Sök bidrag för att utveckla folkhälsan i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Sök bidrag för att utveckla folkhälsan i Lidköping


Sök bidrag för att utveckla folkhälsan i Lidköping

Beskriv bakgrunden till aktiviteten och eventuellt nulägessituationen i organisationen

Beskriv också föräldrars och andra vuxnas delaktighet i aktiviteten om
den riktar sig till barn och ungdom

Identifiera viktiga intressenter/målgrupper och klarlägg deras behov och önskemål

(gäller kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter)
Dra lärdom av andra organisationer som drivit liknande aktiviteter. Har förväntade effekter uppnåtts? Information kan sökas på många sätt
(besök, experter, seminarier, kurser, tidningar, internet)

Har er organisation genomfört liknande aktiviteter tidigare?
Vilka erfarenheter gav de?

Beräkna följande:
Intäkter
- egen insats
- andra finansiärer
- sökta medel från folkhälsorådet
Utgifter
- Tydliggör vilka kostnader aktiviteten beräknas medföra?

Vilka förutsättningar finns
- att finansiera aktiviteten i egen regi i framtiden
- att sprida erfarenheten till fler när aktiviteten är genomförd?

Identifiera andra projekt/aktiviteter som kan påverka aktiviteten och beskriv hur sambanden ser ut

Gör en tidplan för aktiviteten

* Fältet krävs