Utvecklingsmedel för ökad social hållbarhet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Det kommunala rådet Forum för social hållbarhet ska bland annat verka för att Program för social hållbarhet genomförs på ett samordnat och effektivt sätt i kommunen och tillsammans med externa aktörer. Rådet har kommunala och regionala medel till sitt förfogande, totalt cirka 2,7 Mkr, för att genomföra hälsofrämjande arbete. Nu efterfrågar rådet förslag på utvecklingsinitiativ från organisationer, föreningar och kommunens verksamheter.

Här ansöker du om Utvecklingsmedel, social hållbarhet

Prioriterade områden för utvecklingsinitiativ

Rådets beredningsgrupp har utifrån områdena i Program för social hållbarhet valt att prioritera psykisk hälsa och trygghetsfrämjande arbete.

Behov ska vara utgångspunkten

Initiativet ska utgå från ett behov som finns och ska vara en utveckling inom områdena psykisk hälsa och trygghetsfrämjande arbete. Viktigt är att arbetet sker i samverkan mellan minst två aktörer.

Rådet efterfrågar förslag som främjar:

 • Användning av samhällets och den ideella sektorns resurser ska ske på ett föredömligt sätt,
 • kunskapsbaserat arbetssätt,
 • samarbeten mellan minst två aktörer.

Rådet prioriterar utvecklingsinsatser som handlar om:

 • verksamhetsutveckling genom förändrade arbetssätt,
 • utveckling/test av en ny idé,
 • kompetenshöjande insatser,
 • att ta fram kunskapsunderlag som exempelvis enkäter och kartläggningar.

Ta fram underlag

 • Tydliggör relationen till någon av beslutad styrning:
  • Program för social hållbarhet inklusive åtgärdskatalog. Områdena psykisk
   hälsa och trygghetsskapande arbetet har hög prioritet.
  • Åtgärdsplan enligt samverkansöverenskommelse med Polisen
   Lokal genomförandeplan utifrån Regional handlingsplan för psykisk hälsa.
 • Lämna in uppdrags-/projektbeställning med underlag enligt projektmodellen,
 • Underlaget ska vara Kommunstyrelsens verksamheter tillhanda senast den 30 september 2019.

Tänk på

 • Initiativet ska tas tillsammans med minst en annan part (internt och/eller externt).
 • Initiativet kan baseras på en ny idé men kan minst lika gärna vara ett förbättringsinitiativ kopplat till en pågående verksamhet.
 • Rådet prioriterar initiativ som är långsiktiga framför korta uppdrag/projekt av mindre omfattning.
 • Initiativet ska kunna användas som ett gott exempel i kommunen.
 • Rådet prioriterar initiativ där förutsättningarna för implementering efter uppdrags-/projekttidens slut är god.
 • Rådet finansierar inte löpande verksamhet men medel kan användas för kostnader direkt relaterade till uppdraget/projektets genomförande.
 • Uppdrag/projekt kan som längst finansieras till den 31 december 2020.
 • Det ska anges en utpekad person/funktion som ansvarig för insatsen och uppföljningen.
 • Initiativet ska återrapporteras till Forum för social hållbarhet under och efter uppdrags-/projekttiden av den ansvariga personen/funktionen.
 • Om behov finns, ta hjälp av folkhälsostrategen och utvecklingsledare sociala frågor. De finns till hands, följer initiativen och kan medverka med sin kompetens och utifrån sitt uppdrag.

Vill du veta mera kontaktar du:

Anna Stadig Pilhagen, folkhälsoplanerare
Telefon: 0510-771281
E-post: anna.stadigpilhagen@lidkoping.se

Dag Tore Stulen, projektledare
Telefon: 0510-77 18 88
E-post: dagtore.stulen@lidkoping.se

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan