Dagvatten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner av på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser. Det traditionella sättet att ta hand om dagvatten är via rörledningar i marken. Vattnet leds hit via de rännstensbrunnar du kan se på gatorna.

I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark kan det bli stora mängder dagvatten då det regnar eller när snö smälter. Dagvattnet leds sedan bort från tätbebyggda områden för att till sist rinna ut i anslutande vattendrag utan att renas. 

Lidköping är i en omställningsfas där nya metoder och klimatanpassade lösningar ersätter föråldrade sätt att hantera dagvatten. Kommunen investerar mycket pengar för att hitta lösningar som i förlängningen gör att vi kan hantera klimatförändringar, minska föroreningar och hindra att dessa når ut i grundvattnet och i Vänern.

Vad du bör tänka på som invånare

Varje fastighetsägare har möjlighet att göra klimatanpassningar på sin tomt där vatten kan fördröjas och renas. Detta är inga komplicerade lösningar men gör skillnad. När skyfallen kommer räknas varje liter vatten. Nedan följer några enkla tips.

Tvätta bilen

Du kan minska föroreningarna i dagvattnet genom att till exempel undvika att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Det handlar om olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester och dessa är mycket skadliga för både människor och miljön.

Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Stuprör

Takvatten som via stuprören är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta källaröversvämningar vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och ska inte ta emot takvatten. Om reningsverket blir överbelastad måste orenat avloppsvatten släppas ut i Lidan och Vänern. Lidköpings kommun arbetar med att påverka fastighetsägare att bortkoppla sina stuprör från spillvattennätet.

Förslag till lösningar:

  • Installera en utkastare och låt vattnet rinna fritt ut på gräsmattan: Koppla bort stupröret ifrån röret i marken (det som sticker upp ur jorden som är kopplat till avloppsledningen), plugga markröret och led takvattnet via ett rör eller en ränna ut till gräsmattan.
  • Tillverka en stenkista eller ett magasin: Samma åtgärd som det föregående förslaget, men i detta fall gräver du en stenkista eller ett magasin av dagvattenkasetter som vattnet rinner igenom ned i marken istället för ut på gräsmattan. Det gör att vattnet fördelas mer effektivt i marken.

Hårdgjorda ytor på din tomt

Undvik att lägga marksten eller asfaltera stora delar av fastighetsytan. Gräs och grus är att föredra eftersom de släpper igenom vattnet. Vatten som rinner ut på gatan ökar översvämmningsrisken i kollektivets ledningar, och riskerar vattenskador i lågt belägna fastigheter.

En resa i dagvatten

Rörens förmåga att ta emot vatten i ett förändrat klimat.

Problemen med nuvarande typ av dagvattenhantering i rör började uppmärksammas när Lidköping 1997-1998 utsattes för kraftiga skyfall och staden drabbades av översvämningar. Rörsystemen är inte anpassade för att klara att ta emot de kraftigare och mer intensiva regn som ett förändrat klimat medför.

Rening av dagvatten i de gamla systemet

När regnen faller för det med sig föroreningar så som skräp, olja, tungmetaller, mikroplaster och bakterier ner i rännstensbrunnarna. Vattnet som rinner ner här kommer sedan att transporteras ut i Lidan, våra lokala bäckar och till slut ut i Vänern. Vattnet renas inte utan rinner rakt ut, detta är ett miljöproblem för både människor och djur då Vänern är vår största källa till dricksvatten.

Nya klimatanpassade metoder som renar dagvattnet

Lidköpings kommun arbetar nu med en metod som kallas LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Metoden går ut på att fördröja regnet på den platsen där det faller och samtidigt försöka rena det där. Nybyggda områden så som Änghagens köpcentrum och Askeslätt utformas för att regnvatten vid kraftiga skyfall ska få en plats att samlas på utan att människor och byggnader skadas. Samtidigt ska lösningarna kunna infiltrera vattnet ner i marken och samtidigt rena vattnet i så stor grad som är möjlig.

Pilotprojekt Växtbädd

Lidköpings kommun tilldelades i höstas ett bidrag på 766 800kr från Naturvårdsverket. Kriteriet för att få bidraget var nya innovativa klimatanpassade lösningar för att kunna rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar i vattnet.

Bidraget är en del i finansieringen av ett pilotprojekt. En nedsänkt växtbädd kommer att anläggas på parkeringen vid nya stadens torg. Växtbädden ska kunna fördröja och filtrera dagvattnet från parkeringsytan. Processen kan beskrivas som ett kaffefilter, mikroplaster och skadliga ämnen ska fastna i växtbäddens jordlager, växter finns även planterade för att bidra till reningsprocessen samt en grönare stadsmiljö. Vattnet ska sedan gå ut till ledningssystemet igen och vidare ut i Lidan.
Bygget förväntas starta och färdigställas i höst. Piloprojekt

Systemet för dagvatten är dessutom kopplat till en än större yta vid fastigheten Midgård (gamla Nordeahuset) vid lidans västra strand. Risken för översvämning vid ett 100-årsregn är ett faktum, säger Adrian Lavén, VA-ingenjör på Vatten och Avlopp.

 

Varje fastighetsägare har möjlighet att göra klimatanpassningar på sin tomt där vatten kan fördröjas och renas. Detta är inga komplicerade lösningar men gör skillnad. När skyfallen kommer räknas varje liter vatten. Nedan följer några enkla tips.

Tvätta bilen

Du kan minska föroreningarna i dagvattnet genom att till exempel undvika att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Det handlar om olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester och dessa är mycket skadliga för både människor och miljön.

Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Stuprör

Takvatten som via stuprören är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta källaröversvämningar vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och ska inte ta emot takvatten. Om reningsverket blir överbelastad måste orenat avloppsvatten släppas ut i Lidan och Vänern. Lidköpings kommun arbetar med att påverka fastighetsägare att bortkoppla sina stuprör från spillvattennätet.

Förslag till lösningar:

  • Installera en utkastare och låt vattnet rinna fritt ut på gräsmattan: Koppla bort stupröret ifrån röret i marken (det som sticker upp ur jorden som är kopplat till avloppsledningen), plugga markröret och led takvattnet via ett rör eller en ränna ut till gräsmattan.
  • Tillverka en stenkista eller ett magasin: Samma åtgärd som det föregående förslaget, men i detta fall gräver du en stenkista eller ett magasin av dagvattenkasetter som vattnet rinner igenom ned i marken istället för ut på gräsmattan. Det gör att vattnet fördelas mer effektivt i marken.

Hårdgjorda ytor på din tomt

Undvik att lägga marksten eller asfaltera stora delar av fastighetsytan. Gräs och grus är att föredra eftersom de släpper igenom vattnet. Vatten som rinner ut på gatan ökar översvämmningsrisken i kollektivets ledningar, och riskerar vattenskador i lågt belägna fastigheter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan