Vattenmätare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten, och det styr vad du ska betala i VA-avgift.

Typ av vattenmätare

Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader täcks av avgifter som du som kund betalar. Det är därför du behöver ha en vattenmätare. Vattenmätaren tillhandahålls av och tillhör Lidköpings kommun, Vatten-Avlopp. Vattenmätaren monteras av personal från vattenverket och byts ut enligt ett regelbundet intervall. För en villa byter vi vattenmätare ungefär vart tionde år, och bytet är kostnadsfritt.

Ansvar för vattenmätaren

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Vatten-Avlopp om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för byte eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Om du bygger om eller bygger till kan det hända att vattenmätaren behöva flyttas. Det är bara Teknisk Service, Vatten-Avlopp, som får montera ner och sätta upp vattenmätaren samt hantera avstängningsventilen vid tomtgräns.

Vattenmätaren ska vara plomberad och får INTE brytas. Detta för att säkerställa att den inte manipulerats.

För alla ärende och frågor kring vattenmätare kan ni kontakta oss via vår e-tjänst.

Avläsning av vattenmätaren

För att du ska få rätt belopp på din faktura behöver du läsa av din vattenmätare så att du betalar för din faktiska förbrukning. Det är du själv som fastighetsägare som läser av din vattenmätare. För att den beräknade förbrukningen ska bli så rättvisande som möjligt rekommenderar vi att du läser av din mätare två gånger per år.

Du kan rapportera din mätarställning här på lidkoping.se eller genom att ringa kommunens kontaktcenter. När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrukning. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat, justeras det på nästa faktura. De flesta kunder faktureras tre gånger om året.

Digital vattenmätare

Lidköpings kommun håller på att byta ut sina vinghjulsmätare mot digitala mätare med självavläsning.

Har du fått en digital mätare uppsatt kan det vara så att avläsningarna sker automatiskt. Får du hem en lapp får Vatten-Avlopp att det är dags att läsa av mätare ska du göra detta, men får du ingen lapp blir din mätare avläst automatiskt.

På sidan Avgift och faktura för vatten och avlopp får du hjälp att förstå din faktura.

Så läser du av din vattenmätare

 Vattenmätare med pilar

Mätarställning (pil 1 i bilden)

Här läser du av den förbrukade vattenmängden.

Mätarnummer (finns på locket på vattenmätaren)

Mätarnumret är mätarens identifikationsnummer som registreras på kunden och läggs in i vår databas. Mätarnumret används för att registrera byten och avläsningar.

Flödesvisare (pil 2 i bilden)

Hjulet visar om vatten flödar genom vattenmätaren. Om visaren snurrar trots att alla kranar i fastigheten är stängda, kan det vara läckage någonstans. En vanlig orsak är en läckande toalettstol.

Inför byte av vattenmätare

Du får ett brev från oss när det är dags att byta vattenmätare. I brevet får du veta tidpunkten för bytet och vad du ska tänka på innan. Inför bytet, tänk på att:

 • Kontrollera att det är fritt tillträde till mätaren och att mätarplatsen är tillgänglig.
 • Platsen bör vara upplyst.
 • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avstängningsventilen fungerar, det vill säga att den stänger helt. Avstängningsventilen sitter innan mätaren på inkommande vattenledning. Om ventilen inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet vid mätarbytet. För att enklast kontrollera att avstängningsventilen fungerar, stäng ventilen närmast före vattenmätaren. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten. Om det inte kommer något vatten i kranen och kugghjulen på din mätare står still, fungerar din avstängningsventil som den ska. Om avstängningsventilen inte fungerar, kontakta en VVS-installatör för åtgärd. Avstängningsventilen måste lagas innan vi kan byta vattenmätaren.
 • Om du har en avstängningsventil av typ LK 580 är ventil och konsol inte längre godkända (se bild nedan). De måste då bytas ut innan vi kan komma och byta vattenmätare.
 • Vattnet kommer att vara avstängt i fastigheten medan arbetet pågår.
 • Någon måste vara hemma under vårt besök. Vi går inte in med utlagda nycklar eller liknande.

Bytet av vattenmätare är gratis. Men om du inte är hemma vid den föreslagna tiden och inte har meddelat oss detta, debiterar vi en avgift på 735 kronor. I brevet står ett telefonnummer som du kan ringa om den föreslagna tiden inte passar och du vill byta tid.

Godkänd konsol och avstängningsventil

Korrekt installation med fast monterad backventil

Godkänd vattenmätare

 

Inte godkänd konsol och avstängningsventil, typ LK 580

LK580-konsolen kännetecknas av runda svarta ventiler med en skruv ovanpå. Dessa ventiler tenderar att bli instabila med tiden. Vid hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Det är du som fastighetsägare som äger mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren. Du behöver därför kontrollera dem regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Ej godkänd vattenmätare

Ej godkänd vattenmätare 2

Ditt ansvar som fastighetsägare

Att tänka på för dig som är fastighetsägare:

 • Det är du som fastighetsägare som äger mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren, och du behöver därför kontrollera dem regelbundet så att de går att stänga vid behov.
 • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avstängningsventilerna fungerar och är godkända.
 • Det ska finnas två avstängningsventiler.
 • Vattenmätarkonsol ska finnas installerad i fastigheten.
 • Det ska finnas en backventil i installationen. Backventilen fungerar som återströmningsskydd.
 • Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig, inte inbyggd.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla.

Vad är en backventil? En VA-installation ska enligt gällande lag alltid innefatta ett skydd mot återströmning av vatten. Skyddet ska bestå av en kontrollerbar backventil vid anslutning mot en allmän VA-anläggning.

För att underlätta avläsning av vattenmätaren finns en standard framtagen av Svenskt Vatten för hur mätaren ska vara placerad, ansvarsfrågor och liknande. Nedan följer utdrag ur Publikation P100, Kallvattenmätare:

”Mätare tillhandahålls av huvudmannen för vattenförsörjningsanläggningen och förblir huvudmannens egendom. Mätarens placering skall vara godkänd av VA-anläggningens huvudman, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätare. För dessa åtgärder liksom för avläsning skall fastighetsägare lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren.”

Vid nybyggnation

Kontakta alltid huvudmannen innan du installerar vattenmätaren, så att mätaren blir placerad på bästa ställe. Om avsättning för vattenmätare upprättas innan placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så kräver, skyldig att bekosta flyttningen av avsättningen så att mätarens plats blir godkänd.

 

Skiss Installation vattenmätare

 

Vattenmatare

Vattenläckage kan vara kostsamt

 • En droppande kran motsvarar en förbrukning på ungefär 15 kubikmeter per år.
 • En stril motsvarande en sytråd (0.3 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 30 kubikmeter per år.
 • En tunn stråle motsvarande en synål (0.9 mm) motsvarar en förbrukning på ungefär 300 kubikmeter per år.
 • En toalett som smårinner motsvarar en förbrukning på ungefär 700 kubikmeter per år.

Lagar och regler

Kommunfullmäktige i Lidköping har fastställt så kallade ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Där hittar du alla bestämmelser i detalj. Läs Allmänna bestämmelser vatten- och avloppsanläggning

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

Här beskrivs bland annat frågan om återströmningsskydd. Återströmningsskydd är utrustning som minimerar risken att förorenat vatten strömmar tillbaka till dricksvattenledningen och påverkar dricksvattenkvaliteten. I 18 § står det att ”Huvudmannen är inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till va-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.” Begreppet ”väsentliga brister” kan till exempel vara att det saknas återströmningsskydd där så krävs. Läs Lagen om allmänna vattentjänster

Boverkets byggregler (BBR)

Boverket är den myndighet som ansvarar för utformningen av fastighetsinstallationer. I Boverkets byggregler anges att du ska förhindra återströmning av förorenat vatten till system för dricksvatten. Läs Boverkets byggregler

 Vattenmätare med pilar

Mätarställning (pil 1 i bilden)

Här läser du av den förbrukade vattenmängden.

Mätarnummer (finns på locket på vattenmätaren)

Mätarnumret är mätarens identifikationsnummer som registreras på kunden och läggs in i vår databas. Mätarnumret används för att registrera byten och avläsningar.

Flödesvisare (pil 2 i bilden)

Hjulet visar om vatten flödar genom vattenmätaren. Om visaren snurrar trots att alla kranar i fastigheten är stängda, kan det vara läckage någonstans. En vanlig orsak är en läckande toalettstol.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan