Vatten- och avloppsföreningar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköpings kommun finns över hundra vatten- och avloppsföreningar (VA-föreningar). En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför kommunens så kallade verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens.

Kommunen ska enligt vattentjänstlagen förse de invånare som bor inom verksamhetsområdet med vatten och avlopp. Verksamhetsområdet består av Lidköpings tätort och övriga tätorter i kommunen.

Utanför verksamhetsområdena, det vill säga på landsbygden, har fastighetsägaren ansvar för eget vatten och avlopp. Miljö-Hälsa på kommunen ansvarar för tillsynen och ställer krav på att avloppen är godkända.

Så fungerar en VA-förening

Fastighetsägare utanför verksamhetsområdet kan gå ihop och bilda en vatten- och avloppsförening (VA-förening).  VA-föreningen bygger och förvaltar det egna ledningsnätet, och ansluter det av kommunens anvisad anslutningspunkt. Vid anslutningspunkten monterar föreningen en mätarbrunn. Vatten-Avlopp monterar och äger huvudmätaren som registrerar vattenförbrukningen i föreningen. Vatten-Avlopp debiterar föreningen, som i sin tur fördelar avgifterna bland sina medlemmar. Övriga vattenmätare i VA-föreningen ägs och drivs av föreningen.

VA-föreningarna ansvarar för det egna ledningsnätet och för inkoppling av nya kunder. Föreningarna ska meddela kommunen när ny fastighet ansluts.

VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 populärversion

Att bilda eller ansluta sig till en VA-förening

Om det redan finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens. Det är Lidköpings kommun som i varje enskilt fall avgör om VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, och upprättar ett avtal med föreningen.

Läs även sidan Att ansluta till vatten och avlopp för mer information om olika alternativ till anslutning.

VA-taxan i en VA-förening

I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift. Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del, och den rörliga beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer de allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), och gällande VA-taxa alternativt Villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet.

VA-taxa utanför verksamhetsområde 2019 populärversion

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgift är en engångsavgift som bidrar till att täcka kostnaderna för Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (det vill säga vattenverk, avloppsreningsverk, huvudledningar, pumpstationer med mera). Föreningen betalar anläggningsavgiften till kommunen i samband med anslutning. Föreningen är skyldig att löpande meddela kommunen nya anslutningar.

Anläggningsavgift för vatten eller avlopp

inklusive moms
Vattenförening per fastighet12 000 kr
Om det finns två eller flera lägenheter på
samma fastighet tillkommer per lägenhet*
8 310 kr

 

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

inklusive moms
Vattenförening per fastighet18 000 kr
Om det finns två eller flera lägenheter på
samma fastighet tillkommer per lägenhet*
12 000 kr

*Lägenhet = en bostadsdel som infattar toalett och köksutrymme/pentry.

Brukningsavgiften

Brukningsavgift är den löpande avgift som ni betalar för de vatten- och avloppstjänster ni har tillgång till. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Vi debiterar föreningen samtliga av­gifter för alla fastigheter som ingår. Föreningen ansvarar därefter för att fördela avgifterna bland sina medlemmar.

Det finns två olika avgiftsmodeller för föreningen att välja mellan:

  1. Rörlig modell där föreningen mäter vattenförbrukningen vid föreningens anslutnings­punkt, och betalar en avgift som inkluderar både vatten och avlopp, alternativt enbart vatten. Denna modell kräver att alla är anslutna till vatten. Avloppsföreningar kan bara använda schablonmodell.
  2. Schablonmodell som används när medlemmar i föreningen är anslutna till vatten men fle­ra inte är anslutna till avlopp. Vid schablonmodellen mäts vattenförbrukningen vid förening­ens anslutningspunkt och man betalar sedan vattnet utifrån förbrukningen. Medlemmarna som har anslutit avlopp betalar en fast årlig avgift för sitt avlopp.

VA taxan utanför verksamhetsområde 2019

Brukningsavgift utanför verksamhetsområde

2019Vatten
inklusive moms
Spillvatten
inklusive moms
Vatten och spillvatten
inklusive moms
Fast avgift per mätställe/anslutningspunkt478 kr717 kr1 195 kr
Rörlig avgift 9,02 kr/kubikmeter13,53 kr/kubikmeter22,55 kr/kubikmeter
Avgift per lägenhet/bostadsenhet268 kr402 kr670 kr

 

Brukningsavgift enbart avlopp utan mätning

Kostnad för föreningar och fastigheter utan mätning spillvattenSpillvatten
inklusive moms
Fast årlig per
anslutningspunkt
717 kr
Fast avgift per lägenhet1 620 kr

 

Anmälan till nyhetsbrev för VA-föreningar

Vi på Vatten-Avlopp skickar cirka två gånger per år ett nyhetsbrev till VA-föreningar. Om du som enskild medlem i en VA-förening, eller som representant för en VA-förening, vill ha vårt nyhetsbrev direkt till din e-post, anmäl ditt namn och din e-postadress i fälten nedan.

Anmälan till nyhetsbrev för VA-föreningar

* Fältet krävs

Tidigare nyhetsbrev:

Nyhetsbrev VA sommar 2020

Nyhetsbrev VA-föreningar Vår 2019

Nyhetsbrev VA-föreningar Vinter 2018

 

 

Så går det till att ansluta en fastighet eller VA-förening

1. Undersök vilka som är intresserade

Ta kontakt med grannar och undersök om det finns intresse för att gemensamt ordna anslutning till vatten och/eller avlopp. Finns det ett intresse kan man börja utreda förutsättningarna för att ordna gemensam anslutning.

2. Intresseanmälan

En fastighet eller förening som önskar ansluta till kommunens VA-anläggning ska lämna in en intresseanmälan. Ange vilka fastigheter som kan vara aktuella och vem som är kontaktperson. VA-enheten ser över möjligheten för anslutning och kontaktar er för att föreslå lämpliga anslutningspunkter. Det är VA-huvudmannen som avgör i varje enskilt fall om anslutning är möjligt.

Lidköpings kommun erbjuder VA-föreningar konsultstöd via Coompanion för att få hjälp med frågor om exempelvis servituthandläggning och kontakt mot Lantmäteriet, vattentjänstlagen, dimensionering av avlopps- och ledningssystem samt frågor om avtal för VA-föreningar och vad som krävs för att upprätta avtal mellan kommun och en VA-föreningar. Föreningen kan få upp till max tio timmars konsultstöd.

3. Servisanmälan

För att ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan: Servisanmälan VA. Läs igenom Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Lidköpings kommun

Servisanmälan för mer än en fastighet ska kompletteras med en förteckning över fastighetsbeteckningar, fastighetsägare och information om extra lägenheter finns. Det ska även bifogas en ritning över vatten- och avloppsledningar samt dimension vid inkopplingspunkten.

När vi tagit emot servisanmälan skickar vi från Teknisk Service Vatten-Avlopp en tidsplan för anslutningen och ett avtalsförslag som fastighetsägaren eller VA-föreningen ska teckna med kommunen. I avtalet ingår blanda annat att fastighetsägaren/VA-föreningen ansvarar för att skydda dricksvattnet i ledningsnätet från smitta och återströmning av förorenat vatten.

4. Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften.

5. Vattenmätare och vatten

Innan vattnet släpps på måste en mätarplats ordnas, antingen som mätarkonsol eller i form av mätarbrunn. När mätarplatsen är klar kontaktar ni Teknisk Service, Vatten-Avlopp, som monterar mätaren och utför sammankopplingen med kommunens ledningar.
Rapportera mätarställning via kommunens hemsida efter ett par månader så att fakturorna stämmer bättre med vattenförbrukningen.

Olika avtalsformer för anslutning

Det finns olika avtalsformer för anslutning till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet.

1. Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet för fastighetsägare som tillhör en ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar, en styrelse och stadgar med villkor för medlemmarna. I en ekonomisk förening är medlemmarna inte personligt ansvariga för föreningens skulder. Läs mer om ekonomiska föreningar på Bolagsverkets webbsida.

Exempel på avtal: Avtal Ekonomisk förening utanför verksamhetsområdet

2. Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområde för fastigheter som tillhör en gemensamhetsanläggning (GA)

En gemensamhetsanläggning (samfällighetsförening) förvaltar anläggningar där fastigheter har andelar. En samfällighetsförening är en juridisk person där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i samfälligheten. En samfällighet bildas formellt hos lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. Mer information finns på Lantmäteriets webbsida.

Exempel på avtal: Avtal Gemensamhetsanläggning utanför verksamhetsområdet

3. Gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet för fastigheter som ej tillhör GA eller förening

Det är möjligt att ansluta gemensamt utan att bilda VA-förening eller gemensamhetsanläggning.  Flera fastighetsägare kan skriva avtal med kommunen för gemensam inkoppling. Fastighetsägarna är dock solidariskt ansvariga för betalning av anläggnings- och brukningsavgifter. Fakturor skickas till utsedd kontaktperson för alla fastigheter som delar förbindelsepunkt.

Exempel på avtal: Avtal gemensam inkoppling utanför verksamhetsområdet

Om det redan finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens. Det är Lidköpings kommun som i varje enskilt fall avgör om VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, och upprättar ett avtal med föreningen.

Läs även sidan Att ansluta till vatten och avlopp för mer information om olika alternativ till anslutning.