Att ansluta till vatten och avlopp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här hittar du information om hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Det kan göras för enskilda hushåll men även för olika typer av vatten- och avloppsföreningar.

Dricksglas vatten

Verksamhetsområde

Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Lidköpings tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

Lidköpings kommun erbjuder dock möjlighet för dem som bor utanför verksamhetsområdet att ansluta till en förbindelsepunkt på kommunens vatten och avloppsnät. Detta kan göras för enskilda hushåll men även för olika typer av vatten- och avloppsföreningar. Läs mer om vatten- och avloppsföreningar.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är en juridiska ansvarsgräns mellan fastighetsägaren eller VA-föreningen och VA-huvudmannen (Teknisk Service, Vatten-Avlopp). Det är vid anslutningspunkten du ansluter till det kommunala vatten och avloppsnätet, och fram till denna punkt är det VA-huvudmannen som ansvarar för ledningar och vattenkvalitet. Alla ledningar och installationer efter förbindelsepunkten ägs och underhålls av fastighetsägaren eller VA-föreningen. Om förbindelsepunkten ska delas av flera fastigheter ska en gemensam mätarplats finnas, till exempel i en mätarbrunn.

Avtal och avgifter

Avtal

Innan du upprättar förbindelsepunkten ska ett avtal skrivas mellan Teknisk Service, Vatten-Avlopp och fastighetsägaren eller VA-föreningen. Det finns olika avtalsformer att välja mellan beroende på om det är ett enskilt hushåll, en registrerad gemensamhetsanläggning (GA), ekonomisk förening eller om flera fastighetsägare ansluter gemensamt utan förening. Läs mer under fliken ”Olika avtalsformer för anslutning” nedan.

Avgifter

Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer de allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), och gällande villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet.

Föreningen är skyldig att löpande meddela kommunen när nya fastigheter, extralägenheter eller övriga byggnader ansluter sig på föreningens ledningsnät.

Så går det till att ansluta en fastighet eller VA-förening

1. Undersök vilka som är intresserade

Ta kontakt med grannar och undersök om det finns intresse för att gemensamt ordna anslutning till vatten och/eller avlopp. Finns det ett intresse kan man börja utreda förutsättningarna för att ordna gemensam anslutning.

2. Intresseanmälan

En fastighet eller förening som önskar ansluta till kommunens VA-anläggning ska lämna in en intresseanmälan. Ange vilka fastigheter som kan vara aktuella och vem som är kontaktperson. VA-enheten ser över möjligheten för anslutning och kontaktar er för att föreslå lämpliga anslutningspunkter. Det är VA-huvudmannen som avgör i varje enskilt fall om anslutning är möjligt.

Lidköpings kommun erbjuder VA-föreningar konsultstöd via Coompanion för att få hjälp med frågor om exempelvis servituthandläggning och kontakt mot Lantmäteriet, vattentjänstlagen, dimensionering av avlopps- och ledningssystem samt frågor om avtal för VA-föreningar och vad som krävs för att upprätta avtal mellan kommun och en VA-föreningar. Föreningen kan få upp till max tio timmars konsultstöd.

3. Servisanmälan

För att ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan: Servisanmälan VA. Läs igenom Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Lidköpings kommun

Servisanmälan för mer än en fastighet ska kompletteras med en förteckning över fastighetsbeteckningar, fastighetsägare och information om extra lägenheter finns. Det ska även bifogas en ritning över vatten- och avloppsledningar samt dimension vid inkopplingspunkten.

När vi tagit emot servisanmälan skickar vi från Teknisk Service Vatten-Avlopp en tidsplan för anslutningen och ett avtalsförslag som fastighetsägaren eller VA-föreningen ska teckna med kommunen. I avtalet ingår blanda annat att fastighetsägaren/VA-föreningen ansvarar för att skydda dricksvattnet i ledningsnätet från smitta och återströmning av förorenat vatten.

4. Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften.

5. Vattenmätare och vatten

Innan vattnet släpps på måste en mätarplats ordnas, antingen som mätarkonsol eller i form av mätarbrunn. När mätarplatsen är klar kontaktar ni Teknisk Service, Vatten-Avlopp, som monterar mätaren och utför sammankopplingen med kommunens ledningar.
Rapportera mätarställning via kommunens hemsida efter ett par månader så att fakturorna stämmer bättre med vattenförbrukningen.

Exempel på mätarplats

Mätarkonsol

Bilden nedan visar en mätarkonsol som sitter horisontellt på väggen med två avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Mätarkonsolen är fastighetsägarens egendom och ansvar. Bygglängden på vattenmätaren för en villa är 19 cm. Vattenmätaren tillhandahålls av Teknisk Service, Vatten-Avlopp.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runtomkring vattenmätaren vara fritt och det ska finnas ett återströmmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Mätarkonsol

Mätare i mätarbrunn

Om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, eller om det är flera fastigheter som delar anslutningspunkt, ska en mätarbrunn installeras (se bilden nedan).

För att mätarbrunnen ska vara godkänd krävs följande:

  • Den ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100-200 mm över markytan.
  • Den ska vara utrustad med stege av korrosionshärdat material.
  • Den ska vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
  • Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
  • Den ska vara tät så att inget läckage sker och ha ett återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.
  • Mätarbrunnen ska godkännas av Teknisk Service, Vatten-Avlopp.

Mätare i mätarbrunn

Olika avtalsformer för anslutning

Det finns olika avtalsformer för anslutning till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet.

1. Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet för fastighetsägare som tillhör en ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar, en styrelse och stadgar med villkor för medlemmarna. I en ekonomisk förening är medlemmarna inte personligt ansvariga för föreningens skulder. Läs mer om ekonomiska föreningar på Bolagsverkets webbsida.

Exempel på avtal: Avtal Ekonomisk förening utanför verksamhetsområdet

2. Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområde för fastigheter som tillhör en gemensamhetsanläggning (GA)

En gemensamhetsanläggning (samfällighetsförening) förvaltar anläggningar där fastigheter har andelar. En samfällighetsförening är en juridisk person där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i samfälligheten. En samfällighet bildas formellt hos lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. Mer information finns på Lantmäteriets webbsida.

Exempel på avtal: Avtal Gemensamhetsanläggning utanför verksamhetsområdet

3. Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet för fastigheter som ej tillhör GA eller förening

Det är möjligt att ansluta gemensamt utan att bilda VA-förening eller gemensamhetsanläggning.  Flera fastighetsägare kan skriva avtal med kommunen för gemensam inkoppling. Fastighetsägarna är dock solidariskt ansvariga för betalning av anläggnings- och brukningsavgifter. Fakturor skickas till utsedd kontaktperson för alla fastigheter som delar förbindelsepunkt.

Exempel på avtal: Avtal gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet

Rådgivning

Lidköpings kommun erbjuder VA-föreningar konsultstöd via Coompanion för att få hjälp med frågor om exempelvis servituthandläggning och kontakt mot Lantmäteriet, vattentjänstlagen samt dimensionering av avlopps- och ledningssystem.

Coompanion kan även hjälpa till vid frågor om avtal för VA-föreningar och vad som krävs för att upprätta avtal mellan kommun och en VA-föreningar. Varje förening får erhålla upp till max tio timmars konsultstöd.

Avtal

Innan du upprättar förbindelsepunkten ska ett avtal skrivas mellan Teknisk Service, Vatten-Avlopp och fastighetsägaren eller VA-föreningen. Det finns olika avtalsformer att välja mellan beroende på om det är ett enskilt hushåll, en registrerad gemensamhetsanläggning (GA), ekonomisk förening eller om flera fastighetsägare ansluter gemensamt utan förening. Läs mer under fliken ”Olika avtalsformer för anslutning” nedan.

Avgifter

Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer de allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), och gällande villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet.

Föreningen är skyldig att löpande meddela kommunen när nya fastigheter, extralägenheter eller övriga byggnader ansluter sig på föreningens ledningsnät.