober 2017, var utställd för granskning från den 13 november till den 27 november 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 6 februari 2018 detaljplanen inför ett antagande, detaljplanen kommer att prövas för ett antagande i kommunfullmäktige 26 mars 2018.

Se granskningsutlåtande nedan för att ta del av de synpunkter som inkommit och de revideringar av planhandlingarna som gjorts.

Selen Plankarta

Selen Planbeskrivning

Selen Granskningsutlåtande

Selen Markmiljörapport

Selen Geoteknik_MUR

Selen PM_geoteknik

Selen Riskutredning

Selen Trafikbullerutredning

Selen Vibrationsutredning

Selen PM vibrationer komplettering

Selen PM förorenad mark komplettering

Selen Orto

Planområdet markerat i rött med föreslagna nya byggnader i grått.

Antagande - Skatan 39 Härenegatan

Detaljplanen beräknas antas i Samhällsbyggnadsnämnden den 6 februari 2018.

Inkomna synpunkter under samråds- och granskningsskedet har sammanfattats i granskningsutlåtandet nedan.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att förtäta fastigheten med en ny byggnad för bostäder. Senäte fastigheter AB planerar att uppföra en bostadsbyggnad med 32 hyreslägenheter.

Vid ett genomförande av detaljplanen är det möjligt att uppföra en byggnad i fyra våningar på delar av den större asfaltsyta som idag finns på bostadsgården. Utöver bostadsbyggnaden får komplementbebyggelse för cykelparkering, soprum m.m. uppföras. Befintligt garage kommer att rivas och parkering för befintliga och nya hyresgäster inom fastigheten kommer att anläggas mot Solhagsvägen.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Planförslaget överensstämmer med kommunens viljeriktningar i översiktsplanen.

Sakägare som under samråds- eller granskningsskedet lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda kommer att bli underrättade och få information kring hur ett ev. överklagande av beslutet går till.

Skatan 39 Härenegatan

Skatan planbeskrivning

Skatan plankarta

Granskningsutlåtande

Skatan Geotekniskt PM

Skatan Geotekniskt PM Bilaga

Avslutat planarbete - Furuhäll

Fördjupad översiktsplan för Furuhällsområdet

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Furuhäll avslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 7 februari 2017.

Samhällsbyggnad fick 2012 i uppdrag att upprätta en fördjupad översiktsplan för Furuhällsområdet. Bakgrunden var bland annat det positiva planbesked som lämnats för fastigheten Led 4:3 och det möte som hölls med fastighetsägare i området 2012. Ett behov fanns av att studera området i sin helhet vad gällde bebyggelseutveckling, infrastruktur och grönstruktur.

Arbetet började hösten 2014. Då kommunen inte är fastighetsägare i området och därmed inte rådig över marken beslutades att arbetet skulle inledas med en medborgardialog. Dialogen skulle ge svar på vilken önskad utveckling som fanns för området samt vilka värden eller förbättringsbehov man såg. Vid dialogen deltog ett mycket stort antal fastighetsägare och resultatet visade sig relativt enigt. De flesta fastighetsägarna var nöjda med gällande områdesbestämmelser. Vidare framkom under medborgardialogen att den enskilda grusvägen och den skogiga karaktären med mycket natur kring husen ansågs värdefulla att bevara. Ett fåtal visade intressen för avstyckningar och tillbyggnad.

Gällande områdesbestämmelser markerar områden där bygglov kan prövas resp. områden där eventuella bygglov ska föregås av detaljplan. Bestämmelsernas syfte är bland annat att säkerställa områdets användning för bostadsändamål samt bevara områdets karaktär av skogs- och naturområde.

De intressen för exploatering och bevarande som finns i området bedöms kunna hanteras utifrån gällande områdesbestämmelser och dess syften kan uppnås även i framtiden. En omarbetning till fördjupad översiktsplan för området skulle kräva större utredningsarbeten som mot bakgrund av ovanstående inte är motiverat i dagsläget.

Fördjupad översiktsplan för Furuhäll – beslut om att avsluta planärendet §11 SBN

En sammanställning av medborgardialogen finns tillgänglig nedan.

Medborgardialog Furuhäll

Här kan du ta del av de synpunkter som framkom vid den medborgardialogen. Sammanställning medborgardialog Furuhäll 20150121

Furuhäll Kartbild

Avslutat planarbete - Örslösa etapp 2

Byggherren för rubricerat planärende har valt att avsluta pågående planarbete.

Samhällsbyggnad fick den 5 september 2017 i uppdrag att genomföra en planändring av detaljplan Örslösa, etapp 2. Planändringen syftade till att göra möjligt för en ökad exploatering inom del av fastigheten Örslösa 6:7. I gällande detaljplan, antagen 1992, tillåts en byggnadsarea om 20 % av fastighetsarean, syftet har varit att öka detta till 35 %.

Förslag till planändring var ute på samråd 6-20 september 2017. Förslaget godkändes inte av samtliga sakägare vilket innebär att ett standardförfarande måste följas. Ett standardförförfarande tar längre tid att genomföra än en begränsat förfarande vilket är anledningen till att byggherren valde att avsluta pågående planarbete och istället ansöka om ett bygglov som ryms inom gällande detaljplan.

Processbild Örslösa

Planbeskrivning Örslösa, Etapp 2

Plankarta Örslösa, Etapp 2

Örslösa Etapp 2

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är fr o m den 15 april t o m den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april kl 19.00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig