Planer: Pågående arbete

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Här hittar du information om detaljplaner som är under arbete. Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik nedan på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510 – 77 00 00.

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda möjligheter att påverka. Läs mer om processen på vår sida Detaljplaneprocessen. Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna. Det är bara den som är sakägare och som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

När detaljplanen vunnit laga kraft efter överklagande tiden kan du hitta planen direkt i kartan på sidan Gällande planer.

Antagande - Ändring av planbestämmelse gällande röda tak

Detaljplanerna med ändring om takfärg (se kartor nedan) antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-01 § 123-134. Granskningsutlåtandet är bifogat i respektive planhandling nedan.

Syftet med ändringarna av de tolv detaljplanerna planerna är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

För att se om du är berörd av ändringen så finns här två kartor med adresser och markering av vilka planer som det berör. Kartorna är möjliga att zooma in i och när du hittat din fastighet så framgår vilket plannummer som gäller för den detaljplan som gäller för din fastighet.

Adress syd 1

Adress norr 1

Har du svårt att se på kartan om du är berörd så kan du gå till den här länken och skriva in din gatuadress i sökrutan och då flyttas du till område där plannummerområde framgår för din fastighet. Notera numret och gå in på rätt länk nedan.

Nedan finns länkar till berörda detaljplaneändringar:
1060 Ändring av detaljplan för Villa Giacomina etapp 2A
1065 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15 m fl (Etapp 3)
1068 Ändring av detaljplan för Lanternan (Villa etapp III)
1072 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15, (Villa 4)
1078 Ändring av detaljplan för Egenstorp 1:2 Furuhäll
1081 Ändring av detaljplan för Sjölunda etapp 1, del av Villa Giacomina 1:15
2017 Ändring av detaljplan för del av Råda – Silverbyn
2018 Ändring av detaljplan för Råda Silverbyn etapp 2
2019 Ändring av detaljplan för del av kv Vårsången Råda
2021 Ändring av detaljplan för Råda 3 etapp 1
2022 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Ebbetorpsvägen m fl
2024 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl

 

Antagande

Antagande - Kartåsen 1:1 Reningsverket

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagandeprövning den 6 februari 2018. Vid kommunstyrelsens möte den 7 mars 2018 bordlades detaljplaneärendet i väntan på godkänt miljötillstånd för reningsverket. När miljötillstånd för reningsverket finns kan antagandeprocessen fortsätta i kommande kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Utökat_Antagande

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 8 november – 6 december 2017. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden finns sammanfattade och kommenterade i ett granskningsutlåtande som bifogas planhandlingen. Övriga hade ingen att erinra på planförslaget.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde, Kartåsen/Ekestubben ca 4 kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens innevånare. Detaljplanen ska säkra avloppsreningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten, möjliggöra en hållbar dagvattenrening inom området samt skapa förutsättningar för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande eftersom planen behandlar allmänna intressen, medför en betydande miljöpåverkan samt inte finns utpekat i gällande översiktsplan, ÖP2003.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter 0510- 77 00 00.

Kartåsen_Plankarta

Kartåsen_Planbeskrivning

Kartåsen_Granskningsutlåtande med bilagor

Kartåsen_MKB_2018-01-10

Kartåsen_MKB Bilaga 1 Miljömål 2017-05-18

Kartåsen_MKB Bilaga 2 Påverkansanalys MKN 2017-03-28

Kartåsen_MKB Bilaga 3 Luktutredning 2017-04-03

Kartåsen_Samrådsredogörelse

Kartåsen_Lokaliseringsutredning SWECO 2016-03-23

Kartåsen_Naturvärdesinventering ProNatura oktober 2016

Kartåsen_Geoteknik PM Bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Geoteknik MUR bohusgeo 2016-11-17

Kartåsen_Trafikutredning SWECO 2017-04-21

Kartåsen_Arkeologisk utredning steg 1 VGM 2016-12-21

Kartåsen_Riskbedömning WSP 2017-04-11Kartåsen_Dagvattenutredning_2016-11-15

Kartåsen 1_1 Reningsverk

Antagande – Ändring av detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2

Rubricerad ändring av detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-06 § 165.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

 

 

Askeslätt etapp 2

Planbeskrivning och plankarta

Granskningsutlåtande

 

Antagande – Ändring av detaljplan för del av Erstorp 2:1 m fl

Rubricerad ändring av detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-06 § 164.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

 

Erstorp 2_1

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning och plankarta

 

Antagande – Ändring av detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda äng

Rubricerad ändring av detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-06 § 166.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

 

Sjölunda äng

Planbeskrivning och plankarta

Granskningsutlåtande

 

Antagande – Ändring av detaljplan för Askeslätt etapp 1

Rubricerad ändring av detaljplan antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-06 § 167.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

 

 

Askeslätt etapp 1

Planbeskrivning och plankarta

Granskningsutlåtande

 

Granskning - Ändring Villa Giacomina etapp 1

Ändring av detaljplanen för Villa Giacomina etapp 1, antagen 1990, är nu klar för granskning. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 januari 2021.

Syftet med att ändra gällande detaljplan för Villa Giacomina etapp 1 är lägga till användning för bostäder för några fastigheter som i gällande detaljplan är reglerade till ”Grupphem – Vård” samt att justera byggrätten enligt befintliga förhållanden och ta bort regleringen om endast röda tak. Sedan samrådet har planhandlingarna justerats genom ett förtydligande i planbeskrivning att kommunen fortsatt avser att jobba mot ett enhetligt taklandskap med hänsyn till kulturmiljön trots borttagandet av planbestämmelsen om röda tak. I plankartan har en planbestämmelse lagts till om avvikande takvinkel för några få fastigheter för att överensstämma med befintliga förhållanden. Yttrandena från samrådet och granskningen kommer att sammanställas och bemötas i ett gemensamt granskningsutlåtande.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 10 januari 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Planbeskrivning
Plankarta

Granskning - Filsbäck 2:135

Förslag till detaljplan för fastigheten Filsbäck 2:135 (f d Bojen fritidshem) är föremål för granskning. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 1 februari 2021.

Syftet med planen är att möjliggöra ett s k HVB-hem (hem för vård eller boende) på fastigheten Filsbäck 2:135. Markanvändningen föreslås att ändras från daghem till mark avsedd för bostad och vård. Ändringen innebär inte någon större yttre förändring av befintlig byggnad då anpassning för planerad verksamhet sker invändigt. Byggnad och tomt iordningsställs för vård/boende till 6-8 ungdomar med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik i åldern 12 – 18 år.

Under samrådet inkom flera synpunkter som redovisas i en samrådsredogörelse.

Angränsande fastighetsägare, berörda, statliga myndigheter och kommunala nämnder har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 1 februari 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.  Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Granskning - Kv Stacken

Nu finns ett förslag till en detaljplan för kvarteret Stacken ute på granskning. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 22 december 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kvarteret Stacken, Lidköpings tätort. Bakgrunden till planläggningen är att nuvarande detaljplan har en begränsad byggrätt där bebyggelse endast tillåts utmed gata i kvarterets ytterkanter. Eftersom byggrätten är smal i förhållande till tomterna innebär detta svårigheter att bebygga tomterna på ett ändamålsenligt sätt med garage och uterum med mera. Exploateringsgraden föreslås bli likvärdig den tidigare, men byggrätten föreslås kunna nyttjas över en större del av tomten.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 22 december 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Planhandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Bullerberäkning

Samråd - Liden 2:4

Samrådet för Liden 2:4 genomfördes under våren 2019. Synpunkterna på förslaget kommer bearbetas och nya bearbetade handlingar kommer presenteras under granskningen som kommer ske under hösten 2019. Sakägare kommer bli informerade om när datumet för granskningen är satt och handlingarna kommer finnas på hemsidan.

Samråd

Syftet med är att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus i en högre byggnadshöjd. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostads-området nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Ett samrådsmöte i from av öppet hus kommer hållas onsdagen 27 mars kl. 16:00 – 20:00 i Stenhammarskolans matsal. Ett uppsamlingsmöte sker kl. 19:00

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 15 april 2019 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplaneändringen.

Karta Liden_2_4

Plankarta
Planbeskrivning
Miljöteknisk markundersökning
Geoteknik
Dagvattenhantering
Volymstudie
Skuggstudie

Samråd - Uranus & Vulcanus med flera

Detaljplanen för kv. Uranus & Vulcanus m.fl. är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 11 april till den 25 maj 2018.

Utökat förfarande Samråd

Planen syftar till att göra möjligt för bostäder och centrumverksamheter som handel och kontor inom planområdet. För att säkerställa nuvarande parkeringsplatser samt för att tillgodose parkeringsbehovet för de planerade bostäderna, handeln och kontor, möjliggörs det även för ett parkeringshus inom planområdet. I samband med detaljplanen säkerställs byggnaden i korsningen Esplanaden-Norra Torngatan med rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelse. Likaså säkerställs den befintliga infarten till de två parkeringsanläggningarna inom kvarteren Pollux och Pomona.

I samband med planändringen och den föreslagna markanvändningen sker en omstrukturering av in- och utfarterna till Norra Torngatan och Målaregatan. Förändringar som kommunen kommer att titta vidare på i samband med ett genomförande av planförslaget är att se över möjligheten att anlägga en separerad cykelväg samt skapa en bättre busshållplats på norra sidan av Esplanaden. För att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter bör kommunen även se över möjligheten att göra om Norra Torngatan till ett gångfartsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd den 3 april 2018.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 maj 2018 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Illustration

Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande kulturmiljö
Trafikutredning
Skuggstudie
Kulturmiljöbedömning
Industrihistorisk inventering
Geoteknik PM och MUR
Bullerutredning

Samråd - Hamnstaden 1a

Detaljplan för Hamnstaden Lidköping (Dp1a)

Planens syfte är att möjliggöra för en första etapp av den nya stadsdelen Hamnstaden i Lidköpings tätort. Planområdet föreslås innehålla bostäder, handel, kontor och icke störande verksamheter i ett centrumnära läge. Planförslaget innebär även att strandområdet och stadskärnan knyts samman och gör området mer tillgängligt för allmänheten. Nya bostäder i attraktiva lägen och möjlighet för etablering av besöksnäringar bidrar till att förverkliga kommunens mål om fler invånare och ökad besöksnäring.

Första etappen av Hamnstaden Lidköping innehåller ca 300 lägenheter fördelat på nio stycken hus som uppförs upp till sju våningar.

Upplåtelseformerna är hyresrätt och bostadsrätt. Utöver bostäder så föreslås den del av kv Pumpen som i dag är planlagd för industri ändras till verksamheter som inte är störande för omgivningen. I Framnäshamnen säkerställs småbåtshamnens verksamhet och byggrätten ökas för att ge möjlighet till en utökning av t ex klubblokal, café mm. Närmast stranden säkerställs allmänhetens tillgång till promenader utmed vattnet och vyerna ut mot Kinneviken. Gällande detaljplaner som tillåter industri, reningsverk, oljedepå mm föreslås att upphävas i planförslaget.

Planområdet ligger i Lidköpings tätort och gränsar till Vänern (Kinneviken) i norr och till Styrmansgatan/Strandgatan i söder. I väster utgör Strandgatan och befintligt grönområde gräns och i öster gränsar planområdet till Vänerhamns asfalterade verksamhetsyta.

Detaljplanen förslag finns nu framtaget som samhällsbyggnadsnämnden godkände den 12 april för samråd. Samrådstiden är från och med den 15 april till och med den 17 juni 2016.

Ett informationsmöte för allmänheten hålls den 26 april klockan 19:00 i Stadshuset, Skaragatan 8.

Läs mer om vår nya stadsdel Hamnstaden.

Hamnstaden flygvy

Plankarta Hamnstaden detaljplan 1a

Illustrationskarta, 20160419

Hamnstaden- Samrådshandling

Kvalitets- och gestaltningsprogram, Liljewall arkitekter, 2016-02-29

Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco 2016-02-29

ProjekteringsPMGeoteknik BohusGeo 20151101

Bullerberäkning, Akustikverkstan, 2015-11-02.

Trafik, Thyréns 2014-02-28

Riskbedömning_Norra Hamnstaden_151130_slutversion

Geohydrologi, WSP, 2014-04-30

Sweco Hamnstaden spridningsberäkningar 140523

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2014-09-17

Vågmodell, DHI, 2014-03-13

160310 Rapport Kniven gv-undersökning v5 slutlig

Samråd - Råda 4:10 m.fl.

Nu finns ett förslag till detaljplan för del av Råda 4:10 m.fl., i Råda för samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 2 oktober 2020.

Samråd

Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänka som så kallade seniorbostäder. Befintliga radhuslängor kommer att rivas och ersättas med föreslagen bebyggelse. Planförslaget innefattar:

  • förtätning av bostadsbebyggelse (cirka 75 nya lägenheter) på redan i anspråkstagen mark,
  • bestämmelser gällande bostadsbebyggelsens placering, utförande och utformning för att ansluta till befintlig kulturmiljö och landskapsbild,
  • bestämmelser gällande utemiljöns innehåll och utformning,
  • säkerställande av delar av befintliga bevarandevärda träd,
  • omdragning av delar av kvartersgata som blir en gemensamhetsanläggning för Bräddegårdens äldreboende och ny fastighet,
  • omdragning och flytt av delar av befintliga ledningar och transformatorstation,
  • säkerställande av markens tillgänglighet för allmänna ledningar och marköverlåtelser mellan kommunala och enskilda fastigheter.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 2 oktober 2020 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

planbeskrivning_200817
plankarta_samråd_200817

Samråd - Majåker etapp IV

Nu finns ett förslag till ändring av detaljplan för del av Majåker etapp IV, kv Krusmyntan, Lidköping för samråd. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till och med den 29 januari 2021.

Ändringen av detaljplan nummer 7021, Majåker etapp IV (Båsvägen, Lidköping) syftar till att förändra planbestämmelserna inom kvarteret Krusmyntan till att möjliggöra en större byggrätt och att säkerställa att säkerställa att karaktären av befintlig bebyggelse och närmiljö behålls. Ändringen av detaljplan förändras inte för planområdets övriga kvarter.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 29 januari 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

planbeskrivning_samråd
plankarta_samråd
illustrationskarta_samråd

Detaljplanerna med ändring om takfärg (se kartor nedan) antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-01 § 123-134. Granskningsutlåtandet är bifogat i respektive planhandling nedan.

Syftet med ändringarna av de tolv detaljplanerna planerna är att ta bort planbestämmelse om att det ska vara röd takfärg. Detta för att kunna ge bygglov för så kallade takintegrerade solenergianläggningar.

För att se om du är berörd av ändringen så finns här två kartor med adresser och markering av vilka planer som det berör. Kartorna är möjliga att zooma in i och när du hittat din fastighet så framgår vilket plannummer som gäller för den detaljplan som gäller för din fastighet.

Adress syd 1

Adress norr 1

Har du svårt att se på kartan om du är berörd så kan du gå till den här länken och skriva in din gatuadress i sökrutan och då flyttas du till område där plannummerområde framgår för din fastighet. Notera numret och gå in på rätt länk nedan.

Nedan finns länkar till berörda detaljplaneändringar:
1060 Ändring av detaljplan för Villa Giacomina etapp 2A
1065 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15 m fl (Etapp 3)
1068 Ändring av detaljplan för Lanternan (Villa etapp III)
1072 Ändring av detaljplan för del av Villa Giacomina 1:15, (Villa 4)
1078 Ändring av detaljplan för Egenstorp 1:2 Furuhäll
1081 Ändring av detaljplan för Sjölunda etapp 1, del av Villa Giacomina 1:15
2017 Ändring av detaljplan för del av Råda – Silverbyn
2018 Ändring av detaljplan för Råda Silverbyn etapp 2
2019 Ändring av detaljplan för del av kv Vårsången Råda
2021 Ändring av detaljplan för Råda 3 etapp 1
2022 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Ebbetorpsvägen m fl
2024 Ändring av detaljplan för Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl

 

Antagande