Var ska det nya reningsverket ligga?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tjänstemän på Lidköpings kommun har i samarbete med Sweco Environment AB genomfört en kallad lokaliseringsutredning. Utredningen visar att området vid Ängen och Ekestubben i Kartåsskogen är den lämpligaste platsen för ett nytt reningsverk.

Karta Nytt reningsverk

Varför är denna plats det lämpligaste alternativet?

Det finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undan­skymd plats.

Det är acceptabla avstånd till befintligt reningsverk och till så kallad recipient, som är den plats där det renade vattnet ska släppas ut.

Fördelar är också att marken ägs av kommunen och att det inte finns några planer på be­byggelse i området, då platsen ligger nära Hovby flygplats och den kommande sträckning­en för väg 44. Dessutom planeras det för en ny större mottagningsstation för eldistribution i området vilket gör att det går att samordna vägar och annan infrastruktur till området.

Hur har utredningen gått till?

En arbetsgrupp med representanter från Lidköpings kommun har med hjälp av Sweco först gjort en analys av möjliga markområden. Kraven var att de ska ligga inom en radie av tio kilometer från nuvarande re­ningsverk, vara minst fyra hektar stora, och ha minst 500 meter till närmaste befintlig eller planerad bostad. Det innebar att de identifierade 50 ytor i Lidköping att utgå ifrån.

För dessa 50 ytor har gruppen gått igenom var och en och tittat på alla faktorer som har betydelse för om en plats är lämplig eller inte. Det övergripande kravet är att det nya verket ska klara att ta hand om avloppsvattnet från befolkningen i Lidköping idag, och en växande befolkning i framtiden. Verket ska störa människor och miljö så lite som möjligt.

Exempel på faktorer som spelar roll:

  • Det måste finnas en lämplig punkt i närheten där det renade vattnet kan släppas ut, en så kallad recipient.
  • Det får inte vara alltför långt avstånd till nuvarande re­ningsverk, eftersom alla avloppsledningar leder dit idag och avloppsvattnet behöver samlas upp där och pumpas därifrån till det nya verket.
  • Finns det natur- och kulturvärden att ta hänsyn till?
  • Hur ser landskapet ut, exempelvis hur högt ligger området?
  • Finns det Försvarsintressen?
  • Är kommunen markägare eller inte?

Här kan du ladda ner en sammanfattning av utredningen: Sammanfattning av lokaliseringsutredning

Här finns lokaliseringsutredningen i sin helhet: Lokaliseringsutredning Reningsverk

Intervju med konsulterna under utredningen

Karin Alenius o Johan Stenholm (1)

”Ett modernt reningsverk ger ingen lukt”

Att hitta en lämplig plats för ett avloppsreningsverk kräver en noggrann utredning. Lidköpings kommun har anlitat företaget Sweco för att utföra utredningen kring var det nya reningsverket ska ligga.
– Det är Miljöbalken som styr vad vi ska ta hänsyn till. Lokaliseringsprincipen i Miljöbalken säger att man ska välja en lämplig plats som tar hänsyn till miljön och människors hälsa, berättar Karin Alenius och Johan Stenholm, konsulter på Sweco.

Karin och Johan arbetar båda med tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet. Karin har 15 års erfarenhet av lokaliseringsutredningar, och även Johan har arbetat med sådana utredningar i flera år. Nu hjälper de Lidköpings kommun att ta reda på vilken plats som är mest lämplig för vårt nya reningsverk.
– Det handlar om att hitta en plats där det dels inte är för långt avstånd till nuvarande reningsverk, dels finns en lämplig så kallad recipient, som är platsen där det renade vattnet ska släppas ut, säger Johan Stenholm.

Eftersom alla avloppsledningar i Lidköping leder till nuvarande reningsverk behöver avloppsvattnet samlas upp där och pumpas därifrån till det nya verket. Avståndet därifrån till det nya bör därför inte vara alltför långt för då innebär det betydligt högre kostnader och större ingrepp i naturen. Utöver detta finns det många andra faktorer att ta hänsyn till.
– Det ska för det första vara en tillräckligt stor yta. Sedan finns det natur-, kultur- och försvarsintressen som vi behöver ta hänsyn till. Höjden har också betydelse. Verket kan inte ligga för högt för då ökar kostnaderna för att pumpa upp vattnet till verket. En stark aspekt är också att det ska ligga så få bostäder som möjligt i närheten. Det ska störa så lite som möjligt, säger Karin.

Många tycker kanske att det låter otrevligt med reningsverk, men Karin och Johan vill förändra den känslan.
– Ett modernt reningsverk med normal drift ger varken dålig lukt eller buller annat än precis vid verket, säger Karin.

Karin och Johan har i samarbete med tjänstemän från olika avdelningar på kommunen definierat många olika områden i Lidköping som är tillräckligt stora för att bygga ett reningsverk. Därefter har de gått igenom varje område och tittat på för- och nackdelar med dem. Under arbetets gång gallrar de bort de områden som av olika anledningar inte är lämpliga. Utredningen väntas vara klar i april 2016.

Karin Alenius o Johan Stenholm (1)

”Ett modernt reningsverk ger ingen lukt”

Att hitta en lämplig plats för ett avloppsreningsverk kräver en noggrann utredning. Lidköpings kommun har anlitat företaget Sweco för att utföra utredningen kring var det nya reningsverket ska ligga.
– Det är Miljöbalken som styr vad vi ska ta hänsyn till. Lokaliseringsprincipen i Miljöbalken säger att man ska välja en lämplig plats som tar hänsyn till miljön och människors hälsa, berättar Karin Alenius och Johan Stenholm, konsulter på Sweco.

Karin och Johan arbetar båda med tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet. Karin har 15 års erfarenhet av lokaliseringsutredningar, och även Johan har arbetat med sådana utredningar i flera år. Nu hjälper de Lidköpings kommun att ta reda på vilken plats som är mest lämplig för vårt nya reningsverk.
– Det handlar om att hitta en plats där det dels inte är för långt avstånd till nuvarande reningsverk, dels finns en lämplig så kallad recipient, som är platsen där det renade vattnet ska släppas ut, säger Johan Stenholm.

Eftersom alla avloppsledningar i Lidköping leder till nuvarande reningsverk behöver avloppsvattnet samlas upp där och pumpas därifrån till det nya verket. Avståndet därifrån till det nya bör därför inte vara alltför långt för då innebär det betydligt högre kostnader och större ingrepp i naturen. Utöver detta finns det många andra faktorer att ta hänsyn till.
– Det ska för det första vara en tillräckligt stor yta. Sedan finns det natur-, kultur- och försvarsintressen som vi behöver ta hänsyn till. Höjden har också betydelse. Verket kan inte ligga för högt för då ökar kostnaderna för att pumpa upp vattnet till verket. En stark aspekt är också att det ska ligga så få bostäder som möjligt i närheten. Det ska störa så lite som möjligt, säger Karin.

Många tycker kanske att det låter otrevligt med reningsverk, men Karin och Johan vill förändra den känslan.
– Ett modernt reningsverk med normal drift ger varken dålig lukt eller buller annat än precis vid verket, säger Karin.

Karin och Johan har i samarbete med tjänstemän från olika avdelningar på kommunen definierat många olika områden i Lidköping som är tillräckligt stora för att bygga ett reningsverk. Därefter har de gått igenom varje område och tittat på för- och nackdelar med dem. Under arbetets gång gallrar de bort de områden som av olika anledningar inte är lämpliga. Utredningen väntas vara klar i april 2016.