Ny VA-taxa i Lidköpings kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

VA-verksamheten i Lidköpings kommun finansieras genom avgifterna i VA-taxan och ska enligt ”Lagen om allmänna vattentjänster” bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, det nya reningsverket och övriga anläggningar.

Nya behov ställer nya krav

Den nuvarande konstruktionen är föråldrad och behöver anpassas till dagens förhållanden och lagkrav. Det finns behov av en mer enhetlig och rättsligt beprövad modell. Den nya konstruktionen baseras därför på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag.

Nuvarande taxekonstruktion

Den fasta avgiften i dagens brukningsavgift baseras på storleken på fastighetens vattenmätare. Detta medför stora skillnader mellan hushåll i olika boendeformer och stora skillnader för verksamheter där avgiftsuttaget inte speglar den kostnad verksamheten genererar. Dessa stora skillnader kan inte motiveras utifrån vattentjänstlagen.

Avgifter för dagvattenhantering är inte separerade i taxan och alla betalar lika mycket oavsett tomtyta. Fastigheter som inte använder vattentjänst dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) ska inte betala för detta men i nuvarande taxekonstruktion delar alla på kostnaderna.

Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är 30/70 (fasta/rörliga kostnader i procent).

Ny taxa

Det nya förslaget utgår ifrån branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag.

Taxan innebär i korthet:

  • Avgifterna fördelas mellan abonnenterna med utgångspunkt i hur stor nytta varje fastighet har av VA-tjänsterna. Nytta = den andel av den totala VA-tjänsten som en fastighet nyttjar.
  • I det nya taxeförslaget är brukningsavgiften, som tidigare varit uppdelad på Vatten och Avlopp, nu uppdelad på Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata.
  • Brukningsavgiftens fasta del baseras delvis på det antal lägenheter som en fastighet har, samt en del som baseras på fastighetens storlek. Denna konstruktion är mer anpassad efter varje fastighets förutsättningar, jämfört med nuvarande konstruktion som baseras på vattenmätarstorlek.
  • Fördelningen mellan brukningsavgiftens fasta och rörliga kostnader är fortfarande 30/70 (fasta/rörliga kostnader i procent). Detta för att kunderna fortsatt ska kunna påverka sina kostnader genom sin vattenförbrukning.
  • Obebyggda fastigheter ska betala fasta brukningsavgifter (från det att förbindelsepunkt anvisats). Detta gäller från 1 januari 2019, ingen debitering sker för tiden innan detta.
  • En konstruktion som är juridiskt beprövad

VA-taxan populärversion

VA-taxa utanför verksamhetsområde populärversion

Frågor och svar om nya VA-taxan

Vad innebär den nya VA-taxan?

VA-taxan för 2019 innebär en höjning med 13,1% av alla brukningsavgifter. Detta är andra året av fyra (år 2018-2021) där taxan kommer att höjas succesivt för att år 2022 ligga i fas med årliga kostnaden för investeringen av det nya reningsverket.

Den nya taxestrukturen innebär samtidigt en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare.

För en genomsnittlig villa/småhus, inom verksamhetsområdet, innebär den nya VA-taxan en sänkning med 630kr per år.

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet i ett flerfamiljshus innebär den nya taxekonstruktionen höjning på drygt 612kr per år.

För fastigheter som inte används för bostadsändamål, exempelvis industri och affärsverksamhet, debiteras fastigheterna efter deras nytta av VA-tjänsterna. Avgifterna tas ut i form av mätaravgifter samt en dagvattenavgift efter tomtstorlek.

Vad menas med lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en nyttorelaterad avgiftsparameter, antalet lägenheter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av sin anslutning till VA. Lägenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.

Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet, en normalvilla betalar en lägenhetsavgift.

För ett hyreshus med t ex 15 lägenheter betalar man 15 lägenhetsavgifter.

För verksamheter och företag som inryms i bostadsfastigheter, som t.ex. kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en lägenhet.

Vad innebär den nya VA-taxan för en flerfamiljsfastighet?

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på 612 kr per år eller 51 kr per månad.

Vad innebär den nya VA-taxan för en verksamhet?

För fastigheter som inte används för bostadsändamål, exempelvis industri och affärsverksamhet, debiteras fastigheterna efter deras nytta av VA-tjänsterna. Avgifterna tas ut i form av mätaravgifter efter hur mycket kapacitet fastigheten har tillgång till samt en dagvattenavgift efter tomtstorlek. Dagvattenavgiften är en schablon man betalar per påbörjad 5 000kvm tomtyta och ska täcka kostanden för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten.

Hur fördelas kostnaden för dagvattenhantering med den nya taxan?

Kostnaden för dagvatten fördelas på lägenhetsavgiften som är en del av den fasta avgiften man betalar. En del av avgiften tas ut som en avgift för ”Dagvatten fastighet” och en del för ”Dagvatten gata”.

Dagvatten fastighet ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från fastigheten.

En fastighet med fler lägenheter antas ha en större andel hårdgjord yta och orsakar därmed en större mängd dagvatten som belastar VA-anläggningen.

Dagvatten gata ska täcka kostnaderna för att ta hand om och rena regn- och smältvatten samt dränvatten från lokalgator och lokala grönytor mm. i ditt område. Dagvatten gata är en avgift som alla fastigheter måste betala i områden med kommunal dagvattenhantering.

För företag och annan verksamhet debiteras nu dagvattenavgiften efter tomtyta, vilket innebär att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar och lagerlokaler, innebär den nya taxan en höjning.

För kunder utan kommunal dagvattenanslutning innebär det däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster den använder.

Vad hände med poängavgifterna?

Poängavgifter har utgått ur taxan eftersom det inte fördelar kostnaden utifrån den nytta fastigheten har av VA-anslutningen. Istället för poängavgifter fördelas avgifterna efter en schablon förbrukning per lägenhet på fastigheten. Schablonen är beräknad efter den genomsnittliga förbrukningen i kommunen 130 kbm per år och lägenhet.

Vad gäller för obebyggda fastigheter?

Obebyggda fastigheter ska betala fasta brukningsavgifter (från det att förbindelsepunkt anvisats). Detta gäller från 1 januari 2019, ingen debitering sker för tiden innan detta.