Hur ska det nya reningsverket se ut?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings kommun har tillsammans med Sweco Environment AB gjort en teknisk förstudie. Studien har tagit fram olika koncept för avloppsreningsverk och presenterar ett förslag till hur just vårt nya verk ska se ut och fungera.

Vison Nytt reningsverk

I samband med den tekniska förstudien har vi även genomfört många olika utredningar, bland annat av marken, ledningsdragning, arkeologi och Lidan.

Storleken på det framtida reningsverket ska klara kommu­nens mål om att vara 45 000 invånare år 2030. Vi har tittat på tre koncept, eller processtekniska lösningar, för att utvärdera de olika varianterna ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Vilka kriterier har vi utgått ifrån?

Det nya reningsverket ska:

  • Vara flexibelt för utbyggnad.
  • Ha en flexibel vattenreningsdel och slamhanteringsdel.
  • Vara pedagogiskt byggt.
  • Ha processlinjer som är så separata som möjligt. Dels för att få en praktisk och säker drift, men också för att ge försöksmöjligheter.
  • Klara reningskrav som är hårdare än idag.
  • Vara energineutralt, och det gäller samtliga insatsvaror som förbrukas eller produceras.
  • Ge förutsättningar till återföring av näringsämnen.

Förslaget

Den föreslagna lösningen bedöms vara ekonomiskt mest hållbart, både sett till investeringskostnad och driftskostnad, och den har framtida utbyggnadsmöjligheter när det gäller att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav. Det föreslagna verket kommer också att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.

Den föreslagna lösningen är förberedd för läkemedelsrening och fosforåtervinning. Anledningen till att detta inte kommer med från början är att det inte finns några tydliga myndighetskrav idag, vilket gör att investeringar i detta blir osäkra.

Förslaget har så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.

Kostnad

Kostnaden för projektet beräknas bli 575 miljoner kronor. En stor kostnad är grundläggningsarbetet, eftersom marken består av lera som är besvärlig ur byggnadssynpunkt.

Ladda ner en sammanfattning över koncepten

Läkemedelsrening och fosforåtervinning

För alla tre koncepten gäller att det går att lägga till läkemedelsrening i framtiden. Kon­cept 1 och 3 är även förberedda för fosforåtervinning.

Anledningen till att dessa reningstekniker inte tas med från början är att det ännu sak­nas tydliga myndighetskrav. Det är därför osäkert att investera i dessa tekniker, eftersom förutsättningarna kan förändras när det gäller till vilken grad rening av läkemedel ska ske, vilken typ av läkemedelsrester som kraven kommer att handla om och så vidare.

Rening av mikroplaster

Alla tre koncept har så kallad aktiv slam-hantering, vilket innebär att en betydande del av mikroplaster fångas upp i slammet. När nya tydliga krav kommer i framtiden kan koncep­ten lätt anpassas för ytterligare avskiljning av mikroplaster.

Grannkommuner vill vara med

Lidköpings kommun har frågat grannkommunerna om de är intresserade av att vara med och samarbeta kring nytt reningsverk. Grästorp, Essunga och Vara har svarat att de är in­tresserade av att titta på gemensam infrastruktur för vatten- och avloppsfrågor.

Fördelarna med att flera kommuner samarbetar är att det blir lättare för oss alla att be­hålla kompetens, vara kostnadseffektiva och att nå upp till miljökraven. Samarbete ger ett mer långsiktigt hållbart vatten- och avloppssystem, och det tjänar verksamheten, invånare och näringsliv på.

För alla tre koncepten gäller att det går att lägga till läkemedelsrening i framtiden. Kon­cept 1 och 3 är även förberedda för fosforåtervinning.

Anledningen till att dessa reningstekniker inte tas med från början är att det ännu sak­nas tydliga myndighetskrav. Det är därför osäkert att investera i dessa tekniker, eftersom förutsättningarna kan förändras när det gäller till vilken grad rening av läkemedel ska ske, vilken typ av läkemedelsrester som kraven kommer att handla om och så vidare.