Hur skaffar jag solel?

Här kan du läsa om vilka förutsättningar som krävs för solel, om din elkonsumtion, om bidrag och stöd, om bygglov med mera.

Förutsättningar

Undvik skugga

Det viktigaste är att undvika att solpanelerna skuggas, särskilt mitt på dagen under perioden mars till oktober. När en solpanel skuggas så påverkas hela anläggningen eftersom solcellspanelerna är seriekopplade. Detta problem kan undvikas med så kallade optimerare men det gör att anläggningen kostar lite mer så försök alltid i första läget att placera anläggningen helt skuggfritt. Så kolla noga hur det ser ut med skuggning från träd, skorstenar, ventilationshuvar och andra byggnader.

Takets viktbegränsning

Tänk också på att taket bör klara vikten av en solcellsanläggning samt snö och vindlaster. En panel väger ca 15-20 kilo, och är du osäker bör du kontakta en byggnadsexpert som kan beräkna påfrestningen för taket. Takmaterialet ska också hålla under solcellsanläggningens livslängd, så att solcellerna inte behöver monteras ner vid ett eventuellt takbyte.

Ta reda på din elkonsumtion

I dagsläget är det lönsammast att projektera solcellsanläggningen utefter eget elbehov. Att sälja överskottelen ger en viss inkomst, men vill du ha en kort återbetalningstid på anläggningen bör du använda så mycket som möjligt av elen själv. Ta därför reda på hur många kWh el per år som fastigheten förbrukar och anpassa anläggningen därefter. En vanlig villa kanske använder 50 % av den el som solcellerna producerar på ett år, resten säljs till nätet. Vid mindre soliga dagar, till exempel under vintertid, så kommer mer el att köpas från nätet. Därför kan elnätet ses som ett batteri, där du lagrar överskottsel tills den behövs.

Flerbostadshus

Vill du placera en solcellsanläggning på ett flerbostadshus är det läge att fundera på fördelningen av elen som produceras. Det innebär att fundera kring frågor så som om solelen ska begränsas till fastighetselen enbart, om ett gemensamhetsabonnemang ska upprättas eller om det finns någon annan passande lösning. Ett gemensam­hets­abonnemang innebär i princip ett gemensamt elnät i byggnaden med en anslutningspunkt till elnätet, vilket möjliggör att sälja solel till hyresgäster.

Mikroproduktion

Om du klassas som mikroproducent undantas solcellsanläggningen från vissa skatter och avgifter som gäller för kommersiella aktörer och aktörer med större anläggningar. Bland annat kan du bli befriad från energiskatt, om elen stannat innanför anslutningspunkten. Kontrollera vad du har för huvudsäkring och hur stor anläggning du kan sätta upp om du vill hålla dig under gränsen för mikroproduktion. För att klassas som mikroproducent är det en säkring på max 63 A och 43,5 kW effekt i inmatningspunkten som gäller.

Offertförfrågningar

Ta alltid in offerter från minst tre olika leverantörer, gärna fler. Detta ger ett bättre underlag att jämföra pris, förväntad produktion, villkor, garantitid och vilket material som ingår. Kontrollera så till exempel ställning och ställningsbygge finns med, vilket annars kan bli en extra kostnad. Priset per kW minskar generellt med en större anläggning, så länge inte gränsen för ersättningar och mikroproduktionsbegränsningar överskrids.

vid osäkerheter kan använder er av hantverkarformuläret.

Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare.


Referens

Fråga efter referenser för att höra hur nöjda tidigare kunder har varit med företaget. Det ska alltid vara en elektriker på ett elinstallationsföretag som utför installationen. Om det uppstår problem med solcellerna är det nämligen oftast ett installationsfel som är källan till problemet. Genom Elsäkerhetsverkets e-tjänst kan du se om företaget som utför elinstallationer är auktoriserat, detta är en god indikation på att installatören är pålitlig.

Behöver du hjälp med att hitta installatörer, kan du genom branschföreningen Svensk Solenergi göra en intresseanmälan och få offerter från installatörer.

Brand

Risken för brand är i stort sett desamma som med all elutrustning i byggnader, men det är viktigt att kunna koppla ifrån en solcellsanläggning på rätt sätt vid brand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter med råd som rör riskerna med solcellsanläggningar som bör följas vid en installation.

Skattereduktion för grön teknik (stöd)

Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion när hen installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material.
Övriga kostnader som resor, utrustning och administration ska kunden betala i sin helhet.

  • Skattereduktion ges med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
  • Avdraget får max uppgå till 50 000 kronor per år och per person.
  • Om det är så att systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20% av den sammanlagda produktionen vara elproduktion.

Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik

Så fungerar skattereduktion för grön teknik

Räkna ut skatt

ROT-avdrag

Om en byggnad är äldre än fem år, kan privatpersoner använda ROT-avdraget som ger 30 % avdrag på arbetskostnaden. För en solcellsinstallation beräknas schablonmässigt att arbetskostnaden står för 30 % av totalpriset på en anläggning, vilket innebär att ROT-avdraget ger 9 % avdrag på anläggningens totalpris. Detta kan inte kombineras med skattereduktion.

Sälj överskottselen

Den el som inte används i den egna byggnaden matas ut på nätet och säljs till en elhandlare som du skriver avtal med. Många elbolag köper elen till spotpris (motsvarande det rörliga priset på el) men villkor och ersättning kan skilja. Hör runt med olika elleverantörer för att få det bästa priset per såld kWh.

Förutom det pris som elbolaget köper elen för går det även att få skattereduktion, elcertifikat och nätnytta för den sålda elen.

Skattereduktion (såld el)

Skattereduktion gäller för mikroproducenter och ligger på 60 öre per såld kWh. Reduktionen gäller dock max 30 000 kWh eller 18 000 kronor per år, och bara för så mycket el som du själv köper från nätet under ett år. Skattereduktionen på den sålda elen görs i samband med den vanliga inkomstdeklarationen en gång om året. För att vara berättigad skattereduktionen gäller det att säkringen i anslutningspunkten är max 100 ampere och att solcellsanläggningen är ansluten till samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget.

Elcertifikat

Elcertifikat kan fås för varje 1000 kWh som säljs. Ersättningen varierar, men ligger på runt 18 öre per kWh. Du ansöker om elcertifikat hos Energimyndigheten, men intäkten fås genom att sälja certifikaten. Försäljningen ansvarar du själv för även om vissa elbolag köper dem i samband med överskottselen från solcellsanläggningar.

Drift och återbetalning

Installation

Innan installationen ska en föranmälan göras till elnätsägaren. Installationen brukar ta ett par dagar och när den är klar ska elektrikern göra en färdiganmälan till elnätsägaren. Elnätsägaren byter då ut elmätaren kostnadsfritt, om du räknas som mikroproducent. Be elnätsägaren om ett intyg på inkopplingsdatum för anläggningen. Detta intyg ihop med fakturor och F-skattebevis för den som fakturerat arbetet skickas till Länsstyrelsen om du blir beviljad investeringsstödet.

Underhåll

När solcellsanläggningen är i drift kräver den oftast minimalt underhåll. Vanligtvis behöver du varken röja undan snö eller löv från panelerna, utan detta faller bort naturligt om panelerna har en viss lutning. Be ändå installatören om drift- och skötselanvisningar och följ upp elproduktionen regelbundet så eventuella fel kan upptäckas tidigt.

Långsiktig investering

Solceller är en långsiktig investering där många faktorer behöver beaktas för att räkna ut lönsamheten, och även då är kalkylen något osäker. Ha det i åtanke när leverantören ger en uppskattning på återbetalningstiden. Återbetalningstiden på solceller är på cirka 12-15 år, med beviljat investeringsstöd blir den något kortare. Efter detta kan du njuta av gratis elproduktion i flera år framöver.

Nätnytta

Du får även en nätnytta från elnätsägaren, eftersom solcellsanläggningen ger tillskott av närproducerad el med små överföringsförluster till elnätet. Detta är något som du själv ska fakturera elnätsägaren. (Trasig länk)

Kontakta elnätsägaren

Kontakta din nätägare och fråga vad som gäller för inkoppling där du bor. Elnätet har olika stor kapacitet i olika områden, vilket kan begränsa större anläggningar. Här kan du kontakta Lidköpings elnät.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: