Har du ett stort eller flera stora gamla lövträd på din gård eller i dina marker?

Lidköpings kommun inventerar just nu stora gamla träd eftersom dessa är viktiga i landskapet men tyvärr är de få och det råder brist på dem. Ur ett Europeiskt perspektiv är det också viktiga och trots att de är få har Sverige bland Europas största förekomst av jätteträd, det vill säga träd som är mer än en meter i diameter i brösthöjd.

Viktiga livsmiljöer

Jätteträden är viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter som fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar. Det är framförallt trädslaget ek som utmärker sig bland jätteträden i Sverige. Jätteträd är inte bara otroligt viktiga för vår biologiska mångfald, det vill säga för djur och växter utan är dessutom en viktig del av vårt biologiska kulturarv.

Stolta över våra stora träd

Stora träd har alltid fascinerat människan, så till den grad att vi har vävt myter, sägner och religioner kring dem. Våra stora träd ser vi på med stolthet och historiska sett fanns vårdträd på gårdar för att skydda folket som bodde där. Ett vårdträd är ett stort och dominerande träd som står på tunet, eller på tomten, på gårdar på landsbygden. Inom svensk folktro förknippas trädet med framgång och lycka. Att förstöra det eller att ens bryta ett löv från det sägs ha alstrat sjukdom och olycka. Man fick dock beskära de döda och torra grenarna. Enligt sägen så bodde gårdens skyddsväsen, där till exempel gårdstomten eller vättar. Under trädets krona kunde gårdens boende lätta på bekymmer och sorger. Vårdträdet är sannolikt gårdens högsta punkt och har även ansetts skydda mot blixtnedslag.

I vårt moderna samhälle vet vi att träden erbjuder viktiga naturnyttor till oss människor, naturnyttor som bidrar till vår livskvalité. Träden ger skugga och svalka, dämpar buller, renar luften och kan minska och hantera dagvatten. De bidrar till mat och boendemiljöer för pollinatörer som vi är beroende av för våra grödor och matproduktion. Träden bidrar även till uppskattade och fina rekreationsområden där vi kan återhämta oss.

Leveranstiden för ett jätteträd är flera hundra år. För att säkra jätteträd i framtiden och de arter som är knutna till dessa miljöer krävs långsiktigt arbete och vård av de träd som idag räknas som grova. Beståndet av grova träd och jätteträd minskar dock långsamt samtidigt som rekryteringen av nya träd med dessa egenskaper i vissa fall saknas helt.

I ett försök att säkerställa gamla, grova och ihåliga träds framtid har ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd antagits av Naturvårdsverket. Ett första steg i detta åtgärdsprogram är att bilda sig en uppfattning om var dessa träd finns och hur de mår. Som ett led i detta inventeras nu träden i vår kommun.

Om du har ett jätteträd på din tomt eller fastighet och vill dela med dig information om det, tveka då inte att höra av dig till kommunens Kontaktcenter! Vi är främst intresserade av trädets grovlek, art och friskhet.

Informera gärna byggenheten om du har ett stort träd på dina marker. Kontakta någon av kommunekologerna genom Kontaktcenter: Ring 0510-77 00 00 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: