Ängens ARV

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Just nu arbetar Lidköpings kommun med planeringen för ett nytt avloppsreningsverk, Ängens ARV, som ska ersätta kommunens nuvarande reningsverk i Västra hamnen. Ängens ARV ska ligga vid Ängen i Kartåsskogen, och kommer att ha en betydligt större kapacitet än dagens verk.

Varför ska vi bygga ett nytt reningsverk?

Nuvarande reningsverk är gammalt och behöver rustas upp. Dessutom behöver dess storlek och kapacitet utökas eftersom invånarantalet i Lidköping ökar för varje år. När bostäderna i Hamnstaden byggs kommer reningsverket inte att få plats utan behöver flyttas.

Därför har politikerna i Lidköping beslutat att det ska byggas ett nytt reningsverk. Att bygga ett avloppsreningsverk är en stor miljöinvestering. Avloppsvattnet ska renas på ett så bra sätt som möjligt för att vattnet som sedan släpps ut ska vara av god kvalitet. Ett nytt modernt reningsverk ger också oss som kommun möjlighet att växa och utvecklas.

Varför kan vi inte bygga om befintligt reningsverk i stället?

Utredningar har visat att det inte är lämpligt att nuvarande reningsverk ligger kvar där det gör. På grund av att reningsverket behöver utökas för att klara en växande befolkning i Lidköping kommer det inte att finnas plats för ett nytt reningsverk i området när det ska byggas bostäder till den nya stadsdelen Hamnstaden. Avståndet till bostäder kommer bli för kort om det ska ligga kvar där det gör nu.

Dessutom är det inte långsiktigt hållbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt, att bygga om nuvarande reningsverk. Att rusta upp det skulle kosta minst 100 miljoner kronor och därtill kommer kostnaden för att uppgradera det. Ett reningsverk kräver miljötillstånd och även om vi får det nu för att bygga om befintligt verk, är det inte säkert att vi får det i framtiden utan vi kanske senare ändå måste flytta det.

LIWE LIFE miljöprojektet

Följ arbetet på vår projektwebbplats.

Nya reningsverket

Det nya reningsverket Ängens ARV:

 • ska ligga i området vid Ängen och Ekestubben. I området finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undanskymd plats.
 • kommer att vara möjligt att bygga ut i framtiden, för att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav.
 • kommer att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.
 • kommer vara förberett för läkemedelsrening och fosforåtervinning.
 • får så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.
 • beräknas tillsammans med ledningar och pumpstationer kosta cirka 575 miljoner kronor.

Gestaltningsprogram Ängens ARV – utkast

Ladda ner utkast till Gestaltningsprogram Ängens ARV

Gestaltningsprogram för Ängsbäcken

Ladda ner Gestaltningsprogram Ängsbäcken

Detta har hänt

Kommunfullmäktige fattade beslutet om placering och utformning för nytt reningsverk den 23 januari 2017.

Några viktiga datum i arbetet mot ett nytt reningsverk i Lidköping:

  • 14 april 2016: Lokaliseringsutredningen presenteras för politiker och allmänheten. Utredningen föreslår att det nya reningsverket ska ligga vid Ekestubben.
  • 6 oktober 2016: Den tekniska förstudien presenterades för politikerna i styrgruppen och teknisk servicenämnd. Förstudien föreslår ett koncept för utformning av nya reningsverket.
  • 3 november 2016: Teknisk Servicenämnd säger ja till placering och utformning av nytt reningsverk.
  • 23 januari 2017: Kommunfullmäktige säger ja till placering och utformning av nytt reningsverk.
  • 27 mars 2017: Lidköpings kommun tecknar avtal med Sweco för detaljprojektering av det nya verket. Det innebär att arbetet startar med att göra detaljerade ritningar för reningsverket.
  • 4 juni 2019: Lidköpings kommun skickar in tillståndsansökan till Mark och Miljödomstolen. Dokumenten är nu överlämnade för en samlad bedömning av reningsverket, ledningsdragning och utsläppspunkt.
  • 18 december 2019: Mark och Miljödomstolen kungjorde tillståndsansökan.

Material från informationsträff för entreprenörer 7 december 2017

Den 7 december höll vi en informationsträff i Lidköping för alla entreprenörer som är intresserade av att vara med och lägga bud i upphandlingen. Vid detta tillfälle berättade vi om de olika delarna och om hur entreprenaden kommer att gå till.

Presentation Ängens ARV
Presentation Upphandling Ängens ARV

lokaliseringsutredningen

Lidköpings kommun gjorde utredningen i samarbete med Sweco Environment AB. Utredningen visade att området vid Ängen och Ekestubben i Kartåsskogen är den lämpligaste platsen för ett nytt reningsverk.

Därför är Ängen det lämpligaste alternativet

 • Det finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undan­skymd plats.
 • Det är acceptabla avstånd till befintligt reningsverk och till så kallad recipient, som är den plats där det renade vattnet ska släppas ut.
 • Fördelar är också att marken ägs av kommunen och att det inte finns några planer på be­byggelse i området, då platsen ligger nära Hovby flygplats och den kommande sträckning­en för väg 44. Dessutom byggs det en ny större mottagningsstation för eldistribution i området, vilket gör att det går att samordna infrastruktur till området på ett effektivt sätt.

Så har utredningen gått till

En arbetsgrupp med representanter från Lidköpings kommun har med hjälp av Sweco först gjort en analys av möjliga markområden. Kraven var att de ska ligga inom en radie av tio kilometer från nuvarande re­ningsverk, vara minst fyra hektar stora, och ha minst 500 meter till närmaste befintlig eller planerad bostad. Det innebar att de identifierade 50 ytor i Lidköping att utgå ifrån.

För dessa 50 ytor har gruppen gått igenom var och en och tittat på alla faktorer som har betydelse för om en plats är lämplig eller inte. Det övergripande kravet är att det nya verket ska klara att ta hand om avloppsvattnet från befolkningen i Lidköping idag, och en växande befolkning i framtiden. Verket ska störa människor och miljö så lite som möjligt.

Exempel på faktorer som spelar roll:

 • Det måste finnas en lämplig punkt i närheten där det renade vattnet kan släppas ut, en så kallad recipient.
 • Det får inte vara alltför långt avstånd till nuvarande re­ningsverk, eftersom alla avloppsledningar leder dit idag och avloppsvattnet behöver samlas upp där och pumpas därifrån till det nya verket.
 • Finns det natur- och kulturvärden att ta hänsyn till?
 • Hur ser landskapet ut, exempelvis hur högt ligger området?
 • Finns det Försvarsintressen?
 • Är kommunen markägare eller inte?

Här kan du ladda ner en sammanfattning av utredningen: Sammanfattning av lokaliseringsutredning
Här finns lokaliseringsutredningen i sin helhet: Lokaliseringsutredning Reningsverk

Intervju med konsulterna som gjorde lokaliseringsutredningen:

”Ett modernt reningsverk ger ingen lukt”

Karin Alenius o Johan Stenholm (1)

Att hitta en lämplig plats för ett avloppsreningsverk kräver en noggrann utredning. Lidköpings kommun har anlitat företaget Sweco för att utföra utredningen kring var det nya reningsverket ska ligga.
– Det är Miljöbalken som styr vad vi ska ta hänsyn till. Lokaliseringsprincipen i Miljöbalken säger att man ska välja en lämplig plats som tar hänsyn till miljön och människors hälsa, berättar Karin Alenius och Johan Stenholm, konsulter på Sweco.

Karin och Johan arbetar båda med tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet. Karin har 15 års erfarenhet av lokaliseringsutredningar, och även Johan har arbetat med sådana utredningar i flera år. Nu hjälper de Lidköpings kommun att ta reda på vilken plats som är mest lämplig för vårt nya reningsverk.
– Det handlar om att hitta en plats där det dels inte är för långt avstånd till nuvarande reningsverk, dels finns en lämplig så kallad recipient, som är platsen där det renade vattnet ska släppas ut, säger Johan Stenholm.

Eftersom alla avloppsledningar i Lidköping leder till nuvarande reningsverk behöver avloppsvattnet samlas upp där och pumpas därifrån till det nya verket. Avståndet därifrån till det nya bör därför inte vara alltför långt för då innebär det betydligt högre kostnader och större ingrepp i naturen. Utöver detta finns det många andra faktorer att ta hänsyn till.
– Det ska för det första vara en tillräckligt stor yta. Sedan finns det natur-, kultur- och försvarsintressen som vi behöver ta hänsyn till. Höjden har också betydelse. Verket kan inte ligga för högt för då ökar kostnaderna för att pumpa upp vattnet till verket. En stark aspekt är också att det ska ligga så få bostäder som möjligt i närheten. Det ska störa så lite som möjligt, säger Karin.

Många tycker kanske att det låter otrevligt med reningsverk, men Karin och Johan vill förändra den känslan.
– Ett modernt reningsverk med normal drift ger varken dålig lukt eller buller annat än precis vid verket, säger Karin.

Karin och Johan har i samarbete med tjänstemän från olika avdelningar på kommunen definierat många olika områden i Lidköping som är tillräckligt stora för att bygga ett reningsverk. Därefter har de gått igenom varje område och tittat på för- och nackdelar med dem. Under arbetets gång gallrar de bort de områden som av olika anledningar inte är lämpliga. Utredningen väntas vara klar i april 2016.

Teknisk förstudie

Även den tekniska förstudien gjordes i samarbete med Sweco. Studien tog fram olika koncept för avloppsreningsverk och presenterar ett förslag till hur just vårt nya verk ska se ut och fungera. Storleken på det framtida reningsverket ska klara kommu­nens mål om att vara 45 000 invånare år 2030. Utredningen jämförde tre koncept, eller processtekniska lösningar, för att utvärdera de olika varianterna ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Den föreslagna lösningen:

 • Är ekonomiskt mest hållbart, både sett till investeringskostnad och driftskostnad
 • Har framtida utbyggnadsmöjligheter när det gäller att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav
 • Kommer också att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.
 • Är förberedd för läkemedelsrening och fosforåtervinning. Anledningen till att detta inte kommer med från början är att det inte finns några tydliga myndighetskrav idag, vilket gör att investeringar i detta blir osäkra.
 • Har så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.

Det nya reningsverket ska:

 • Vara flexibelt för utbyggnad.
 • Ha en flexibel vattenreningsdel och slamhanteringsdel.
 • Vara pedagogiskt byggt.
 • Ha processlinjer som är så separata som möjligt. Dels för att få en praktisk och säker drift, men också för att ge försöksmöjligheter.
 • Klara reningskrav som är hårdare än idag.
 • Vara energineutralt, och det gäller samtliga insatsvaror som förbrukas eller produceras.
 • Ge förutsättningar till återföring av näringsämnen

Kostnad för det nya reningsverket

Kostnaden för projektet beräknas bli 575 miljoner kronor. En stor kostnad är grundläggningsarbetet, eftersom marken består av lera som är besvärlig ur byggnadssynpunkt.

Läkemedelsrening och fosforåtervinning

Det nya verket kommer vara förberett för fosforåtervinning och för att kunna lägga till läkemedelsrening i framtiden. Anledningen till att dessa reningstekniker inte tas med från början är att det ännu sak­nas tydliga myndighetskrav. Det är därför osäkert att investera i dessa tekniker, eftersom förutsättningarna kan förändras när det gäller till vilken grad rening av läkemedel ska ske, vilken typ av läkemedelsrester som kraven kommer att handla om och så vidare.

Rening av mikroplaster

Verket kommer ha så kallad aktiv slam-hantering, vilket innebär att en betydande del av mikroplaster fångas upp i slammet. När nya tydliga krav kommer i framtiden kan verket lätt anpassas för ytterligare avskiljning av mikroplaster.

Sammanfattning

Ladda ner en sammanfattning över koncepten

Tillståndsansökningar

Tillståndsansökan Mark och Miljödomstolen

Den femte juli 2018 kom Länsstyrelsens yttrande gällande vår tillståndsansökan, ledningsdragningen, utsläppspunkt i Lidan samt den bäck som knyter ihop projektet med pedagogisk information till allmänheten i naturmiljö.

I yttrandet var Länsstyrelsen mycket positivt inställd till verket och ambitionsnivån med förberedelse inför framtida krav. Däremot var man tveksam till utsläppspunkten i Lidan. Även om detta varken var eller är något beslut stod det klart för Vatten & Avlopp och konsulterna på Sweco att det borde tas ett samlat grepp kring ansökningarna. Den totala effekten av projektet blir otydligt när ansökningarna kommer in var för sig och blir därigenom, i viss mån, en felaktig grund att fatta beslut på.

Med anledning av ovan stående beslutades det att lyfta de separata ansökningarna som skickats till Länsstyrelsen till en samlad ansökan i helhet direkt till Mark och Miljödomstolen. Det handlar om att ge ett bredare perspektiv i fråga om vad Ängens ARV faktiskt är och vad det skulle betyda för Lidköpings invånare, vårt arv och vår miljö att genomföra denna historiska satsning.

Vatten & Avlopp drog därför tillbaka tillståndsansökan från Länsstyrelsen för ett samlat helhetsgrepp hos den högre instansen som är Mark och miljödomstolen.

Den fjärde juni 2019 lämnade Lidköpings kommun in den nya tillståndsansökan som gäller för reningsverket, ledningsdragning och utsläppspunkt till Mark och miljödomstolen. Handläggningstiden hos Mark och miljödomstolen förväntas ligga mellan 6-18 månader.

Den 6:e december skickades kompletteringshandlingar in till Mark och Miljödomstolen.

Den 18:e december har samma instans kungjort ansökan. För den som vill lämna synpunkter på handlingarna så skall dessa vara skriftligen inskickade till Vänerborgs tingsrätt senast den 3:e februari.

 

Här hittar du alla dokument som utgör Lidköpings kommuns tillståndsansökan för det nya avloppsreningsverket Ängens Arv.

Ansökan 20190529

Bilaga A Teknisk beskrivning Lidköping

Bilaga B1 TB Ledningar Lidan inkl Bilagor

Bilaga B2 Ledningsutredning_inkl bilagor

Bilaga C Miljökonsekvensbeskrivning 190529 ver 2

Bilaga C 1 NVI Land

Bilaga C2 NVI nedre Lidan

Bilaga C3 inventering av stormusslor i Lidan juli 2017-07-11

Bilaga C4 Ledningsnät och bräddningar med bilagor 20190515

Bilaga C5 Spridning och spädning från utsläppspunkt

Bilaga C6 Påverkansanalys MKN Lidan

Bilaga C7 MKN Ledningsdragning inkl Bilaga

Bilaga C8 Miljömål 170504 reviderade 20190522

Bilaga C9 Luktutredning_Reviderad 2018-12-13

Bilaga C10 PM Trafikutredning Ängens ARV

Bilaga C11 Riskanalys Ängens ARV 190424

Bilaga D Lokaliseringsutredning

Bilaga E1 Samrådsredogörelse_9 kap

Bilaga E2 Samrådsredogörelse_11 kap inkl Bilagor

Bilaga F Samhällsekonomi_190523

Bilaga G Sakägarförteckning

Bilaga H

Komplettering av ansökan 20191206

Bilaga K1 Status i Lidan avseende ammoniak

Bilaga K2 Kartor MKN vattenförekomsterna

Bilaga K3 Kartbild Ängsbäcken NV

Bilaga K4 Kompletterande utredning utifrån synpunkter LST – dagvatten

Bilaga K5 reserverad korridor riksväg 44

Bilaga K6 Arkeologisk utredning 2017_11

Bilaga K7 Arkeologisk utredning steg 2 inför nedläggning av avloppsledning i del av Lidan i Lidköpings kommun

Bilaga K8 Layout över Ängens ARV

 

Tillståndsansökan

Det krävs en tillståndsansökan till Länsstyrelsen för att driva ett reningsverk. Som en del i processen har det under 2017 hållits samråd, med Länsstyrelsen och allmänheten i Lidköping. Här hittar du samrådsunderlaget: Samrådsunderlag Nytt avloppsreningsverk Lidköping

Tillståndsansökan innehåller en mängd olika utredningar kring bland annat naturinventeringar, spridningsberäkningar, Miljökonsekvensnorm (MKN) och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vi skickade in tillståndsansökan för Ängens ARV till Länsstyrelsen 5 maj 2017. Länsstyrelsen begärde ett antal kompletteringar under juli. Dessa levererade vi till Länsstyrelsen den 2 oktober. Länsstyrelsen väntas ge besked under februari 2018.

Tillståndsansökan Detaljplan Ängens ARV

Tillståndsansökan gällande den nya detaljplanen över Kartåsskogen skickade vi in i juli 2017, och kompletteringar under oktober 2017.

12:6-samråd

Den 18 oktober 2017 skickade vi till Länsstyrelsen samrådsunderlag för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, för ledning av inkommande spillvatten till reningsverk samt avledning av behandlat vatten. Den 22 januari 2018 fick vi vår ansökan beviljad.  Här kan du ladda ner beslutet: Nytt reningsverk beslut 12:6.

Anmälan om vattenverksamhet

Vi skickade anmälan till Länsstyrelsen den 18 oktober, gällande anmälan om vattenverksamhet för de ledningar som ska placeras på Lidans botten.

Samråd-Ledningar i Lidan

Lidköpings kommun planerar att lägga ned ledningar i Lidan från hamnområdet i Lidköping och ca 2,2 km söderut för att sedan gräva ned ledningarna på land fram till det nya avloppsreningsverket. Den planerade ledningssträckningen är i Lidans huvudfåra, Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Tillståndsprocess och samråd
Nedläggning av ledningarna i Lidan har, av Länsstyrelsen i Västra Götaland, bedömts som tillståndspliktig vattenverksamhet (535-33859-2017, 2018-04-13) vilket ska prövas av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ansökan planeras att lämnas in under hösten 2018 för de planerade åtgärderna.

Lidköpings kommun har valt att inte genomföra något så kallat undersökningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Istället genomförs ett avgränsningssamråd direkt.

Lidköpings kommun bjuder in er att lämna synpunkter på det planerade projektet samt hur miljökonsekvensbeskrivningen bör avgränsas.

Ansökan enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarlig verksamhet) för anläggandet och driften av det nya avloppsreningsverket är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Samråd för det projektet har redan genomförts.

Planerade åtgärder
Lidköpings kommun ansöker om att få etablera ett nytt avloppsreningsverk (reningsverk) inom Lidköpings kommun. Det nya reningsverket, Ängens reningsverk, kommer att lokaliseras sydost om kommunens mer centralare områden. Från nuvarande reningsverk/pumpstation nära Vänern kommer avloppsvatten att behöva pumpas till det nya reningsverket.

Flera olika alternativ för att pumpa avloppsvattnet till det nya reningsverket har utretts vilka har innefattat både ledningsdragningar på land och i vattendraget Lidan. Bedömningen är att det, ur miljö- och kostnadsskäl, bästa alternativet är att lägga överföringsledningarna (2 stycken ledningar med diametern 400 mm) i Lidan på en sträcka av ca 2,2 km.

Lidköping kommuns huvudalternativ är att det renade avloppsvattnet ska släppas ut i Lidan där överföringsledningarna kommer upp ur Lidan. Utloppsledningen är 1000 mm i diameter och behöver gå ut ett tiotal meter i Lidan.

Avgränsningssamrådet avser miljöpåverkan på Lidan av nedläggning av ledningar på Lidans botten samt påverkan vid Lidans strandkant där ledningarna ska ned och upp ur vattnet.

Utsläppet av renat avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet (9 kap miljöbalken) och ingår i den tillståndsansökan som är inlämnad till MPD och kommer inte att ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Dokument
Samrådsinbjudan Ledningar i Lidan
Samrådsunderlag Ledningar i Lidan
Samrådsunderlag Bilaga 1 – Lidan
Samrådsunderlag Bilaga 2 – Majorsallen
Samrådsunderlag Bilaga 3 – Rörstrandsgatan
Samrådsunderlag Bilaga 4 – Samrådskretsen vattenverksamhet

Det nya reningsverket Ängens ARV:

 • ska ligga i området vid Ängen och Ekestubben. I området finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undanskymd plats.
 • kommer att vara möjligt att bygga ut i framtiden, för att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav.
 • kommer att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.
 • kommer vara förberett för läkemedelsrening och fosforåtervinning.
 • får så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.
 • beräknas tillsammans med ledningar och pumpstationer kosta cirka 575 miljoner kronor.

Gestaltningsprogram Ängens ARV – utkast

Ladda ner utkast till Gestaltningsprogram Ängens ARV

Gestaltningsprogram för Ängsbäcken

Ladda ner Gestaltningsprogram Ängsbäcken