Detaljplaner - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

 • Detaljplaner visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, läs mer på följande sida hur detaljplaner fungerar.
 • På denna sida finner du de detaljplanerna som vi just nu arbetar med.
 • Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de detaljplaner som är på samråd eller granskning.
 • Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhallsbyggnad@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING.
 • Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.
 • Alla gällande detaljplaner kan du hitta i följande digitala karta.länk till annan webbplats

Filsbäck 2:135 - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett s k HVB-hem (hem för vård eller boende) på fastigheten Filsbäck 2:135. Markanvändningen föreslås att ändras från daghem till mark avsedd för bostad och vård. Ändringen innebär inte någon större yttre förändring av befintlig byggnad då anpassning för planerad verksamhet sker invändigt. Byggnad och tomt iordningsställs för vård/boende till 6-8 ungdomar med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik i åldern 12 – 18 år.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Förslag till detaljplan för fastigheten Filsbäck 2:135 (f d Bojen fritidshem) har antagits av kommunfullmäktige den 26 april. Planen är överklagad och har inte vunnit laga kraft.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengtgoran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Laken 18 - Samråd

Vill du direkt se en snabb sammanfattning?

Här har vi samlat ihop informationen gällande planförslaget. länk till annan webbplats

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och centrumverksamhet i bottenplan mot Skaragatan. Exploateringen avser en bebyggelse som utgår från övriga stadens kvartersstruktur med en mer sluten innergård. Förslaget innehåller ca 130 nya bostadslägenheterna som fördelas i flerbostadshus i 3-5 våningar med en högre byggnad i 8-9 våningar. Parkeringen hanteras i ett underjordiskt garage för att kunna tillgodose en innergård för utomhusvistelse. Planområdet bedöms ha ett strategiskt läge och en hög exploatering anses vara god resurshållning av mark.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd fram till 6 augusti 2021. Planen arbetas nu om inför granskning.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar


Råda 4:10 m.fl. - Antagande

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänka som så kallade seniorbostäder. Befintliga radhuslängor kommer att rivas och ersättas med föreslagen bebyggelse. Planförslaget innefattar:

 • förtätning av bostadsbebyggelse (cirka 75 nya lägenheter) på redan i anspråkstagen mark,
 • bestämmelser gällande bostadsbebyggelsens placering, utförande och utformning för att ansluta till befintlig kulturmiljö och landskapsbild,
 • bestämmelser gällande utemiljöns innehåll och utformning,
 • säkerställande av delar av befintliga bevarandevärda träd,
 • omdragning av delar av kvartersgata som blir en gemensamhetsanläggning för Bräddegårdens äldreboende och ny fastighet,
 • omdragning och flytt av delar av befintliga ledningar,
 • säkerställande av markens tillgänglighet för allmänna ledningar och marköverlåtelser mellan kommunala och enskilda fastigheter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen.

Planeringsskede

Detaljplan för del av Råda 4:10 m fl, Råda, Lidköpings kommun godkändes för antagandeprövning den 8 juni av samhällsbyggnadsnämnden. Lidköpings kommunfullmäktige kommer att pröva planen för ett antagande den 27 september 2021. Efter antagandet kommer de som berörs av detaljplanen (s.k. sakägare), men som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Mark och miljödomstolen.

Förslag av detaljplan Råda 4:10 m.fl., var föremål för granskning mellan 4 mars och 21 mars 2021. Inkomna skrivelser från samråd och granskning har sammanfattats och bemöts i ett granskningsutlåtande nedan.

Handläggare

Henrik Olsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, henrik.olsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Del av Råda 5:1 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Kommunens avsikt är att gå ut med området på markanvisning när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna inte planeras att släppas i tomtkön. Det är inget som regleras i detaljplanen. Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd fram till 9 maj 2021. Planen arbetas nu om inför granskning.

Handläggare

Judit Ernvik, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 15, judit.ernvik@lidkoping.se

Planhandlingar

Sannorna 5:1, del av (badhuset) – Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att uppföra ett nytt badhus i anslutning till Framnäsbadet. Ett nytt badhus i området ligger också i linje med att öka attraktiviteten i området tillsammans med ny strandpromenad, vattenpark, långbryggor aktivitetsytor mm som kommer att anläggas i anslutning till Framnäsbadet.

Förslaget med nytt badhus får också ses som en del i ett förverkligande av viljeinriktning för ett framtida Framnäsområde där önskemål finns om att uppföra bostäder, hotell mm som vid ett genomförande gör att staden får en ny attraktiv stadsdel för såväl boende som besökande.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen är föremål för samråd fram till t o m den 6 oktober 2021. Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, övriga som känner sig berörda av förslaget, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 6 oktober 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

 Skäran med flera – Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för förtätning av bostäder med cirka 350 lägenheter, ett parkeringshus och i markplan viss del centrumverksamhet som till exempel kontor, kafé och samlingslokal. Förslaget innebär att nuvarande tre hyreshus rivs.

Planförslaget innehåller:

 • Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägen­heter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyggelse.
 • Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
 • Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för bil och cykel.
 • Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
 • Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del av Hästhagsvägen.
 • Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden.
 • Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
 • Förutsättningar för byggnation av skyddsrum.
 • Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen går nu för ett antagande i kommunfullmäktige, som beräknas ske den 25 oktober 2021. Efter antagandet kommer de som berörs av detaljplanen (s.k. sakägare), men som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 4 mars och 2 april samt granskning mellan 25 maj och 10 juni 2021. Handlingen har justerats efter inkomna synpunkter som framgår på sidan 3 i planbeskrivningen. Alla skrivelser från samråd och granskning har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande (nedan).

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Sävare 19:1 m fl, del av, Vinninga trädgårdsby - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av tätorten Vinninga genom att pröva lämpligheten för bostäder och ej störande verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få en karaktär med trädgårdsstaden som förebild som innebär småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer.

Planförslaget innehåller:

 1. Blandad bostadsbebyggelse för cirka 70 bostäder med fristående hus, parhus eller radhus.
 2. Bevarande av befintlig gårdsmiljö inom Falkagården som är av kulturhis­toriskt värde.
 3. Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde som möjliggör för fler ej störande verksamheter samt för besöksanläggningar, till exempel för kul­tur- och idrottsverksamhet.
 4. Nya, samt bekräftande av befintliga, grönytor för lek och rekreation och plats för damm och ytor för fördröjning av dagvatten.
 5. Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopp­las med omgivande gatunät.
 6. Breddning av industrigatan Maskrosvägen.
 7. Område för tekniska anläggningar, transformatorstationer.
 8. En ombyggnation av anslutningen till Varavägen från planområdet med korsning med hastighetsdämpande åtgärd och övergång för oskyddade trafikanter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen som framgår på sidan 3.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Lidköpings kommunfullmäktige antog detaljplanen den 21 juni 2021. Beslutet har överklagats av två grannar. Samtliga planhandlingar har sänts till Mark och miljödomstolen i Vänersborg för behandling av ärendet, där domstolen meddelar att de har cirka 6 månaders handläggningstid.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: