För dig som har verksamhet eller fastighet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

På denna sida samlar vi information som är speciell för dig som är företagare, verksamhetsutövare, fastighetsägare, jordbrukare eller liknande.

Djurgårdar

Vatten och avlopp för djurgårdar

Lidköpings kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning) säger att ansluten fastighet eller verksamhet där livsmedelssäkerheten kan äventyras på grund av risk för smittspridning, ska ha ett godkänt återströmningsskydd med luftgap installerat.

Du som har en djurhållande verksamhet som ansluts eller är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet, direkt eller indirekt via en vattenförening, ska med andra ord förse din vattenledning med ett godkänt återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Läs mer på Svenskt vatten.

Blankett för att ansöka om undermätare:
Ansökningsblankett Undermätare för djurgårdar

Mer information om ansvar och villkor:
Informationsblad Undermätare för djurgårdar

Bildspel från informationsträff om återströmningsskydd för djurhållare:
Återströmningskydd informationskväll

Vad kostar det att ha en undermätare?

Du som djurhållare betalar för undermätaren. Avgiften bidrar till att täcka de fasta kostnaderna för vattnet, samt kostnaden för årliga kontroller och mer administration som uppstår för Vatten-Avlopp i och med denna möjlighet. Se aktuell VA-taxa.

Reservtank

Även om det är få störningar i kommunens nät är det viktigt att du har en reservvattentank som säkerhet. Enligt VA-lagstiftningen ska kommunen prioritera människor framför djur vid vattenbrist.

 

 

Fettavskiljare

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel i din fastighet? Då ska du installera en fettavskiljare till avloppet. En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fett innan det når det allmänna avloppet. Slam och tyngre partiklar sjunker till botten medan fettet samlas på vattenytan.

Varför behövs fettavskiljare?

Fett som släpps ut i spillvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker, vilket gör att fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Detta kan orsaka stopp, som medför källaröversvämning eller att orenat avloppsvatten bräddar ut från avloppsnätet till kringliggande vattendrag. Utsläppt fett kan också fräta sönder ledningar, ge dålig lukt och locka till sig råttor.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvar för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Därför är det viktigt att fastighetsägaren har kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs.

Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler och att kontroll av anläggningens funktion sker minst en gång om året.  Information om ändring i fastighetens VA-installation ska lämnas till kommunens bygglovskontor.

Verksamhetsutövarens egenkontroll

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick. Det står i förordningen om verksamhetsutövarens egen­kontroll (SFS 1998:901).

När behövs en fettavskiljare?

Exempel på verksamheter som släpper ut mycket fett och därför behöver fettavskiljare:

 • Bageri och konditori
 • Catering
 • Hamburgerbar
 • Restaurang
 • Livsmedelsindustri
 • Charkuteri
 • Storkök
 • Gatukök
 • Slakteri
 • Personalmatsal
 • Rökeri
 • Livsmedelsbutik
 • Pizzeria
 • Förskolor/skolkök

Observera att spillvatten från exempelvis mejeri, osttillverkning och fiskberedning ofta kan behöva ytterligare reningssteg utöver fettavskiljare, till exempel slamavskiljning. Fettavskiljare är till för mindre mängder fett, så som fetthaltigt vatten. Större mängder fett, frityrolja och liknande, ska samlas upp i separata kärl och lämnas på Kartåsens återvinningscentral.

Mer information om hur en fettavskiljare fungerar, samt om skötsel och ansvar, finns i Broschyr Fettavskiljare.

Ladda ner Blankett Fettavskiljare

Oljeavskiljare

Olja klassas som farligt avfall och får inte släppas ut i avloppsvattnet. Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill-eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren tar upp olja som annars kan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och orsaka skada.

Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Det är därför viktigt att fastighetsägaren har känne­dom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs. En oljeavskiljare ska installeras om verksamheter i fastigheten hanterar olja på något sätt.

Verksamhetsutövaren ska alltid anmäla om verksam­heten är av sådan karaktär att oljeavskiljare ska finnas. Verksamhetsutövaren ska även meddela om verksamheten ändras så att behov av oljeavskiljare uppstår eller om verksamheten upphör och avskiljaren inte längre används. Informationen lämnas till fastig­hetsägaren och till kommunens förvaltning Teknisk Service, enheten Vatten-Avlopp, via anmälningsblankett för oljeavskiljare (se blanketten nedan).

Både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och att tillsyn och underhåll sköts. Verksamhetsutövaren ska ha en fungerande egenkontroll. Underhåll ska ske minst var sjätte månad, vid behov oftare.

Vilka verksamheter ska ha en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det gäller både i anslutning till spill- och dagvatten.

Den som driver en verksamhet där olja kan släppas ut är ansvarig enligt miljö­balken. Det innebär att den som orsakar eller riskerar att orsaka ett utsläpp ska bekosta de förebyggande åtgärder eller saneringsåtgärder som behövs.

Exempel på anläggningar som ska vara utrustade med avskiljare:

 • Bilvårdsanläggningar och fordonstvättar
 • Bensinstationer
 • Bilparkeringar och parkeringshus
 • Verkstäder med golvavlopp
 • Industrier med hantering av oljor och lösningsmedel

Mer information om hur en oljeavskiljare fungerar, samt om skötsel och ansvar, finns i Broschyr Oljeavskiljare.

Här kan du ladda ner Blankett Oljeavskiljare

Fordonstvätt

En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar som automatiska tvättar. När det gäller avspolning av fordon på andra platser vid enstaka tillfällen utan användning av kemikalier görs en bedömning av VA-huvudmannen från fall till fall.

Avloppsvatten från fordonstvätt innehåller bland annat olja och tungmetaller som till exempel kadmium, zink, bly och krom, men även kemikalier från tvätt- och avfettningsmedel. Dessa ämnen är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skada i både vattendrag och avloppsreningsverkets biologiska process. Tungmetaller har även betydelse för reningsverket eftersom de slutligen hamnar i slammet.

Det är viktigt att det vatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som bildas innehåller så låga halter miljöskadliga ämnen som möjligt. For­donstvättar är en källa till utsläpp. Genom att sköta dem på ett kontrollerat sätt och följa de riktlinjer som finns reduceras utsläppen av miljöskadliga ämnen i avloppsvattnet och slammet.

Indelning av tvättanläggningar

Tvättanläggningarna delas in efter antal tvättar per år.

Stora anläggningar (anmälningspliktiga): Tvättar fler än 5 000 personbilar al­ternativt fler än 1 000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år. Innan sådan anläggning tas i drift ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten Miljö-Hälsa på Lidköpings kommun. Anmälningspliktiga anläggningar faller under Förordning­en om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:901).

Mellanstora anläggningar: Tvättar minst 5 personbilar eller 1 tyngre fordon per arbetsdag, motsvarande cirka 1 250 personbilar eller 250 lastbilar/bussar per år.

Små anläggningar: Tvättar färre än 5 personbilar eller färre än 1 tyngre fordon per dygn. Hit hör många tvättar som inte är öppna för utomstående, till exempel tvätthallar på företag eller förvaltningar.

Vid nyetablering eller ombyggnation av fordonstvätt ska anmälningsblankett för fordonstvättar fyllas i och skickas in till kommunen. Ladda ner anmälningsblankett för fordonstvättar.

Mer information om fordonstvättar och vilka riktlinjer som gäller, finns i broschyren Fordonstvättar

 

Sprinkleranläggningar

För många verksamheter, exempelvis industrier, butiker, kontor, hotell, restauranger, lager och sjukvårdsinrättningar, finns det krav på sprinkleranläggning för att skydda mot brand. Om du ska installera sprinkler ska du ange det i din servisanmälan till Vatten-Avlopp, tillsammans med uppgifter om önskat vattenflöde. Förbrukningsvatten och sprinklervatten ska tas från samma servisledning och delas inne i undercentralen, för att undvika stillastående vatten i vattenservisen. Sprinklerdelen ska vara avskild med återströmningsskydd.

Konventionell sprinkler

Systemet är till för att skydda egendom inom olika verksamheter, som lager, industri, affärer och liknande. Det krävs en separat servisledning vid direktanslutning till det kommunala nätet eftersom det är högt tryck och flöde.

Boendesprinkler

Systemets främsta uppgift är att rädda liv och det används främst i boende där personer har svårt att utrymma byggnaden på egen hand. Boendesprinkler ger dock även ett skydd mot egendomsskador.

Här kan du ladda ner en folder med Riktlinjer för sprinkleranläggningar.

Vatten och avlopp för djurgårdar

Lidköpings kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning) säger att ansluten fastighet eller verksamhet där livsmedelssäkerheten kan äventyras på grund av risk för smittspridning, ska ha ett godkänt återströmningsskydd med luftgap installerat.

Du som har en djurhållande verksamhet som ansluts eller är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet, direkt eller indirekt via en vattenförening, ska med andra ord förse din vattenledning med ett godkänt återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Läs mer på Svenskt vatten.

Blankett för att ansöka om undermätare:
Ansökningsblankett Undermätare för djurgårdar

Mer information om ansvar och villkor:
Informationsblad Undermätare för djurgårdar

Bildspel från informationsträff om återströmningsskydd för djurhållare:
Återströmningskydd informationskväll

Vad kostar det att ha en undermätare?

Du som djurhållare betalar för undermätaren. Avgiften bidrar till att täcka de fasta kostnaderna för vattnet, samt kostnaden för årliga kontroller och mer administration som uppstår för Vatten-Avlopp i och med denna möjlighet. Se aktuell VA-taxa.

Reservtank

Även om det är få störningar i kommunens nät är det viktigt att du har en reservvattentank som säkerhet. Enligt VA-lagstiftningen ska kommunen prioritera människor framför djur vid vattenbrist.