Uranus/Vulcanus - Röda husen

Information om projektet

Samhällsbyggnad fick i juni 2021 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att bevara de befintliga röda husen samt att förtäta i huvudsak med bostäder inom delar av kvarteren Uranus och Vulcanus i centrala Lidköping. Detaljplaneområdet utgör en första etapp i en större omvandling av de aktuella kvarteren.

Lidköpings kommun avser att teckna markanvisningsavtal med Projeklaget i Lidköping AB. Projeklagets förslag Livet på krukmakaregatan kommer att ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att säkerställa befintliga röda hus samt möjliggöra en förtätning med i huvudsak bostäder.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en detaljplan för området i juni 2021. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

  • Inga planhandlingar eller underlag ännu.

Mer information

Stadsutvecklingsplan

Kvarteren är utpekade i stadsutvecklingsplanen där huvudändamålet är blandad stadsbebyggelse med centrumfunktioner. Tävlingsområdet ligger inom området som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. De röda husen har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras.

Markanvisningstävling

Kommunens ambition var att i tidigt skede genomföra en markanvisningstävling i två steg. Detta för att utse mest lämpade projektteam med projektidé som ska ligga till grund för fortsatt planarbete. I februari 2022 startade steg ett, prekvalificeringen inför markanvisningstävling. I denna skulle projektteam och projektidé presenteras. En jury valde ut tre förslag som prekvalificerade sig till steg två, markanvisningstävlingen.

Uppgiften i markanvisningstävlingen bestod i att projektidén från prekvalificeringen skulle utvecklas, förfinas och omvandlas till ett genomförbart stadsutvecklingsförslag där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna används på ett respektfullt sätt. Under markanvisningstävlingen valde ett av projektteamen att avbryta tävlingen.
Markanvisningstävlingen avslutades den 18 oktober.

Den 27 oktober hölls bedömningsdag då juryn utsåg förslaget Livet på Krukmakaregatan som vinnare. Den 8 november tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag på markanvisningsavtal med det vinnande bidraget, Projektlaget i Lidköping AB.

Förslaget Livet på Krukmakaregatan kommer att ligga till grund för kommande detaljplan där byggherren med projektteam erbjuds att delta i detaljplaneprocessen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Livet vid Krukmakaregatan_A1.pdf Pdf, 27.2 MB. 27.2 MB 2022-11-08 11.33
Livet vid Krukmakaregatan_A4.pdf Pdf, 560.8 kB. 560.8 kB 2022-11-08 11.33
tävlingsprogram.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2022-11-08 11.33
utlåtande_bedömning_steg_2.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2022-11-10 07.47
Samhällsbyggnadsfrukost_6okt..pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2023-10-06 14.27
Vattenförbättrande åtgärder i Lidköpings kommun - Slutrapporten.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-11-08 15.18

Kontakt

Mariette Johnsen

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Mariette.Johnsen@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: