Positivt nuläge och goda framtidsutsikter för Lidköping - ny bostadsmarknadsanalys ger besked

Innan pandemin flyttade man dit jobben finns. Nu går trenden åt annat håll – man flyttar till vad som uppfattas som en attraktiv boendeplats. Lidköping har jobben men också en mycket attraktiv boendeplats – det visas inte minst i de senaste tio årens ständigt ökande inflyttande. Nu har en alldeles färsk bostadsmarknadsanalys landat på politikernas och tjänstepersonernas bord i Lidköping. Nu gäller det att förvalta och utveckla samtidigt!

Läs analysrapporten i sin helhet här!

Bostadsmarknadsanalys 2022

Företaget Juni Strategi har på uppdrag av Lidköpings kommun tagit fram ett fördjupat underlag kring framtida bostadsbehov inom kommunen. Man presenterar också insikter om olika målgrupper och dess drivkrafter för flytt och boendetyp.

Analyserna utgår bland annat från övergripande marknadsförutsättningar, insikter från målgruppsstudier och även påverkan av den pågående pandemin har tagits med.

- Den här analysen kommer ligga till grund för den fortsatta planeringen för både kommunen och exploatörer. Den kommer också bidra till ett stärkt kunskapsunderlag om Lidköpings bostadsmarknad. Glädjande visar rapporten på stora möjligheter för en fortsatt positiv tillväxt för Lidköping gällande bostäder. Den visar att vår kommun har ett bra nuläge och goda förutsättningar för framtida planering, byggande och inflytt, säger Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköpings kommun.

Den övergripande slutsatsen är att

  • Förutsättningarna för olika boendemöjligheter är goda.
  • Det råder bra pendlingsmöjligheter till och från flera närliggande kommuner.
  • Lidköping har haft en stadig positiv befolkningsutveckling de senaste tio åren.
  • Allt fler byggherrar investerar i Lidköping.
  • Inflyttningen till centrala Lidköping sker främst från angränsande kommuner.
  • Utflyttningen sker till samma kommuner men även till Göteborg, Mölndal och Skövde.

Byggandet och bostadsbeståndet

Mellan åren 2010–2020 har antalet nybyggda bostäder i Lidköping i snitt legat på ca 100 lägenheter per år. Åren 2019 och 2020 har dock 200 bostäder färdigställts per år.

Fördelningen av bostadsformer är följande:

  • 42 procent är hyresrätter
  • 7 procent bostadsrätter
  • 51 procent småhus

Fram till 2018 har majoriteten av det som färdigställts varit småhus, men efter 2018 har majoriteten istället utgjorts av hyresrätter. Även ett fåtal bostadsrätter har tillkommit.

Ungefär 50 procent av boendena i kommunen är privatägda småhus. Cirka 40 procent är flerbostadshus, varav drygt 60 procent är hyresrätter.

På lite längre sikt sker en relativt stor förändring i behovets sammansättning, en ännu större andel flerbostadshus väntas behövas, och behovet av småhus avtar.

I analysen går det att läsa: "De närmsta fem åren är behovet och efterfrågan på småhus som störst då rekordgenerationen 90-talister befinner sig i familjebildande fas. På lite längre sikt sker en relativt stor förändring i behovets sammansättning, detta speglar hur kommunens, och hela Sveriges, största generationer präglar bostadsbehovet när de äntrar nya livsfaser. Mot slutet av prognosperioden beräknas ett större behov av lägenheter i och med att både unga vuxna och pigga seniorer ökar i antal, mer om efterfrågan från dessa grupper presenteras på kommande sidor."

Grafen ovan är från analysrapporten.

Efterfrågan på nyproduktion

Den positiva befolkningsutvecklingen driver bostadsbehovet. Sammantaget beräknas bostadsbehovet, som enbart uppkommer till följd av demografiska förändringar och ”naturlig” befolkningsutveckling, till 73 hem per år för perioden 2021-2030. Dock så visar Juni strategis beräkningsmodell, som utgår ifrån hushållssammansättning, flyttfrekvens, inkomststruktur och rådande finansieringsvillkor att efterfrågan på nyproducerade lägenheter snarare ligger på drygt 200 hem per år. Detta stämmer med Lidköping kommuns egna prognoser och även planeringen i kommunen strävar ditåt redan idag.

Anledningen till flytt förändras

Vi flyttar i genomsnitt tio gånger under vår livstid, varav de allra flesta gångerna innan vi fyllt 30 år. Ju äldre vi blir desto mer sällan flyttar vi och de allra flesta svenskar bor som längst i egenägda villor.

En aspekt som kan komma att öka på flyttfrekvensen ytterligare är coronapandemin som visar vägen för ett mer digitaliserat och geografiskt flexibelt arbetsliv. Tidigare flyttade vi dit där jobben fanns. Numera flyttar man till vad man uppfattar som en attraktiv boendeplats.

Utmaningar

Det finns dock en del utmaningar att ta hänsyn till. Med stark inflyttning och begränsat utbud av boenden stiger bostadspriserna.

En stor del av hushållen består idag av ensamboende äldre, vilket är en grupp som tenderar att ha låg flyttfrekvens. Det i sin tur saktar ner flyttkedjan då man ofta väljer att bo kvar i sitt hus eftersom alternativet kanske skulle bli dyrare.

- För att möta utmaningarna behöver vi möjliggöra för fler bostäder. Vi är övertygade om att när nya bostäder tillskapas innebär det att flyttkedjor startas. En större variation på bostäder innebär också ökade valmöjligheter för fler att förändra sitt boende, säger Tora Gustafsson, Plan- och Trafikchef i Lidköpings kommun.

Bakgrund till analysen

Kommunstyrelsen fattade under hösten 2020 beslut om ”Handlingsplan 45 000” Detta mot bakgrund av att ett av Lidköpings kommuns strategiska mål är: ”Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor”. En av aktiviteterna i den ovan nämnda handlingsplanen är att genomföra fördjupade marknadsanalyser.

- Att kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning och marknadsanalyser är en viktig del i vårt uppdrag på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Så denna analys tas med som underlag för vårt fortsatta arbete med planeringen, avslutar Urban.

Publicerad:

Senast uppdaterad: