Planer: Pågående arbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik nedan på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Antagande - Ändring av planbestämmelse gällande röda tak

Detaljplanerna med ändring om takfärg (se kartor nedan) antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-01 § 123-134. Granskningsutlåtandet är bifogat i respektive planhandling nedan.

Syftet med ändringarna av de tolv detaljplanerna planerna är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

För att se om du är berörd av ändringen så finns här två kartor med adresser och markering av vilka planer som det berör. Kartorna är möjliga att zooma in i och när du hittat din fastighet så framgår vilket plannummer som gäller för den detaljplan som gäller för din fastighet.

Adress syd 1

Adress norr 1

Har du svårt att se på kartan om du är berörd så kan du gå till den här länken och skriva in din gatuadress i sökrutan och då flyttas du till område där plannummerområde framgår för din fastighet. Notera numret och gå in på rätt länk nedan.

Nedan finns länkar till berörda detaljplaneändringar:
1060 Ändring av detaljplan för Villa Giacomina etapp 2A
1065 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15 m fl (Etapp 3)
1068 Ändring av detaljplan för Lanternan (Villa etapp III)
1072 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15, (Villa 4)
1078 Ändring av detaljplan för Egenstorp 1:2 Furuhäll
1081 Ändring av detaljplan för Sjölunda etapp 1, del av Villa Giacomina 1:15
2017 Ändring av detaljplan för del av Råda – Silverbyn
2018 Ändring av detaljplan för Råda Silverbyn etapp 2
2019 Ändring av detaljplan för del av kv Vårsången Råda
2021 Ändring av detaljplan för Råda 3 etapp 1
2022 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Ebbetorpsvägen m fl
2024 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl

 

Antagande

Antagande - Filsbäck 2:217

Detaljplan för Filsbäck 2:217 är nu klar för antagandeprövning som görs av Samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2020. Planen har varit ute på samråd och granskning under juni till september och alla synpunkter finns samlade och kommenterade i ett granskningsutlåtande nedan. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i början av november 2020.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom ett områ­de som idag är planlagt för handelsändamål.

Flygfoto med planområde

Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande

PM Geoteknik 2020-04-01

Vibrationsutredning 2020-05-07

Bullerutredning 2020-04-29

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagandeprövning den 6 februari 2018. Vid kommunstyrelsens möte den 7 mars 2018 bordlades detaljplaneärendet i väntan på godkänt miljötillstånd för reningsverket. När miljötillstånd för reningsverket finns kan antagandeprocessen fortsätta i kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Samråd - Liden 2:4

Samrådet för Liden 2:4 genomfördes under våren 2019. Synpunkterna på förslaget kommer bearbetas och nya bearbetade handlingar kommer presenteras under granskningen som kommer ske under hösten 2019. Sakägare kommer bli informerade om när datumet för granskningen är satt och handlingarna kommer finnas på hemsidan.

Samråd

Syftet med är att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus i en högre byggnadshöjd. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostads-området nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Ett samrådsmöte i from av öppet hus kommer hållas onsdagen 27 mars kl. 16:00 – 20:00 i Stenhammarskolans matsal. Ett uppsamlingsmöte sker kl. 19:00

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 15 april 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Karta Liden_2_4

Plankarta
Planbeskrivning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknik
Dagvattenhantering
Volymstudie
Skuggstudie

Granskning - Kv. Pollux

Detaljplan för kv. Pollux är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 11 oktober 2020.

Syftet med detaljplanen är att det ska bli möjligt att bygga bostäder ovanpå den befintliga byggnaden. Det innebär att det även fortsatt kommer att vara butiker i bottenplan, den befintliga takparkeringen kommer att byggas in och det kommer finnas möjlighet att bygga bostäder på våning tre. Bostäderna föreslås utformas som radhus med tillhörande grönytor.

Efter samrådet har planhandlingar justerats utifrån inkomna yttranden och synpunkter. Hänsyn till riksintresset för kulturmiljö har beskrivits mer detaljerat och det har jobbats fram ett underlag med gestaltningsprinciper och volymstudier. Planhandlingarna har kompletterats med ett utlåtande angående risk för skred och en miljöteknisk provtagning av inomhusluft på Pollux. I inledningen till planbeskrivningen framgår en mer omfattande beskrivning av de ändringar som är gjorda sedan samrådet. Utöver nämnda ändringar har mindre redaktionella justeringar gjorts. De inkomna synpunkterna från samrådet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med eventuella synpunkter från granskningen.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 11 oktober 2020 till: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller med e-post samhallsbyggnad@lidkoping.se Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Plankarta
Planbeskrivning
Kulturhistorisk utredning
Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Geotekniskt utlåtande
Miljöteknisk provtagning av inomhusluft
Skredrisk utlåtande
Volymstudie

Antagande - Kartåsen 1:1, del av

Detaljplanen för del av Kartåsen 1:1 godkändes för antagande av samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020. Planen förväntas antas av kommunfullmäktige den 28 september 2020. Planen har under våren varit föremål för granskning och alla yttranden samt kommunens svar finns samlat i granskningsutlåtandet nedan.

Antagande

Planens syfte är att möjliggöra etablering av sällanköps- och volymhandel, andra utrymmeskrävande verksamheter med måttlig omgivningspåverkan, industri samt drivmedelsförsäljning. Detaljplanen omfattar delvis redan befintliga områden som idag är planlagda för industri och delvis oexploaterad mark söder om dessa.

IK Kartåsen_200528

Planhandlingar

Samråd - Uranus & Vulcanus med flera

Detaljplanen för kv. Uranus & Vulcanus m.fl. är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 11 april till den 25 maj 2018.

Utökat förfarande Samråd

Planen syftar till att göra möjligt för bostäder och centrumverksamheter som handel och kontor inom planområdet. För att säkerställa nuvarande parkeringsplatser samt för att tillgodose parkeringsbehovet för de planerade bostäderna, handeln och kontor, möjliggörs det även för ett parkeringshus inom planområdet. I samband med detaljplanen säkerställs byggnaden i korsningen Esplanaden-Norra Torngatan med rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelse. Likaså säkerställs den befintliga infarten till de två parkeringsanläggningarna inom kvarteren Pollux och Pomona.

I samband med planändringen och den föreslagna markanvändningen sker en omstrukturering av in- och utfarterna till Norra Torngatan och Målaregatan. Förändringar som kommunen kommer att titta vidare på i samband med ett genomförande av planförslaget är att se över möjligheten att anlägga en separerad cykelväg samt skapa en bättre busshållplats på norra sidan av Esplanaden. För att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter bör kommunen även se över möjligheten att göra om Norra Torngatan till ett gångfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 maj 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande kulturmiljö
Trafikutredning
Skuggstudie
Kulturmiljöbedömning
Industrihistorisk inventering
Geoteknik PM och MUR
Bullerutredning

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

Granskning – Ändring av detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2

Syftet med planändringen är att ta bort bestämmelsen om röd takfärg. I övriga delar gäller nuvarande detaljplan som t ex att möjliggöra bostadsbebyggelse, antal våningar mm. Genom att ta bort bestämmelsen om takfärg så blir det möjligt att ge bygglov för svarta takintegrerade solenergianläggningar vilket inte är möjlig där det finns planbestämmelse om röda tak.

Förslag till ändring av detaljplanen har varit föremål för samråd och inga erinringar mot förslaget har framförts.

Processpil_-_Granskning

Nu har berörda ytterligare en möjlighet att granska förslaget Har du synpunkter på förslaget så skriv ned dessa och sänd till (e-post): samhallsbyggnad@lidkoping.se eller (brev) Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING. Senast den 4 september vill vi ha dina synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Askeslätt etapp 2

Planbeskrivning och plankarta – Askeslätt 2

 

Granskning – Ändring av detaljplan för Askeslätt etapp 1

 

Syftet med planändringen är att ta bort bestämmelsen om röd takfärg. I övriga delar gäller nuvarande detaljplan som t ex att möjliggöra bostadsbebyggelse, antal våningar mm. Genom att ta bort bestämmelsen om takfärg så blir det möjligt att ge bygglov för svarta takintegrerade solenergianläggningar vilket inte är möjlig där det finns planbestämmelse om röda tak.

Förslag till ändring av detaljplanen har varit föremål för samråd och inga erinringar mot förslaget har framförts.

Processpil_-_Granskning

Nu har berörda ytterligare en möjlighet att granska förslaget Har du synpunkter på förslaget så skriv ned dessa och sänd till (e-post): samhallsbyggnad@lidkoping.se eller (brev) Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING. Senast den 4 september vill vi ha dina synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Askeslätt etapp 1

Planbeskrivning och plankarta – Askeslätt 1

 

Antagande – Ändring av Vinninga S:E

Ändring av detaljplanen för Vinninga S:E antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 1 september 2020. När det justerade protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla följer en överklagningsperiod på 3 veckor.

Syftet med att ändra gällande detaljplan för Vinninga S:E är att utöka byggrätten för att möjliggöra mindre tillbyggnader så som inglasade uterum.

Endast redaktionella ändringar har gjorts i planförslaget efter samråd och granskning.

Synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen finns sammanställda i bifogat utlåtande. När detaljplaneändringen vunnit laga kraft hittar ni den under fliken ”Gällande planer”.

Bild_till_webben

Planbeskrivning
Plankarta
Samråds-_och_granskningsutlåtande

Granskning – Ändring av detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda äng

 

Syftet med planändringen är att ta bort bestämmelsen om röd takfärg. I övriga delar gäller nuvarande detaljplan som t ex att möjliggöra bostadsbebyggelse, antal våningar mm. Genom att ta bort bestämmelsen om takfärg så blir det möjligt att ge bygglov för svarta takintegrerade solenergianläggningar vilket inte är möjlig där det finns planbestämmelse om röda tak.

Förslag till ändring av detaljplanen har varit föremål för samråd och inga erinringar mot förslaget har framförts.

Processpil_-_Granskning

Nu har berörda ytterligare en möjlighet att granska förslaget Har du synpunkter på förslaget så skriv ned dessa och sänd till (e-post): samhallsbyggnad@lidkoping.se eller (brev) Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING. Senast den 4 september vill vi ha dina synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Sjölunda ängPlanbeskrivning och plankarta – Sjölunda äng

 

Granskning – Ändring av detaljplan för del av Erstorp 2:1 m fl

 

Syftet med planändringen är att ta bort bestämmelsen om röd takfärg. I övriga delar gäller nuvarande detaljplan som t ex att möjliggöra bostadsbebyggelse, antal våningar mm. Genom att ta bort bestämmelsen om takfärg så blir det möjligt att ge bygglov för svarta takintegrerade solenergianläggningar vilket inte är möjlig där det finns planbestämmelse om röda tak.

Förslag till ändring av detaljplanen har varit föremål för samråd och inga erinringar mot förslaget har framförts.

Processpil_-_Granskning

Nu har berörda ytterligare en möjlighet att granska förslaget Har du synpunkter på förslaget så skriv ned dessa och sänd till (e-post): samhallsbyggnad@lidkoping.se eller (brev) Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING. Senast den 4 september vill vi ha dina synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Erstorp 2_1Planbeskrivning och plankarta – Erstorp

 

Samråd - Råda 4:10 m.fl.

Nu finns ett förslag till detaljplan för del av Råda 4:10 m.fl., i Råda för samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 2 oktober 2020.

Samråd

Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänka som så kallade seniorbostäder. Befintliga radhuslängor kommer att rivas och ersättas med föreslagen bebyggelse. Planförslaget innefattar:

  • förtätning av bostadsbebyggelse (cirka 75 nya lägenheter) på redan i anspråkstagen mark,
  • bestämmelser gällande bostadsbebyggelsens placering, utförande och utformning för att ansluta till befintlig kulturmiljö och landskapsbild,
  • bestämmelser gällande utemiljöns innehåll och utformning,
  • säkerställande av delar av befintliga bevarandevärda träd,
  • omdragning av delar av kvartersgata som blir en gemensamhetsanläggning för Bräddegårdens äldreboende och ny fastighet,
  • omdragning och flytt av delar av befintliga ledningar och transformatorstation,
  • säkerställande av markens tillgänglighet för allmänna ledningar och marköverlåtelser mellan kommunala och enskilda fastigheter.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 2 oktober 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

planbeskrivning_200817
plankarta_samråd_200817

Detaljplanerna med ändring om takfärg (se kartor nedan) antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-01 § 123-134. Granskningsutlåtandet är bifogat i respektive planhandling nedan.

Syftet med ändringarna av de tolv detaljplanerna planerna är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

För att se om du är berörd av ändringen så finns här två kartor med adresser och markering av vilka planer som det berör. Kartorna är möjliga att zooma in i och när du hittat din fastighet så framgår vilket plannummer som gäller för den detaljplan som gäller för din fastighet.

Adress syd 1

Adress norr 1

Har du svårt att se på kartan om du är berörd så kan du gå till den här länken och skriva in din gatuadress i sökrutan och då flyttas du till område där plannummerområde framgår för din fastighet. Notera numret och gå in på rätt länk nedan.

Nedan finns länkar till berörda detaljplaneändringar:
1060 Ändring av detaljplan för Villa Giacomina etapp 2A
1065 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15 m fl (Etapp 3)
1068 Ändring av detaljplan för Lanternan (Villa etapp III)
1072 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15, (Villa 4)
1078 Ändring av detaljplan för Egenstorp 1:2 Furuhäll
1081 Ändring av detaljplan för Sjölunda etapp 1, del av Villa Giacomina 1:15
2017 Ändring av detaljplan för del av Råda – Silverbyn
2018 Ändring av detaljplan för Råda Silverbyn etapp 2
2019 Ändring av detaljplan för del av kv Vårsången Råda
2021 Ändring av detaljplan för Råda 3 etapp 1
2022 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Ebbetorpsvägen m fl
2024 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl

 

Antagande