Det här gör samhället för flyktingarna

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Många flyktingar söker sig just nu till Europa på grund av situationen i Syrien, Irak och andra länder.

Svenska myndigheter samarbetar intensivt på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de ökande antal flyktingar som anländer till Sverige. Men det finns en skillnad i myndigheters ansvar när det gäller de människor som söker asyl, och de som väljer att inte göra det.

Migrationsverket

I normala fall är det de asylsökande själva som söker upp Migrationsverket när de kommer till Sverige. Eftersom det nu kommer så många flyktingar möter Migrationsverket i den uppkomna situationen även flyktingarna vid till exempel centralstationerna i Malmö och Stockholm. Där finns också bussar som kan köra flyktingarna till asylboende. Migrationsverket lägger ner ett stort arbete på att hitta boenden eftersom det varje vecka kommer tusentals asylsökande till Sverige. Migrationsverket ordnar tak över huvudet åt alla människor som vill söka asyl i Sverige. De prövar också de asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt, och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet. På mötena beskriver alla berörda aktörer vad de gör och vad de har för behov av samarbete med övriga aktörer. På så sätt undviker man både dubbelarbete och säkerställer att alla går i samma riktning. MSB tar fram nationella lägesbilder som beskriver händelsen och vem som gör vad i dagsläget, vilka behov som finns och vilka åtgärder som ännu inte kunnat utföras. Allt för att bidra till en effektiv hantering. Under rådande omständigheter har MSB också tagit beslut om att förstärka med personal hos särskilt hårt belastade aktörer.

Polisen

Polisen arbetar tillsammans med andra myndigheter med det ökade antal asylsökande som kommer till Sverige. Arbetet berör även de migranter som kommer utan att söka asyl, se nedan. Polisen ansvarar för ordning och säkerhet, ingripande mot eventuella brott, inre utlänningskontroller samt gränskontroller vid Schengenområdets yttre gräns. Yttre gräns i Sverige innebär normalt sett ankomst av flyg från länder som inte är med i Schengen, samt motsvarande sjötrafik. Sverige har inga yttre landsgränser inom Schengenområdet.

När polisen möter någon som vill söka asyl i Sverige hjälper polisen den asylsökande att få kontakt med Migrationsverket. Polisen informerar också om vilka regler som gäller för utländska medborgares vistelse i Sverige. Polisen har samlat information på olika språk om vilka regler som gäller för att vistas i Sverige utan tillstånd och kommunicerar dessa så mycket som möjligt direkt i mötet med människor och genom sina kommunikationskanaler (framförallt www.polisen.se).

Polisens inre utlänningskontroller innebär att polisen kan kontrollera om utländska medborgare har rätt att vistas i landet. De som inte har rätt att vistas i landet och som inte vill söka asyl i Sverige kan avvisas av polismyndigheten enligt Utlänningslagen.

Landsting, regioner och kommuner

Landsting och regioner dit många flyktingar har sökt sig har vidtagit en rad åtgärder för att möta det ökade trycket på landstingets/regionens resurser. Det rör sig till exempel om utökade öppettider i vården och uppsökande verksamhet för att erbjuda vård på asylboende. Ett annat exempel är att ta emot euro och dollar som betalning då många flyktingar saknar kreditkort och svensk valuta. Information om sjukvård till asylsökande och papperslösa finns översatt till flera språk. Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige. Men mycket av det konkreta arbetet sker i kommunerna och i landstingen. Till exempel har alla asylsökande rätt till hälsoundersökning och vård och alla barn måste erbjudas skola. Kommunerna har också, enligt Socialtjänstlagen, ansvar för att ta hand om ensamkommande barn. De får boende och mat av kommunen.

Några exempel på kommuners och landstings arbete kan vara att ordna centrala ankomstpunkter för asylsökande, tillfälliga boenden för ensamkommande barn, samarbete med det lokala näringslivet för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samverkan med ideella organisationer för att främja förståelse mellan unga med olika bakgrund, utbyggd kollektivtrafik för att främja ökad spridning av bosättningen till kommunens småorter, mobil hälsovård till olika grupper samt hälsokommunikatörer som genom dialog på modersmålet främjar god hälsa.

Regeringen

Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Regeringen har också lämnat särskilt stöd till frivilligarbetet med flyktingar. Dessutom har den krisorganisation som finns inom regeringskansliet förstärkts. Där har flyktingfrågan pekats ut som en av de allra viktigaste uppgifterna.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Länsstyrelserna ordnar vid behov regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån. Länsstyrelserna kan också stötta aktörerna när de behöver få fram fler resurser. Flera länsstyrelser har till exempel vädjat till kommunerna i sitt län att ordna fler boendeplatser, både för asylsökande och personer som redan fått uppehållstillstånd

I normala fall är det de asylsökande själva som söker upp Migrationsverket när de kommer till Sverige. Eftersom det nu kommer så många flyktingar möter Migrationsverket i den uppkomna situationen även flyktingarna vid till exempel centralstationerna i Malmö och Stockholm. Där finns också bussar som kan köra flyktingarna till asylboende. Migrationsverket lägger ner ett stort arbete på att hitta boenden eftersom det varje vecka kommer tusentals asylsökande till Sverige. Migrationsverket ordnar tak över huvudet åt alla människor som vill söka asyl i Sverige. De prövar också de asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige.