Dagvatten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner av på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser.

Gatubrunn Dagvatten

I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark kan det bli stora mängder dagvatten då det regnar eller när snö smälter. Dagvattnet leds sedan bort från tätbebyggda områden för att till sist rinna ut i anslutande vattendrag utan att renas.

Dagvattenrening

Lidköpings kommun renar dagvattnet enligt en metod som kallas Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Dammar och  magasin har byggts till syfte att rena och ta hand om dagvattnet lokalt.

Vad kan jag som invånare göra?

Du kan minska föroreningarna i dagvattnet genom att till exempel undvika att tvätta bilen på gatan. Att tvätta på gatan innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Det handlar om olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester och dessa är mycket skadliga för både människor och miljön.

Välj i stället att tvätta din bil i en biltvätt. På biltvättar samlas det förorenade vattnet upp och renas innan det släpps ut.

Koppling av stuprör

Takvatten som via stuprören är kopplat till spillvattenledningen orsakar ofta källaröversvämningar vid kraftiga regn. Det är också ett miljöproblem när takvatten är kopplat till avloppsledningen. Reningsverkets kapacitet täcker hushållens avlopp och ska inte ta emot takvatten. Om reningsverket blir överbelastad måste orenat avloppsvatten släppas ut i Lidan och Vänern. Lidköpings kommun arbetar med att påverka fastighetsägare att bortkoppla sina stuprör från spillvattennätet.

Förslag till lösningar:

  • Installera en utkastare och låt vattnet rinna fritt ut på gräsmattan: Koppla bort stupröret ifrån röret i marken (det som sticker upp ur jorden som är kopplat till avloppsledningen), plugga markröret och led takvattnet via ett rör eller en ränna ut till gräsmattan.
  • Tillverka en stenkista eller ett magasin: Samma åtgärd som det föregående förslaget, men i detta fall gräver du en stenkista eller ett magasin av dagvattenkasetter som vattnet rinner igenom ned i marken istället för ut på gräsmattan. Det gör att vattnet fördelas mer effektivt i marken.