Nytt vattenskyddsområde i Kinneviken

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ett vattenskyddsområde är ett vattenområde som Länsstyrelsen eller en kommun inrättar för att skydda en dricksvattentäkt. I Lidköping finns ett vattenskyddsområde vid Råda ås. Nu pågår ett arbete att uppdatera detta område, och att inrätta ytterligare ett vattenskyddsområde i Kinneviken.

Vårt dricksvatten kommer till allra största delen från Kinneviken i Vänern. 90 procent kommer därifrån och till det blandar vi i grundvatten från Råda källor. Råda ås är redan ett vattenskyddsområde och nu ska Lidköping och Götene tillsammans göra ett vattenskyddsområde även i Kinneviken. Lidköpings och Götene kommuner har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde i Kinneviken. Förslaget har ställts ut och vi har samlat in synpunkter. Just nu går vi igenom och sammanställer de synpunkter som har kommit in.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är en geografiskt avgränsat område runt den plats där dricksvattnet tas ifrån. I ett vattenskyddsområde finns regler för vad du får och inte får göra inom området. Vissa aktiviteter är förbjudna och vissa kräver anmälan eller tillstånd. Syftet är att skydda dricksvattnet på kort och lång sikt. Aktiviteter som det finns regler för kan vara till exempel hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel och förbud mot motorbåtstrafik. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Skyltar

I varje vattenskyddsområde finns de karaktäristiska gula skyltarna som informerar om att du befinner dig i ett vattenskyddsområde. Där står också vart du ska ringa om det sker en olycka eller annan händelse som kan skapa utsläpp eller annat som hotar vattenkvaliteten.

Synpunkter och handlingar

En del i processen med att inrätta ett vattenskyddsområde är att allmänheten, myndigheter och organisationer får ta del av utredningsmaterialet och lämna synpunkter. Detta skedde under perioden 18 april-20 juni 2017. Materialet ställdes ut i Lidköpings stadshus och centrumhuset i Götene, och vi höll även informationstillfällen i både Lidköping och Götene, 2 maj respektive 8 maj. Du hittar utredningsmaterialet här nedanför.

Vad händer nu?

De synpunkter som har kommit in till kommunerna bearbetas just nu. De kan leda till ändringar men det är skyddsbehovet som avgör hur vattenskyddsområdet kommer att utformas. Efter eventuella ändringar kommer kommunerna att ansöka hos Länsstyrelsen om att vattenskyddsområdet i Kinneviken ska fastställas. För vattenskyddsområdet i Råda ås fastställer kommunfullmäktige i Lidköping. Innan områdena slutgiltigt fastställs kommer ett nytt samråd hållas med berörda.

Underlag

Här hittar du underlagen som har gjorts i utredningen av det nya vattenskyddsområdet:

Läsanvisning för tekniskt underlag

Del 1: Beskrivning av Kinneviken och dess tillrinningsområde

Del 2: Lidköpings vattentäkt Kinneviken

Del 3: Götenes vattentäkt Kinneviken

Del 4: Riskbedömning i samband med utformning av Kinneviken vattenskyddsområde

Del 5: Åtgärder för riskminskning inom Kinneviken vattenskyddsområde

Del 6: Utformning av Kinneviken vattenskyddsområde

Del 7: Utformning av skyddsföreskrifter för Kinneviken vattenskyddsområde

Råda vattenskyddsområde

Råda vattenskyddsområde

Syftet med nytt vattenskyddsområde i Kinneviken

Lidköpings kommun och Götene kommun vill skapa ett vattenskyddsområde för att skydda vår dricksvattentäkt så att vi ska få ett rent och hälsosamt dricksvatten. I ett vattenskyddsområde finns regler som vi alla måste ta ansvar för att följa för att skydda vårt vatten. Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vattnet ingår i ett kretslopp och eftersom det inte bildas något nytt vatten är det viktigt att vara rädd om det vatten vi har.

Vad handlar skyddsföreskrifterna om?

Skyddsföreskrifterna i ett vattenskyddsområde handlar dels om vad som inte får göras i området, dels om under vilka förutsättningar som vissa verksamheter ändå kan bedrivas i området. Grunden för reglerna är Miljöbalken, och skyddsföreskrifterna är ett förtydligande av Miljöbalkens krav. Skyddsföreskrifterna ska reglera det som skulle kunna hota vattentäkten, till exempel:

  • Hantering av farliga ämnen
  • Dåliga avloppsanläggningar
  • Industrier
  • Miljöpåverkande jord- och skogsbruk.

Vilket område gäller det?

Den nya föreslagna vattenskyddsområdet ligger i Kinneviken. Området täcker Lidköpings kommuns råvattenintag vid Läckö och Blänkås, samt Götene kommuns råvattenintag vid Hällekis. Ett råvattenintag är punkten där vatten tas upp och leds in till vattenverk för rening till dricksvatten.

Det som avgör storleken på vattenskyddsområdet är hur tillrinningen ser ut, det vill säga vad det finns för vattendrag och sjöar som har koppling till råvattenintaget, och hur snabbt vattnet i dessa rinner till intaget. Det spelar även roll hur strömningarna ser ut vid vattentäkten, i detta fall Kinneviken. Utgångspunkten är att vattenskyddsområdet ska omfatta hela avrinningsområdet.

Olika skyddszoner

Ett vattenskyddsområde delas in i olika skyddszoner. Det är vattnets rinntid till uttagspunkten som avgör zonernas indelning. Med det menas hur lång tid det tar för vattnet i exempelvis ett vattendrag att rinna till platsen i Kinneviken där råvattnet tas in. Anledningen att det mäts i tid är att det spelar roll om det skulle ske en förorening i ett vattendrag eller direkt i Kinneviken som behöver åtgärdas akut. I de olika zonerna gäller olika regler. Oftast är det fler restriktioner i den primära zonen eftersom det som sker nära vattentäkten hotar dricksvattnet mest.

Primär skyddszon

Detta är området närmast vattenuttaget i Kinneviken. Inom den primära skyddszonen tar det mindre än 12 timmar för vattnet att nå den punkt där vattnet i Kinneviken leds in till vattenverket. Den primära skyddszonen omfattar Kinneviken och en strandzon på 50 meter in på land.

Sekundär skyddszon

Den sekundära skyddszonen ligger ytterligare 12 timmars rinningstid inåt land från den första zonen, alltså 24 timmar från vattentäkten. Här ingår exempelvis Lidköpings tätort. Dagvatten som rinner från gatorna i staden rinner snabbt ut i Lidan och Kinneviken, och det är därför viktigt att tänka på vad som följer med detta vatten. Det är till exempel inte tillåtet att tvätta bilen på gatan för då rinner olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rakt ut i vattnet och riskerar att förorena vår vattentäkt.

Kartan nedan visar det föreslagna vattenskyddsområdet i Kinneviken

Klicka här för att få fram en webbkarta som du kan zooma in i.

Karta över vattenskyddsområde i Kinneviken

Vem påverkas av det nya vattenskyddsområdet?

För de flesta innebär det planerade vattenskyddsområdet inte någon stor förändring. Men vi alla som bor eller verkar i området måste vara rädd om vattnet, genom att till exempel vara försiktigt när vi hanterar ämnen som kan vara skadliga för natur och vatten.

För mig som bor i området

Du ska alltid välja det alternativ som påverkar miljön minst när du exempelvis gödslar eller använder bekämpningsmedel i din trädgård. Det kommer också att gälla vissa regler för hantering av olja och diesel, fordonstvätt med mera i det planerade vattenskyddsområdet.

För mig som verksamhetsutövare

Oavsett om vi har ett vattenskyddsområde eller inte är det aldrig tillåtet att förorena en vattentäkt. Men i och med det planerade vattenskyddsområdet kan det bli fler aktiviteter än idag som förbjuds eller som kräver tillstånd. För verksamheter som kräver tillstånd kan det bli särskilda villkor.

För mig som jordbrukare

Till exempel kommer yrkesmässig användning av växtskyddsmedel utomhus att kräva tillstånd inom delar av vattenskyddsområdet. Lagring av naturgödsel kommer inte att vara tillåtet i vissa delar av området.

Kan jag få ersättning om skyddsföreskrifterna påverkar mig?

Ja, om det innebär avsevärt försvårande av pågående förhållanden, till exempel avsevärt försvårad markanvändning. Det är Mark- och miljödomstolen som beslutar om detta, inte kommunerna.

Vattenskyddsområde Råda ås

Tio procent av Lidköpings kommuns dricksvatten kommer från grundvattentäkten i Råda ås. Råda ås är sedan tidigare ett vattenskyddsområde, och skyddsföreskrifterna ska nu uppdateras. Här finns förslaget till nytt vattenskyddsområde för Råda ås:

Råda vattenskyddsområde

 

En del i processen med att inrätta ett vattenskyddsområde är att allmänheten, myndigheter och organisationer får ta del av utredningsmaterialet och lämna synpunkter. Detta skedde under perioden 18 april-20 juni 2017. Materialet ställdes ut i Lidköpings stadshus och centrumhuset i Götene, och vi höll även informationstillfällen i både Lidköping och Götene, 2 maj respektive 8 maj. Du hittar utredningsmaterialet här nedanför.

Vad händer nu?

De synpunkter som har kommit in till kommunerna bearbetas just nu. De kan leda till ändringar men det är skyddsbehovet som avgör hur vattenskyddsområdet kommer att utformas. Efter eventuella ändringar kommer kommunerna att ansöka hos Länsstyrelsen om att vattenskyddsområdet i Kinneviken ska fastställas. För vattenskyddsområdet i Råda ås fastställer kommunfullmäktige i Lidköping. Innan områdena slutgiltigt fastställs kommer ett nytt samråd hållas med berörda.

Underlag

Här hittar du underlagen som har gjorts i utredningen av det nya vattenskyddsområdet:

Läsanvisning för tekniskt underlag

Del 1: Beskrivning av Kinneviken och dess tillrinningsområde

Del 2: Lidköpings vattentäkt Kinneviken

Del 3: Götenes vattentäkt Kinneviken

Del 4: Riskbedömning i samband med utformning av Kinneviken vattenskyddsområde

Del 5: Åtgärder för riskminskning inom Kinneviken vattenskyddsområde

Del 6: Utformning av Kinneviken vattenskyddsområde

Del 7: Utformning av skyddsföreskrifter för Kinneviken vattenskyddsområde

Råda vattenskyddsområde

Råda vattenskyddsområde