Nya reningsverket i korthet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Just nu arbetar Lidköpings kommun med planeringen för ett nytt avloppsreningsverk, Ängens ARV, som ska ersätta kommunens nuvarande reningsverk i Västra hamnen. Ängens ARV ska ligga vid Ängen i Kartåsskogen, och kommer att ha en betydligt större kapacitet än dagens verk.

Varför ska vi bygga ett nytt reningsverk?

Nuvarande reningsverk är gammalt och behöver rustas upp. Dessutom behöver dess storlek och kapacitet utökas eftersom invånarantalet i Lidköping ökar för varje år. När bostäderna i Hamnstaden byggs kommer reningsverket inte att få plats utan behöver flyttas.

Därför har politikerna i Lidköping beslutat att det ska byggas ett nytt reningsverk. Att bygga ett avloppsreningsverk är en stor miljöinvestering. Avloppsvattnet ska renas på ett så bra sätt som möjligt för att vattnet som sedan släpps ut ska vara av god kvalitet. Ett nytt modernt reningsverk ger också oss som kommun möjlighet att växa och utvecklas.

Varför kan vi inte bygga om befintligt reningsverk i stället?

Utredningar har visat att det inte är lämpligt att nuvarande reningsverk ligger kvar där det gör. På grund av att reningsverket behöver utökas för att klara en växande befolkning i Lidköping kommer det inte att finnas plats för ett nytt reningsverk i området när det ska byggas bostäder till den nya stadsdelen Hamnstaden. Avståndet till bostäder kommer bli för kort om det ska ligga kvar där det gör nu.

Dessutom är det inte långsiktigt hållbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt, att bygga om nuvarande reningsverk. Att rusta upp det skulle kosta minst 100 miljoner kronor och därtill kommer kostnaden för att uppgradera det. Ett reningsverk kräver miljötillstånd och även om vi får det nu för att bygga om befintligt verk, är det inte säkert att vi får det i framtiden utan vi kanske senare ändå måste flytta det.

LIWE LIFE miljöprojektet

Följ arbetet på vår projektwebbplats.

Fakta om nya reningsverket

Det nya reningsverket Ängens ARV:

 • ska ligga i området vid Ängen och Ekestubben. I området finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undanskymd plats.
 • kommer att vara möjligt att bygga ut i framtiden, för att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav.
 • kommer att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.
 • kommer vara förberett för läkemedelsrening och fosforåtervinning.
 • får så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.
 • beräknas tillsammans med ledningar och pumpstationer kosta cirka 575 miljoner kronor.

Viktiga datum

Kommunfullmäktige fattade beslutet om placering och utformning för nytt reningsverk den 23 januari 2017.

Några viktiga datum i arbetet mot ett nytt reningsverk i Lidköping:

  • 14 april 2016: Lokaliseringsutredningen presenteras för politiker och allmänheten. Utredningen föreslår att det nya reningsverket ska ligga vid Ekestubben.
  • 6 oktober 2016: Den tekniska förstudien presenterades för politikerna i styrgruppen och teknisk servicenämnd. Förstudien föreslår ett koncept för utformning av nya reningsverket.
  • 3 november 2016: Teknisk Servicenämnd säger ja till placering och utformning av nytt reningsverk.
  • 23 januari 2017: Kommunfullmäktige säger ja till placering och utformning av nytt reningsverk.
  • 27 mars 2017: Lidköpings kommun tecknar avtal med Sweco för detaljprojektering av det nya verket. Det innebär att arbetet startar med att göra detaljerade ritningar för reningsverket.
  • 4 juni 2019: Lidköpings kommun skickar in tillståndsansökan till Mark och Miljödomstolen. Dokumenten är nu överlämnade för en samlad bedömning av reningsverket, ledningsdragning och utsläppspunkt.
  • 18 december 2019: Mark och Miljödomstolen kungjorde tillståndsansökan.

Tillståndsansökningar

Tillståndsansökan Mark och Miljödomstolen

Den femte juli 2018 kom Länsstyrelsens yttrande gällande vår tillståndsansökan, ledningsdragningen, utsläppspunkt i Lidan samt den bäck som knyter ihop projektet med pedagogisk information till allmänheten i naturmiljö.

I yttrandet var Länsstyrelsen mycket positivt inställd till verket och ambitionsnivån med förberedelse inför framtida krav. Däremot var man tveksam till utsläppspunkten i Lidan. Även om detta varken var eller är något beslut stod det klart för Vatten & Avlopp och konsulterna på Sweco att det borde tas ett samlat grepp kring ansökningarna. Den totala effekten av projektet blir otydligt när ansökningarna kommer in var för sig och blir därigenom, i viss mån, en felaktig grund att fatta beslut på.

Med anledning av ovan stående beslutades det att lyfta de separata ansökningarna som skickats till Länsstyrelsen till en samlad ansökan i helhet direkt till Mark och Miljödomstolen. Det handlar om att ge ett bredare perspektiv i fråga om vad Ängens ARV faktiskt är och vad det skulle betyda för Lidköpings invånare, vårt arv och vår miljö att genomföra denna historiska satsning.

Vatten & Avlopp drog därför tillbaka tillståndsansökan från Länsstyrelsen för ett samlat helhetsgrepp hos den högre instansen som är Mark och miljödomstolen.

Den fjärde juni 2019 lämnade Lidköpings kommun in den nya tillståndsansökan som gäller för reningsverket, ledningsdragning och utsläppspunkt till Mark och miljödomstolen. Handläggningstiden hos Mark och miljödomstolen förväntas ligga mellan 6-18 månader.

Den 6:e december skickades kompletteringshandlingar in till Mark och Miljödomstolen.

Den 18:e december har samma instans kungjort ansökan. För den som vill lämna synpunkter på handlingarna så skall dessa vara skriftligen inskickade till Vänerborgs tingsrätt senast den 3:e februari.

 

Tillståndsansökan

Det krävs en tillståndsansökan till Länsstyrelsen för att driva ett reningsverk. Som en del i processen har det under 2017 hållits samråd, med Länsstyrelsen och allmänheten i Lidköping. Här hittar du samrådsunderlaget: Samrådsunderlag Nytt avloppsreningsverk Lidköping

Tillståndsansökan innehåller en mängd olika utredningar kring bland annat naturinventeringar, spridningsberäkningar, Miljökonsekvensnorm (MKN) och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vi skickade in tillståndsansökan för Ängens ARV till Länsstyrelsen 5 maj 2017. Länsstyrelsen begärde ett antal kompletteringar under juli. Dessa levererade vi till Länsstyrelsen den 2 oktober. Länsstyrelsen väntas ge besked under februari 2018.

Tillståndsansökan Detaljplan Ängens ARV

Tillståndsansökan gällande den nya detaljplanen över Kartåsskogen skickade vi in i juli 2017, och kompletteringar under oktober 2017.

12:6-samråd

Den 18 oktober 2017 skickade vi till Länsstyrelsen samrådsunderlag för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, för ledning av inkommande spillvatten till reningsverk samt avledning av behandlat vatten. Den 22 januari 2018 fick vi vår ansökan beviljad.  Här kan du ladda ner beslutet: Nytt reningsverk beslut 12:6.

Anmälan om vattenverksamhet

Vi skickade anmälan till Länsstyrelsen den 18 oktober, gällande anmälan om vattenverksamhet för de ledningar som ska placeras på Lidans botten.

Det nya reningsverket Ängens ARV:

 • ska ligga i området vid Ängen och Ekestubben. I området finns inga bostäder närmare än 500 meter och det finns inte några verksamheter, natur- och kulturvärden eller andra intressen som störs. Platsen består av ett skogsområde, vilket gör att verket kommer att ligga på en undanskymd plats.
 • kommer att vara möjligt att bygga ut i framtiden, för att utöka kapaciteten och för att klara av ökade reningskrav.
 • kommer att vara en pedagogisk anläggning med god arbetsmiljö.
 • kommer vara förberett för läkemedelsrening och fosforåtervinning.
 • får så kallad aktiv slam-teknik med efterföljande filtrering, vilket innebär att den allra största delen av mikroplasterna fångas upp i anläggningen. Det är även förberett för att lätt kunna anpassa anläggningen till nya krav på mikroplastrening i framtiden.
 • beräknas tillsammans med ledningar och pumpstationer kosta cirka 575 miljoner kronor.