Näringslivsrådet

Tack för att ni tar er tid att besvara denna enkät!

Effektmål

Det övergripande målet för Näringslivsstrategin är ett livfullt Lidköping med ett livskraftigt näringsliv. I frågorna 1 och 2 får du ange din bild av nuläget kopplat till detta mål.

För att uppnå detta övergripande mål har tre effektmål formulerats. Du kommer att få frågor om ett mål i taget.

Fråga 3 och 4 handlar om det första effektmålet, att höja nivån av tillit, delaktighet och gemensam framdrift från både näringsidkare och invånare genom ett långsiktigt och transparent arbetssätt

Fråga 5 och 6 handlar om det andra effektmålet; att möjliggöra fortsatt tillväxt och förnyelsekraft genom att arbeta för att branschbredden kompletteras av ett eller ett fåtal kluster.

Fråga 6 och 7 handlar om det tredje effektmålet; att förbättra tillgången till kompetens genom utökade samarbeten i det livslånga lärandet, samt utveckling och kommunikation av Lidköping som arbetsmarknad och bostadsort.

1. I vilken grad håller du med om påståendet att Lidköping är livfullt idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 1.

2. I vilken grad håller du med om att Lidköping har ett livskraftigt näringsliv idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 2.

3. I vilken utsträckning präglas relationen mellan den organisation som du företräder och kommunorganisationen av tillit, delaktighet och gemensam framdrift idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 3.

4. I vilken utsträckning anser du att de medarbetare och politiker från Lidköpings kommun som du och den organisation som du företräder har kontakt med står för ett långsiktigt och transparent arbetssätt?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 4.

5. I vilken utsträckning upplever du att Lidköping präglas av tillväxt och förnyelsekraft idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 5.

6. I vilken grad håller du med om påståendet att tillgången till kompetens är god idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 6.

7.I vilken utsträckning håller du med om att det finns samarbeten mellan kommun och näringsliv gällande livslångt lärande (alltså både skola och fortsatt kompetensutveckling) idag?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1. Håller inte med alls 2 3 4 5 6 7. Håller fullständigt med Vet ej
Fråga 7.


Publicerad:

Senast uppdaterad: