Detaljplaner - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

Järpås 3:59 (Järpås stationshus) - Inför granskning

Syfte och huvuddrag

Syftet är att planlägga Järpås före detta stationshus för centrum-, handel-, kontor- och besöksändamål samt säkerställa befintliga kulturmiljövärden. Om detaljplanen vinner laga kraft avser Trafikverket, som är nuvarande fastighetsägare att sälja stationshuset med ny fastighet då det förre detta stationshuset inte används.

Karta

Se detaljplaneområdet i en karta Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen har varit ute för samråd mellan den 17 februari till den 13 mars 2023. Planen är just nu vilande.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Område Tillväxt
Telefon: 0510-77 16 91, e-post: mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 264.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Antikvariskt utlåtande Pdf, 2.5 MB.

Riskutredning Pdf, 2.3 MB.

Kartåsen 1:1, Filsbäck verksamhetsmark - Inför samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsmark i Filsbäck.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en detaljplan för området i juni 2020. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Område Tillväxt
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning

Led 2:4, del av – Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder på del av Led 2:4 med visst inslag av centrumverksamhet. Området ska bidra med en högre och tätare exploatering. Detaljplanen är flexibelt utformad för att kunna möta marknadens behov och förutsättningar.

Förslaget innehåller cirka 150 nya bostäder som fördelas i flerbostadshus i två till sex våningar men medger även exempelvis parhus eller radhus i en våning.

Den högre bebyggelsen placeras i mitten av området för att sedan trappas ner mot norr och söder för att möta befintlig bebyggelse. Bebyggelsen ska placeras så det finns genomsikt från Sjölundavägen och gång- cykelvägen till Vänern. Den högre bebyggelsen ska utformas varsamt med hög detaljeringsgrad och materialitet. Utemiljön ska bestå av en grön gårdsmiljö med möjlighet till lek och gemensam utevistelse.

Karta

Se detaljplaneområdet i en karta Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen är på samråd till 19e november 2023.

Samrådsmöte:
Fastighetsägare och övriga berörda är välkomna på öppet hus med drop-in där
planhandlingar och tjänstepersoner kommer finnas tillgängliga tisdagen den 7e november kl. 17-19 i Rådhusets bottenplan (Turistbyråns tidigare lokal), Nya Stadens torg, Lidköping.

Handläggare

Erik Hallberg, planarkitekt, Område Tillväxt
Telefon: 0510-77 67 53 , e-post: erik.hallberg@lidkoping.se

Planhandlingar

Underlag

Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken) - Inför antagande

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva.

Detaljplanen innebär inte att några nya byggrätter för bostäder tillskapas utan syftar i huvudsak till att reglera och befästa redan befintliga förhållanden. Istället är syftet att ge förutsättningar för de fiske- och besöksanknutna verksamheter som redan finns och möjliggöra att dessa kan utvecklas över tid. Bebyggelsen vid fiskeläget på Spikudden regleras i linje med vad som tidigare uttryckts i arrendeavtal och tillhörande bygganvisningar. Lovplikten utökas generellt för den bebyggelse som anses bevarandevärd ur kulturmiljöperspektiv.

Befintlig parkering i öst tillåts att expandera och omfatta ställplatser för husbilar, tömningsstation, toalett med mera. En ny parkering söder om bostadsbebyggelsen etableras för att avlasta befintliga parkeringar under turistsäsong och vid evenemang. Från den nya parkeringen till fiskeläget anläggs en delvis ny gång- och cykelväg.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Planförslaget har varit utställt för granskning under januari 2023. Mindre justeringar av planen utifrån inkomna yttranden görs nu innan kommunfullmäktige kan anta den.

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Område Tillväxt
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Del av Råda 5:1 - Inför granskning

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Kommunens avsikt är att gå ut med området på markanvisning när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna inte planeras att släppas i tomtkön. Det är inget som regleras i detaljplanen. Har du fler frågor kring detta kan du kontakta område Tillväxt via kommunens växel.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd fram till 9 maj 2021. Planen arbetas nu om inför granskning.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Område Tillväxt
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Sannorna 6:1, del av, hamnområdet - Granskning

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en justering inom hamnområdet för att kunna möta framtida krav på en effektivare godshantering, större fartyg och förbättrad logistik för hamnverksamheten.

Genomförandet av detaljplaneförslaget är ett led i att koncentrera hamnverksamheten till östra sidan av Lidan och överensstämmer med Lidköpings kommuns översiktsplan 2018. Detaljplaneförslaget bedöms innebära betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34§ PBL har upprättats och bifogas planhandlingarna.

Parallellt med detaljplanens framtagande pågår Lidköpings kommuns tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (1998:808) samt Vänerhamn AB:s ansökan om hamnverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen är nu utställd för granskning under tiden den 26 oktober till den 1 december 2023.

Den som har synpunkter på detaljplanförslaget kan framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhalle@lidkoping.se senast den 1 december 2023. Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Efter samrådet, som varade mellan den 3 april till den 10 maj har planhandlingarna reviderats i enlighet med nya och kompletterade utredningar samt med inkomna yttranden. Även mindre redaktionella ändringar har inarbetats i planhandlingarna. Samtliga ändringar framgår i samrådsredogörelsen nedan där också kommunens bemötande av inkomna synpunkter framgår.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Område Tillväxt
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Underlag

Skyffeln 2 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder på Skyffeln 2. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett flerbostadshus längs med Esplanaden med ca 20 lägenheter i upp till fyra våningar mot Esplanaden och tre våningar mot gården. En sådan exploatering kräver att parkering kan lösas under jord för att ha kvar utrymme till en utemiljö för de boende. Utifrån detaljplanen är det även möjligt att istället bygga radhus med ca 5 lägenheter. Vid en sådan exploatering går det att ha markparkering mot Lunnelidsvägen och ändå kunna erbjuda en god utemiljö för de boende. Utemiljön ska innehålla vegetation för att skapa en god miljö för de boende men även för att bidra till ekosystemtjänster och klimatanpassning. Bebyggelsen på Skyffeln 2 ska ta hänsyn till både den nya bebyggelsen på kvarteret Skäran och den befintliga bebyggelsen i intilliggande kvarter.

Karta

Se detaljplaneområdet i en karta Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen är på samråd till den 17 september.

Handläggare

Judit Ernvik, planarkitekt, Område Tillväxt
Telefon: 0510-77 02 54 , e-post: judit.ernvik@lidkoping.se

Planhandlingar

Underlag

Städet m fl - Inför granskning

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra en utökad markanvändning såsom kontor, centrumfunktioner och verksamheter i befintliga byggnader där det i dag enbart tillåts industri. Planen möjliggör även att torgytor och gångstråk säkerställs som allmän platsmark. Gatan Västra hamnen delas upp för fordonstrafik och gång- och cykel och i samband med det föreslås ett översvämningsskydd anläggas.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplaneförslaget var utställt för samråd under tiden 12 april t o m 3 maj, 2022. Detaljplanen arbetas nu om inför nästa skede - granskningen. Då ges på nytt möjligheten för sakägare och övriga berörda att inkomma med synpunkter.

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Område Tillväxt
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar


Uranus 3, 4 och Vulcanus 7, 8, Röda husen - Inför samråd

Sektor Samhälle har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för att säkerställa befintliga röda hus samt möjliggöra en förtätning med i huvudsak bostäder.

Lidköpings kommun har tecknat markanvisningsavtal med Projeklaget i Lidköping AB. Projeklagets förslag Livet vid krukmakaregatan ligger till grund för detaljplanearbete.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att upprätta en detaljplan för området i juni 2021. Nu pågår utredningar och upprättande av planhandlingar.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Område Tillväxt
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Handlingar

Vinnande markanvisningsförslag Livet vid Krukmakaregatan Pdf, 66.8 MB..

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se