Föreningsbidrag Social Välfärd, social- och arbetsmarknadsnämnden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Föreningsbidrag Social Välfärd, social- och arbetsmarknadsnämnden

Ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen kan söka föreningsbidrag via vår e-tjänst. Föreningens arbete ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt delta i samhällslivet.

Detta gäller för att få föreningsbidrag

För att kunna få föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden ska följande vara uppfyllt ifråga om föreningen:

Föreningen ska bedriva frivilligt socialt arbete som syftar till att – främja människor ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor och – aktivt deltagande i samhällslivet och rikta sig till målgrupper inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

 • Föreningen ska ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten samt ha ett ideellt syfte.
 • Föreningen ska ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Lidköpings kommun. Till föreningar med verksamhet i annan kommun eller organiserade i större distrikt, kan bidrag utgå efter särskild prövning.
 • Föreningen ska bedriva en verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
 • Föreningen ska aktivt verka för att all verksamhet är drogfri.
 • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha registrerat bank- eller plusgiro.
 • Föreningens verksamhet ska kontrolleras av två, av medlemmarna, valda revisorer.

Krav på ansökan

 • Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt tid, senast den 15 april för att bli behandlad av nämnden.
 • Föreningen ska använda särskild e-tjänst för ansökan på Lidköpings kommuns hemsida.
 • Bifogade dokument ska vara undertecknade av behörig firmatecknare.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Ändamål för ansökan om bidrag och vilket belopp som ansökan gäller
 • Antal medlemmar
 • Genomförda aktiviteter och sammankomster med antal deltagande medlemmar/besökare
 • Beskrivning av hur eventuellt tidigare beviljat bidrag från nämnden har använts
 • Uppgift om behörig/a firmatecknare
 • Bifoga föreningens års/verksamhetsberättelse med beskrivning av den verksamhet som bedrivits föregående år, verksamhetens mål och resultat.
 • Bifoga resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll

Bidraget

 • Bidraget är avsett att vara till stöd för föreningens egentliga verksamhet alternativt för särskilda satsningar som gynnar nämndens målgrupper.
 • Nämnden har rätt att avgöra bidragets storlek utifrån den verksamhet föreningen har och bedriver. Föreningens ekonomiska ställning kommer att beaktas.
 • Bidrag ges inte till förening som för sin verksamhet får bidrag från annan kommunal instans.
 • Beslut ifråga om bidrag lämnas via brev eller mail snarast efter nämndens beslut.
 • Beviljat föreningsbidrag betalas ut som ett engångsbelopp under juni månad.

För att kunna få föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden ska följande vara uppfyllt ifråga om föreningen:

Föreningen ska bedriva frivilligt socialt arbete som syftar till att – främja människor ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor och – aktivt deltagande i samhällslivet och rikta sig till målgrupper inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

 • Föreningen ska ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten samt ha ett ideellt syfte.
 • Föreningen ska ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Lidköpings kommun. Till föreningar med verksamhet i annan kommun eller organiserade i större distrikt, kan bidrag utgå efter särskild prövning.
 • Föreningen ska bedriva en verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
 • Föreningen ska aktivt verka för att all verksamhet är drogfri.
 • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha registrerat bank- eller plusgiro.
 • Föreningens verksamhet ska kontrolleras av två, av medlemmarna, valda revisorer.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan