Pågående planarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Hus i miniatyr

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik nedan på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Samråd – Ändring av kv. Galathea

Nu finns ett förslag till en ändring av detaljplanen för kv. Galathea (Folkets hus), antagen 1962. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 7 januari 2019.
Processpil - Samråd
Syftet med att ändra detaljplanen är att göra det möjligt för bostäder och centrumverksamheter. Enligt gällande detaljplan får fastigheten enbart användas till föreningslokaler.

Ett tidsbegränsat bygglov för studentlägenheter beviljades 2016 i väntan på planändring. En ändring av detaljplanen innebär att permanent bygglov kan beviljas. Inga ytterligare förändringar planeras för fastigheten.

I samband med ändringen införs skyddsbestämmelser och rivningsförbud för folkets hus.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 7 januari 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.
Planområdet
Planbeskrivning
Plankarta
Gällande detaljplan, antagen 1962
Kulturhistorisk bedömning
Parkeringsutredning

Samråd - Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl

Nu finns ett förslag till en ändring av detaljplanen för del av Stenhammar m fl (Stenhammar park), antagen 1990. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 7 januari 2019.

Processpil - Samråd
Syftet med ändringen är att anpassa detaljplan till befintliga byggnader så att dessa inte strider mot detaljplanen. De ändringar som föreslås är ändrat våningsantal samt in vissa kvarter ändrad exploateringsgrad.

I detaljplan medges enbart en våning trots att byggnader som befinner sig inom planområdet redan var bebyggda med två våningar när detaljplanen upprättades. Därför föreslås våningsantalet för dessa byggnader ändras.

Utöver det föreslås byggrätten ändras inom de fastigheter som är avstyckade och bebyggda med friliggande villor.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 7 januari 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.
Samråd Stenhammar
Planbeskrivning samråd Stenhammar
Plankarta samråd Stenhammar
Gällande detaljplan, antagen 1990

Samråd - Margretelund 1:1 m fl

Nu finns ett förslag till detaljplan för Margretelund 1:1 m fl (Östhaga och Östbyskolan). Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 9 november 2018.
Processpil - Samråd
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras för demensboende på parkeringen ut mot Margretelundsgatan och lägenheter på parkeringen mot ungdomsskolan. Det planeras inte för några förändringar vad gäller de redan bebyggda områdena.
Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 9 november 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Planområde
Planbeskrivning
Plankarta
Geotekniskt PM
Trafikbullerutredning

Samråd - Guldfisken 1 med flera

Detaljplan för Guldfisken 1 med flera är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 28 september 2018.

Samråd

Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen inom befintliga fastigheter. Tidigare detaljplan, Stadsplan för Hamnleden, antagen 1978, medger endast att området används för små industri medan det nya förslaget medger kontor, handel, och verksamheter. Utöver en mer flexibel markanvändning så är förslaget att del av Skaragatan får ändrad markanvändning från gata till verksamhet för att ge möjlighet till fastigheten skepparen 12 att köpa den delen av Skaragatan och använda för uppställning av sina saluvagnar. I samband med detta planeras en förlängning av gång- och cykelvägen utmed Rörstrandsgatan.

Den här planen medger alltså ingen ny byggrätt. Syftet är att möjliggöra för en bredare användning av befintliga lokaler, i huvudsak handel, kontor, och verksamheter.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 28 september 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ortofoto planområdet

Planbeskrivning

Plankarta

Riskutredning

Kulturhistoriskt utlåtande

Miljöteknisk markundersökning

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

Samråd - Uranus & Vulcanus med flera

Detaljplanen för kv. Uranus & Vulcanus m.fl. är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 11 april till den 25 maj 2018.

Utökat förfarande Samråd

Planen syftar till att göra möjligt för bostäder och centrumverksamheter som handel och kontor inom planområdet. För att säkerställa nuvarande parkeringsplatser samt för att tillgodose parkeringsbehovet för de planerade bostäderna, handeln och kontor, möjliggörs det även för ett parkeringshus inom planområdet. I samband med detaljplanen säkerställs byggnaden i korsningen Esplanaden-Norra Torngatan med rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelse. Likaså säkerställs den befintliga infarten till de två parkeringsanläggningarna inom kvarteren Pollux och Pomona.

I samband med planändringen och den föreslagna markanvändningen sker en omstrukturering av in- och utfarterna till Norra Torngatan och Målaregatan. Förändringar som kommunen kommer att titta vidare på i samband med ett genomförande av planförslaget är att se över möjligheten att anlägga en separerad cykelväg samt skapa en bättre busshållplats på norra sidan av Esplanaden. För att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter bör kommunen även se över möjligheten att göra om Norra Torngatan till ett gångfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 maj 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande kulturmiljö
Trafikutredning
Skuggstudie
Kulturmiljöbedömning
Industrihistorisk inventering
Geoteknik PM och MUR
Bullerutredning

Granskning - Hyveln

Detaljplanen för Hyveln 1 är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 6 december till den 12 januari 2018.

Processpil_hyveln
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en ökad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri, men inom fastigheten har en utveckling och förändring skett bland verksamheterna. Under senare år har det har tillkommit mindre verksamheter i form av träningsanläggningar, bageri, handel och kontor m.m. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med verkliga förhållanden samt att ge en möjlighet att utnyttja lokalerna inom fastigheten bättre.

Efter samrådet har revideringar i planförslaget gjorts. Den fördjupade riskanalysen reviderats för att överensstämma med den ansökan om nytt miljötillstånd som verksamheten norr om planområdet har sökt om. Utifrån riskanalysen så har skyddsavstånd och skyddsbestämmelser reviderats för att säkerställa människors säkerhet vid en eventuell olycka i verksamhetsområdet Östra hamnen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 5 december 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 samt på Biblioteket, Stenportsgatan 11.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 12 januari 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Bild planområde Hyveln

Planbeskrivning Hyveln

Plankarta Hyveln

Samrådsredogörelse Hyveln

Inledande riskanalys Hyveln

Fördjupad riskanalys Hyveln

Miljöteknisk utredning Hyveln

Miljökonsekvensbeskrivning Hyveln

Kulturhistorisk utredning Hyveln

Granskning - Hämplingen

Detaljplan för del av kv. Hämplingen är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 9 mars till den 30 mars.

Processpil

Ett detaljplaneförslag är upprättat för del av kvarteret Hämplingen. Planområdet angränsas av Wennerbergsvägen, Hamngatan och Prästgårdsgatan. I planområdet ingår tre fastigheter, Hämplingen 5 (Dina Försäkringar AB), Hämplingen 6 (gräsytan bakom Dina Försäkringar AB) och Hämplingen 7 (Wennerbergsgården). Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder på fastigheten Hämplingen 6. I samband med att detaljplanen tas fram säkerställs värdefulla byggnader och miljö, nuvarande markanvändning och infarten till området samt parkering.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 mars 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

A1-L

Godkännande - Filsbäck

Planprogrammet för Filsbäck-Truve/Svanvik är nu klar för godkännande.

Program processbild

 

Lidköpings kommun har tillsammans med Götene kommun tagit fram ett planprogram för områden runt Filsbäck och Truve/Svanvik. I samband med att planerna om ett förverkligande av att flytta riksväg 44, påbörjades ett arbete mellan kommunerna för att gemensamt utveckla de berörda områdena utmed befintlig riksväg 44. Viljeinriktningen är att utveckla befintlig ort och skapa en ny sammanhållen struktur, där kommungränsen inte ska styra.

Planprogrammet syftar till att visa kommunernas viljeinriktning om hur planområdet kan utvecklas i framtiden. På Lidköpingssidan kommer det främst att ske förtätningar i anslutning till befintlig bebyggelse i Filsbäck. Dels pekas det ut områden för bostäder, centrum och skola men också pekas det ut områden för verksamhet, tillfällig vistelse och parkering. De utpekade områdena ägs av kommunen förutom två områden i den östra delen av planområdet.

På Götenesidan kommer även här ett centrumområde pekas ut intill Öredalsån, som en fortsättning av centrumdelen i Filsbäck. Ambitionen är att skapa en koppling mellan de båda områdena. I övrigt kommer två större områden pekas ut för bostäder på mark som för närvarande är odlings- och vegetationsmark. Idag finns det enbart ett fåtal bebyggda fastigheter inom området. De utpekade områdena ägs av privatpersoner.

Efter samrådet har delar av förslaget ändrats. Det utpekade utredningsområdet för bostäder i skogsområdet söder om Filsbäck har tagits bort ur förslaget. Två områden har möjliggjorts för Lidköpings Golfklubb för att skapa förutsättningar för en utveckling av verksamheten. Dels ett område söder om befintlig golfbana och dels ett område mellan utpekad bostadsbebyggelse och ny riksväg 44 i Götene kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet den 7 november 2017. Lidköpings kommunfullmäktige prövar planprogrammet för godkännande den 11 december 2017.

Planhandlingar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 klockan 7:30-16:30.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Filsbäck, Truve, Svanvik Planbeskrivning Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Markanvändningskarta Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Samrådsredogörelse Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Götene

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Filsbäck

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Dagvattenutredning

Filsbäck, Truve, Svanvik Orto med planområdesgräns

Antagande – Tallskogen

Antagande – Tallskogen 1 med flera

antagande_tallskogen

Planen syftar till att utöka användningen av den kommunala fastigheten Tallskogen 1, som idag får användas för vårdändamål, till att även omfatta förskoleverksamhet samt att permanenta den fordonsgasstation som ligger i ett område som kommunen arrenderar ut till FordonsGas. Dessutom medger planen en anslutning till en framtida tomt i gällande plan sydväst om befintlig bensinstation.

Efter granskningen har plankartan ändrats så att område där byggnad inte får uppföras (s k prickad mark) säkerställer att byggnad inte kan uppföras inom 80 meter från väg 2578 (Ringleden). Dessutom har planbestämmelse införts som inte medger att byggnader för vård, skola, särskilt boende (s k svårutrymd verksamhet) får uppföras inom 100 meter från gastank. Förtydligande har också gjorts att uteplats tillhörande vårdbebyggelse ingår i begreppet svårutrymd verksamhet.

Synpunkter som kommit in under samråds- och granskningsskedet finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. Samtliga planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida.

Tallskogen

Planbeskrivning
PlankartaGranskningsutlåtande
Illustration
Riskutredning
Granskningsutlåtande

Antagande - Kanariefågeln

Detaljplanen för del av kv. Kanariefågeln är nu klar för antagande. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen den 28 maj 2018, under förutsättning att åtgärden i Lidan är utförd.

Standardförfarande Antagande

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att förtäta befintliga fastigheter med ytterligare bostadsbyggnader. Förtätningen föreslås ske på den grönyta som de fyra fastigheterna bildar. För att begränsa exploateringen föreslås en utnyttjandegrad på 460 m2 per huvudbyggnad begränsningar genom en högsta byggnadshöjd och en högsta totalhöjd.

Tillkommande parkeringsplatser löses inom planområdet. De tillkommande bostäderna kräver ca 21 parkeringsplatser som föreslås läggas utmed Rudberusgatan, Kapellgatan samt inne på gårdsytan.

Se granskningsutlåtande nedan för att ta del av de synpunkter som inkommit och de revideringar av planhandlingarna som gjorts.

Orienteringsbild_kanarie

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Geoteknik PM och MUR Hämplingen
Projekterings-PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik
Skuggstudie Kanariefågeln

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den 6 februari 2018 och kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen den 26 mars 2018, under förutsättning att beslut om miljötillstånd för avloppsreningsverkets verksamhet fattats. Ersätts med:
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagandeprövning den 6 februari 2018. Vid kommunstyrelsens möte den 7 mars 2018 bordlades detaljplaneärendet i väntan på godkänt miljötillstånd för reningsverket. När miljötillstånd för reningsverket finns kan antagandeprocessen fortsätta i kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Antagande- Ändring av detaljplan för Sunnerby 1:44, Öboängen

Förslag till ändring av detaljplan för del av Sunnerby 1:44 är nu klar för antagandeprövning. Samhällsbyggnadsnämnden förväntas anta ändringen av detaljplanen den 8 maj 2018.

Antagande

Ändringen syftar till att ändra nuvarande reglering av byggnadsareor för fritidshus och komplementbyggnader för att bättre spegla områdets utveckling samt möta dagens behov vid nya prövningar mot planen. En ändring föreslås också vad gäller placering av byggnader i förhållande till kvartersgräns som ger mer variation till placering på de relativt stora tomterna. Planområdet utgörs av fastigheterna Sunnerby1:32, 1:52, 1:55-1:94 som ligger i Öboängen ca 1,5 mil norr om Lidköping.

Efter samrådstidens utgång och granskningstiden har plankartan justerats och planbeskrivningen kompletterats. Se ”Granskningsutlåtande” nedan för att se vilka synpunkter som inkommit och de revideringar av planhandlingen som gjorts.

marielund1

marielund2

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Antagande – Upphävande av tomtindelningar inom kvarteret Kniven

Samråd har skett och godkännande har inhämtats från arrendator och Lantmäteriet. Inga erinringar på förslaget har framförts i övrigt. Förslaget anses därmed klart för antagandeprövning.
Ändringen av planen syftar till att upphäva gällande tomtindelningar så nya sammanslagningar mm kan ske. Nuvarande indelningen är gjord utifrån de verksamheter som tidigare funnits i kvarteret. Verksamheterna är nu borta och ett förvärv av fastigheterna har gjorts av kommunen. Kommunen äger därmed all mark i kvarteret och nya fastighetsregleringar avses att göras men har inte kunnat gjorts på grund av gällande fastighetsplan.

Kniven
Läge2

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Antagande - Ändring av detaljplan kvarteret Lejonet

Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningen för kvarteret och därmed möjliggöra för framtida förändringar av exempelvis fastighetsgränser. I övrigt innebär ändringen ingen skillnad mot tidigare detaljplan.

Mellan den 9 – 23 november 2018 var planen ute för samråd. Alla berörda sakägare hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådet. Med berörda sakägare menas fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter. Samtliga sakägare godkände planen under samrådet.

Planen förväntas antas av samhällsbyggnadsnämnden den 4 december 2018.

 

Antagande

Orto_planomr_LejonetPlanbeskrivning kv Lejonet
Plankarta kv Lejonet

Nu finns ett förslag till en ändring av detaljplanen för kv. Galathea (Folkets hus), antagen 1962. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 7 januari 2019.
Processpil - Samråd
Syftet med att ändra detaljplanen är att göra det möjligt för bostäder och centrumverksamheter. Enligt gällande detaljplan får fastigheten enbart användas till föreningslokaler.

Ett tidsbegränsat bygglov för studentlägenheter beviljades 2016 i väntan på planändring. En ändring av detaljplanen innebär att permanent bygglov kan beviljas. Inga ytterligare förändringar planeras för fastigheten.

I samband med ändringen införs skyddsbestämmelser och rivningsförbud för folkets hus.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 7 januari 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.
Planområdet
Planbeskrivning
Plankarta
Gällande detaljplan, antagen 1962
Kulturhistorisk bedömning
Parkeringsutredning