Pågående planarbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Hus i miniatyr

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik nedan på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Samråd - Liden 2:4

Detaljplan för av Liden 2:4 är klar för samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 april 2019.

Samråd

Syftet med är att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus i en högre byggnadshöjd. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostads-området nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Ett samrådsmöte i from av öppet hus kommer hållas onsdagen 27 mars kl. 16:00 – 20:00 i Stenhammarskolans matsal. Ett uppsamlingsmöte sker kl. 19:00

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 15 april 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Karta Liden_2_4

Plankarta
Planbeskrivning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknik
Dagvattenhantering
Volymstudie
Skuggstudie

Samråd - Del av Sannorna 5:1, Hamnstaden 2

Nu finns ett förslag till detaljplan för del av Sannorna 5:1, Hamnstaden 2.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 11 mars 2019.

Samråd

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fylla ut Framnäsviken så bättre vattenkvalitet och genomströmning erhålls. I samband med detta så ges det möjlighet till att skapa nya grönytor, sandstrand på land, vattenpark, badmöjligheter mm för att öka områdets attraktivitet. Ändringar av pirarmar vid Framnäs småbåtshamn föreslå så att inseglingsrännan ändras i läge. Möjlighet till att skapa en långbrygga med bad ges också i planen.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 11 mars 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planområde, webb

 

Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
MKB
Fastighetsförteckning

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

Samråd - Nyckelpigan, del av

Nu finns ett förslag till ändring av detaljplan för del av kvarteret Nyckelpigan i Lidköping. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 6 maj 2019.

Processpil - Samråd

Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder på fastigheten Nyckelpigan 1. Förslaget innebär att det befintliga huset för bostadskomplement (förråd, tvättstuga, soprum mm) ges en större byggrätt och fler våningar tillåts. Vid ett genomförande av föreslagen ändring så skapas ca 14 nya lägenheter. I förslaget till ändring permanentas den befintliga parkering i nordväst.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 17 april 2019 med start kl 19.00 i Nicolairummet, Stadshuset (Skaragatan 8 i Lidköping).

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 6 maj 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

dp_nyckelpigan

Planbeskrivning
Plankarta
Fastighetsförtekning

Samråd - Uranus & Vulcanus med flera

Detaljplanen för kv. Uranus & Vulcanus m.fl. är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 11 april till den 25 maj 2018.

Utökat förfarande Samråd

Planen syftar till att göra möjligt för bostäder och centrumverksamheter som handel och kontor inom planområdet. För att säkerställa nuvarande parkeringsplatser samt för att tillgodose parkeringsbehovet för de planerade bostäderna, handeln och kontor, möjliggörs det även för ett parkeringshus inom planområdet. I samband med detaljplanen säkerställs byggnaden i korsningen Esplanaden-Norra Torngatan med rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelse. Likaså säkerställs den befintliga infarten till de två parkeringsanläggningarna inom kvarteren Pollux och Pomona.

I samband med planändringen och den föreslagna markanvändningen sker en omstrukturering av in- och utfarterna till Norra Torngatan och Målaregatan. Förändringar som kommunen kommer att titta vidare på i samband med ett genomförande av planförslaget är att se över möjligheten att anlägga en separerad cykelväg samt skapa en bättre busshållplats på norra sidan av Esplanaden. För att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter bör kommunen även se över möjligheten att göra om Norra Torngatan till ett gångfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 maj 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande kulturmiljö
Trafikutredning
Skuggstudie
Kulturmiljöbedömning
Industrihistorisk inventering
Geoteknik PM och MUR
Bullerutredning

Granskning - Hyveln

Detaljplanen för Hyveln 1 är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under granskningstiden från den 6 december till den 12 januari 2018.

Processpil_hyveln
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en ökad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1. I gällande detaljplan tillåts industri, men inom fastigheten har en utveckling och förändring skett bland verksamheterna. Under senare år har det har tillkommit mindre verksamheter i form av träningsanläggningar, bageri, handel och kontor m.m. Detaljplanen föreslås ändras för att överensstämma med verkliga förhållanden samt att ge en möjlighet att utnyttja lokalerna inom fastigheten bättre.

Efter samrådet har revideringar i planförslaget gjorts. Den fördjupade riskanalysen reviderats för att överensstämma med den ansökan om nytt miljötillstånd som verksamheten norr om planområdet har sökt om. Utifrån riskanalysen så har skyddsavstånd och skyddsbestämmelser reviderats för att säkerställa människors säkerhet vid en eventuell olycka i verksamhetsområdet Östra hamnen.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 5 december 2017.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 samt på Biblioteket, Stenportsgatan 11.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 12 januari 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Bild planområde Hyveln

Planbeskrivning Hyveln

Plankarta Hyveln

Samrådsredogörelse Hyveln

Inledande riskanalys Hyveln

Fördjupad riskanalys Hyveln

Miljöteknisk utredning Hyveln

Miljökonsekvensbeskrivning Hyveln

Kulturhistorisk utredning Hyveln

Granskning – Margretelund 1:1 med flera

Detaljplan för del av Margretelund 1:1 m fl är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget fram till 14 april 2019.

processpil-granskning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för tillbyggnad av befintligt demensboende på parkeringen ut mot Margretelundsgatan och nybyggnad av lägenheter (och ev. vårdlokaler) på parkeringen mot ungdomsskolan.

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats med ett geotekniskt utlåtande, en miljöhistorisk inventering, och dagvattenutredning. Det har kommit till en ny infart och allmänna parkeringsplatser. Genomförandetiden har förlängts från 5 till 10 år. Utöver nämnda ändringar har en del förtydliganden och redaktionella förändringar gjorts.
De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen.

Fastighetsägare, hyresgäster, kommunala nämnder, och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 14 april 2019 under adress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planområde

Planbeskrivning
Plankarta
Geotekniskutredning

Dagvattenutredning
Trafikbullerutredning
Miljöhistorisk inventering

Godkännande - Filsbäck

Planprogrammet för Filsbäck-Truve/Svanvik är nu klar för godkännande.

Program processbild

 

Lidköpings kommun har tillsammans med Götene kommun tagit fram ett planprogram för områden runt Filsbäck och Truve/Svanvik. I samband med att planerna om ett förverkligande av att flytta riksväg 44, påbörjades ett arbete mellan kommunerna för att gemensamt utveckla de berörda områdena utmed befintlig riksväg 44. Viljeinriktningen är att utveckla befintlig ort och skapa en ny sammanhållen struktur, där kommungränsen inte ska styra.

Planprogrammet syftar till att visa kommunernas viljeinriktning om hur planområdet kan utvecklas i framtiden. På Lidköpingssidan kommer det främst att ske förtätningar i anslutning till befintlig bebyggelse i Filsbäck. Dels pekas det ut områden för bostäder, centrum och skola men också pekas det ut områden för verksamhet, tillfällig vistelse och parkering. De utpekade områdena ägs av kommunen förutom två områden i den östra delen av planområdet.

På Götenesidan kommer även här ett centrumområde pekas ut intill Öredalsån, som en fortsättning av centrumdelen i Filsbäck. Ambitionen är att skapa en koppling mellan de båda områdena. I övrigt kommer två större områden pekas ut för bostäder på mark som för närvarande är odlings- och vegetationsmark. Idag finns det enbart ett fåtal bebyggda fastigheter inom området. De utpekade områdena ägs av privatpersoner.

Efter samrådet har delar av förslaget ändrats. Det utpekade utredningsområdet för bostäder i skogsområdet söder om Filsbäck har tagits bort ur förslaget. Två områden har möjliggjorts för Lidköpings Golfklubb för att skapa förutsättningar för en utveckling av verksamheten. Dels ett område söder om befintlig golfbana och dels ett område mellan utpekad bostadsbebyggelse och ny riksväg 44 i Götene kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet den 7 november 2017. Lidköpings kommunfullmäktige prövar planprogrammet för godkännande den 11 december 2017.

Planhandlingar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8 klockan 7:30-16:30.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510-77 00 00.

Filsbäck, Truve, Svanvik Planbeskrivning Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Markanvändningskarta Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Samrådsredogörelse Planprogram

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Götene

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Geoteknik Filsbäck

Filsbäck, Truve, Svanvik Planprogram Dagvattenutredning

Filsbäck, Truve, Svanvik Orto med planområdesgräns

Antagande - Kanariefågeln

Detaljplanen för del av kv. Kanariefågeln är nu klar för antagande. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen den 28 maj 2018, under förutsättning att åtgärden i Lidan är utförd.

Standardförfarande Antagande

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att förtäta befintliga fastigheter med ytterligare bostadsbyggnader. Förtätningen föreslås ske på den grönyta som de fyra fastigheterna bildar. För att begränsa exploateringen föreslås en utnyttjandegrad på 460 m2 per huvudbyggnad begränsningar genom en högsta byggnadshöjd och en högsta totalhöjd.

Tillkommande parkeringsplatser löses inom planområdet. De tillkommande bostäderna kräver ca 21 parkeringsplatser som föreslås läggas utmed Rudberusgatan, Kapellgatan samt inne på gårdsytan.

Se granskningsutlåtande nedan för att ta del av de synpunkter som inkommit och de revideringar av planhandlingarna som gjorts.

 

Orienteringsbild_kanarie

Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Geoteknik PM och MUR Hämplingen
Projekterings-PM Geoteknik
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik
Skuggstudie Kanariefågeln

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen den 6 februari 2018 och kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen den 26 mars 2018, under förutsättning att beslut om miljötillstånd för avloppsreningsverkets verksamhet fattats. Ersätts med:
Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagandeprövning den 6 februari 2018. Vid kommunstyrelsens möte den 7 mars 2018 bordlades detaljplaneärendet i väntan på godkänt miljötillstånd för reningsverket. När miljötillstånd för reningsverket finns kan antagandeprocessen fortsätta i kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Antagande - för Guldfisken 1 med flera

Detaljplanen för Guldfisken 1 m fl är nu klar för antagande. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen 27 maj 2019 och därefter följer en överklagningsperiod på tre veckor.

Antagande

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel markanvändning för fastigheten Guldfisken 1 och Sutaren 3 genom att utöver verksamhet även tillåta handel och kontor, samt att utöka verksamhetsmark för fastigheten Skepparen 12 genom att möjliggöra för parkering på del av Skaragatan.

I samband med detta planeras en förlängning av gång- och cykelvägen utmed Rörstrandsgatan.

Efter samrådet och granskningen har planhandlingarna justerats utifrån inkomna yttranden och synpunkter. Plankartan har ändrats till att inte medge personintensiva markanvändningar nära Rörstrandsgatan som är en sekundärled för farligt gods.

Lovplikten för marklov har utökats till att omfatta alla typer av markförändringar till följd av den befintliga markförororening på Guldfisken 1.

Utöver nämnda ändringar har redaktionella justeringar gjorts. Synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen finns sammanställda i ett bifogat granskningsutlåtande.
Ortofoto planområdet
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande ink. bilagor
Kulturhistoriskt utlåtande
Miljöteknisk Markundersökning
Riskutredning

Antagande - Ändring av detaljplan kvarteret Lejonet

Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningen för kvarteret och därmed möjliggöra för framtida förändringar av exempelvis fastighetsgränser. I övrigt innebär ändringen ingen skillnad mot tidigare detaljplan.

Mellan den 9 – 23 november 2018 var planen ute för samråd. Alla berörda sakägare hade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådet. Med berörda sakägare menas fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter. Samtliga sakägare godkände planen under samrådet.

Planen förväntas antas av samhällsbyggnadsnämnden den 4 december 2018.

 

Antagande

Orto_planomr_LejonetPlanbeskrivning kv Lejonet
Plankarta kv Lejonet

Antagande - Ändring av detaljplan för del av Stenhammar med flera

Detaljplaneändringen för del av Stenhammar med flera antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 2 april 2019 och förväntas vinna laga kraft den 3 maj 2019.

Antagande

Syftet med ändringen är att anpassa detaljplan till befintliga byggnader så att dessa inte strider mot detaljplanen. De ändringar som föreslås är ändrat våningsantal och ändrad exploateringsgrad inom vissa kvarter.

Synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen finns sammanställda i ett bifogat granskningsutlåtande.

En eventuell överklagan mot detaljplanen ska, ställd till Mark- och miljödomstolen, ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden, 531 88 Lidköping, senast den 2 maj 2019.

Ortofot planområde svartPlankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Gällande detaljplan, antagen 1990

Detaljplan för av Liden 2:4 är klar för samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 april 2019.

Samråd

Syftet med är att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus i en högre byggnadshöjd. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostads-området nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Ett samrådsmöte i from av öppet hus kommer hållas onsdagen 27 mars kl. 16:00 – 20:00 i Stenhammarskolans matsal. Ett uppsamlingsmöte sker kl. 19:00

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 15 april 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Karta Liden_2_4

Plankarta
Planbeskrivning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknik
Dagvattenhantering
Volymstudie
Skuggstudie