Föreningsbidrag för föreningar inom Kultur & Fritid

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en ny modell för föreningsbidrag för föreningar verksamma inom Kultur & Fritid.

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Lidköping och många Lidköpingsbor är medlemmar i en eller flera föreningar. Föreningslivet spelar en stor roll för människors livskvalité och hälsa. Genom föreningslivet skapas mötesplatser där människor får möjlighet att träffas och utveckla sitt sociala liv utifrån olika intressen.

Vill du och din förening ha hjälp med ansökan?

Ni som inte ansökt om att bli stödberättigad förening – detta måste göras innan det är dags att söka bidrag till föreningen.

Stödberättigad förening

Klicka på bilden, för större visning
Här ansöker ni om att bli stödberättigad förening

 Utskrivbar PDF om Regler för föreningsstöd

Ansökningsdatum 2020

Broschyr kring föreningsbidrag

 

Allmän information - Bli en stödberättigad förening

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en ny modell för föreningsbidrag för föreningar verksamma inom Kultur & Fritid.

Syftet med kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar är att:
– främja berikande kultur och fritid
– genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av berikande kultur och fritid för medborgare och besökare att ta del av eller utöva
– skapa aktiva och engagerade medborgare vilket bidrar till delaktighet, meningsfullhet och ökad demokrati.

Stöd till föreningar ges genom möjligheten att hyra kommunala lokaler och anläggningar med subventionerad hyra och med kontanta bidrag för olika ändamål.

Kultur- och fritidsnämnden stöttar de föreningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Principerna för fördelning är:

Ett föreningsliv tillgängligt och öppet för alla
Prioritering av barn och unga
Jämlikhet – allas rätt att delta
Jämställdhet – samma rättigheter för flickor/pojkar, kvinnor/män
Kriterier för stödberättigade föreningar

För att få hyra kommunala lokaler till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningen lämnar.

En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell (enligt Skatteverkets definition) och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer. För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig och därmed leva upp till följande krav (enligt Skatteverkets definition)

Ändamålskravet: Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.
Verksamhetskravet: Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten också till minst 90-95 % tillgodose allmännyttiga ändamål.
Öppenhetskravet: Föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas godtagbara naturliga begränsningar.
Fullföljdhetskravet: Föreningens inkomster ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.

Det finns även andra krav för att vara en stödberättigad förening:
– Föreningens verksamhet ska vara riktad till kommuninvånare i Lidköpings kommun.
– En medlemsavgift ska tas ut.
– Arbetssättet i organisationen ska vara demokratiskt.
– Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling.
– Verksamheten ska underlätta för individer med funktionsnedsättning att delta.

Här ansöker ni om att bli stödberättigad förening

Information för föreningar med barn & ungdomsverksamhet

För föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller dessutom att föreningen inom sin verksamhet ska leva upp till följande krav:
– Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
– Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
– Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

En förening kan ansöka om att bli stödberättigad och ska då uppfylla ovanstående krav. Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de lever upp till dessa kriterier. En förening som har brister och inte rättar till dessa inom skälig tid, upphör att vara stödberättigad.

Här ansöker ni om att bli stödberättigad förening

 

Föreningar som inte kan få bidrag

Ekonomiska föreningar
Politiska föreningar
Elevföreningar som uppbär någon form av stöd från skolan
Föreningar knuten till svenska försvaret
Supporterklubbar
Trossamfund

Bidrag för aktiva medlemmar

Medlemsbidrag fördelas dels till idrottsverksamhet, dels till övrig verksamhet för barn och unga. Stödet betalas ut för aktiva föreningsmedlemmar som är barn och unga 7-25 år. Budgeterade medel fördelas mellan föreningar utifrån antalet aktiva medlemmar.

För att räknas som aktiv medlem krävs att man deltagit vid minst åtta ledarledda sammankomster under ett kalenderår. En förening måste ha minst tio aktiva medlemmar för att bidrag ska betalas ut.

Alla föreningar som söker bidrag för aktiva medlemmar ska bifoga en plan över arbetet mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld samt hur verksamheten bedrivs så att barn och unga med funktionsnedsättning kan delta.

Här ansöker du om bidrag till verksamhet för barn och unga

Bidrag för lokaler och anläggningar

En förening som äger eller hyr en anläggning eller lokal kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen/anläggningen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och anläggningar. Bedömningen av om en lokal/anläggning är ett angeläget komplement bedöms utifrån att det dels ska finnas verksamhet för barn och unga i viss omfattning, dels att verksamheten inte kan förläggas i kommunala lokaler till följd av att de kommunala lokalerna saknar rätt funktion, saknar kapacitet eller ligger för långt bort.

Beroende på typ av lokal eller anläggning varierar nivån på bidraget.

Kategori
Kostnadstäckning
Maxbidrag
Nivå 1Max 50% av godkända lokalkostnader*200 000 SEK
Nivå 2Max 50% av godkända lokalkostnader150 000 SEK
Nivå 3Max 50% av godkända lokalkostnader100 000 SEK
Nivå 4Max 50% av godkända lokalkostnader75 000 SEK
Nivå 5Max 50% av godkända lokalkostnader50 000 SEK
Nivå 6Max 50% av godkända lokalkostnader25 000 SEK

* Hyra/arrende, uppvärmning, el, vatten, sophämtning, slamtömning, sotning, fastighetsförsäkring, övriga driftskostnader (t ex snöröjning, städning, planskötsel), bredband.

Bidrag till verksamhetslokal och anläggning kan inte sökas för lokaler som redan subventioneras av kommunen. Lokal- och anläggningsbidrag ges inte till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om en förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Vid uthyrning av lokal/anläggning minskas bidraget med 50 % av hyresintäkt som överstiger ett prisbasbelopp.

Bidrag för lokal kan bara sökas för ett ändamål – verksamhetslokal eller samlingslokal.

Om en lokal eller anläggning, som har bedömts som angelägen, inte längre prioriteras och verksamheten inte har beretts plats i kommunala lokaler, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget.

Här ansöker du om bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar

Bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program

Föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag för arrangemang som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong alternativt att söka vid varje enstaka tillfälle.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier
– i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
– i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
– arrangemangens samhällsrelevans och lokalt publikt intresse.

Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker, är det möjligt att ansöka om en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.

Här ansöker du bidrag till publik verksamhet

Bidrag för samlingslokaler

En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och att andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad. Bedömningen av om en lokal är ett angeläget komplement bedöms utifrån dels avståndet till alternativa kommunala lokaler, dels hur mycket samlingslokalen används.

Bidrag till samlingslokaler kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av kommunen. Bidrag ges inte till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Vid uthyrning av lokal/anläggning minskas bidraget med 50 % av hyresintäkt som överstiger ett prisbasbelopp.
Bidrag för lokal kan bara sökas för ett ändamål – verksamhetslokal eller samlingslokal.

Om en lokal som har bedömt som angelägen inte längre prioriteras, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget.

Här ansöker du om bidrag till samlingslokaler

Bidrag för lokalt kulturarv

Föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden kan få bidrag för detta. Det gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier:
i vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet,
i vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet,
i vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt,
vilken barn- och ungdomsprofil insatsen har.

Här ansöker du om bidrag för det lokala kulturarvet

 Bidrag för utveckling

Bidrag för utveckling kan ges för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök, satsningar för att nå nya målgrupper eller insatser för hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald eller motverka diskriminering.

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:
– utbildningar som utvecklar föreningens verksamhet
– samverkan med skolan, fritidsgårdar, föreningar, studieförbund och mötesplatser
– starta och genomföra arrangemang som bidrar till ett publikt utbud och ett destinationsvärde för Lidköping
– insatser för att nya målgrupper (exempelvis utifrån kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder) ska ta del av föreningens verksamhet (som publik, aktiva medlemmar, ledare och för andra förtroendeuppdrag), och
– insatser som stödjer en hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering.

Bidraget kan betalas ut i max tre år.

Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta särskilda medel för insatser inom ett prioriterat område.

Här ansöker du om bidrag för utveckling

Bidrag för renoveringar

Bidrag kan sökas till nyanläggning eller större renoverings- och underhållsarbeten på fastigheter/anläggningar som används och ägs i föreningens verksamhet. Bidrag utgår inte för eget arbete, inventarier eller till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Ansökan om bidrag kan inte lämnas in på redan påbörjat/avslutat arbete.

Förening som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående, har möjlighet att ansöka om bidrag i anslutning till det inträffade. Föreningen kan i detta fall få ett förhandsbesked.

Ansökan kan göras vid två tillfällen per år. Beviljat bidrag betalas ut när verifikationer, till exempel fakturakopior redovisats. Bidraget ska användas inom två år.

Här ansöker du om bidrag för renoveringar

Regler för utbetalning och redovisning av kontanta bidrag

Kultur- och fritidsnämndens relation till föreningar bygger på ömsesidigt förtroende. För att detta förtroende och allmänhetens förtroende för verksamheten inte ska rubbas, krävs vissa grundläggande regler.

  • En stödberättigad förening ska medverka vid och underlätta en granskning av om man uppfyller kultur- och fritidsnämndens kriterier för stöd.
  • Föreningar som tar emot kontanta bidrag ska kunna visa att pengarna används för avsett ändamål.
  • Kultur- och fritidsnämnden kan tillsammans med de egna revisorerna när som helst granska föreningens underlag för bidragsansökan.
  • Bidrag som betalats ut på felaktiga grunder ska betalas tillbaka.
  • En förening som har skulder till kommunen ska ha en avbetalningsplan för dessa innan bidrag kan betalas ut. Likaså ska verksamhet som föreningen tidigare sökt bidrag för ha genomförts.
  • En samarbetsorganisation eller kretsorganisation kan få kultur- och fritidsnämndens bidrag. Det förutsätter att de föreningar som är med inte söker bidrag var för sig för samma verksamhet.
  • Bidrag betalas inte ut till förening som får/fått bidrag från annan nämnd i Lidköpings kommun för samma ändamål.
  • Bidrag kan sökas och beviljas för en period om två år.

Regler för föreningsjubileum

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-11-12 att följande regler gäller för uppvakning vid föreningsjubileum.
En förutsättning för uppvaktning är att en inbjudan har kommit från föreningen.
Representation sker av kultur- och fritidsnämnden. Representanten har gåva och kort med sig till jubiléet där belopp framgår.
Uppvaktning sker enligt följande:
10 år – en gåva värd max 500 kr
25 år – en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 1 000 kr
50 år – en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 2 500 kr
75 år – en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 3 500 kr
100 år – en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 5 000 kr
125 år – en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 5 000 kr

Regler för Uppvaktning av medaljörer

Uppvaktning sker till medaljörens förening.
Villkor:
– Junior- eller seniormedaljör i SM, NM, EM, VM och OS, sanktionerade av internationellt idrottsförbund eller svenskt special idrottsförbund.
– Föreningen ska ha sin verksamhet i kommunen.
– Föreningen ska tillhöra en riksorganisation.
Anmälan om uppvaktning
Medalj ska ha tagits under perioden 1 april – 31 mars anmälan till Kultur & Fritid senast 1 april.
Endast en gåva delas ut till föreningen oavsett om flera medaljer tagits. Uppvaktning sker i samband med nationaldagsfirandet.

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en ny modell för föreningsbidrag för föreningar verksamma inom Kultur & Fritid.

Syftet med kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar är att:
– främja berikande kultur och fritid
– genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av berikande kultur och fritid för medborgare och besökare att ta del av eller utöva
– skapa aktiva och engagerade medborgare vilket bidrar till delaktighet, meningsfullhet och ökad demokrati.

Stöd till föreningar ges genom möjligheten att hyra kommunala lokaler och anläggningar med subventionerad hyra och med kontanta bidrag för olika ändamål.

Kultur- och fritidsnämnden stöttar de föreningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Principerna för fördelning är:

Ett föreningsliv tillgängligt och öppet för alla
Prioritering av barn och unga
Jämlikhet – allas rätt att delta
Jämställdhet – samma rättigheter för flickor/pojkar, kvinnor/män
Kriterier för stödberättigade föreningar

För att få hyra kommunala lokaler till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningen lämnar.

En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell (enligt Skatteverkets definition) och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer. För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig och därmed leva upp till följande krav (enligt Skatteverkets definition)

Ändamålskravet: Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.
Verksamhetskravet: Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten också till minst 90-95 % tillgodose allmännyttiga ändamål.
Öppenhetskravet: Föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas godtagbara naturliga begränsningar.
Fullföljdhetskravet: Föreningens inkomster ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.

Det finns även andra krav för att vara en stödberättigad förening:
– Föreningens verksamhet ska vara riktad till kommuninvånare i Lidköpings kommun.
– En medlemsavgift ska tas ut.
– Arbetssättet i organisationen ska vara demokratiskt.
– Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling.
– Verksamheten ska underlätta för individer med funktionsnedsättning att delta.

Här ansöker ni om att bli stödberättigad förening