Föreningsstöd till föreningar inom Kultur & Fritid

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

För att stödja studieförbund och föreningslivet i Lidköping har vi många olika bidrag.

föreningsbidrag

De här bidragen kan du söka:

  1. Föreningsbidrag
  2. Bidrag för viss aktivitet
  3. Investerings- och renoveringsbidrag
  4. Föreningsjubileum
  5. Uppvaktning av medaljörer

Kultur- och fritidsnämnden har befogenhet att tillstyrka eller avslå ansökan om bidrag. Ingen förening är garanterad bidrag.

Allmänna villkor

Förening som kan få bidrag:

 • Föreningsstöd kan enbart ges till organisationer och föreningar som följer grundläggande värderingar, enligt Sveriges grundlagar, som demokrati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde.
 • Förening som ger kommuninvånarna möjlighet att delta i och uppleva olika konstformer eller aktiviteter enligt kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningen ska ha antagit stadgar, ha medlemsmatrikel och valt styrelse som ansvarar för verksamheten.
 • Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan finns.
 • Föreningen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunen.
 • Föreningen ska vara öppen för alla.
 • Föreningen ska ta ut en medlemsavgift av sina medlemmar.
 • Föreningen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.
 • Föreningen ska arbeta för att motverka användning av droger.
 • Föreningen ska följa kultur- och fritidsnämndens beslut. Om inte dessa följs kan föreningsbidraget påverkas.

Förening som inte kan få bidrag:

 • Ekonomisk förening
 • Politisk förening
 • Elevförening som uppbär någon form av stöd från skolan
 • Förening knuten till svenska försvaret
 • Supporterklubb

Om kultur- och fritidsnämnden bedömer en förenings verksamhet som särskilt viktig kan den få bidrag utan att helt uppfylla villkoren.

Allmänt om ansökan

Ansökningstid och innehåll i ansökan – läs mer under varje bidragsform.

En ansökan resulterar i ett bidrag eller i ett avslag.

Överklaga ett beslut:

Kultur- och fritidsnämndens beslut om föreningsbidrag kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Förvaltningsrätten gör inte någon prövning i sak utan bedömer endast om beslutet fattats på rätt sätt. Man har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då justeringen av beslutsprotokollet tillkännages via den digitala anslagstavlan på lidkoping.se/anslagstavla.

Enskild tjänsteman kan vid behov kontakta förening för att informera sig mer om att föreningens verksamhet följer regler för föreningsstöd och om föreningens ekonomi.

Föreningsbidrag

Vid fördelning av föreningsbidraget kan kultur- och fritidsnämnden ta hänsyn till särskilda områden som nämnden prioriterat. Om nämnden väljer att göra en sådan särskild satsning så kommuniceras det till föreningarna inför ansöknings-tillfället.

Kultur- och fritidsnämnden kan stödja föreningar att arrangera evenemang öppna för alla. Med evenemang menas ett arrangemang som når allmänheten.

Dialog

Genom en god dialog med föreningslivet får politiker och tjänstemän ökad kunskap om föreningens verksamhet, ambition och viljeinriktning.

För att förstärka dialogen med föreningslivet inbjuds varje år ett antal föreningar till ett dialogmöte med politiker och tjänstemän.

Syfte med bidraget

 • Stödja föreningar i att erbjuda medborgarna i alla åldrar en stimulerande och utvecklande fritid.
 • Stödja föreningar i att göra särskilda satsningar inom områden som kultur- och fritidsnämnden prioriterar.
 • Stödja föreningar i att erbjuda ett mångsidigt kulturutbud av både amatör- och professionellt slag tillgängligt för alla medborgare.
 • Stödja föreningar som aktivt arbetar med inkluderande åtgärder utan krav på prestationer och som inte tillämpar toppning.

Bedömningsgrunder

Vid fördelning av föreningsbidrag tas särskild hänsyn till:

 • föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
 • mångfalden av föreningsliv (ett brett och rikt föreningsliv)
 • en levande landsbygd
 • vissa åtaganden, till exempel återkommande deltagande i offentliga arrangemang
 • område/-n som kultur- och fritidsnämnden prioriterar

Ansökan

Föreningar ansöker om föreningsbidrag med sin verksamhetsplan för kommande år som grund.

I samband med ansökan görs en avstämning av innevarande års planerade verksamhet. I de fall det visar sig att föreningen inte kunnat genomföra sin planering kan hela eller delar av det beviljade föreningsbidraget komma att avräknas från kommande års föreningsbidrag. Vid stora förändringar kan föreningen bli återbetalningsskyldig. För att undvika återbetalning kan en omvärdering av bidraget göras på initiativ av föreningen eller kultur- och fritidsnämnden. Föreningsbidraget kan användas som kvittning mot andra fordringar Kultur & Fritid har mot föreningen.

Ansökan senast 15 september.

Ansökan som kommer in för sent reducerar kommande års föreningsbidrag med 20 % av innevarande års föreningsbidrag.

Ansökningar inkomna efter 15 oktober behandlas inte.

Besked om föreningsbidrag skickas före årsskiftet till föreningen.

Innehåll ansökan:

 • Föreningsuppgifter
 • Uppföljning av innevarande års verksamhet. En kort beskrivning av innevarande års verksamhet mot verksamhetsplan.
 • Mål- och verksamhetsplan. För kommande år.
 • Budget för kommande verksamhetsår ska bifogas och innehålla preliminära intäkter och kostnader. Statliga och kommunala bidrag, reklamintäkter och övriga intäkter ska redovisas.
 • Verksamhetsberättelse. En kort beskrivning av föregående års verksamhet som innehåller händelser och fakta för det gångna verksamhetsåret.
 • Ekonomisk redovisning med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
 • Årsmötesprotokoll, justerat protokoll från föreningens årsmöte.

Bidrag för viss aktivitet

Bidrag för viss aktivitet eller förlustgaranti kan sökas av förening eller organisation för offentliga aktiviteter och arrangemang.

Regler

 • Bidraget följer Kultur & Fritids allmänna regler för föreningsstöd
 • Bidrag kan utgå till aktivitet som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja i varje enskilt fall.
 • Privatpersoner eller näringsidkande verksamhet kan inte få bidrag.
 • Förlustgaranti kan beviljas då arrangemanget finansieras av intäkter. Om arrangemangets förlust inte uppgår till beviljat belopp, utbetalas endast belopp som motsvarar faktisk förlust.
 • För utbetalning av förlustgarantin ska en kostnadsredovisning sändas till Kultur & Fritid senast två månader efter arrangemangets genomförande.
 • Aktiviteten ska vara öppen för allmänheten

Ansökan

Bidrag kan sökas löpande under året.

Ansökan under 25 000 kronor – senast en månad innan evenemangets genomförande.
Ansökan över 25 000 kronor– senast tre månader innan evenemangets genomförande.

Innehåll ansökan

Ansökan ska innehålla en beskrivning av aktivitet och kostnadsberäkning/budget.

Investerings- och renoveringsbidrag

Särskilda villkor

Utöver allmänna villkor gäller:

 • Bidrag kan sökas till nyanläggning eller större underhållsarbeten på fastigheter/anläggningar som används i föreningens verksamhet.
 • Bidrag utgår inte för eget arbete eller till inventarier.
 • Ansökan om bidrag kan inte lämnas in på redan påbörjat/avslutat arbete.

Bidrag kan sökas av hembygdsföreningar för renoverings- och underhållsarbeten.

Förhandsbesked

Förening som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående, har möjlighet att ansöka om bidrag i anslutning till det inträffade. Föreningen kan i detta fall få ett förhandsbesked.

Ansökan

Ansökan senast 1 maj eller 1 december. Ansökan ska innehålla motivering, offert, ritningar och tidplan.

Utbetalning

Beviljat bidrag betalas ut när verifikationer, till exempel fakturakopior redovisats. Det ska användas inom två år.

Föreningsjubileum

Föreningsjubileum

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-11-12 att följande regler gäller för uppvakning vid föreningsjubileum.

 • En förutsättning för uppvaktning är att en inbjudan har kommit från föreningen.
 • Representation sker av kultur- och fritidsnämnden. Representanten har gåva och kort med sig till jubiléet där belopp framgår.

Uppvaktning sker enligt följande:

 • 10 år – en gåva värd max 500 kronor
 • 25 år – en gåva värd max 500 kronor och ett extra föreningsstöd på 1 000 kronor
 • 50 år – en gåva värd max 500 kronor och ett extra föreningsstöd på 2 500 kronor
 • 75 år – en gåva värd max 500 kronor och ett extra föreningsstöd på 3 500 kronor
 • 100 år – en gåva värd max 500 kronor och ett extra föreningsstöd på 5 000 kronor
 • 125 år – en gåva värd max 500 kronor och ett extra föreningsstöd på 5 000 kronor

Ansökan lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast 1 april.

Uppvaktning av medaljörer

Uppvaktning sker till medaljörens förening.

Villkor
•Junior- eller seniormedaljör i SM, NM, EM, VM och OS, sanktionerade av internationellt idrottsförbund eller svenskt specialidrottsförbund.
•Föreningen ska ha sin verksamhet i kommunen.
•Föreningen ska tillhöra en riksorganisation.

Anmälan om uppvaktning

Medalj ska ha tagits under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019, anmälan till Kultur & Fritid senast 1 april 2019.

Endast en gåva delas ut till föreningen oavsett om flera medaljer tagits. Uppvaktningen sker i samband med Nationaldagsfirandet i Stadsträdgården i Lidköping.

Förening som kan få bidrag:

 • Föreningsstöd kan enbart ges till organisationer och föreningar som följer grundläggande värderingar, enligt Sveriges grundlagar, som demokrati, jämställdhet, individens frihet och alla människors lika värde.
 • Förening som ger kommuninvånarna möjlighet att delta i och uppleva olika konstformer eller aktiviteter enligt kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningen ska ha antagit stadgar, ha medlemsmatrikel och valt styrelse som ansvarar för verksamheten.
 • Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan finns.
 • Föreningen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet i kommunen.
 • Föreningen ska vara öppen för alla.
 • Föreningen ska ta ut en medlemsavgift av sina medlemmar.
 • Föreningen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Föreningen ska ge flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och de ska dela inflytande och ansvar.
 • Föreningen ska arbeta för att motverka användning av droger.
 • Föreningen ska följa kultur- och fritidsnämndens beslut. Om inte dessa följs kan föreningsbidraget påverkas.

Förening som inte kan få bidrag:

 • Ekonomisk förening
 • Politisk förening
 • Elevförening som uppbär någon form av stöd från skolan
 • Förening knuten till svenska försvaret
 • Supporterklubb

Om kultur- och fritidsnämnden bedömer en förenings verksamhet som särskilt viktig kan den få bidrag utan att helt uppfylla villkoren.