Vatten- och avloppsföreningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

I Lidköpings kommun finns över hundra vatten- och avloppsföreningar (VA-föreningar). En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det område som kommunen ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens.

Landsbygd landet

Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom det så kallade verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Lidköpings tätort och övriga tätorter i kommunen. Där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

Utanför verksamhetsområdena, det vill säga på landsbygden, har var och en ansvar för sitt eget vatten och avlopp. Miljö-Hälsa på kommunen ansvarar då för tillsynen och ställer krav på att avloppen är godkända.

Så fungerar en VA-förening

För dem som bor utanför verksamhetsområdet kan de enskilda hushållen gå ihop i vatten- och avloppsföreningar (VA-föreningar). Det innebär att de bygger ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens nät. Vid anslutningspunkten finns en mätarbrunn som registrerar hur mycket vatten som medlemmarna i föreningen totalt använder. Vatten-Avlopp debiterar hela föreningen, som sedan i sin tur fördelar avgifterna bland sina medlemmar. Mätning av varje hushålls vattenförbrukning sker med vattenmätare hos de enskilda.

VA-föreningarna ansvarar för det egna ledningsnätet och för inkoppling av nya kunder. Föreningarna måste också meddela kommunen när de ansluter en ny kund.

 

VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 populärversion

Att bilda eller ansluta sig till en VA-förening

Om det redan finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens. Det är Lidköpings kommun som i varje enskilt fall avgör om VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, och upprättar ett avtal med föreningen.

Läs även sidan Att ansluta till vatten och avlopp för mer information om olika alternativ till anslutning.

VA-taxan i en VA-förening

I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift. Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del, och den rörliga beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer de allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), och gällande VA-taxa alternativt Villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet.

VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 populärversion

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgift är en engångsavgift som bidrar till att täcka kostnaderna för Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (det vill säga vattenverk, avloppsreningsverk, huvudledningar, pumpstationer med mera). Föreningen betalar anläggningsavgiften till kommunen i samband med anslutning. Föreningen är skyldig att löpande meddela kommunen nya anslutningar.

Anläggningsavgift för vatten eller avlopp

inklusive moms
Vattenförening per fastighet12 000 kr
Om det finns två eller flera lägenheter på
samma fastighet tillkommer per lägenhet*
8 310 kr

 

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

inklusive moms
Vattenförening per fastighet18 000 kr
Om det finns två eller flera lägenheter på
samma fastighet tillkommer per lägenhet*
12 000 kr

*Lägenhet = en bostadsdel som infattar toalett och köksutrymme/pentry.

Brukningsavgiften

Brukningsavgift är den löpande avgift som ni betalar för de vatten- och avloppstjänster ni har tillgång till. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Vi debiterar föreningen samtliga av­gifter för alla fastigheter som ingår. Föreningen ansvarar därefter för att fördela avgifterna bland sina medlemmar.

Det finns två olika avgiftsmodeller för föreningen att välja mellan:

  1. Rörlig modell där föreningen mäter vattenförbrukningen vid föreningens anslutnings­punkt, och betalar en avgift som inkluderar både vatten och avlopp, alternativt enbart vatten. Denna modell kräver att alla är anslutna till vatten. Avloppsföreningar kan bara använda schablonmodell.
  2. Schablonmodell som används när medlemmar i föreningen är anslutna till vatten men fle­ra inte är anslutna till avlopp. Vid schablonmodellen mäts vattenförbrukningen vid förening­ens anslutningspunkt och man betalar sedan vattnet utifrån förbrukningen. Medlemmarna som har anslutit avlopp betalar en fast årlig avgift för sitt avlopp.

VA taxan utanför verksamhetsområde 2019

Brukningsavgift utanför verksamhetsområde

2019Vatten
inklusive moms
Spillvatten
inklusive moms
Vatten och spillvatten
inklusive moms
Fast avgift per mätställe/anslutningspunkt478 kr717 kr1 195 kr
Rörlig avgift 9,02 kr/kubikmeter13,53 kr/kubikmeter22,55 kr/kubikmeter
Avgift per lägenhet/bostadsenhet268 kr402 kr670 kr

 

Brukningsavgift enbart avlopp utan mätning

Kostnad för föreningar och fastigheter utan mätning spillvattenSpillvatten
inklusive moms
Fast årlig per
anslutningspunkt
717 kr
Fast avgift per lägenhet1 620 kr

 

Anmälan till nyhetsbrev för VA-föreningar

Vi på Vatten-Avlopp skickar cirka två gånger per år ett nyhetsbrev till VA-föreningar. Om du som enskild medlem i en VA-förening, eller som representant för en VA-förening, vill ha vårt nyhetsbrev direkt till din e-post, anmäl ditt namn och din e-postadress i fälten nedan.

Anmälan till nyhetsbrev för VA-föreningar

* Fältet krävs

Tidigare nyhetsbrev:

Nyhetsbrev VA-föreningar Vår 2019

Nyhetsbrev VA-föreningar Vinter 2018

Nyhetsbrev VA-föreningar Hösten 2018

Nyhetsbrev VA-föreningar Våren 2018

Nyhetsbrev VA-föreningar Hösten 2017

Om det redan finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens. Det är Lidköpings kommun som i varje enskilt fall avgör om VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, och upprättar ett avtal med föreningen.

Läs även sidan Att ansluta till vatten och avlopp för mer information om olika alternativ till anslutning.